ITPP1/4512-533/15/KM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca po upływie 150 dni od dnia terminu płatności określonego przez strony jest zobowiązany do skorygowania podatku VAT naliczonego w związku z zakupem nieruchomości zgodnie z treścią art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług?
ITPP1/4512-533/15/KMinterpretacja indywidualna
  1. korekta podatku
  2. termin płatności
  3. wierzytelności nieściągalne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności -> Korekta podatku należnego w przypadku wierzytelności odpisanych lub nieściągalnych - przepisy szczególne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 19 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ustawy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ustawy.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest małym podatnikiem w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 25 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca zgodnie ze złożonym zgłoszeniem VAT-R zrezygnował ze stosowania metody kasowej.

Wnioskodawca nabył w grudniu 2013 r. nieruchomość za kwotę netto 9.490.000,00 zł od spółki powiązanej z Wnioskodawcą. Strony transakcji ustaliły, że cena sprzedaży zostanie zapłacona do końca 2014 r. i będzie pochodziła ze zwrotu podatku VAT należnego Wnioskodawcy w związku z nabyciem nieruchomości, o której mowa powyżej oraz ze sprzedaży przez Wnioskodawcę lokali w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podatnik uzyskał zwrot podatku VAT. Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została zapłacona przez Wnioskodawcę jedynie w wysokości odpowiadającej otrzymanemu przez Wnioskodawcę zwrotowi podatku VAT w związku z przedmiotową transakcją nabycia nieruchomości tj. w kwocie 2.182.700,00 zł. Pozostała należność wynikająca z umowy sprzedaży nieruchomości nie została jeszcze przez Wnioskodawcę zapłacona z uwagi na to, iż oferowane przez Wnioskodawcę lokale sprzedawane są w wolniejszym tempie niż początkowo zakładał to Wnioskodawca.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca po upływie 150 dni od dnia terminu płatności określonego przez strony jest zobowiązany do skorygowania podatku VAT naliczonego w związku z zakupem nieruchomości zgodnie z treścią art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, miał on prawo do odliczenia całego naliczonego podatku VAT z uwagi na to, iż mając na uwadze zasadę neutralności podatku VAT zapłata ceny sprzedaży chociażby w części odpowiadającej podatkowi naliczonemu uprawnia do rozliczenia podatku w całości. Przepis art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług nie daje podstaw do korekty podatku naliczonego w sytuacji, kiedy podatnik dokonał zapłatę ceny w części dotyczącej podatku VAT.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wskazują precyzyjnie, jak rozumieć określenie, że prawo do odliczenia podatku „powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabywanych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy”. W przepisach ustawy nie ma mowy o tym, że zapłata powinna zostać dokonana w całości, a jedynie o obowiązku podatkowym z tego tytułu. W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę zasadę neutralności podatku VAT, zapłata ceny w części odpowiadającej podatkowi naliczonemu uprawnia do rozliczenia tego podatku w całości. Zgodnie z treścią art. 89b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. W ocenie wnioskodawcy przepis ten nie zobowiązuje do korekty podatku w sytuacji, kiedy zapłacona została cena w części (tu w części odpowiadającej podatkowi VAT).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

W myśl natomiast art. 89b ust. 1a ww. ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności.

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio (art. 89b ust. 2).

Zgodnie z przywołanymi przepisami dłużnik ma obowiązek skorygowania całości (lub części) uprzednio odliczonego podatku naliczonego wynikającego z faktury jeżeli nie ureguluje całości (lub części) należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Obowiązek dokonania korekty ciąży na dłużniku niezależnie od faktu, czy jego wierzyciel skorzystał z korekty podatku należnego. Dłużnik nie jest zobowiązany do skorygowania podatku naliczonego wówczas, gdy ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu płatności. Korekta winna być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności. Termin 150-dniowy należy każdorazowo liczyć od dnia, w którym upływa termin płatności określony w fakturze lub umowie.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca uregulował część swojego zobowiązania wynikającego z otrzymanej od spółki powiązanej faktury dotyczącej zakupu nieruchomości, tj. dokonał zapłaty ceny w części dotyczącej wyłącznie podatku VAT. Ponadto strony transakcji ustaliły, że „cena sprzedaży zostanie zapłacona do końca 2014 r.

W tym miejscu wskazać należy, że zakres pojęciowy zwrotu użytego w art. 89b ustawy, tj. „uregulowania należności” nie budzi wątpliwości. Jego istotą jest zaspokojenie wierzyciela, zatem należy przyjąć, że „uregulowanie” następuje z chwilą, z którą wierzyciel zostaje zaspokojony. Użyte w ustawie o VAT pojęcie „uregulowania” jest pojęciem szerokim, zdecydowanie pojemniejszym od pojęcia „zapłaty należności”. Poprzez użycie tego pojęcia dopuszcza się różne sposoby uregulowania należności dokonywane pomiędzy kontrahentami. Jednocześnie wskazać należy, że należnością jest cała kwota należna z tytułu sprzedaży wynikająca z faktury, w tym także kwota podatku zawartego w cenie.

Tym samym błędne jest stwierdzenie Wnioskodawcy, że przepis art. 89b ust. 1 ustawy nie zobowiązuje do korekty podatku w sytuacji, kiedy zapłacona została cena w części (w tym przypadku w części odpowiadającej podatkowi VAT), bowiem brak zapłaty należy odnosić do całej kwoty należnej z tytułu sprzedaży, a nie wyłącznie do kwoty podatku.

Bez znaczenia w tej sytuacji pozostaje także powoływanie się na zasadę neutralności i wynikające z przepisu art. 86 ust. 10 ustawy prawo do odliczenia całego podatku naliczonego.

Zatem należy uznać, że w niniejszej sprawie nastąpiło częściowe uregulowanie zobowiązania, dla którego wprost znajdzie zastosowanie art. 89b ust. 2 ustawy. W konsekwencji, po upływie 150 dni od dnia terminu płatności określonego przez strony (tj. 31 grudnia 2014 r. - jak wynika z wniosku) Wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty odliczonej kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług w takiej wysokości, jaka przypada (proporcjonalnie) na część pozostałej niezapłaconej należności.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

korekta podatku
ITPP3/4512-491/15/APR | Interpretacja indywidualna

termin płatności
ITPP2/4512-21/15/EK | Interpretacja indywidualna

wierzytelności nieściągalne
IBPBI/1/415-864/14/BK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.