IBPP2/443-406/13/WN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Obowiązek korygowania VAT w oparciu o art. 89b u.p.t.u. po upływie 150 dni od daty wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży, jeśli w tym terminie nie nastąpi zapłata pełnej ceny za nabyte przez Spółkę pojazdy, przy założeniu że zapłata ceny nastąpi w terminach wskazanych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 kwietnia 2013r. (data wpływu 6 maja 2013r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korygowania VAT w oparciu o art. 89b u.p.t.u. po upływie 150 dni od daty wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży, jeśli w tym terminie nie nastąpi zapłata pełnej ceny za nabyte przez Spółkę pojazdy, przy założeniu że zapłata ceny nastąpi w terminach wskazanych w porozumieniu zawartym przez strony -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2013r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku korygowania VAT w oparciu o art. 89b u.p.t.u. po upływie 150 dni od daty wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży, jeśli w tym terminie nie nastąpi zapłata pełnej ceny za nabyte przez Spółkę pojazdy, przy założeniu że zapłata ceny nastąpi w terminach wskazanych w porozumieniu zawartym przez strony.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również Spółka) jest dealerem samochodów osobowych oraz motocykli (dalej; pojazdy), które nabywa od X Sp. z o.o. oddział w Polsce (dalej: X). Strony określiły następujące warunki płatności za sprzedane Spółce przez X pojazdy:

1. Z Umowy Dealerskiej zawartej między Spółką a X wynika, że wszelkie płatności powinny być dokonane przelewem w terminie siedmiu dni od daty wystawienia faktury, nie później niż przy dostawie pojazdu, na konto wskazane przez X. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania na rachunku X. Natomiast wszelkie zmiany warunków płatności wymagają formy pisemnej. Z pkt 13.3 Umowy Dealerskiej wynika, że: „Wypowiedzenie, zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowe zastrzeżenia umowne w formie ustnej uważane będą za nieistniejące. Z wymogu zachowania formy pisemnej można zrezygnować tylko w drodze pisemnego oświadczenia Stron.” Ponadto z Umowy Dealerskiej wynika, że prawem właściwym jest prawo polskie.
2. Jednakże Strony podpisały również odrębne porozumienie określające zasady opóźnienia płatności z tytułu należności za zakupione przez Spółkę pojazdy, tj. Warunki Opóźnionych Płatności (dalej: W.O.P.). 2 pkt 4.1. W.O.P. wynika, że zapłata na rzecz X Zafakturowanych Kwot (tj. należności za nabyte od X nowe lub używane produkty Grupy X) powinna nastąpić co do zasady w dacie wskazanej na fakturze lub w przypadku braku takiej daty, w terminie określonym odpowiednio w Warunkach Sprzedaży i Dostawy Pojazdów Marki X i M., w Warunkach Sprzedaży i Dostawy Motocykli Marki X lub Ogólnych Warunkach Sprzedaży Pojazdów Używanych (dokumenty te są załącznikami do Umowy Dealerskiej). Z pkt 4.1. W.O.P. wynika ponadto, że X może - w dowolnym terminie oraz według własnego uznania - określić terminy zapłaty całości lub części Zafakturowanych Kwot, przypadające w Datach Płatności (tj. w datach wynikających z faktury albo wskazanych wyżej dokumentów) lub po ich upływie (Terminy Płatności). Ponadto, z pkt 5.1. i 5.4. W.O.P. wynika, że Dealer obowiązany jest do zapłaty odsetek z tytułu Opóźnionych Płatności (tj. płatności nieuiszczonych, zgodnie z treścią W.O.P., w Datach Płatności) według stopy procentowej określonej przez X. Odsetki te są płatne miesięcznie w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Dealera wezwania do zapłaty (nota odsetkowa) lub w innym terminie wskazanym na takim dokumencie, na rachunek bankowy wskazany Spółce na piśmie przez X.
3. Z pkt 12.1 W.O.P. wynika, że w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Warunków Opóźnionych Płatności w zakresie kwestii w nich uregulowanych, a postanowieniami zawartymi w Umowie Dealerskiej postanowienia Warunków Opóźnionych Płatności mają znaczenie rozstrzygające. Ponadto, pkt 12.2. W.O.P. wskazuje, że prawem właściwym dla tego dokumentu jest prawo polskie.
4. X określiła odrębne terminy płatności od wskazanych w Umowie Dealerskiej oraz W.O.P. w Biuletynie X Financial Services WHS/1 /2007 z dn. 23 stycznia 2007r. (dalej: Biuletyn), który dotyczy hurtowego finansowania pojazdów. Został on przekazany Spółce w formie dokumentu PDF dołączonego do wiadomości e-mail.

