PT8/033/29/249/WCH/14/RD-87172 | Interpretacja indywidualna

W stosunku do transakcji nabycia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz zakupu towarów z załącznika nr 11 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym dłużnik w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.
PT8/033/29/249/WCH/14/RD-87172interpretacja indywidualna
 1. korekta podatku
 2. termin płatności
 3. wierzytelności nieściągalne
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności -> Korekta podatku należnego w przypadku wierzytelności odpisanych lub nieściągalnych - przepisy szczególne

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, wobec stwierdzenia nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2013 r. nr IPPP3/443-79/13-2/JK wydanej, w imieniu Ministra Finansów, przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie na wniosek z dnia 28 stycznia 2013 r. (data wpływu 30 stycznia 2013 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, importem usług, zakupem usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz nabyciem towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, zmienia ww. interpretację z urzędu stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione w ww. wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2013 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie wpłynął wniosek z dnia 28 stycznia 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, importem usług, zakupem usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz nabyciem towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zaistniały stan faktyczny:

Spółka S.A., dalej Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera umowy m.in. dotyczące zakupu towarów i usług gdzie, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, nabywca rozlicza podatek należny i naliczony tj. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, zakup usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, nabycia towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Dostawa towaru lub wykonanie usługi są potwierdzane stosownymi dokumentami, a następnie jest wystawiana faktura. Termin płatności określony jest w umowie i liczony jest, co do zasady od dnia otrzymania przez Spółkę faktury wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi (protokoły odbioru usług/towarów, specyfikacje, zestawiania wykonanych prac). Po otrzymaniu faktury od kontrahenta Wnioskodawca wystawia dokument wewnętrzny (faktura wewnętrzna) na podstawie, którego rozliczany jest podatek należny i naliczony.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, zakup usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, nabycia towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka będzie zobowiązana do korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 89b ustawy o VAT w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Natomiast art. 5 ust. 1 cytowanej ustawy wskazuje, jakie kategorie czynności podlegają opodatkowaniu. W punkcie 1 tego przepisu, jako odrębną kategorię wskazano odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy art. 89b ustawy o VAT będzie dotyczył tylko transakcji dokonanych na terytorium Polski, a tym samym nie znajdzie zastosowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów czy importu usług.

Odnosząc się do transakcji dokonanych na terytorium Polski, które zostały określone w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 (tj. nabycie towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, zakup usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych) to zgodnie z ust. 2 tego przepisu usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego. Według § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 68, poz. 360 ze zm. (dalej: Rozporządzenie), faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usług, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 7 i 8 ustawy, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych określonych w ust. 1 pkt 12-14 - czyli m.in. faktura nie musi zawierać kwoty podatku.

Artykuł 89b ustawy o VAT stwierdza, że „dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury”. Skoro, więc w przypadku faktur dotyczących transakcji określonych w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT nie wskazuje się kwoty podatku, to nie ma tym samym w ocenie Wnioskodawcy możliwości jego korekty. Zdaniem Wnioskodawcy oznacza to, że art. 89b ustawy o VAT - we wskazanej wyżej sytuacji - nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy upłynie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze.

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, art. 89b ustawy o VAT nie znajdzie zastosowania w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, zakup usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, nabycia towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, co będzie skutkowało tym, iż Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając, na podstawie przepisu § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), w imieniu Ministra Finansów – wydał interpretację indywidualną, nr IPPP3/443-79/13-2/JK, w której uznał, iż w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest:

 • prawidłowe w części dotyczącej wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług,
 • nieprawidłowe w części dotyczącej zakupu usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz nabycia towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w wydanej interpretacji indywidualnej przywołał przepisy: art. 17 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 oraz art. 17 ust. 2, art. 86 ust. 2 pkt 4, art. 89b ust. 1, ust. 1a i ust. 2, art. 106 ust. 1, ust. 1a i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), art. 23 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342), których treść odniósł do stanu faktycznego, pytania i stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji.

