Termin zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Termin zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin zaliczenia zwrotu podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym a korekta deklaracji VAT.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 października 2007 r. (data wpływu 25 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu podatku - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 października 2007 roku został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu zwrotu podatku. W przedmiotowym wniosku przedstawiono (...)
2011
1
maj

Istota:
Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku złożenia zarówno deklaracji PIT - 4, jak i VAT - 7 do 20. dnia miesiąca, może Ona rozliczyć kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych, pobraną od pracowników i zadeklarowaną w deklaracji PIT-4 za dany miesiąc z kwotą różnicy podatku zadeklarowaną do zwrotu za ten sam miesiąc w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7).
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 5.06.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy Strona, w przypadku złożenia obu n/w deklaracji do 20. dnia miesiąca, ma prawo rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany od swoich pracowników i zadeklarowany w deklaracji PIT-4 za dany miesiąc, np. za czerwiec, z różnicą podatku zadeklarowaną za ten sam miesiąc w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7) do zwrotu, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona jest zobowiązana jako płatnik do obliczania i (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy złożenie przez spółkę w terminie późniejszym korekty deklaracji VAT-7 za miesiąc w którym wykazano nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu bezpośredniego na rachunek bankowy przedłuża podstawowy termin zwrotu wynikający z art. 87 ust. 2 ustawy?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.03.2005 r. wpłynął wniosek Strony o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Na żądanie tut. Organu pismem z dnia 12.04.2005 r. wnioskodawca uzupełnił braki formalne w podaniu z dnia 14.04.2005 r. Strona przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka składa do urzędu skarbowego w obowiązujących terminach deklaracje VAT-7 w których wykazuje kwotę do zwrotu na rachunek bankowy. Następnie składa jedną lub kilka korekt deklaracji do jednego miesiąca w związku z otrzymywaniem dokumentów TAX FREE potwierdzających wywóz towarów za granicę. Korekty (...)
2011
1
mar

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu nieruchomości, moment odliczenia i termin zwrotu.
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137 poz.926 z 1997r. z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 31.05.2004r. zapytanie informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: zapytanie dotyczy prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dotyczących zakupu nieruchomości (udokumentowanego aktem notarialnym) przeznaczonej na wynajem dla podmiotów gospodarczych, momentu jego odliczenia oraz terminu zwrotu podatku. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 534) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...). Kwotę podatku naliczonego, w myśl (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy nadwyżkę podatku VAT od zakupionych do budowy stacji paliw materiałów budowlanych mogę wykazać do zwrotu na rachunek bankowy w bieżących deklaracjach VAT i jaki byłby termin do zwrotu 60 czy 180 dni ?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem z dn 10.05.2004 w sprawie zwrotu podatku VAT na rachunek bankowy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Busku Zdroju informuje, że: Na podstawie art. 87 ust. 1, 2, 3 i 6 w związku z art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) gdy kwota podatku naliczonego, w okresie rozliczeniowym jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy podatnika (z zastrzeżeniem ust. 3 w/w artykule) w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika. Na umotywowany wniosek podatnika złożony wraz z deklaracją podatkową urząd skarbowy obowiązany jest zwrócić różnicę podatku, o której mowa w terminie 25dni, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.