D-6/443/20/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy złożenie przez spółkę w terminie późniejszym korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc w którym wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy przedłuża podstawowy termin zwrotu wynikający z art. 87 ust. 2 ustawy?

D-6/443/20/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. termin zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Zwrot podatku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.03.2005 r. wpłynął wniosek Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Na żądanie tut. Organu pismem z dnia 12.04.2005 r. wnioskodawca uzupełnił braki formalne w podaniu z dnia 14.04.2005 r. Strona przedstawiła następujący stan faktyczny:
Spółka składa do urzędu skarbowego w obowiązujących terminach deklaracje VAT-7 w których wykazuje kwotę do zwrotu na rachunek bankowy. Następnie składa jedną lub kilka korekt deklaracji do jednego miesiąca w związku z otrzymywaniem dokumentów TAX FREE potwierdzających wywóz towarów za granicę. Korekty deklaracji nie wynikają z błędów podatnika i są od niego niezależne.

Postawiono pytanie:

Czy złożenie przez spółkę w terminie późniejszym korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc w którym wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy przedłuża podstawowy termin zwrotu wynikający z art. 87 ust. 2 ustawy.

Zdaniem podatnika złożenie przez spółkę w terminie późniejszym korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc w którym wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy nie przedłuża podstawowego terminu zwrotu wynikającego z ustawy o VAT, który liczy się od dnia złożenia przez Podatnika pierwszej deklaracji a nie korekty deklaracji. Późniejsze złożenie korekty nie ma wpływu na termin zwrotu podatku VAT.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa następująco:

Zgodnie z art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 53 z późn. zm.) zobowiązanie podatkowe, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku, przyjmuje się w kwocie jaka wynika z deklaracji podatkowej złożonej za dany miesiąc. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczynę korekty.

Jeśli więc podatnik - w późniejszym dopuszczalnym terminie - dokona korekty deklaracji jaką pierwotnie złożył za dany miesiąc, to zgodnie z powyższą regulacją zobowiązanie podatkowe, zwrot "przyjmuje się" w wysokości skorygowanej. Oznacza to, że deklaracja pierwotna nie wywiera żadnych skutków prawnych, a takie skutki wywołuje deklaracja korygująca. Odnosząc powyższe do brzmienia przepisu art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, który stanowi, że zwrot różnicy podatku na rachunek bankowy następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika należy stwierdzić, że termin ten będzie liczony od dnia złożenia rozliczenia korygującego.

Biorąc pod uwagę w/w stan prawny, przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny sprawy zwrot podatku VAT następuje w terminach i na zasadach ogólnych (60 dni lub 25 dni) - określonych w art. 87 ust. 2-6 w/w ustawy o VAT - począwszy od daty złożenia korekty deklaracji VAT - 7.

POUCZENIE

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

termin zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług
D-3/443/27/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.