Termin zwrotu nadpłaty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin zwrotu nadpłaty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

Ustalenie wysokości oprocentowania nadpłaty wymaga normatywnego określenia nie tylko momentu jej powstania, lecz także terminu zwrotu. W związku z tym ustawodawca w art. 77 O.p. w sposób szczegółowy określił dla poszczególnych rodzajów nadpłat terminy zwrotu, natomiast w art. 78 O.p. wprowadził obowiązek oprocentowania nadpłat w sytuacjach w tym przepisie określonych. Dla zastosowania w sprawie prawidłowej regulacji prawnej dotyczącej nadpłaty decydujące znaczenie ma ustalenie momentu powstania nadpłaty. Otóż należy przyjąć, że obiektywnie w sprawie może być tylko jedna nadpłata. Nie można przyjąć, że w różnych terminach jest inna nadpłata. Skoro zobowiązanie podatkowe może być tylko jedno (w jednej określonej wysokości), to konsekwentnie może być tylko jedna nadpłata (w określonej wysokości) Konsekwencją takiego rozumowania jest stwierdzenie, że jeżeli nadpłata wynika za skorygowanego zeznania podatkowego, to dniem powstania tej nadpłaty jest dzień złożenia korekty. Skorygowane zeznanie podatkowe zastępuje bowiem zeznanie złożone uprzednio.

Fragment:

(...) którym wykazał nadpłatę w tym podatku w kwocie 22.977,70 zł. Dnia 20 kwietnia 2004 r. podatnik złożył korektę zeznania, w której m.in. wykazał nadpłatę w kwocie 26.154,62 zł. Tę kwotę nadpłaty podatnik potwierdził w następnej korekcie zeznania podatkowego w dniu 18 maja 2004 r. Istota argumentacji skargi kasacyjnej sprowadza się do stwierdzenia, iż dokonane w dniu 20 kwietnia 2004 r. i 18 maja 2004 r. korekty zeznania podatkowego i kwoty nadpłaty pozostają bez wpływu na termin zwrotu nadpłaty określony w art. 77 § 1 pkt 5 o.p. co do kwoty nadpłaty w wysokości 22.977,70 zł powstałej w dniu złożenia zeznania podatkowego. W konsekwencji niezachowania 3-miesięcznego terminu, o którym mowa w art. 77 § 1 pkt 5 o.p. obowiązkiem organów podatkowych było dokonanie zwrotu nadpłaty wraz z należnymi odsetkami na podstawie art. 78 § 3 pkt 3 o.p. Naczelny Sąd Administracyjny tego rodzaju zapatrywania nie podziela. Za uzasadniony natomiast uznać należy (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy potrącenie kwoty wynikającej z korekty zmniejszającej z kolejnych faktur będzie upoważniało do zwrotu nadpłaty podatku w terminie 25 dni?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka, w związku z realizowaniem dostaw wewnątrzwspólnotowych, wykazuje w każdym miesiącu nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy, załączając jednocześnie wniosek o zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni. Podatnik spełnia warunek o zapłacie należności z faktur, określony w art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy dostawcy towarów i usług wystawiają na rzecz Spółki faktury korygujące zmniejszające wobec nich zobowiązania. W związku z powyższym, Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy potrącenie kwoty wynikającej z korekty zmniejszającej z kolejnych faktur będzie upoważniało do zwrotu nadpłaty podatku w terminie 25 dni? Zdaniem Spółki kwota należności wobec dostawcy będzie w całości zapłacona, jeśli zostanie uwzględniona ( potrącona) (...)