Termin przedawnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin przedawnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
13
wrz

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym zobowiązanie podatkowe z tytułu usług wykonanych w listopadzie 2011 r., w odniesieniu do których faktury zostały wystawione w grudniu 2011 r., a należny podatek VAT z tego tytułu został wykazany w deklaracji VAT złożonej przez Wnioskodawcę w styczniu 2012 r. (za grudzień 2011 r.) oraz w stosunku do której, termin zapłaty podatku przypadał 25 stycznia 2012 r. ulegnie przedawnieniu po upłynięciu 31 grudnia 2017 r.?

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 lipca 2017 r. (data wpływu 12 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu usług wykonanych w listopadzie 2011 r. – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 12 lipca 2017 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z tytułu usług wykonanych w listopadzie 2011 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca będący aktywnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzi giełdę towarową w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o giełdach towarowych (Ustawa z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 719 ze zm. dalej: „ ustawa o giełdach towarowych ”). Przedmiotem obrotu organizowanego przez Giełdę mogą być następujące towary giełdowe: energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, limity wielkości produkcji, w szczególności produkcji elektrycznej, limity wielkości emisji zanieczyszczeń, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1, art. 9l ust. 1 i art. 9o ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, (...)

2014
26
cze

Istota:

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym, w przypadku wierzytelności głównej zabezpieczonej poręczeniem, hipoteką (w tym na nieruchomości osoby trzeciej), zastawem lub wekslem, odpisanie takiej wierzytelności jako nieściągalnej zgodnie z art.16 ust.1 pkt 25 lit.b UPDOP i zaliczenie jej do kosztów uzyskania przychodów nastąpić może dopiero w przypadku udokumentowania nieściągalności wierzytelności akcesoryjnej, o którym mowa w art.16 ust.2 UPDOP niezależnie od upływu terminu przedawnienia wierzytelności głównej?2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w razie upływu terminu przedawnienia wierzytelności głównej, gdy nadal nie upłynął termin przedawnienia przynależnej jej wierzytelności akcesoryjnej wynikającej z zabezpieczenia wierzytelności głównej, utworzony uprzednio odpis aktualizujący na wierzytelność z tytułu kredytu (pożyczki) powinien w dalszym ciągu stanowić koszt uzyskania przychodów o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26 oraz art. 16 ust. 3f UPDOP do czasu upływu terminu przedawnienia wierzytelności akcesoryjnej?3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym uzyskiwane spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu (pożyczki) dokonywane z wierzytelności akcesoryjnych należy traktować jako spłatę kredytu (pożyczki) w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 1 UPDOP nie powodującą powstania przychodu po stronie Banku, jeśli spłata nastąpi przed odpisaniem wierzytelności jako nieściągalnej, niezależnie od upływu terminu przedawniania wierzytelności głównej?

Fragment:

Powyższe przepisy ustanawiają zasady „ odwracania ” zaliczenia odpisów aktualizacyjnych w koszty uzyskania przychodów w związku ustaniem podstawy do traktowania tych odpisów jako koszt bądź to z powodu ustania przyczyn do ich tworzenia, bądź w związku z zajściem zdarzenia w postaci upływu terminu przedawnienia, z którym przepisy UPDOP wg obecnie rozpowszechnionej ich wykładni przez organy podatkowe i sądy administracyjne wiążą skutek w postaci braku możliwości dalszego zaliczania rezerw / odpisów aktualizacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. Z materialnej jedności wierzytelności głównej i wierzytelności akcesoryjnej wykazanej przez Wnioskodawcę w pkt 1 niniejszego wniosku wynika jednakże w ocenie Banku, iż zaprzestanie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów utworzonych odpisów aktualizacyjnych (poprzez rozpoznanie odpowiednich przychodów) nie nastąpi w momencie upływu terminu przedawnienia wierzytelności głównej (tj. wierzytelności wobec dłużnika kredytowego), lecz nastąpić może dopiero w momencie upływu terminu przedawnienia wierzytelności akcesoryjnej (tj. wierzytelności wobec, np. poręczyciela), jeśli termin przedawnienia wierzytelności głównej upłynął wcześniej niż termin przedawnienia wierzytelności akcesoryjnej, np. wskutek braku możliwości jego przerwania (co jest możliwe w świetle analizy przeprowadzonej w pkt 1 niniejszego wniosku). Materialna jedność wierzytelności sprawia bowiem, iż wierzytelność ta w dalszym ciągu istnieje niezależnie od tego, że u niektórych z dłużników wystąpiły podstawy do skutecznego powołania się na zarzut przedawnienia, o ile wobec innego (innych) dłużników możliwość egzekucji istnieje w dalszym ciągu.

2012
17
lip

Istota:

Wnioskodawca nie może dokonać obniżenia zapłaconego podatku należnego VAT od transakcji sprzedaży z Faktury wystawionej w 2001r., która to transakcja została wyrokiem Sądu unieważniona, albowiem podatek należny z tej faktury jest związany ze zobowiązaniem podatkowym, które na skutek upływu czasu uległo już przedawnieniu.