Z pkt 8 Biuletynu wynika, że zapłata ceny pojazdu powinna nastąpić w następujący sposób:

 1. 10% ceny Pojazdu Finansowanego oprócz Demo i Zastępczych oraz 20% ceny Demo i Zastępczych w terminie 180 dni od daty wystawienia faktury;
 2. 10 % ceny Pojazdu Finansowanego oprócz Demo i Zastępczych oraz 10% ceny Demo i Zastępczych w terminie 270 dni od daty wystawienia faktury;
 3. 80 % ceny Pojazdu Finansowanego oprócz Demo i Zastępczych oraz 70% ceny Demo i Zastępczych w terminie 360 dni od daty wystawienia faktury.

Ponadto z pkt 9 Biuletynu wynika, że w przypadku pojazdów Demo i Zastępczych odsetki na rzecz X należne są od 271 dnia po wystawieniu faktury, natomiast w przypadku pozostałych Pojazdów Finansowanych odsetki należne są od 41 dnia po wystawieniu faktury.

5. Spółka wskazuje ponadto, że są dwa przypadki sprzedaży pojazdu: sprzedaż na zamówienie Klienta oraz sprzedaż pojazdu znajdującego się na stanie. W pierwszym przypadku, po otrzymaniu zamówienia od Klienta i zapłaceniu przez niego zaliczki (na podstawie faktury zaliczkowej), X wystawia fakturę z 7-dniowym terminem płatności, następnie transportuje pojazd do Spółki, która sprzedaje go na rzecz Klienta. Po dokonaniu zapłaty przez Klienta całości należności na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę, nabyty pojazd jest wydawany Klientowi.

W drugim przypadku, pojazd sprzedawany jest na rzecz Spółki, przy czym X wystawia fakturę z 7-dniowym terminem płatności. Płatność za nabyty przez Spółkę pojazd od X następuje zgodnie z W.O.P. i Biuletynem (tj. np. w przypadku pojazdów innych niż Demo i Zastępczych 10% ceny w terminie 180 dni od wystawienia faktury, 10% ceny w terminie 270 dni od dnia wystawienia faktury, 80% ceny w terminie 360 dni od dnia wystawienia faktury, przy czym za pierwsze 40 dni opóźnienia płatności nie są pobierane odsetki przez X). Jeśli w tym czasie (tj. w ciągu 360 dni) trafi się Klient, to dalszy proces sprzedaży wygląda tak, jak w pierwszym przypadku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka ma obowiązek korygowania VAT w oparciu o art. 89b u.p.t.u. po upływie 150 dni od daty wystawienia pierwotnej faktury sprzedaży przez X, jeśli w tym terminie nie nastąpi zapłata pełnej ceny za nabyte przez Spółkę pojazdy, przy założeniu że zapłata ceny nastąpi w terminach wskazanych w Biuletynie wydanym przez X...

Zdaniem Wnioskodawcy, z treści art. 89b ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.) wynika, że instytucja korekty podatku naliczonego przez dłużnika nie wynika z faktu skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi” przez wierzyciela, ale jest skutkiem niezapłacenia długu wynikającego z danej faktury. Obowiązek dokonania tej korekty powstaje zatem niezależnie od tego, czy wierzyciel skorygował podatek należny (i podstawę opodatkowania), czy nie, z momentem upływu 150 dni od dnia upływu terminu płatności wskazanego w umowie lub na fakturze.

