1462-IPPP3.4512.702.2016.1.JF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie: rozliczenia importu towarów na terytorium Polski, rozliczenia podatku należnego, terminu powstania obowiązku podatkowego, prawa oraz terminu odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643 za zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2016 r. (data wpływu 23 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • rozliczenia importu towarów na terytorium Polski, rozliczenia podatku należnego, terminu powstania obowiązku podatkowego, prawa oraz terminu odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe,
 • braku wykazania kwoty podatku w zgłoszeniu celnym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie rozliczenia importu towarów, terminu powstania obowiązku podatkowego, prawa oraz terminu odliczenia podatku naliczonego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe:

Sp. o.o. (dalej „Spółka”) jest czynnym podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce, posiadającym świadectwo/status upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych oraz bezpieczeństwa i ochrony (świadectwo AEO typu F). Podstawowa działalność gospodarcza Spółki polega na szerokorozumianej produkcji kosmetyków.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka dokonuje m.in. przywozu z krajów trzecich (tj. krajów zlokalizowanych poza Unią Europejską) komponentów i surowców do produkcji kosmetyków. W sytuacji objętej niniejszym wnioskiem, Spółka poddaje przywożone komponenty i surowce procesom uszlachetniania w postaci obróbki komponentów oraz przetwarzania surowców. Wytworzone w wyniku procesów uszlachetniania produkty (kosmetyki) przeznaczone są do, co do zasady, sprzedaży na terenie Unii Europejskiej i w krajach trzecich.

W kwietniu 2016 roku Spółka uzyskała pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń (dalej „Pozwolenie”). W Pozwoleniu Naczelnik Urzędu Celnego w szczególności wskazał:

 • w polu 9 Pozwolenia: „Dane szczegółowe planowanych działań” - między innymi wskazano „Produkcja szeroko rozumianych kosmetyków (produktów kompensacyjnych) polegająca na poddaniu komponentów i surowców do produkcji kosmetyków importowanych z krajów trzecich (towarów przeznaczonych do objęcia procedurą uszlachetniania czynnego) procesom uszlachetniania w postaci obróbki komponentów (np. wypełnianie masą kosmetyczną, instalowanie urządzeń dozujących, montaż zamknięć) oraz przetwarzania surowców (mieszanie półproduktów w procesie produkcyjnym zgodnie z procedurami i instrukcjami obowiązującymi w obszarze mieszania masy kosmetycznej). Wytworzone w wyniku procesów uszlachetniania kosmetyki (główne produkty kompensacyjne) przeznaczone są do sprzedaży do odbiorców z krajów trzecich w zależności od zamówień poszczególnych rynków w ramach obsługiwanego łańcucha dostaw,
 • w polu 13 Pozwolenia: „Okres zakończenia (miesiące)” - „12”,
 • w polu 16 Pozwolenia: „Informacje/warunki dodatkowe (np. wymogi bezpieczeństwa)” - między innymi wskazano:
  Nakłada się na posiadacza pozwolenia obowiązek prowadzenia ewidencji. Ewidencja towarowa ukazuje w każdym momencie bieżący stan towarów, które pozostają pod działaniem procedury. Ewidencja winna zawierać informację zgodnie z art. 516 RWKC. Ewidencja powinna być prowadzona w porządku chronologicznym w roku kalendarzowym bez możliwości manipulowania danymi do niej wprowadzonymi. Ewidencja winna zawierać niezbędne informacje i szczegóły dotyczące towarów objętych niniejszym pozwoleniem, umożliwiające kontrolę operacji i sprawowanie dozoru celnego.
  Nakłada się na posiadacza pozwolenia obowiązek składania w urzędzie kontrolnym określonym w pozwoleniu w polu nr 11c, okresowych kwitów zakończenia (rozliczenie) procedury (w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin zakończenia procedury) zgodnie z art. 521 RWKC; w przypadku całkowitego zakończenia procedury, co dotyczy wszystkich dostaw i wywozów w ramach przedmiotowego zwolnienia, w terminie 30 dni po zakończeniu procedury w stosunku do ostatniej wysyłki. Kwit rozliczenia powinien zawierać elementy określone w art. 521 ust. 2 RWKC.
  Naczelnik Urzędu Celnego dopuszcza możliwość zastosowania instytucji dopuszczenia do swobodnego obrotu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym bez zgłoszenia celnego na podstawie art. 546 Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. W przypadku zastosowania art. 546 RWKC Spółka winna przedłożyć kwit zakończenia, równoznaczny ze złożeniem i przyjęciem zgłoszenia celnego o dopuszczenie do swobodnego obrotu w przypadkach, kiedy ww. produkty lub towary nie otrzymają innego przeznaczenia celnego w terminie wymaganym do zakończenia procedury. W ramach przedmiotowego rozliczenia Spółka wykaże kwotę należności celnych podlegających uiszczeniu z uwagi na ewentualny brak wyprowadzenia produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym poza obszar celny Wspólnoty.
  Ponadto, posiadacz pozwolenia jest zobowiązany do wypełniania wszystkich postanowień określonych w niniejszym pozwoleniu oraz do przestrzegania Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Rozporządzenie Rady (WE) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r., w szczególności art. 84-90 i art. 114-129) i przepisów RWKC art. 496-499 i art. 536-549.

W konsekwencji na wniosek Spółki, na podstawie udzielonego Pozwolenia Spółka uzyskała, możliwość korzystania z uproszczenia, o którym mowa w art. 546 Rozporządzenia Komisji (EWG) Nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.Urz. L 253 z 11.10.1993, s. 1 z późn. zm. - dalej: „RWKC”).

W sytuacji objętej niniejszym zapytaniem, mając na uwadze postanowienia Pozwolenia oraz odpowiednie regulacje przejściowe obecnie obowiązujących przepisów celnych, w stosunku do części przetworzonych produktów lub towarów objętych procedurą uszlachetniania przeznaczonych na rynek Unii Europejskiej, Spółka zamierza korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. L 343 z dnia 29 grudnia 2015, dalej: „RW UKC”) i art. 170 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (dalej: „RD UKC”), poprzednio odpowiednio w art. 546 RWKC. W szczególności Spółka zamierza korzystać z rozwiązania, w którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia.

