Termin zwrotu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin zwrotu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
25
mar

Istota:

Czy podatnik może dokonać potrącenia bieżących zobowiązań podatkowych z kwotą nadwyżki podatku pozostałą do zwrotu, co do której wydłużono termin zwrotu?

Fragment:

Organ podatkowy dokonał części zwrotu, natomiast co do pozostałej części zwrotu, wydłużył termin zwrotu do czasu zakończenia czynności kontrolnych. Z przepisu art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin do zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia dokonywanej w ramach kontroli podatkowej. W analizowanej sprawie organ podatkowy w celu zweryfikowania prawidłowości rozliczenia oraz określenia prawidłowej kwoty zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podjął czynności kontrolne i przedłużył termin zwrotu do czasu ich zakończenia. We wniosku nie zostało wskazane, że czynności zostały zakończone. Jednocześnie Wnioskodawca chce dokonać potrącenia z pozostałej kwoty zwrotu nadwyżki, co do której organ podatkowy przedłużył termin zwrotu, bieżących zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz przedstawiony stan prawny, należy stwierdzić, że zwrot pozostałej różnicy podatku, w analizowanej sprawie będzie możliwy dopiero po zakończeniu przez organ podatkowy weryfikacji rozliczenia, dokonywanej w ramach kontroli podatkowej. Do tego bowiem terminu prowadzone jest postępowanie w sprawie zasadności zwrotu w kwocie wykazanej przez Wnioskodawcę w deklaracji VAT-7.

2013
11
sie

Istota:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Działek w terminie 25 dni?

Fragment:

Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowy termin zwrotu może być skrócony: 60 dniowy do 25 dniowego. Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki: opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7, zapłata za te faktury zostanie dokonana z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.

2013
22
sty

Istota:

Prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni

Fragment:

Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowy termin zwrotu może być skrócony: 60 dniowy do 25 dniowego. Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki: opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7, zapłata za te faktury zostanie dokonana z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.

2012
14
gru

Istota:

Prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.

Fragment:

Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowy termin zwrotu może być skrócony: 60 dniowy do 25 dniowego. Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki: opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7, zapłata za te faktury zostanie dokonana z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.

2012
14
gru

Istota:

Prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.

Fragment:

Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowy termin zwrotu może być skrócony: 60 dniowy do 25 dniowego. Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki: opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7, zapłata za te faktury zostanie dokonana z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.

2012
27
paź

Istota:

W zakresie sposobu uregulowania należności za fakturę i wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni

Fragment:

Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowy termin zwrotu może być skrócony: 60 dniowy do 25 dniowego. Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki: opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7, zapłata za te faktury zostanie dokonana z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.

2012
30
wrz

Istota:

Prawo do zwrotu podatku VAT w związku z wybudową budynku.

Fragment:

Z odesłań zawartych w ust. 5a wynika, że w przypadku podatników, o których mowa, organ podatkowy może wydłużyć termin zwrotu podatku, w przypadku gdy zasadność zwrotu jest weryfikowana przez organ podatkowy bądź organ kontroli skarbowej w jakiejkolwiek formie (czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego w kontroli skarbowej). Zauważyć należy, iż przepis art. 87 ust. 5a ustawy stanowi, że zwrot dotyczy podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium. W świetle orzecznictwa TSUE także tego rodzaju czynności jak działalność przygotowawcza, a nawet same zakupy inwestycyjne są traktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT. Zgłoszenia dokonał w dniu 14 lutego 2012r. Wnioskodawca rozpocznie budowę obiektu, w którym będzie prowadzona działalność gastronomiczna i działalność w zakresie poprawy kondycji (siłownia, bilard) tj. jak wyjaśnił Wnioskodawca działalność opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Do chwili obecnej inwestycja nie została rozpoczęta.

2011
1
paź

Istota:

Prawo do uzyskania przyspieszonego zwrotu podatku w przypadku dokonanych rozliczeń w drodze kompensaty.

Fragment:

Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowy termin zwrotu może być skrócony: 60 dniowy do 25 dniowego. Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki: opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7, zapłata za te faktury zostanie dokonana bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego - termin i warunki do zwrotu z tytułu realizowanej inwestycji.

Fragment:

W przedstawionej sytuacji możliwy jest również - na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową - 25-dniowy termin zwrotu różnicy podatku, o ile zostaną spełnione warunki z art. 87 ust. 6 ww. ustawy. Niemniej jednak należy zauważyć, że na gruncie znowelizowanych przepisów działu IX, rozdział 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. art. 87 ust. 5a, podatnik uprawniony jest do zwrotu kwoty podatku naliczonego w terminie 60 dni, nawet, gdy nie wykonał w danym okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 (dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju), pod warunkiem złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego wraz z pisemnym wnioskiem. Wskazać ponadto należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek od towarów i usług w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

2011
1
lip

Istota:

Od kiedy liczy się 60-cio dniowy termin zwrotu podatku wykazany w deklaracji pierwotnej, w przypadku gdy była ona później korygowana?

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2008 r. (data wpływu 5 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia od kiedy liczy się 60-cio dniowy termin zwrotu podatku wykazany w deklaracji pierwotnej, w przypadku gdy była ona później korygowana – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 listopada 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia od kiedy liczy się 60-cio dniowy termin zwrotu podatku wykazany w deklaracji pierwotnej, w przypadku gdy była ona później korygowana. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Dnia 25 sierpnia 2008 r. Spółka złożyła deklarację VAT-7 za lipiec 2008 r. wykazując kwotę podatku do zwrotu w terminie 60 dni, a następnie dnia 10 września 2008 r. złożyła korektę ww. deklaracji zwiększając kwotę podatku do zwrotu również w terminie 60 dni. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Od kiedy liczy się 60-cio dniowy termin zwrotu podatku wykazany w deklaracji pierwotnej, w przypadku gdy była ona później korygowana... Zdaniem Wnioskodawcy 60-dniowy termin do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług winien być liczony od daty złożenia deklaracji pierwotnej, natomiast korekta deklaracji jest nowym i aktualnym rozliczeniem ze wszelkimi tego konsekwencjami i pozostaje bez wpływu na termin kwoty do zwrotu w deklaracji pierwotnej.