Zdaniem Spółki, regulacja ta będzie miała zastosowanie jedynie wówczas, gdy płatność na rzecz kontrahenta nastąpi po upływie terminu płatności wynikającego z umowy lub faktury, chyba że Strony skutecznie, z punktu widzenia prawa cywilnego, dokonają zmiany terminu płatności. W przypadku takiej zmiany, dopiero upływ 150 dni od dnia upływu zmienionego przez Strony terminu będzie skutkować koniecznością zastosowania art. 89b u.p.t.u.

W stanie faktycznym, terminem płatności wynikającym zarówno z Umowy Dealerskiej, jak i z faktury jest termin 7 dni od dnia wystawienia faktury. Jednakże termin ten jest modyfikowany w przypadku, gdy sprzedaż zostanie objęta warunkami hurtowego finansowania opisanymi w Biuletynie X z dn. 23 stycznia 2007r. Wówczas, terminy płatności są następujące:

 1. 10% ceny Pojazdu Finansowanego oprócz Demo i Zastępczych oraz 20% ceny Demo i Zastępczych w terminie 180 dni od daty wystawienia faktury;
 2. 10% ceny Pojazdu Finansowanego oprócz Demo i Zastępczych oraz 10% ceny Demo i Zastępczych w terminie 270 dni od daty wystawienia faktury;
 3. 80 % ceny Pojazdu Finansowanego oprócz Demo i Zastępczych oraz 70% ceny Demo i Zastępczych w terminie 360 dni od daty wystawienia faktury.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Dealerskiej zmiana terminu płatności wymaga formy pisemnej, a z wymogu tego można zrezygnować w drodze pisemnego oświadczenia Stron. Natomiast pkt 4.1 W.O.P. wskazuje, że X może - w dowolnym terminie oraz według własnego uznania - określić terminy zapłaty całości lub części Zafakturowanych Kwot, przypadające w Datach Płatności lub po ich upływie Terminu Płatności). Dokument ten nie wskazuje przy tym na formę właściwą dla dokonania takiej zmiany, a zatem zmiana taka może być dokonana w dowolnej formie.

Treść powyższych dokumentów wskazuje, że Strony, w formie pisemnych oświadczeń (tj. w formie podpisanych przez obu kontrahentów Warunków Opóźnionych Płatności) skutecznie przyznały X prawo do jednostronnej zmiany terminu płatności może być dokonane w dowolnej formie, gdyż Strony nie przewidziały w tym zakresie żadnych obostrzeń. Płatność za pojazdy nabyte od X może zatem następować albo w Dacie Płatności (tj. w terminie 7-dniowym wskazanym jako zasada w Umowie Dealerskiej i na fakturze) albo, jeśli tak Spółka otrzyma stosowne oświadczenie X, w Terminie Płatności (tj. po upływie Daty Płatności, ale w terminie wskazanym przez X).

W konsekwencji, zmiana terminu płatności dokonana jednostronnie przez X w dowolnej formie, w tym w formie dokumentu PDF przesłanego Spółce jako załącznik do wiadomości e-mail, jest zgodna z zawartą między stronami umową i skuteczna z punktu widzenia prawa cywilnego. Zatem, jeśli Spółka dokona płatności po upływie 7-dntowego terminu wskazanego w Umowie Dealerskiej oraz na fakturze, ale w terminach przewidzianych w Biuletynie (ewentualnie po upływie terminów wskazanych w Biuletynie, ale przed upływem 150 dni od ich upływu), nie będzie miała obowiązku korygowania VAT w trybie art. 89b u.p.t.u.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady rozliczenia podatku od towarów i usług w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały określone w przepisach art. 89a i art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT.

Należy wskazać, iż od 1 stycznia 2013r. normy prawne, zawarte w art. 89a i 89b ustawy o podatku od towarów i usług, regulujące powyższe kwestie, obowiązują w brzmieniu nadanym na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012r. poz. 1342).

