Termin ustawowy | Interpretacje podatkowe

Termin ustawowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin ustawowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak należy liczyc datę upływu pięcioletniego okresu zamieszkiwania lokalu mieszkalnego wymaganego do utrzymania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa / tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm. / Naczelnik urzędu Skarbowego w Zabrzu stwierdza ze stanowisko Pani ...................................... przedstawione we wniosku z dnia 13-02-2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej udzielonej ulgi na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn / tj Dz. U. Nr 16, poz. 89 z 1997 r. ze zm. / z tytułu nabytego w spadku lokalu mieszkalnego jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 13-02-2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ..........wpłynął wniosek Pani ...........................o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego . Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbwego , naczelnik urzędu celnego lub (...)
2011
1
maj

Istota:
Kiedy i w którym urzędzie powinnam złożyć zeznanie podatkowe dotyczące dochodów osiągniętych zagranicą?
Fragment:
(...) Na postawie art. 14a i art. 14b oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa /jednolity tekst: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami/ w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Panią w pismie z dnia 20.02.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie rozliczenia dochodów z tytułu pracy zarobkowej uzyskiwanej w Wielkiej Brytanii, w sytuacji wyjazdu do tego kraju z zamiarem pozostania na stałe i ewntualnego rozliczenia się po powrocie - jest nieprawidłowe. W dniu 20.02.2006r. wpłynął do tutejszego urzędu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. W odpowiedzi na zawarte we wniosku pytanie dotyczące uznania przez polskie organy podatkowe, że podlegam w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, z (...)
2011
1
kwi

Istota:
W jakiej formie i w jakim terminie winien płatnik przekazać pracownikowi informację o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30.03.2006 roku, który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 31.03.2006 roku o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej formy i terminu uzyskania od płatnika informacji o uzyskanych w 2005 roku dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31.03.2006 roku do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy właściwym jest postępowanie strony jako podatnika podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, który dokonując obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne oraz za okresy miesięczne, ewentualne różnice rozlicza w terminie złożenia deklaracji, tj. do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 19 lipca 2005r., uzupełnionym następnie w dniu 30.08.2005r., wniesionym przez XXXXXX w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. prawidłowości postępowania strony jako podatnika podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (gazu płynnego), który dokonując obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne oraz za okresy miesięczne, ewentualne różnice rozlicza w terminie złożenia deklaracji, tj. do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku postanowił uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe. Uzasadnienie: Strona działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (...)
2011
1
mar

Istota:
Fragment:
(...) W związku z Pani pismem z dnia 18.07.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1992 r. nabyła Pani nieruchomość z rozpoczętą budową domu mieszkalnego. Budowa budynku mieszkalnego była kontynuowana do 2002 r. i nie została zakończona. W 1999 r. nabyła Pani również (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.