Termin ustawowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin ustawowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Jak należy liczyc datę upływu pięcioletniego okresu zamieszkiwania lokalu mieszkalnego wymaganego do utrzymania ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa / tj. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm. / Naczelnik urzędu Skarbowego w Zabrzu stwierdza ze stanowisko Pani ...................................... przedstawione we wniosku z dnia 13-02-2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej udzielonej ulgi na podstawie art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn / tj Dz. U. Nr 16, poz. 89 z 1997 r. ze zm. / z tytułu nabytego w spadku lokalu mieszkalnego jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 13-02-2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ..........wpłynął wniosek Pani ...........................o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego . Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbwego , naczelnik urzędu celnego lub (...)

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy i w którym urzędzie powinnam złożyć zeznanie podatkowe dotyczące dochodów osiągniętych zagranicą?

Fragment:

(...) Na postawie art. 14a i art. 14b oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa /jednolity tekst: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zmianami/ w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie informuje, że stanowisko zawarte przez Panią w pismie z dnia 20.02.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie rozliczenia dochodów z tytułu pracy zarobkowej uzyskiwanej w Wielkiej Brytanii, w sytuacji wyjazdu do tego kraju z zamiarem pozostania na stałe i ewntualnego rozliczenia się po powrocie - jest nieprawidłowe. W dniu 20.02.2006r. wpłynął do tutejszego urzędu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. W odpowiedzi na zawarte we wniosku pytanie dotyczące uznania przez polskie organy podatkowe, że podlegam w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, z (...)

2011
1
kwi

Istota:

W jakiej formie i w jakim terminie winien płatnik przekazać pracownikowi informację o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30.03.2006 roku, który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 31.03.2006 roku o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej formy i terminu uzyskania od płatnika informacji o uzyskanych w 2005 roku dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31.03.2006 roku do Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy właściwym jest postępowanie strony jako podatnika podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, który dokonując obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne oraz za okresy miesięczne, ewentualne różnice rozlicza w terminie złożenia deklaracji, tj. do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i § 3-4, art. 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem z dnia 19 lipca 2005r., uzupełnionym następnie w dniu 30.08.2005r., wniesionym przez XXXXXX w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. prawidłowości postępowania strony jako podatnika podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (gazu płynnego), który dokonując obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne oraz za okresy miesięczne, ewentualne różnice rozlicza w terminie złożenia deklaracji, tj. do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, Naczelnik Urzędu Celnego w Białymstoku postanowił uznać przedstawione przez podatnika stanowisko za prawidłowe. Uzasadnienie: Strona działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) W związku z Pani pismem z dnia 18.07.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1992 r. nabyła Pani nieruchomość z rozpoczętą budową domu mieszkalnego. Budowa budynku mieszkalnego była kontynuowana do 2002 r. i nie została zakończona. W 1999 r. nabyła Pani również (...)