Analizując treść wniosku oraz przytoczone powyżej przepisy Dyrektor ww. Izby Skarbowej stwierdził, że w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze dokumentującej wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz import usług Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego stosownie do art. 89b ustawy bowiem z przepisu tego wynika, iż dłużnik ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego wynikającego z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem art. 89b ustawy o VAT nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie gdyż odnosi się on jedynie do faktur dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju.

Odnosząc się natomiast do zakupów w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz nabycia towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy, Dyrektor ww. Izby Skarbowej orzekł, że z uwagi na to, iż zakup ww. usług stanowi odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju to w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze dokumentującej zakup usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz nabycie towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy, Wnioskodawca będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego stosownie do art. 89b ustawy. Dyrektor ww. Izby Skarbowej argumentował swoje stanowisko w powyższym zakresie tym, że w wyniku zakupu usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz nabycia towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy, co do zasady, nabywca towarów czy usług nie dokonuje odliczenia kwoty podatku wynikającej stricte z faktury dokumentującej niniejsze czynności co nie oznacza, iż Wnioskodawca w ogóle nie dokonuje odliczenia podatku z tytułu przedmiotowych czynności. Dyrektor ww. Izby Skarbowej podniósł, iż podatnik dokonuje swoistego odliczenia kwoty podatku odnoszącej się do niniejszych czynności poprzez wykazanie zarówno podatku należnego jak i naliczonego. Przepis art. 89b ustawy zobowiązuje natomiast dłużnika do korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju. Skoro zatem Wnioskodawca – dłużnik dokonuje odliczenia podatku z tytułu zakupu usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz nabycia towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy, tj. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze dokumentującej niniejsze czynności Spółka jest zobowiązana do korekty podatku naliczonego stosownie do art. 89b ustawy. Okoliczność, iż podatek, który odlicza Wnioskodawca nie wynika bezpośrednio z faktury stanowi sytuację szczególną. Tego rodzaju mechanizm (określany odwróconym mechanizmem poboru, ang. reverse charge mechanizm) jest wprowadzony w celu uproszczenia rozliczeń podatkowych. Fakt, iż podatek, którego odliczenia dokonał Wnioskodawca nie wynika bezpośrednio z faktury nie przesądza zatem o tym, iż nie znajdzie zastosowania art. 89b ustawy.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 ustawy Ordynacja podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotowej sprawy stwierdzono, że interpretacja indywidualna z dnia 30 kwietnia 2013 r. nr IPPP3/443-79/13-2/JK wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest nieprawidłowa.

Zdaniem Ministra Finansów stanowisko Wnioskodawcy wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie braku obowiązku korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów, importem usług, zakupem usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz w związku z zakupem towarów wymienionych w załączniku nr 11 do tej ustawy jest prawidłowe.

Ustawodawca, w artykule 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, poszerzył krąg podmiotów uznanych za podatników.

Stosownie do wyżej wymienionego artykułu podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT).

Natomiast w myśl art. 17 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 7 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
 2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
 3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

Wśród podmiotów, którym ustawa o VAT nadała status podatnika są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), pod warunkiem łącznego spełnienia niżej wymienionych przesłanek:

 1. usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9,
 2. usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (art. 17 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 17 ust. 7 ustawy o VAT).

Stosownie do ust. 2 art. 17 ustawy o VAT, w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu:

 1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
 2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca (art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a i b ustawy o VAT).

W myśl art. 89a ust. 1 ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (art. 89a ust. 1a ustawy o VAT).

Na mocy art. 89b ust. 1 ustawy o VAT dłużnik (podatnik) w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W zakresie obowiązków dokumentacyjnych podatnicy podatku od towarów i usług, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16 (art. 106 ust. 1 ustawy o VAT). Natomiast w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, w fakturze nie wykazuje się danych dotyczących stawki i kwoty podatku (art. 106 ust. 1a ustawy o VAT). Prawodawca rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem, doprecyzowuje zakres danych umieszczanych przez podatnika na fakturze.