Obecnie Spółka korzysta z możliwości rozliczania podatku od towarów i usług (dalej: „podatek VAT”) z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w trybie art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 poz. 710 ze zm., dalej: „ustawa o VAT”).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC) (zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia) czynność importu w rozumieniu VAT będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, a tym samym czy Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu tych towarów?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie Spółka wnosi o potwierdzenie również następujących kwestii:

 1. W którym momencie powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu importu towarów, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia?
 2. Czy w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia, Spółka powinna obliczyć i wykazać kwotę podatku VAT w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 RD UKC (poprzednio odpowiednio w art. 521 RWKC)?
 3. Czy podatek VAT należny z tytułu importu towarów może w sytuacji Spółki (przy spełnieniu warunku z art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT) być rozliczony w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia?
 4. Czy rozliczenie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w sytuacji Spółki (przy spełnieniu warunku z art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT) w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia w stosunku do jednej transakcji powoduje, że podatek należny VAT z tytułu wszystkich pozostałych tego typu transakcji realizowanych przez Spółkę powinien również być rozliczany w trybie art. 33a ustawy o VAT?
 5. W deklaracji podatkowej, za który okres rozliczeniowy, Spółka powinna rozliczyć podatek VAT należny z tytułu importu towarów, przy zastosowaniu rozliczenia w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upływu terminu zamknięcia?
 6. W rozliczeniu, za który okres Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów przy zastosowaniu rozliczenia w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia?
 7. Czy dla możliwości skorzystania przez Spółkę z prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, w sytuacji rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, wystarczającym warunkiem będzie wskazanie w deklaracji podatkowej VAT podatku należnego VAT z tytułu importu tych towarów, a Spółka nie będzie potrzebować dodatkowych dokumentów dla odliczenia VAT naliczonego, ani nie będzie zobligowana do spełnienia dodatkowych warunków, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upływu terminu zamknięcia?
 8. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 8 - w posiadaniu, jakiego dokumentu lub dokumentów powinna być Spółka lub jaki dodatkowy warunek powinna spełnić Spółka dla możliwości skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Uwagi ogólne dotyczące ważności Pozwolenia w związku ze zmianami prawa celnego od l maja 2016 r.

W ocenie Spółki udzielone jej Pozwolenie jest ważne i skuteczne na gruncie obecnie obowiązujących przepisów celnych mimo zmian prawa celnego, które miały miejsce od 1 maja 2016 r. Stanowisko Spółki jest oparte na postanowieniach RD UKC. W szczególności należy odwołać się do art. 250, art. 251 oraz art. 254 RD UKC. Są to przepisy wprowadzające zasadę kontynuacji ważności pozwoleń celnych wydanych pod rządami poprzednich regulacji celnych, z zastrzeżeniem, że co do zasady takie pozwolenia są stosowane zgodnie z zasadami wynikającymi z obecnie obowiązujących przepisów. Dodatkowo w przytoczonych regulacjach wprowadzono wymóg ponownej oceny pozwoleń przyznanych na okres bezterminowy pod kątem spełnienia kryteriów zdefiniowanych w obecnych regulacjach.

W ocenie Spółki, obecnie analogiczne uproszczenie do uproszczenia zdefiniowanego w art. 546 RWKC jest uregulowane w art. 325 RW UKC. Przepis ten stanowi:

„1. W przypadku gdy w pozwoleniu na uszlachetnianie czynne IM/EX określono, że produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, produkty lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego IM/EX stają się towarami unijnymi w chwili wprowadzenia na rynek.”

Ponadto należy mieć również na uwadze art. 170 RD UKC:

„1. Na wniosek wnioskodawcy w pozwoleniu na korzystanie z uszlachetniania czynnego IM/EX określa się, że produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego IM/EX, które nie zostały zgłoszone do kolejnej procedury celnej ani nie zostały powrotnie wywiezione po upływie terminu zamknięcia procedury, uznaje się za dopuszczone do obrotu w dniu upłynięcia terminu zamknięcia procedury.

2. Ustęp 1 nie ma zastosowania, jeżeli produkty lub towary są przedmiotem zakazów i ograniczeń.”

Uwagi ogólne dotyczące realizacji Pozwolenia

W zakresie realizacji Pozwolenia i działań jakie Spółka jest zobowiązana podejmować w związku z realizacją procedury uszlachetniania czynnego na podstawie Pozwolenia należy zwrócić uwagę na postanowienia art. 175 RD UKC i odpowiednio art. 521 RWKC. Art. 175 RD UKC wskazuje na obowiązek przedstawienia kontrolnemu urzędowi celnemu w ciągu 30 dni od upływu terminu zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego rozliczenia zamknięcia. Ponadto zgodnie z przytoczonym art. 175 RD UKC oraz załącznikiem 71-06 do RD UKC: „Informacje, które należy zawrzeć w rozliczeniu zamknięcia” w rozliczeniu zamknięcia należy wskazać między innymi kwotę należności celnych przywozowych oraz fakt stosowania uproszczenia, o którym mowa w art. 175 ust. 4 RD UKC.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 1.

W sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia, czynność importu w rozumieniu VAT będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, a tym samym Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia podatku VAT z tytułu importu tych towarów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT import towarów na terytorium kraju jest czynnością opodatkowaną VAT. Import towarów został zdefiniowany w art. 2 pkt 7 ustawy o VAT jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Natomiast zgodnie z art. 26a ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT w przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej procedurą uszlachetniania czynnego miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać procedurze.

Podsumowując przytoczone regulacje należy uznać, że towary przywiezione z państwa trzeciego i objęte procedurą uszlachetniania czynnego są przedmiotem importu w rozumieniu VAT. Import na gruncie VAT uważa się za dokonany w miejscu zakończenia procedury. W przypadku Spółki procedura zostanie zakończona w Polsce. Więc w Polsce zostanie dokonana czynność opodatkowana VAT w postaci importu.

W konsekwencji, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia, czynność importu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Po ustaleniu, że czynność podlega opodatkowaniu VAT należy odnieść się do stawki VAT właściwej dla tej czynności.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22% (z wyjątkami). Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., (z wyjątkami) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 wynosi 23%.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku import towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń w rozumieniu przepisów celnych. Jednakże ust. 2 tego przepisu wprowadza zasadę, że zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli na podstawie przepisów celnych powstaje obowiązek uiszczenia cła. Przepis ten, w ocenie Spółki, należy interpretować w ten sposób, iż tak długo jak towary pozostają pod procedurą uszlachetniania i wobec tych towarów nie powstaje obowiązek zapłaty cła tak długo ich import podlega zwolnieniu z VAT. Z chwilą jednak, kiedy powstaje obowiązek zapłaty cła lub kiedy towary przestają podlegać procedurze uszlachetniania czynnego do importu mają zastosowanie ogólne zasady wymiaru podatku.

Stąd w ocenie Spółki, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC ì art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia, zakończenie procedury uszlachetniania czynnego spowoduje dokonanie w Polsce importu w rozumieniu VAT opodatkowanego według zasad ogólnych (to jest opodatkowanego według właściwej stawki VAT, innej niż stawka „VAT zwolniony”).

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 2.

W sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia, obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu importu towarów powstanie w chwili upływu terminu zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego wskazanego w Pozwoleniu na procedurę uszlachetniania czynnego, to jest z upływem 12 miesięcy od otwarcia procedury.

Zgodnie z art. 19a ust. 9 ustawy o VAT obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego.

Wyjątki od generalnej zasady powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu zostały wprowadzone w art. 19a ust. 10a i ust. 11 ustawy o VAT dotyczących przypadków objęcia towarów określonymi procedurami celnymi oraz zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 324 RW UKC. W ocenie Spółki regulacje art. 19a ust. 10a i 11 ustawy o VAT dotyczą sytuacji innych niż sytuacja Spółki będąca przedmiotem niniejszego wniosku.

Na podstawie art. 77 ust. 2 UKC dług celny powstaje w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego.