Fragment:

Wpływ na bieg 5-letniego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego mają instytucje zawieszenia oraz przerwania biegu tego terminu. Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zaczyna biec od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, czyli z pierwszym dniem następnego roku, a kończy się z upływem 5 lat. Zatem, termin początkowy i końcowy przedawnienia podatkowego wyznacza termin płatności tegoż zobowiązania (z zastrzeżeniem instytucji zawieszenia i przerwania biegu przedawnienia, które wpływają na końcowy termin przedawnienia). Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego zobowiązanie to wygasa, a organ podatkowy, po upływie terminu przedawnienia, nie może domagać się uregulowania (nie ma możliwości wyegzekwowania) należnego świadczenia. Należy przy tym zauważyć, że przedawnienie następuje z mocy prawa. W przedmiotowej sprawie do zawarcia transakcji doszło w kwietniu 2001r. Zatem biorąc pod uwagę powyższą analizę należy stwierdzić, iż na podstawie art. 81 w zw. z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, Wnioskodawca mógł dokonać skorygowania sprzedaży w przeciągu 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, tj. w przedmiotowej sprawie w okresie od stycznia 2002 r. do grudnia 2006 r.

2011
1
sie

Istota:

Czy na mocy art. 70 § 1 w zw. z § 3 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz art. 30 ustawy o zobowiązaniach podatkowych wierzytelności urzędów skarbowych względem Wnioskodawcy uległy przedawnieniu?

Fragment:

W związku z powyższym, od momentu wejścia w życie nowych przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych (art. 70 Ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 stycznia 1998 r.) powinny być one stosowane dla oceny skutków prawnych zdarzeń mających wpływ na bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Nie oznacza to jednak, że wejście w życie Ordynacji podatkowej uchyliło skutki czynności egzekucyjnych dokonanych w okresie obowiązywania ustawy o zobowiązaniach podatkowych, tj. przerywanie biegu terminu przedawnienia i rozpoczęcia na nowo biegu tego terminu od dnia jego przerwania. A zatem, jeżeli bieg terminu przedawnienia został przerwany na skutek pierwszej czynności egzekucyjnej, o której zawiadomiono podatnika przed wejściem w życie Ordynacji podatkowej, to rozpoczęcie na nowo biegu terminu przedawnienia następuje – stosownie do art. 30 ust. 2 ustawy o zobowiązaniach podatkowych – od następnego dnia po jego przerwaniu. Przedłużenie terminu przedawnienia w takim przypadku nie może być większe niż dalsze 5 lat. W sytuacji zaś, gdy bieg terminu przedawnienia został przerwany na skutek pierwszej czynności egzekucyjnej, o której podatnik został zawiadomiony po wejściu w życie Ordynacji podatkowej, to – zgodnie z art. 70 § 4 tej ustawy – bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. W analizowanym stanie faktycznym, w związku z istnieniem zaległości podatkowych za lata 1992-1996, Urząd Skarbowy w O. wystawił względem podatnika w latach 1992-1996, a zatem w okresie obowiązywania ustawy o zobowiązaniach podatkowych, liczne tytuły egzekucyjne.

2011
1
sty

Istota:

Termin płatności podatku od towarów i usług wyznacza art. 26 ustawy, jest nim 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Prawidłowo w rewizji nadzwyczajnej wskazano, że początkowy termin przedawnienia wyznacza dzień 31 grudnia roku, w którym podatek winien zostać zapłacony, a nie dzień 26 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, jak przyjął NSA.

Fragment:

Przechodząc do rozważenia zarzutów przedstawionych w rewizji nadzwyczajnej trzeba podkreślić, że w odniesieniu do zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług jako obowiązku ciążącego na podatniku z mocy prawa w związku z dokonywaniem czynności obrotu, termin przedawnienia wyznacza przepis art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Stanowi on, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Zatem termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zaczyna biec od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności, czyli z pierwszym dniem następnego roku, a kończy się z upływem 5 lat. Terminem płatności podatku, jego wymagalności jest termin, w którym dłużnik podatkowy winien spełnić swe świadczenie, a wierzyciel podatkowy może żądać zachowania się dłużnika zgodnego z zobowiązaniem podatkowym. Termin płatności podatku od towarów i usług wyznacza art. 26 ustawy, jest nim 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Prawidłowo w rewizji nadzwyczajnej wskazano, że początkowy termin przedawnienia wyznacza dzień 31 grudnia roku, w którym podatek winien zostać zapłacony, a nie dzień 26 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, jak przyjął NSA. Tak też w rozpoznawanej sprawie zobowiązanie podatkowe wymagalne stało się w odpowiednich miesiącach 1994 r., a przedawnienie nastąpiłoby z upływem 31 grudnia 1999 r., z tym, że zobowiązanie za miesiące listopada i grudzień 1994 r., przedawniłoby się z upływem 31 grudnia 2000 r.

2011
1
sty

Istota:

Czy w świetle art. 70 Ordynacji podatkowej po upływie 5 lat od dnia powstania zobowiązania podatkowego przedawnia się nie tylko prawo do poboru podatku, lecz także prawo do zwrotu podatku VAT wykazanego w deklaracji VAT-7 ?
Czy zawieszenie postępowania wynikające z art.68 par. 5 Ordynacji podatkowej przedłuża termin przedawnienia prawa do poboru zobowiązania podatkowego powstałego z mocy prawa o dalsze 2 lata?

Fragment:

Ad. 2) Zawieszenie biegu terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 68 par. 5 Ordynacji podatkowej, odnosi się jedynie do zobowiązań podatkowych powstających w sposób określony w art. 21 § 1 pkt 2 w/w ustawy.