Stosownie do § 5 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 5 ust. 1 pkt 12-14 rozporządzenia faktura nie zawiera w przypadku dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, jest nabywca towaru lub usługobiorca - danych o stawce podatku, sumie wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. Jednocześnie faktura dokumentująca transakcję dostawy towarów lub wykonania usługi, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca towaru lub usługi powinna zawierać dodatkowo wyrazy - "odwrotne obciążenie" (§ 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia).

Stosownie zaś do ust. 7 art. 106 ustawy o VAT w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, mogą być wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne mogą być również wystawiane dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalność gospodarczej zawiera umowy, które m.in. dotyczą zakupu towarów i usług, tj.: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług, zakup usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, nabycia towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawa towaru lub wykonanie usługi są potwierdzane stosownymi dokumentami, a następnie jest wystawiana faktura. Termin płatności określony jest w umowie i liczony jest, co do zasady od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę faktury wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi (protokoły odbioru usług/towarów, specyfikacje, zestawiania wykonanych prac).

Po otrzymaniu faktury od kontrahenta Wnioskodawca wystawia dokument wewnętrzny (faktura wewnętrzna) na podstawie którego rozliczany jest podatek należny i naliczony.

Podstawową kwestią dla rozstrzygnięcia przedstawionego wyżej zagadnienia jest ustalenie zasadności zastosowania przepisu art. 89b ust. 1 ustawy o VAT wobec ww. transakcji - wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług, zakupu usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz nabycia towarów określonych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc wyżej powołane przepisy prawa do transakcji zakupu towarów w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu usług należy wskazać, że ustawodawca w art. 89b ust. 1 ustawy o VAT nałożył na dłużnika (podatnika) obowiązek korekty podatku naliczonego w przypadku nieuregulowania należności z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju. Z uwagi zatem na fakt, iż wewnątrzspólnotowe nabycie towarów oraz import usług pozostają poza dyspozycją art. 89b ustawy o VAT, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty podatku naliczonego w trybie art. 89b ust. 1 ustawy o VAT w przypadku braku zapłaty po upływie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W powyższym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Nabycie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i towarów z załącznika nr 11 ustawy o VAT kreuje wyjątkowy mechanizm rozliczania podatku VAT (revers charge). W wyniku jego zastosowania podatnik - nabywca sam nalicza podatek należny, który równocześnie jest dla niego podatkiem naliczonym. Tak więc, w odniesieniu do nabycia ww. usług i towarów z załącznika nr 11 nabywca nie dokonuje odliczenia kwoty podatku wynikającej z faktury dokumentującej nabycie. Cała operacja rozliczenia podatku naliczonego z należnym odbywa się według dokumentów „wewnętrznych” kupującego. W tym miejscu należy dodatkowo zaznaczyć, że również sprzedający wystawiając fakturę bez kwoty podatku nie skorzysta z ulgi określonej w art. 89a ustawy o VAT.

Reasumując, w tego typu transakcjach brak faktury od dostawcy, w której wykazana byłaby kwota podatku „do odliczenia” i występowanie wewnętrznego rozliczenia podatku naliczonego z należnym przez nabywcę, wyklucza zastosowanie art. 89b ust.1 ustawy o VAT.

Z uwagi na powyższe należy więc stwierdzić, że w stosunku do transakcji nabycia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji do powietrza gazów cieplarnianych oraz zakupu towarów z załącznika nr 11 ustawy o VAT, nie znajdzie zastosowania art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym dłużnik w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną z dnia 30 kwietnia 2013 r. nr IPPP3/443-79/13-2/JK, wydaną w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w momencie zaistnienia stanu faktycznego.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację zmieniającą interpretację indywidualną. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa (art. 47 i 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Minister Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

korekta podatku
IBPP2/443-988/14/AB | Interpretacja indywidualna

termin płatności
IPPP1/443-738/14-2/KC | Interpretacja indywidualna

wierzytelności nieściągalne
IBPBI/1/415-864/14/BK | Interpretacja indywidualna

Dokumenty powiązane lub podobne:

IPPP3/443-79/13-2/JK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.