W świetle art. 325 RWUKC, w przypadku określenia na pozwoleniu na uszlachetnianie czynne IM/EX, iż produkty lub towary objęte procedurą uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upłynięcia terminu zamknięcia procedury nie zostaną one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte.

Mając na uwadze treść powołanego art. 77 ust. 2 UKC oraz treść art. 325 RWUKC, w ocenie Spółki należy stwierdzić, że momentem powstania długu celnego w przedmiotowej sprawie, jest moment upływu terminu zamknięcia procedury, czyli w sytuacji Spółki, moment w którym upłynie 12 miesięcy od daty objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego na podstawie Pozwolenia.

A zatem w sytuacji Spółki, w której Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu towaru, biorąc pod uwagę moment powstania długu celnego, powstaje z chwilą upływu terminu zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego, to jest w momencie wskazanym w Pozwoleniu czyli w sytuacji Spółki moment, w którym upłynie 12 miesięcy od daty objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego na podstawie Pozwolenia.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 3.

W sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia, Spółka powinna obliczyć i wykazać kwotę podatku VAT w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 RD UKC (poprzednio odpowiednio w art. 521 RWKC).

W przypadku importu towarów, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 33 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy są zobowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

Ustawa o VAT w tym przepisie niewątpliwie reguluje przypadki, w których zgłoszenie celne zostaje złożone w formie pisemnej (w tym elektronicznej). Zdaniem Spółki zasada określona w tym przepisie nie znajdzie jednak zastosowania w sytuacji dokonywania zgłoszeń celnych w innych formach niż pisemna. W szczególności, nie znajdzie zastosowania w sytuacji przedstawionej w stanie faktycznym/opisie zdarzenia przyszłego. Pomimo, iż na podstawie uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC przyjmuje się, iż zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu zostało złożone, to z uwagi na faktyczny brak takiego zgłoszenia celnego w zmaterializowanej postaci (np. formularza SAD, elektronicznego komunikatu) ww. przepis nie znajdzie zastosowania.

Z uwagi na specyfikę opisanej sytuacji, tj. sytuacji w której uznaje się, że zgłoszenie zostało złożone i gdzie jednocześnie nie istnieje zmaterializowana postać takiego zgłoszenia celnego zastosowanie powinien znaleźć art. 38 ustawy o VAT, zgodnie z którym w zakresie nieuregulowanym m.in. w art. 33-37 stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące poboru i wymiaru cła, z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia płatności oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych w przepisach celnych.

Na podstawie art. 175 ust. 1 RD UKC posiadacz pozwolenia jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia upływu terminu zamknięcia procedury, do przedstawienia kontrolnemu urzędowi celnemu rozliczenie zamknięcia. Zgodnie z art. 175 ust. 5 RD UKC obowiązek taki ciąży również na posiadaczach pozwolenia na uszlachetnianie czynne i korzystających z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC.

Rozliczenie zamknięcia w takiej sytuacji poza informacją o fakcie stosowania uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC, co do zasady powinno zawierać informacje, o których mowa w załączniku 71-06 do RD UKC. W szczególności rozliczenie takie powinno zawierać informację na temat kwoty należności celnych przywozowych do zapłacenia. Jeżeli kwota ta dotyczy stosowania uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC, kwota ta powinna być podawana z takim wskazaniem.

W konsekwencji, mając na uwadze powyższe regulacje Spółka powinna obliczyć i wykazać również kwotę podatku VAT w rozliczeniu zamknięcia - na postawie przepisów celnych w związku z regulacją art. 38 ustawy o VAT.

Powyższy wywód prowadzi do wniosku, że ze względu na postanowienia art. 175 RD UKC w związku z w załącznikiem 71-06 do RDKC oraz art. 38 ustawy o VAT, zdaniem Spółki w opisanej sytuacji, nie znajdzie również zastosowania art. 34 ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym, w przypadkach innych niż określone m.in. w art. 33 ust. 1 ustawy o VAT kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celnego w drodze decyzji. Wynika to z faktu, że skoro kwota VAT zostanie wykazana w rozliczeniu zamknięciu, to nie jest celowe obligatoryjne orzekanie o tej kwocie w decyzji podatkowej.

W ocenie Spółki należy więc uznać, że w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia, Spółka powinna obliczyć i wykazać kwotę podatku VAT w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 RD UKC (poprzednio odpowiednio w art. 521 RWKC).

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 4.

Podatek VAT należny z tytułu importu towarów może w sytuacji Spółki (przy spełnieniu warunku z art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT) być rozliczony w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia.

W art. 33a ustawy o VAT został wprowadzony specyficzny mechanizm rozliczenia podatku należnego VAT z tytułu importu. W kontekście pytania Spółki kluczowe są postanowienia art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, wskazujące, że podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub w imieniu i na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Jak wskazano powyżej w świetle art. 325 RW UKC, w przypadku określenia w pozwoleniu na uszlachetnianie czynne IM/EX, iż produkty lub towary objęte procedurą uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upłynięcia terminu zamknięcia procedury nie zostaną one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte. W konsekwencji, w sytuacji Spółki należy uznać, iż spełnione będą warunki:

 • Spółka posiada status upoważnionego przedsiębiorcy,
 • Zgłoszenie celne będzie złożone przez Spółkę we własnym imieniu i na własną rzecz (na podstawie domniemania prawnego wynikającego z art. 325 RW UKC)

- zatem, w ocenie Spółki, spełnione są przesłanki rozliczenia podatku należnego z tytułu tej czynności w trybie art. 33a ustawy o VAT. Oczywiście Spółka musi również dopełnić formalności wynikających z ust. 2-4 oraz 6 art. 33a ustawy o VAT, aby móc skorzystać z rozliczenia podatku należnego VAT z tytułu importu w tej transakcji w trybie zdefiniowanym w art. 33a ust. 12 ustawy o VAT.

Nie powinno również budzić wątpliwości, że w świetle art. 325 RW UKC skoro zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, to należy też uznać, że Spółka w tym zakresie działa we własnym imieniu i na własną rzecz. Skoro bowiem zgłoszenie celne uznaje się za złożone w wyniku de facto upływu terminu, to trudno jest przyjąć, że taki upływ terminu został spowodowany działaniem innej osoby niż Spółka, której udzielono pozwolenia. W tej sytuacji należy dalej stwierdzić, że to na Spółce będzie ciążył ewentualny obowiązek zapłaty należności celnych, a więc Spółkę będzie miała status podatnika na gruncie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2.