I tak, zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl art. 89a ust. 1a ww. ustawy, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Zgodnie z art. 89a ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 2. (uchylony)
 3. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
  1. wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
  2. dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 4. (uchylony)
 5. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona,
 6. (uchylony).

Stosownie do treści art. 89a ust. 3 ustawy, korekta, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w rozliczeniu za okres, w którym nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, pod warunkiem że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

W przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty, o której mowa w ust. 1, należność została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel obowiązany jest do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. W przypadku częściowego uregulowania należności, podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego zwiększa się w odniesieniu do tej części (89a ust. 4 ustawy).

Wierzyciel obowiązany jest wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty, o której mowa w ust. 1, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika (89a ust. 5 ustawy).

Zgodnie z art. 89a ust. 7 ustawy, przepisów ust. 1–5 nie stosuje się, jeżeli między wierzycielem a dłużnikiem istnieje związek, o którym mowa w art. 32 ust. 2–4.

Z kolei z treści art. 89b ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Przepisów ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności (art. 89b ust. 1a ustawy).

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności . Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio (art. 89b ust. 2 ustawy).

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest dealerem samochodów osobowych oraz motocykli. Z Umowy Dealerskiej wynika, że wszelkie płatności powinny być dokonane przelewem w terminie siedmiu dni od daty wystawienia faktury, nie później niż przy dostawie pojazdu, na konto. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania na rachunku. Natomiast wszelkie zmiany warunków płatności wymagają formy pisemnej. Z pkt 13.3 Umowy Dealerskiej wynika, że: „Wypowiedzenie, zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dodatkowe zastrzeżenia umowne w formie ustnej uważane będą za nieistniejące. Z wymogu zachowania formy pisemnej można zrezygnować tylko w drodze pisemnego oświadczenia Stron.” Ponadto z Umowy Dealerskiej wynika, że prawem właściwym jest prawo polskie.

Jednakże Strony podpisały również odrębne porozumienie określające zasady opóźnienia płatności z tytułu należności za zakupione przez Spółkę pojazdy, tj. Warunki Opóźnionych Płatności. Z W.O.P. wynika, że zapłata na rzecz kontrahenta Zafakturowanych Kwot (tj. należności za nabyte nowe lub używane produkty) powinna nastąpić co do zasady w dacie wskazanej na fakturze lub w przypadku braku takiej daty, w terminie określonym odpowiednio w Warunkach Sprzedaży i Dostawy Pojazdów Marki X i M., w Warunkach Sprzedaży i Dostawy Motocykli lub Ogólnych Warunkach Sprzedaży Pojazdów Używanych. Z pkt 4.1. W.O.P. wynika ponadto, że kontrahent może - w dowolnym terminie oraz według własnego uznania - określić terminy zapłaty całości lub części Zafakturowanych Kwot, przypadające w Datach Płatności (tj. w datach wynikających z faktury albo wskazanych wyżej dokumentów) lub po ich upływie (Terminy Płatności). Ponadto, z pkt 5.1. i 5.4. W.O.P. wynika, że Dealer obowiązany jest do zapłaty odsetek z tytułu Opóźnionych Płatności (tj. płatności nieuiszczonych, zgodnie z treścią W.O.P., w Datach Płatności) według stopy procentowej określonej przez kontrahenta. Odsetki te są płatne miesięcznie w terminie 10 dni od daty otrzymania przez Dealera wezwania do zapłaty (nota odsetkowa) lub w innym terminie wskazanym na takim dokumencie, na rachunek bankowy wskazany Spółce na piśmie przez X.

Kontrahent określił odrębne terminy płatności od wskazanych w Umowie Dealerskiej oraz W.O.P. w Biuletynie, który dotyczy hurtowego finansowania pojazdów. Został on przekazany Spółce w formie dokumentu PDF dołączonego do wiadomości e-mail.

