1471/NTR2/443-248a/06/MP | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku złożenia zarówno deklaracji PIT - 4, jak i VAT - 7 do 20. dnia miesiąca, może Ona rozliczyć kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, pobraną od pracowników i zadeklarowaną w deklaracji PIT-4 za dany miesiąc z kwotą różnicy podatku zadeklarowaną do zwrotu za ten sam miesiąc w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7).

1471/NTR2/443-248a/06/MP

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. przerachowanie zwrotu podatku
  2. termin zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług
  3. zwrot podatku od towarów i usług
  1. Ordynacja podatkowa (ORD) -> Zobowiązania podatkowe -> Nadpłata

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 5.06.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Strona, w przypadku złożenia obu n/w deklaracji do 20. dnia miesiąca, ma prawo rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany od swoich pracowników i zadeklarowany w deklaracji PIT-4 za dany miesiąc, np. za czerwiec, z różnicą podatku zadeklarowaną za ten sam miesiąc w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) do zwrotu, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


postanawia:


uznać stanowisko Strony za prawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona jest zobowiązana jako płatnik do obliczania i pobierania od swoich pracowników miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz do ich wpłacania we właściwym terminie (tj. do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki). Jednocześnie w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (VAT-7) wykazuje za te same miesiące kwoty różnicy podatku do zwrotu na rachunek bankowy.

W związku z powyższym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku złożenia zarówno deklaracji PIT - 4, jak i VAT - 7 do 20. dnia miesiąca, może Ona rozliczyć kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, pobraną od pracowników i zadeklarowaną w deklaracji PIT-4 za dany miesiąc z kwotą różnicy podatku zadeklarowaną do zwrotu za ten sam miesiąc w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7).

Stosownie do art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Oznacza to, iż deklaracja dla podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy powinna zostać złożona przez podatnika w okresie od 1. do 25. dnia miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego. Zatem deklaracja złożona 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest deklaracja, złożona jest w ustawowym terminie i wywołuje wszelkie związane z tym skutki prawne.

Na podstawie art. 76 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Jak z powyższego wynika, nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem są zaliczane z urzędu m.in. na poczet zobowiązań lub zaległości podatkowych, zaś na wniosek możliwe jest także zaliczenie nadpłat (w całości lub w części) na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Przy czym w myśl art. 5 ustawy zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Z kolei zaległość podatkowa, zdefiniowana w § 1 art. 51 ustawy, rozumiana jest jako podatek nie zapłacony w terminie płatności.

Zgodnie z art. 76b zd. 1 ustawy art. 76 stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku, tj. w myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy m.in. do zwrotu różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług ).

Jak wynika z cytowanych przepisów, w przypadku wykazania przez podatnika (Stronę) w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) złożonej za dany okres rozliczeniowy kwoty zwrotu różnicy podatku, kwota ta podlega z urzędu lub na wniosek zaliczeniu na poczet jego (Jej) zaległości podatkowych albo zobowiązań podatkowych bieżących lub przyszłych.

W tym miejscu wskazać należy, iż zobowiązanie wynikające z art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) nie jest zobowiązaniem Strony jako podatnika a płatnika, stanowi ono jednak zobowiązanie własne Strony, w związku z czym tego rodzaju zaliczenie uznać należy za dopuszczalne. Przemawia za tym przewidziana wprost w ustawie - Ordynacja podatkowa możliwość zaliczania powstałych po stronie płatnika lub inkasenta nadpłat podatku na poczet jego zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań podatkowych lub zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków płatnika lub inkasenta.

Ponadto zgodnie z art. 76b zd. 2 ustawy - Ordynacja podatkowa zaliczenie, o którym mowa w art. 76a § 2 pkt 1, następuje z dniem złożenia deklaracji z wykazaną kwotą zwrotu podatku. Natomiast art. 76a § 2 pkt 1 ustawy stanowi, iż zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2.

Zatem jak wynika z zacytowanych przepisów, jedynie z przypadkach określonych w art. 76a § 2 pkt 1 ustawy uregulowany został wprost w przepisach moment zaliczenia - z dniem złożenia deklaracji. Należy przy tym zauważyć, iż w wymienionym przepisie mowa jest wyłącznie o zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych.

Jednakże zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego art. 76b zd. 2 w zw. ze zd. 1 oraz art. 76a § 1 i 3 ustawy winien mieć zastosowanie również w omawianym przypadku.

W konsekwencji zaliczenie kwoty zwrotu różnicy podatku od towarów i usług na poczet bieżącego zobowiązania Strony jako płatnika winno nastąpić z dniem złożenia deklaracji, w której wykazała Ona kwotę zwrotu różnicy podatku od towarów i usług.

Za powyższym przemawia także brzmienie art. 87 ust. 2 i nast. ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym termin zwrotu różnicy podatku liczony jest od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika, a nie od ostatniego dnia terminu określonego w art. 99 ust. 1ustawy o podatku od towarów i usług.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przerachowanie zwrotu podatku
PP-443-51-06-04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

termin zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług
D-6/443/20/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

zwrot podatku od towarów i usług
1471/NTR2/443-153b/06/MŻ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.