Należy podkreślić, że rozliczenie podatku należnego w trybie art. 33a ustawy o VAT dokonane na podstawie art. 33a ust. 12 nie wymaga, aby import został dokonany w uproszczeniu wskazanym w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT. Stąd fakt, że do zgłoszenia celnego w analizowanej sytuacji dojdzie w trybie art. 325 RW UKC poprzez ustawowe założenie, że w przypadku określenia w pozwoleniu na uszlachetnianie czynne IM/EX, iż produkty lub towary objęte procedurą uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia procedury, nie zostaną one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, nie stoi na przeszkodzie zastosowaniu rozliczenia VAT w trybie art. 33a ustawy o VAT. Wynika to z faktu, że w art. 33a ust. 12 ustawy o VAT został wprowadzony dodatkowy przywilej dla podmiotów o statusie upoważnionych przedsiębiorców. Skorzystanie z tego przywileju nie wymaga jednak, aby zgłoszenie celne było dokonane w uproszczeniu wskazanym w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT. Przytoczone stanowisko wynika również z treści art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, który podobnie jak ust. 1 tego artykułu wskazuje na możliwość rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Gdyby więc wolą ustawodawcy było nałożenie wymogu, aby import był realizowany w uproszczeniu opisanym w art. 33a ust. 1 ustawy o VAT to w ust. 12 znalazłoby się odwołanie do ustępu 1 (tak jak znalazło się odwołanie do kilku innych ustępów art. 33a). Ustawodawca postanowił natomiast, że w ust. 12 art. 33a nie ma odwołania do ust. 1 tego przepisu.

W ocenie Spółki, podatek VAT należny z tytułu importu towarów może w sytuacji Spółki (przy spełnieniu warunku z art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT) być rozliczony w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaję się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 5.

Rozliczenie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w sytuacji Spółki (przy spełnieniu warunku z art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT) w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia w stosunku do jednej transakcji nie powoduje, że podatek należny VAT z tytułu wszystkich pozostałych tego typu transakcji realizowanych przez Spółkę powinien również być rozliczany w trybie art. 33a ustawy o VAT.

Treść art. 33a ustawy o VAT, w szczególności art. 33a ust. 4, nie wyłącza jednoczesnej możliwości rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych jak i w trybie art. 33a ustawy o VAT w odniesieniu do różnych transakcji importu. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że wybór rozliczenia w trybie art. 33a ustawy o VAT (zarówno na podstawie ust. 1 jak i ust. 12) jest jedynie możliwością nie zaś obowiązkiem, co tym samym nie może przekreślić dopuszczalności rozliczeń na innych zasadach (zasadach ogólnych) w odniesieniu do pozostałych transakcji importowych Spółki, w stosunku do których Spółka nie wybrała metody rozliczenia na podstawie art. 33a ustawy o VAT. Przedstawione stanowisko zostało uznane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej ILPP2/443-520/09-2/SJ z dnia 15 lipca 2009 r.

Należy więc uznać, że rozliczenie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów w sytuacji Spółki (przy spełnieniu warunku z art. 33a ust. 2 i 4 ustawy o VAT) w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upływu terminu zamknięcia w stosunku do jednej transakcji importowej nie powoduje, że wszystkie pozostałe transakcje importowe realizowane przez Spółkę powinny również być rozliczane w trybie art. 33a ustawy o VAT.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 6.

W sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia, Spółka powinna rozliczyć podatek VAT należny z tytułu importu towarów, przy zastosowaniu rozliczenia w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym upłynął termin zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego wskazany w Pozwoleniu na procedurę uszlachetniania, to jest w rozliczeniu za miesiąc, w którym upłynie 12 miesięcy od otwarcia procedury.

Zgodnie z art. 33a ust. 12 podatnik (o określonym statusie i w określonej sytuacji) może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

W konsekwencji, stosując metodologię rozliczenia podatku należnego w trybie art. 33a ustawy o VAT termin tego rozliczenia jest uzależniony od daty powstania obowiązku podatkowego. Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Spółki dla jednego z wcześniejszych pytań w ocenie Spółki, w jej sytuacji obowiązek podatkowy, biorąc pod uwagę moment powstania długu celnego, powstaje z chwilą upływu terminu zamknięcia procedury. W ocenie Spółki należy w tym miejscu odwołać się do zapisu w polu 13 Pozwolenia: „Okres zakończenia (miesiące)”-„12”. W tych okolicznościach faktycznych, w ocenie Spółki termin zamknięcia procedury upłynie z upływem 12 miesięcy od daty otwarcia procedury na podstawie Pozwolenia.

W konsekwencji, zdaniem Spółki w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia, Spółka powinna rozliczyć podatek VAT należny z tytułu importu towarów, przy zastosowaniu rozliczenia w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym upłynął termin zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego. W ocenie Spółki należy w tym miejscu odwołać się do zapisu w polu 13 Pozwolenia: „Okres zakończenia (miesiące”) - „12”. W tych okolicznościach faktycznych, w ocenie Spółki termin zamknięcia procedury upłynie z upływem 12 miesięcy od daty otwarcia procedury na podstawie Pozwolenia.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 7 i 8.

W sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia, Spółka będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów przy zastosowaniu rozliczenia w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego wskazany w Pozwoleniu na procedurę uszlachetniania czynnego, to jest w rozliczeniu za miesiąc, w którym upłynie 12 miesięcy od otwarcia procedury, lub jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Spółka nabędzie prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu w sytuacji rozliczenia podatku należnego w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia:

 • w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu, czyli w którym upłynął termin zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego wskazany w Pozwoleniu na procedurę uszlachetniania czynnego, to jest w rozliczeniu za miesiąc, w którym upłynie 12 miesięcy od otwarcia procedury.
 • dla możliwości skorzystania przez Spółkę z prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, w sytuacji rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, wystarczającym warunkiem będzie wskazanie w deklaracji podatkowej wysokości podatku należnego z tytułu importu tych towarów, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia.

W szczególności posiadanie dodatkowych dokumentów celnych ani podatkowych nie będzie warunkować powstania lub skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji, Spółka nie będzie potrzebować dodatkowych dokumentów dla odliczenia VAT naliczonego, ani nie będzie zobligowana do spełnienia dodatkowych warunków.

Niemniej, na podstawie art. 112 ustawy o VAT Spółka będzie zobowiązana w chwili realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego do posiadania dokumentów potwierdzających kwotę odliczanego podatku naliczonego. Dokumentami tymi będą:

 • ewidencja procedury uszlachetniania czynnego,
 • dokument (lub kopia) rozliczenia zamknięcia,
 • deklaracja podatkowa (lub kopia), w której będzie wykazany podatek należny (będzie to ta sama deklaracja, w której może już być odliczony podatek naliczony).

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przysługuje podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT.

Art. 88 ust. 4 ustawy o VAT stanowi dopełnienie powołanego art. 86 ustawy o VAT umożliwiającego realizację prawa do odliczenia, poprzez określenie obowiązku rejestracji, jako czynnego podatnika VAT.

W świetle art. 86 ust. 10 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Jednocześnie na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. b w przypadku importu towarów, w którym kwota podatku należnego jest rozliczana w trybie art. 33a ustawy o VAT jednoznacznie stwierdzono, że kwota podatku naliczonego jest równa kwocie podatku należnego.

Na tle przytoczonych regulacji, w ocenie Spółki, należy stwierdzić, iż:

 • moment, w którym Spółka nabywa prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów w przypadku którego podatek VAT należny został rozliczony w deklaracji podatkowej w trybie art. 33a ustawy o VAT uzależniony, jest jedynie od momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym VAT z tytułu importu towarów.
 • przepisy ustawy o VAT nie wiążą powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w przypadku, którego podatek należny został rozliczony w deklaracji VAT zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 33a ustawy o VAT z posiadaniem żadnych dokumentów, w szczególności przepisy te nie nakładają na Spółkę obowiązku posiadania dokumentów celnych.

