Termin zawarcia umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin zawarcia umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Od którego dnia mogą być uwzględnione koszty przeznaczone na cele budowlane związane ze spłatą rat kredytu/odsetek rat kredytu? Czy raty spłacane przed aktem notarialnym też można zaliczyć do celów zwolnionych z podatku?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu potwierdza stanowisko zawarte we wniosku z dnia 27.12.2006r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie określenia terminu od którego przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego przychodów wydatkowanych na spłatę kredytu, a także odsetek od kredytu. U Z A S A D N I E N I E W dniu 27.12.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stan faktyczny opisany we wniosku:Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w dniu 10.05.2006 r. podpisał Pan umowę przedwstępną na sprzedaż mieszkania położonego w ............przy ulicy.............. W dniu podpisania umowy przedwstępnej otrzymał (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwstycji realizowanej w ramach programu SAPARD, związanej z budową kanalizacji sanitarnej.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60) art. 88 ust. 4, art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 25.01.2005 r. (data wpływu 26.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług odnośnie możliwości odzyskania (odliczenia) podatku naliczonego postanawia uznać przedstawione w podaniu stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. W dniu 26.01.2005 r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzozowie pisemny wniosek Wójta Gminy (z dnia 25.01.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanej w ramach programu SAPARD, związanej z budową kanalizacji sanitranej z podłączeniem do oczyszczalni ścieków.

Fragment:

(...) wymieniona inwestycja jest realizowana przez Gminę w ramach jej działalności statutowej, jest ona ustawowym zadaniem samorządu terytorialnego i nie będzie stanowić przedmiotu działalności gospodarczej. Gmina nie dokonuje odliczeń podatku VAT. Własne stanowisko wnioskodawcy: Gmina nie może odzyskać podatku VAT w związku z tym, że inwestycja realizowana jest w ramach jej działalności statutowej i nie będzie ona stanowić przedmiotu działalności gospodarczej oraz ze względu na termin zawarcia umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj. przed dniem 01.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny przedmiotowej sprawy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz danych dostępnych w tut. Urzędzie Skarbowym ustalono, że Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i oprócz czynności podlegających (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy możliwości odliczenia podatku od towarów i usług bądź uzyskania zwrotu tego podatku z tytułu inwestycji realizowanej w ramach programu SAPARD, związanej z budową kanalizacji sanitarnej, która zostanie nieodpłatnie przekazana Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.

Fragment:

(...) wymieniona inwestycja jest realizowana przez Gminę w ramach jej działalności statutowej, jest ona ustawowym zadaniem samorządu terytorialnego i nie będzie stanowić przedmiotu działalności gospodarczej. Gmina nie dokonuje odliczeń podatku VAT. Własne stanowisko wnioskodawcy: Gmina nie może odzyskać podatku VAT w związku z tym, że inwestycja realizowana jest w ramach jej działalności statutowej i nie będzie ona stanowić przedmiotu działalności gospodarczej oraz ze względu na termin zawarcia umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tj. przed dniem 01.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny przedmiotowej sprawy uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz danych dostępnych w tut. Urzędzie Skarbowym ustalono, że Gmina jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług i oprócz czynności podlegających (...)

2011
1
sty

Istota:

Kiedy mogę zmienić umowę o kredyt kontraktowy aby nie stracić prawa do odliczeń kwot wpłaconych w pierwotnym okresie oszczędzania?

Fragment:

(...) Na podstawie art.14 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami/, w związku z pismem z dnia 06.07.2004r.(uzupełnionym w dniu 15.07.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że ulga na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej przysługuje podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontrakowy z bankiem prowadzacym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed 01.01.2002r. nabyli prawo do odliczania od podatku wydatków poniesionych na cel okreslony w art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2002r. ( jednolit tekst: Dz. U. Nre 14 poz. 176 z 2000r. z późniejszymi zmianami). Pod warunkiem jednak, iż dotyczy to wyłącznie oszczędności na tym samym rachunku oszczędnościowo kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę (...)