Termin zwrotu | Interpretacje podatkowe

Termin zwrotu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin zwrotu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy podatnik może dokonać potrącenia bieżących zobowiązań podatkowych z kwotą nadwyżki podatku pozostałą do zwrotu, co do której wydłużono termin zwrotu?
Fragment:
Organ podatkowy dokonał części zwrotu, natomiast co do pozostałej części zwrotu, wydłużył termin zwrotu do czasu zakończenia czynności kontrolnych. Z przepisu art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT wynika, że w przypadku gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin do zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia dokonywanej w ramach kontroli podatkowej. W analizowanej sprawie organ podatkowy w celu zweryfikowania prawidłowości rozliczenia oraz określenia prawidłowej kwoty zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podjął czynności kontrolne i przedłużył termin zwrotu do czasu ich zakończenia. We wniosku nie zostało wskazane, że czynności zostały zakończone. Jednocześnie Wnioskodawca chce dokonać potrącenia z pozostałej kwoty zwrotu nadwyżki, co do której organ podatkowy przedłużył termin zwrotu, bieżących zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Mając na uwadze powyższe okoliczności oraz przedstawiony stan prawny, należy stwierdzić, że zwrot pozostałej różnicy podatku, w analizowanej sprawie będzie możliwy dopiero po zakończeniu przez organ podatkowy weryfikacji rozliczenia, dokonywanej w ramach kontroli podatkowej. Do tego bowiem terminu prowadzone jest postępowanie w sprawie zasadności zwrotu w kwocie wykazanej przez Wnioskodawcę w deklaracji VAT-7.
2016
25
mar

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego związanego z nabyciem Działek w terminie 25 dni?
Fragment:
Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowy termin zwrotu może być skrócony: 60 dniowy do 25 dniowego. Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki: opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7, zapłata za te faktury zostanie dokonana z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.
2013
11
sie

Istota:
Prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
Fragment:
Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowy termin zwrotu może być skrócony: 60 dniowy do 25 dniowego. Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki: opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7, zapłata za te faktury zostanie dokonana z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.
2013
22
sty

Istota:
Prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.
Fragment:
Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowy termin zwrotu może być skrócony: 60 dniowy do 25 dniowego. Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki: opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7, zapłata za te faktury zostanie dokonana z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.
2012
14
gru

Istota:
Prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni.
Fragment:
Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowy termin zwrotu może być skrócony: 60 dniowy do 25 dniowego. Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki: opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7, zapłata za te faktury zostanie dokonana z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.
2012
14
gru

Istota:
W zakresie sposobu uregulowania należności za fakturę i wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni
Fragment:
Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowy termin zwrotu może być skrócony: 60 dniowy do 25 dniowego. Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki: opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7, zapłata za te faktury zostanie dokonana z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.
2012
27
paź

Istota:
Prawo do zwrotu podatku VAT w związku z wybudową budynku.
Fragment:
Z odesłań zawartych w ust. 5a wynika, że w przypadku podatników, o których mowa, organ podatkowy może wydłużyć termin zwrotu podatku, w przypadku gdy zasadność zwrotu jest weryfikowana przez organ podatkowy bądź organ kontroli skarbowej w jakiejkolwiek formie (czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego w kontroli skarbowej). Zauważyć należy, iż przepis art. 87 ust. 5a ustawy stanowi, że zwrot dotyczy podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium. W świetle orzecznictwa TSUE także tego rodzaju czynności jak działalność przygotowawcza, a nawet same zakupy inwestycyjne są traktowane jako prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT. Zgłoszenia dokonał w dniu 14 lutego 2012r. Wnioskodawca rozpocznie budowę obiektu, w którym będzie prowadzona działalność gastronomiczna i działalność w zakresie poprawy kondycji (siłownia, bilard) tj. jak wyjaśnił Wnioskodawca działalność opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Do chwili obecnej inwestycja nie została rozpoczęta.
2012
30
wrz

Istota:
Prawo do uzyskania przyspieszonego zwrotu podatku w przypadku dokonanych rozliczeń w drodze kompensaty.
Fragment:
Z analizy powyższego przepisu wynika, iż na wniosek podatnika i przy spełnieniu określonych warunków podstawowy termin zwrotu może być skrócony: 60 dniowy do 25 dniowego. Podatnik może otrzymać wcześniejszy zwrot, gdy spełni następujące warunki: opłaci wszystkie faktury lub dokumenty celne dokumentujące zakupy rozliczone w deklaracji VAT-7, zapłata za te faktury zostanie dokonana bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z ww. art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Przepis ten ustanawia konieczność zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego należności za transakcję o wartości przekraczającej 15.000 euro, a zatem nie dopuszcza w takim przypadku zapłaty bezpośrednio w formie gotówkowej.
2011
1
paź

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego - termin i warunki do zwrotu z tytułu realizowanej inwestycji.
Fragment:
W przedstawionej sytuacji możliwy jest również - na wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową - 25-dniowy termin zwrotu różnicy podatku, o ile zostaną spełnione warunki z art. 87 ust. 6 ww. ustawy. Niemniej jednak należy zauważyć, że na gruncie znowelizowanych przepisów działu IX, rozdział 1 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. obowiązującego od dnia 1 grudnia 2008 r. art. 87 ust. 5a, podatnik uprawniony jest do zwrotu kwoty podatku naliczonego w terminie 60 dni, nawet, gdy nie wykonał w danym okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1 (dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju), pod warunkiem złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zabezpieczenia majątkowego wraz z pisemnym wnioskiem. Wskazać ponadto należy, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek od towarów i usług w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.
2011
1
sie

Istota:
Od kiedy liczy się 60-cio dniowy termin zwrotu podatku wykazany w deklaracji pierwotnej, w przypadku gdy była ona później korygowana?
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2008 r. (data wpływu 5 listopada 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia od kiedy liczy się 60-cio dniowy termin zwrotu podatku wykazany w deklaracji pierwotnej, w przypadku gdy była ona później korygowana – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 listopada 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia od kiedy liczy się 60-cio dniowy termin zwrotu podatku wykazany w deklaracji pierwotnej, w przypadku gdy była ona później korygowana. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Dnia 25 sierpnia 2008 r. Spółka złożyła deklarację VAT-7 za lipiec 2008 r. wykazując kwotę podatku do zwrotu w terminie 60 dni, a następnie dnia 10 września 2008 r. złożyła korektę ww. deklaracji zwiększając kwotę podatku do zwrotu również w terminie 60 dni. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Od kiedy liczy się 60-cio dniowy termin zwrotu podatku wykazany w deklaracji pierwotnej, w przypadku gdy była ona później korygowana... Zdaniem Wnioskodawcy 60-dniowy termin do zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług winien być liczony od daty złożenia deklaracji pierwotnej, natomiast korekta deklaracji jest nowym i aktualnym rozliczeniem ze wszelkimi tego konsekwencjami i pozostaje bez wpływu na termin kwoty do zwrotu w deklaracji pierwotnej.
2011
1
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.