W konsekwencji, w ocenie Spółki nabędzie ona prawo do odliczenia w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT podatku naliczonego VAT z tytułu importu w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną, ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia:

 • w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu czyli, w którym upłynął termin zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego to jest, w ocenie Spółki, w rozliczeniu za okres w którym upłynie 12 miesięcy od daty otwarcia procedury na podstawie Pozwolenia;
 • dla możliwości skorzystania przez Spółkę z prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, w sytuacji rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu w trybie art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, wystarczającym warunkiem będzie wskazanie w deklaracji podatkowej wysokości podatku należnego z tytułu importu tych towarów, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia.

W szczególności posiadanie dodatkowych dokumentów celnych ani podatkowych nie będzie warunkować powstania lub skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego. W konsekwencji, Spółka nie będzie potrzebować dodatkowych dokumentów dla odliczenia VAT naliczonego ani nie będzie zobligowana do spełnienia dodatkowych warunków.

Niemniej, na podstawie art. 112 ustawy o VAT Spółka będzie zobowiązana w chwili realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego do posiadania dokumentów potwierdzających kwotę odliczanego podatku naliczonego. Dokumentami tymi będą:

 • ewidencja procedury uszlachetniania czynnego,
 • dokument (lub kopia) rozliczenia zamknięcia,
 • deklaracja podatkowa (lub kopia), w której będzie wykazany podatek należny (będzie to ta sama deklaracja, w której może już być odliczony podatek naliczony).

Stanowisko Spółki w zakresie pytania 9.

W razie zanegowania stanowiska Spółki w zakresie pytania 8, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia, zdaniem Spółki dla możliwości skorzystania z prawa do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów wystarczającym będzie posiadanie egzemplarza (lub kopii) złożonego rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 RD UKC (poprzednio odpowiednio w art. 521 RWKC). Ewentualne późniejsze wydanie decyzji w tym przedmiocie (o ile decyzja nie zmieniałaby kwoty VAT zadeklarowanej w deklaracji podatkowej jako kwota podatku należnego) nie powinno mieć wpływu na prawo do odliczenia podatku.

W przypadku zanegowania stanowiska Spółki przedstawionego w odniesieniu do pytania 7 i 8 należałoby rozważyć, jakie dokumenty Spółka powinna posiadać, aby móc zrealizować prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu analizowanego importu. W pierwszej kolejności należy zauważyć, że jak się wydaje istotą instytucji zdefiniowanej w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC) jest uproszczenie procedur celnych i ich odformalizowanie. W szczególności, z przytoczonego art. 325 RWUKC nie wynika jednoznacznie czy w ogóle Spółka będzie dysponować jakimkolwiek dokumentem pochodzącym od organów celnych. Spółka złoży rozliczenie zamknięcia, o którym mowa w art. 175 RD UKC (poprzednio odpowiednio w art. 521 RWKC). Jeśli stanowisko Spółki w przedmiocie pytania 7 i 8 zostałoby uznane za nieprawidłowe to wydaje się, że dokument rozliczenia zamknięcia lub jego kopia powinna być wystarczającym dokumentem do zrealizowania prawa Spółki do odliczenia podatku naliczonego. Niemniej, skoro art. 86 ustawy o VAT nie wiąże prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu rozliczanego w trybie art. 33a ustawy o VAT z posiadaniem dokumentu to wydaje się, że również w sytuacji będącej przedmiotem niniejszego zapytania dokument rozliczenia zamknięcia nie warunkuje powstania ani momentu zrealizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W sytuacji zdefiniowanej w art. 325 RW UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC) organ ma prawo wydać decyzję orzekającą o kwocie należnego podatku VAT z tytułu importu. Niemniej, mając na uwadze, że jak wskazano wcześniej obowiązek podatkowy w tej sytuacji powinien powstać w momencie zakończenia procedury uszlachetniania czynnego (to jest w momencie upływu terminu tej procedury) to prawo do odliczenia tego podatku rozliczanego w trybie art. 33a ust. 12 również powinno powstać w momencie powstania obowiązku podatkowego. Stąd ewentualne późniejsze wydanie decyzji w tym przedmiocie (o ile decyzja nie zmieniałaby kwoty VAT zadeklarowanej w deklaracji podatkowej jako kwota podatku należnego) nie powinno mieć wpływu na prawo do odliczenie podatku.

Niemniej, na podstawie art. 112 ustawy o VAT Spółka będzie zobowiązana w chwili realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego do posiadania dokumentów potwierdzających kwotę odliczanego podatku naliczonego. Dokumentami tymi będą:

 • ewidencja procedury uszlachetniania czynnego,
 • dokument (lub kopia) rozliczenia zamknięcia,
 • deklaracja podatkowa (lub kopia), w której będzie wykazany podatek należny (będzie to ta sama deklaracja w której może już być odliczony podatek naliczony).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • rozliczenia importu towarów na terytorium Polski, rozliczenia podatku należnego, terminu powstania obowiązku podatkowego, prawa oraz terminu odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe,
 • braku wykazania kwoty podatku w zgłoszeniu celnym - jest nieprawidłowe.

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. Nr 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega import towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 2 pkt 7 ustawy przez import towarów rozumie się rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Przy czym na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 26a ust. 1 ustawy miejscem importu towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej.

W myśl art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku import towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego. Z kolei na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 1 ustawy zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się, jeżeli na podstawie przepisów celnych powstaje obowiązek uiszczenia cła.

Zgodnie z art. 26a ust. 2 pkt 1 ustawy w przypadku gdy towary zostaną objęte z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej procedurą uszlachetniania czynnego - miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom.

Z powołanych przepisów wynika, że opodatkowaniu na terytorium kraju Unii Europejskiej podlega import towarów w chwili wprowadzenia towaru z terytorium kraju trzeciego do obrotu gospodarczego kraju członkowskiego. W przypadku towarów z kraju trzeciego objętych procedurą uszlachetniania czynnego do importu dochodzi w kraju wspólnotowym, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom, tj. w kraju, w którym zakończono uszlachetnianie lub upłynął termin wyznaczony na tę procedurę.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej dokonuje przywozu z krajów trzecich komponentów i surowców do produkcji kosmetyków. Spółka poddaje przywożone komponenty i surowce procesom uszlachetniania w postaci obróbki komponentów oraz przetwarzania surowców. Wytworzone w wyniku procesów uszlachetniania produkty (kosmetyki) przeznaczone są do, co do zasady, sprzedaży na terenie Unii Europejskiej i w krajach trzecich. W kwietniu 2016 roku Spółka uzyskała pozwolenie na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń na okres 12 miesięcy. Spółka zamierza korzystać z rozwiązania przewidzianego przez prawo celne, zgodnie z którym w sytuacji gdy produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione. Zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się wówczas za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia. Spółka korzysta z możliwości rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w trybie art. 33a ustawy.

