Termin zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym a korekta deklaracji VAT.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 25 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu podatku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 października 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu podatku. W przedmiotowym wniosku przedstawiono (...)

2011
1
kwi

Istota:

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku złożenia zarówno deklaracji PIT - 4, jak i VAT - 7 do 20. dnia miesiąca, może Ona rozliczyć kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, pobraną od pracowników i zadeklarowaną w deklaracji PIT-4 za dany miesiąc z kwotą różnicy podatku zadeklarowaną do zwrotu za ten sam miesiąc w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7).

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 5.06.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Strona, w przypadku złożenia obu n/w deklaracji do 20. dnia miesiąca, ma prawo rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany od swoich pracowników i zadeklarowany w deklaracji PIT-4 za dany miesiąc, np. za czerwiec, z różnicą podatku zadeklarowaną za ten sam miesiąc w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) do zwrotu, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona jest zobowiązana jako płatnik do obliczania i (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy złożenie przez spółkę w terminie późniejszym korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc w którym wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy przedłuża podstawowy termin zwrotu wynikający z art. 87 ust. 2 ustawy?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.03.2005 r. wpłynął wniosek Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Na żądanie tut. Organu pismem z dnia 12.04.2005 r. wnioskodawca uzupełnił braki formalne w podaniu z dnia 14.04.2005 r. Strona przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka składa do urzędu skarbowego w obowiązujących terminach deklaracje VAT-7 w których wykazuje kwotę do zwrotu na rachunek bankowy. Następnie składa jedną lub kilka korekt deklaracji do jednego miesiąca w związku z otrzymywaniem dokumentów TAX FREE potwierdzających wywóz towarów za granicę. Korekty (...)

2011
1
lut

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu nieruchomości, moment odliczenia i termin zwrotu.

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 z 1997r. z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 31.05.2004r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu nieruchomości (udokumentowanego aktem notarialnym) przeznaczonej na wynajem dla podmiotów gospodarczych, momentu jego odliczenia oraz terminu zwrotu podatku. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 534) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...). Kwotę podatku naliczonego, w myśl (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy nadwyżkę podatku VAT od zakupionych do budowy stacji paliw materiałów budowlanych mogę wykazać do zwrotu na rachunek bankowy w bieżących deklaracjach VAT i jaki byłby termin do zwrotu 60 czy 180 dni ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem z dn 10.05.2004 w sprawie zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju informuje, że: Na podstawie art. 87 ust. 1, 2, 3 i 6 w związku z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) gdy kwota podatku naliczonego, w okresie rozliczeniowym jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy podatnika (z zastrzeżeniem ust. 3 w/w artykule) w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy obowiązany jest zwrócić różnicę podatku, o której mowa w terminie 25dni, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w (...)