Przedmiotem wątpliwości Spółki jest to czy w sytuacji, w której Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia) opodatkowaniu będzie podlegał import produktów przetworzonych lub towarów i nie będzie korzystał ze zwolnienia, a tym samym czy Spółka będzie zobowiązana do rozliczenia podatku.

W opisanej sytuacji po upływie terminu przewidzianego na uszlachetnianie czynne (12 miesięcy) produkty przetworzone oraz towary pochodzące z kraju trzeciego pozostają na terytorium Polski. Wobec tego należy uznać, że towary pozostając na terytorium Polski, ze względu na upływ wyznaczonego terminu 12 miesięcy, przestały podlegać procedurze uszlachetniania czynnego. Zatem stały się towarami wprowadzonymi na terytorium Polski i zarazem Unii Europejskiej. Doszło zatem do importu towarów na terytorium Polski na podstawie art. 26a ust. 2 pkt 1 ustawy. W konsekwencji towary te podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z zastosowaniem właściwej stawki podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1 należy uznać za prawidłowe.

Ad. 2

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione.

W odpowiedzi na ww. wątpliwości należy wskazać, że powstanie obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów jest powiązane z powstaniem obowiązku zapłaty cła lub faktem zaistnienia określonych procedur celnych.

Zgodnie z ogólną zasadą, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego, z zastrzeżeniem ust. 10a i 11 – art. 19 ust. 9 ustawy. Zastrzeżenia dotyczą art. 19 ust. 10a ustawy, na podstawie którego, w przypadku objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 324 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2015/2447”.

W przypadku objęcia towarów procedurą: składowania celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego, tranzytu, wolnego obszaru celnego, jeżeli od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze, obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą wymagalności tych opłat (ust. 11 ww. artykułu). Wskazane w tym przepisie opłaty wyrównawcze i opłaty o podobnym charakterze są to pozataryfowe środki polityki celnej, które mimo że nie są cłami pełnią podobną funkcję. Opłaty te nakładane są w Unii Europejskiej na towary przywożone spoza Unii Europejskiej i obejmują niektóre towary – najbardziej znanymi są opłaty wyrównawcze pobierane od produktów rolnych. Opłaty te mają na celu ograniczenia napływu na terytorium Unii Europejskiej towarów, których nadmierny dopływ mógłby być szkodliwy dla polityki gospodarczej Unii Europejskiej.

Zgodnie z opisanym we wniosku zaistniałym stanem faktycznym nie wynika, aby produkty przetworzone lub towary stanowiły towary, od których pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze. Nie są to również towary, o których mowa w art. 324 rozporządzenia 2015/2447. Jak wskazał Wnioskodawca zakończenie procedury uszlachetniania nie dotyczyło zakończenia procesu uszlachetniania, ale upływu terminu przewidzianego na procedurę uszlachetniania, o czym mowa w art. 325 rozporządzenia 2015/2447.

W konsekwencji w rozpatrywanej sprawie nie znajdzie zastosowanie żadne z zastrzeżeń wymienionych w art. 19 ust. 9 ustawy. Tym samym obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, dla których upłynął termin na uszlachetnianie czynne, powstaje z chwilą powstania długu celnego. Zatem należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że momentem powstania długu celnego w przedmiotowej sprawie, jest moment upływu terminu zamknięcia procedury, czyli w sytuacji Spółki, moment w którym upłynie 12 miesięcy od daty objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego na podstawie Pozwolenia.

Stąd stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Ad. 3

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również tego czy Spółka powinna obliczyć i wykazać kwotę podatku VAT w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia 2015/2447.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b. Jeżeli organ celny stwierdzi, że obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne:

 1. na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną;
 2. uprawnione do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej, w tym również osoby, na które zgodnie z odrębnymi przepisami, zostały przeniesione prawa i obowiązki osoby uprawnionej do korzystania z procedury.

Na podstawie powyższych przepisów podmioty zobowiązane do zapłaty cła (tj. określeni w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy podatnicy dokonujący importu towarów) mają obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów. Z obowiązku tego mogą wywiązać się dokonując obliczenia i wykazania kwoty podatku w zgłoszeniu celnym. Jest to rozliczenie podatku VAT bezpośrednio w urzędzie celnym na zasadzie samoobliczenia i wykazania kwoty podatku z uwzględnieniem obowiązujących stawek. W przypadku wykazania nieprawidłowości w zgłoszeniu, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję, w której określi prawidłową wysokość podatku.

Innym sposobem rozliczenia podatku - niż w zgłoszeniu celnym przed naczelnikiem organu celnego - jest rozliczenie podatku przed naczelnikiem urzędu skarbowego w złożonej deklaracji podatkowej.

I tak na podstawie art. 33a ust. 1 ustawy w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, którego realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Zatem - poza obliczeniem i wskazaniem w zgłoszeniu celnym kwoty podatku z uwzględnieniem właściwych stawek - w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, podatnik posiada prawo do rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej oraz zapłaty kwoty podatku nie do naczelnika urzędu celnego, ale do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Natomiast w myśl art. 38 ust. 1 ustawy w zakresie nieuregulowanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, art. 19a ust. 9-11 oraz art. 33-37 stosuje się odpowiednio przepisy celne dotyczące poboru i wymiaru cła, z wyjątkiem przepisów dotyczących przedłużenia terminu zapłaty, odroczenia płatności oraz innych ułatwień płatniczych przewidzianych w przepisach celnych.

Poza tym stosownie do art. 170 ust. 1 rozporządzenia 2015/2447 na wniosek wnioskodawcy w pozwoleniu na korzystanie z uszlachetniania czynnego IM/EX określa się, że produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego IM/EX, które nie zostały zgłoszone do kolejnej procedury celnej ani nie zostały powrotnie wywiezione po upływie terminu zamknięcia procedury, uznaje się za dopuszczone do obrotu w dniu upłynięcia terminu zamknięcia procedury.

Zgodnie z art. 175 ust. 1 i 5 rozporządzenia 2015/2447 pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego IM/EX, uszlachetniania czynnego EX/IM bez zastosowania ujednoliconej wymiany informacji, o której mowa w art. 176, lub końcowego przeznaczenia stanowią, że posiadacz pozwolenia musi przedstawić rozliczenie zamknięcia kontrolnemu urzędowi celnemu w ciągu 30 dni od upływu terminu zamknięcia procedury. Jeżeli w pozwoleniu na uszlachetnianie czynne IM/EX określa się, że produkty przetworzone lub towary objęte tą procedurą uznaje się za dopuszczone do obrotu w dniu upływu terminu zamknięcia procedury, posiadacz pozwolenia przedstawia rozliczenie zamknięcia kontrolnemu urzędowi celnemu zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu.

Jak wynika ze wskazanych przepisów celnych - posiadacz pozwolenia w terminie 30 dni od dnia upływu zamknięcia procedury zobowiązany jest do rozliczenia zamknięcia. Obowiązek ten dotyczy również przypadku zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego na skutek upływu terminu na zamknięcie takiej procedury - jednakże wyłącznie w przypadku takiego zastrzeżenia w pozwoleniu wydanym dla procedury uszlachetniania. W takim przypadku z upływem terminu produkty przetworzone i towary uznaje się za dopuszczone do obrotu.

Wnioskodawca wskazał, że jak wynika z pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń: „Nakłada się na posiadacza pozwolenia obowiązek składania w urzędzie kontrolnym określonym w pozwoleniu w polu nr 11c, okresowych kwitów zakończenia (rozliczenie) procedury (w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin zakończenia procedury) zgodnie z art. 521 RWKC; w przypadku całkowitego zakończenia procedury, co dotyczy wszystkich dostaw i wywozów w ramach przedmiotowego zwolnienia, w terminie 30 dni po zakończeniu procedury w stosunku do ostatniej wysyłki. Kwit rozliczenia powinien zawierać elementy określone w art. 521 ust. 2 RWKC.” oraz „Naczelnik Urzędu Celnego dopuszcza możliwość zastosowania instytucji dopuszczenia do swobodnego obrotu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym bez zgłoszenia celnego na podstawie art. 546 Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego. W przypadku zastosowania art. 546 RWKC Spółka winna przedłożyć kwit zakończenia, równoznaczny ze złożeniem i przyjęciem zgłoszenia celnego o dopuszczenie do swobodnego obrotu w przypadkach, kiedy ww. produkty lub towary nie otrzymają innego przeznaczenia celnego w terminie wymaganym do zakończenia procedury. W ramach przedmiotowego rozliczenia Spółka wykaże kwotę należności celnych podlegających uiszczeniu z uwagi na ewentualny brak wyprowadzenia produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym poza obszar celny Wspólnoty.”

Po analizie przedstawionych okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że Wnioskodawca jest podmiotem dokonującym importu towarów zobowiązanym z tego tytułu do rozliczenia podatku na terytorium Polski w tym do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku – na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze pouczenie wynikające z pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetnienia czynnego Spółka została zobowiązana w terminie 30 dni od dnia upływu terminu zamknięcia procedury uszlachetniania do wykazania kwoty należności celnych od wszystkich dostaw i wywozów. Pouczenie przewiduje dla Wnioskodawcy również dopuszczenie do swobodnego obrotu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym bez zgłoszenia celnego, jednakże w takim przypadku Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia kwitu zakończenia równoważnym zgłoszeniu celnemu o dopuszczeniu do obrotu produktów lub towarów, które nie otrzymały innego przeznaczenia celnego. We wskazanym rozliczeniu Wnioskodawca powinien wykazać kwotę należności celnych. Zatem skoro Wnioskodawca zobowiązany został do złożenia kwitu rozliczenia, co staje się równoznaczne nie tylko ze złożeniem ale i z przyjęciem zgłoszenia celnego, to nie można uznać, jak twierdzi Wnioskodawca, że nie składa zgłoszenia w formie pisemnej (w tym elektronicznej), ponieważ forma równoważna oznacza podobną formę, tak samo ważną pod względem prawnym i jest formalnym zgłoszenia towarów do dopuszczenia do obrotu na wskazanym obszarze celnym. Wskazać należy, że przewidziana forma rozliczenia w formie kwitu zakończenia zamiast zgłoszenia celnego jest już odwołaniem się do przepisów celnych dotyczących poboru i wymiaru cła, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy.

Zatem przepis art. 33 ust. 1 ustawy wskazuje na obowiązek wykazania kwoty podatku w zgłoszeniu celnym. Biorąc pod uwagę to, że Wnioskodawca nie złoży zgłoszenia celnego, ale wykazania należności celnych dokona w kwicie rozliczenia, nie powoduje, że nie znajdzie zastosowania art. 33 ust. 1 ustawy. Odwołanie się do art. 38 ust. 1 ustawy, co do zastosowania innej formy (przewidzianej przez przepisy celne) wykazania kwoty podatku podatku, nie powoduje automatycznie braku zastosowania art. 33 ust. 1 ustawy, ponieważ w omawianej sytuacji obowiązek obliczenia i wykazania kwoty podatku wynika z art. 33 ust. 1, a Wnioskodawca skorzysta z innej formy wykazania przed naczelnikiem urzędu celnego należności związanych z importem towaru korzystając z takiego prawa na podstawie przepisów celnych. Tym samym zastosowanie art. 38 ust. 1 ustawy znajdzie miejsce tylko wyłącznie w związku ze zmianą formy wskazania kwoty podatku, a nie rozliczenia tego podatku.

Jednocześnie należy zauważyć, że skoro - jak wskazał Wnioskodawca - Spółka korzysta z możliwości rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w trybie art. 33a ustawy, to ma również obowiązek wykazania kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej składanej za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Z uwagi na to, że obowiązek wykazania kwoty podatku dla Wnioskodawcy wynika z art. 33 ust. 1, a nie z bezpośrednio z art. 38 ust. 1 - stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Ad. 4

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również możliwości rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w trybie art. 33a ust. 12 ustawy przy spełnieniu warunku z art. 33a ust. 2 i 4 ustawy, w sytuacji przedstawionej w opisie stanu faktycznego/opisie zdarzenia przyszłego, w której to Spółka będzie korzystać z uproszczenia, o którym mowa w art. 325 RW UKC i art. 170 RD UKC (poprzednio odpowiednio art. 546 RWKC), zgodnie z którym produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia tej procedury nie zostały one objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione, zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a zwolnienie za przyznane w dniu upłynięcia terminu zamknięcia.

Odnosząc się do przedstawionych wątpliwości wskazać należy, że na podstawie art. 33a ust. 12 ustawy podatnik, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego:

 1. działający we własnym imieniu i na własną rzecz lub
 2. w imieniu i na rzecz którego jest składane zgłoszenie celne przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu przepisów celnych

- może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Przepisy ust. 2-4, 6, 7 oraz 9-11 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 38 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny przedsiębiorca mający siedzibę na obszarze celnym Unii i spełniający kryteria określone w art. 39 może złożyć wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy. Status ten przyznawany jest przez organy celne - w stosownych przypadkach po przeprowadzeniu konsultacji z innymi właściwymi organami - i podlega monitorowaniu. Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje upoważnienia:

 1. upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych, które umożliwia mu korzystanie z niektórych uproszczeń zgodnie z przepisami prawa celnego; lub
 2. upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, które uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony.

Można jednocześnie posiadać oba rodzaje upoważnienia, o których mowa w pkt a i b.

Na podstawie art. 39 unijnego kodeksu celnego kryteria przyznawania statusu upoważnionego przedsiębiorcy obejmują:

 1. brak poważnego naruszenia lub powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym brak skazania za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy;
 2. wykazanie przez wnioskodawcę, iż posiada wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów zapewniony poprzez system zarządzania ewidencją handlową oraz – w stosownych przypadkach – transportową co umożliwia przeprowadzanie właściwych kontroli celnych;
 3. wypłacalność, którą uznaje się za udowodnioną, gdy wnioskodawca ma dobrą sytuację finansową pozwalającą mu na wypełnianie zobowiązań, stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
 4. w odniesieniu do upoważnienia, o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. a) - spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością; oraz
 5. w odniesieniu do upoważnienia, o którym mowa w art. 38 ust. 2 lit. b) - odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony, które uznaje się za spełnione, gdy wnioskodawca wykaże, że utrzymuje odpowiednie środki mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrony międzynarodowego łańcucha dostaw, w tym w obszarze odnoszącym się do integralności fizycznej i kontroli dostępu, procesów logistycznych, procesów związanych z postępowaniem z określonymi rodzajami towarów, w obszarze odnoszącym się do personelu oraz w obszarze identyfikacji partnerów handlowych.

Z powołanych przepisów unijnego kodeksu celnego wynika, że przedsiębiorca mający siedzibę na obszarze celnym Unii i spełniający kryteria określone w art. 39 może złożyć wniosek o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy.

Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje pozwolenia:

 1. upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych, które umożliwia mu korzystanie z niektórych uproszczeń zgodnie z przepisami prawa celnego - AEOC; lub
 2. upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, które uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony - AEOS.

Można jednocześnie posiadać oba rodzaje pozwolenia AEOC/AEOS. Świadectwo połączone zachowuje dotychczasowy znacznik literowy AEOF.

Art. 33a ust. 12 ustawy ma zatem zastosowanie w przypadku szczególnej grupy podatników spełniających wysokie standardy dotyczące prowadzenia ewidencji handlowych, wypłacalności finansowej, ewidencji i systemów informatycznych czy bezpieczeństwa towarów tzw. upoważnionych podmiotów gospodarczych (AEO). Wprowadzenie do ustawy powyższego przepisu, uprawnia tych podatników do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tego importu.

Należy zauważyć, że jak wynika z art. 33 ust. 12 ustawy do upoważnionych podmiotów gospodarczych (AEO) zastosowanie mają przepisy art. 33a ust. 2-4, 6, 7 oraz 9-11 ustawy, które obowiązują przedsiębiorców korzystających z procedury uproszczonej. Przy czym należy zauważyć, że przepis ust. 12 art. 33 ustawy nie odwołuje się w żaden sposób do ust. 1 tego przepisu. Zatem stwierdzić należy, że podatnik posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego może skorzystać z rozliczenia kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej na zasadach określonych spełnić wymogi określone w art. 33a ust. 2-4, 6, 7 oraz 9-11 ustawy bez konieczności spełnienia wymogów określonych w ust. 1 art. 33 ustawy.

Zgodnie z art. 33a ust. 2 pkt 1 ustawy - przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

 1. zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,
 2. potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Na mocy art. 33a ust. 2a ustawy - wymóg przedstawienia przez podatnika dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się za spełniony również w przypadku złożenia przez podatnika oświadczeń o tej samej treści.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 2a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art. 33a ust. 2b ustawy).

W myśl art. 33a ust. 3 ustawy - warunku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie stosuje się, jeżeli naczelnik urzędu celnego posiada złożone przez podatnika aktualne dokumenty.

Podatnik jest obowiązany do pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o:

 1. zamiarze rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 - przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie;
 2. rezygnacji z rozliczania podatku na zasadach określonych w ust. 1 - przed początkiem okresu rozliczeniowego, w którym rezygnuje z takiego rozliczenia. (art. 33a ust. 4 ustawy).

Stosownie do art. 33a ust. 6 ustawy podatnik jest obowiązany do przedstawienia organowi celnemu dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów.

Zgodnie z art. 33a ust. 7 ustawy - w przypadku gdy podatnik, w terminie, o którym mowa w ust. 6, nie przedstawił dokumentów, o których mowa w tym przepisie, traci prawo do rozliczenia podatku na zasadach określonych w ust. 1, w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, którą miał rozliczyć w deklaracji podatkowej. Podatnik jest obowiązany do zapłaty organowi celnemu kwoty podatku wraz z odsetkami.

Z przedstawionych okoliczności wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Polsce, posiadającym świadectwo/status upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych oraz bezpieczeństwa i ochrony (świadectwo AEO typu F). Jest to zatem warunek określony w art. 38 ust. 1 pkt a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny. Poza tym z wniosku nie wynika, że w imieniu Spółki zgłoszenie celne (czy ewentualny kwit zakończenia, o którym mowa w uzasadnieniu do pytania 3) jest składane przez przedstawiciela bezpośredniego w rozumieniu prawa celnego.

Zatem Wnioskodawca posiadający status upoważnionego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 38 unijnego kodeksu celnego posiadającego świadectwo AEOF, przy spełnieniu warunku z art. 33a ust. 2 i 4 oraz 6 ustawy działający we własnym imieniu i na własną rzecz, ma prawo rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów w trybie art. 33a ust. 12 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Ad. 5-6

Mając na względzie stanowisko Wnioskodawcy przedstawione do pytania nr 5-6, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ad. 7-8

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również możliwości oraz okresu, w którym Spółka posiada prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego z tytułu importu towarów, w sytuacji rozliczenia podatku VAT należnego z tytułu importu w trybie art. 33a ust. 12 ustawy.

Odnosząc się do wątpliwości Spółki wskazać należy na art. 86 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów – kwota podatku należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy.

Z kolei jak stanowi art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Katalog przesłanek wyłączających prawo podatnika do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku zawiera art. 88 ustawy.

W konsekwencji powyższego należy zaznaczyć, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych wykonywanych przez podatnika dokonującego importu oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ww. ustawy.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca rozlicza podatek z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej w trybie art. 33a ust. 12 ustawy. W związku z art. 86 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy, kwota podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego rozliczanego w deklaracji podatkowej. Zatem Wnioskodawca rozlicza jednocześnie kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów oraz w takiej samej wysokości kwotę podatku naliczonego. Należy wskazać, że działalność Wnioskodawcy polega na produkcji kosmetyków, a wytworzone w wyniku uszlachetniania kosmetyki przeznaczone są do sprzedaży. Z uwagi na to, że przepisy ustawy oraz aktów wykonawczych nie przewidują zwolnienia dla dostawy kosmetyków, uznać należy, że dostawa tych kosmetyków stanowi czynność opodatkowaną. Zatem podatek naliczony wykazany w deklaracji podatkowej na podstawie art. 33a ust. 12 ustawy wykazuje związek z czynnościami opodatkowanymi. Jak wskazano w uzasadnieniu do pytania nr 3 obowiązek rozliczenia podatku z tytułu importu omawianych towarów powstaje z upływem terminu zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego, czyli moment, w którym upłynie 12 miesięcy od daty objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego na podstawie Pozwolenia.

Dlatego też w przedmiotowej sprawie należy uznać, że Wnioskodawca jest uprawniony do odliczenia podatku naliczonego - pod warunkiem niezaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 88 ustawy w terminie upływu terminu zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego, tj. w momencie upływu 12 miesięcy od daty objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego na podstawie Pozwolenia.

Zatem stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 7 i 8 należy uznać za prawidłowe.

Ad. 9

Z uwagi na to, że stanowisko w zakresie pytania nr 8 uznano za prawidłowe, pytanie nr 9 stało się bezprzedmiotowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art.47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1 - 4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydana w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.