Z pkt 8 Biuletynu wynika, że zapłata ceny pojazdu powinna nastąpić w następujący sposób:

 1. 10% ceny Pojazdu Finansowanego oprócz Demo i Zastępczych oraz 20% ceny Demo i Zastępczych w terminie 180 dni od daty wystawienia faktury;
 2. 10 % ceny Pojazdu Finansowanego oprócz Demo i Zastępczych oraz 10% ceny Demo i Zastępczych w terminie 270 dni od daty wystawienia faktury;
 3. 80 % ceny Pojazdu Finansowanego oprócz Demo i Zastępczych oraz 70% ceny Demo i Zastępczych w terminie 360 dni od daty wystawienia faktury.

Ponadto z pkt 9 Biuletynu wynika, że w przypadku pojazdów Demo i Zastępczych odsetki na rzecz X należne są od 271 dnia po wystawieniu faktury, natomiast w przypadku pozostałych Pojazdów Finansowanych odsetki należne są od 41 dnia po wystawieniu faktury. Spółka wskazuje ponadto, że są dwa przypadki sprzedaży pojazdu: sprzedaż na zamówienie Klienta oraz sprzedaż pojazdu znajdującego się na stanie. W pierwszym przypadku, po otrzymaniu zamówienia od Klienta i zapłaceniu przez niego zaliczki (na podstawie faktury zaliczkowej), kontrahent wystawia fakturę z 7-dniowym terminem płatności, następnie transportuje pojazd do Spółki, która sprzedaje go na rzecz Klienta. Po dokonaniu zapłaty przez Klienta całości należności na podstawie faktury wystawionej przez Spółkę, nabyty pojazd jest wydawany Klientowi.

W drugim przypadku, pojazd sprzedawany jest na rzecz Spółki, przy czym kontrahent wystawia fakturę z 7-dniowym terminem płatności. Płatność za nabyty przez Spółkę pojazd następuje zgodnie z W.O.P. i Biuletynem (tj. np. w przypadku pojazdów innych niż Demo i Zastępczych 10% ceny w terminie 180 dni od wystawienia faktury, 10% ceny w terminie 270 dni od dnia wystawienia faktury, 80% ceny w terminie 360 dni od dnia wystawienia faktury, przy czym za pierwsze 40 dni opóźnienia płatności nie są pobierane odsetki przez X). Jeśli w tym czasie (tj. w ciągu 360 dni) trafi się Klient, to dalszy proces sprzedaży wygląda tak, jak w pierwszym przypadku.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż skoro strony umowy zawarły porozumienie określające zasady opóźnienia płatności z tytułu należności za zakupione przez Spółkę pojazdy, w którym zostanie wyrażona zgodna wola stron co do innego (nowego) terminu zapłaty, za prawidłowe uznać należy stanowisko Wnioskodawcy, że jeśli Spółka dokona płatności po upływie 7-dniowego terminu wskazanego w Umowie Dealerskiej oraz na fakturze, ale w terminach przewidzianych w Biuletynie (ewentualnie po upływie terminów wskazanych w Biuletynie, ale przed upływem 150 dni od ich upływu), nie będzie miała obowiązku korygowania VAT w trybie art. 89b u.p.t.u.

Zaznaczenia bowiem wymaga, że przepisy art. 89a i 89b uzależniają termin dokonania korekty odpowiednio podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz korekty podatku naliczonego od terminu płatności określonego w fakturze bądź umowie i to strony ustalają ten termin w ramach stosunku cywilnoprawnego.

Jeżeli zatem faktycznie zgodną wolą stron co do terminu zapłaty, będzie termin ustalony w porozumieniu określającym zasady opóźnienia płatności z tytułu należności za zakupione przez Spółkę pojazdy, właściwym do liczenia okresu 150 dni, o którym mowa w art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług będzie ten nowy termin.

Dodatkowo wskazać należy, że przepisy podatkowe nie regulują stosunków cywilnoprawnych (zasad zawierania umów cywilnoprawnych, porozumień). Zgodnie z zasadą swobody umów, to strony umowy rozstrzygają m.in. zasady rozliczeń z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność, a w szczególności, gdy w porozumieniu określającym zasady opóźnienia płatności z tytułu należności za zakupione przez Spółkę pojazdy, nie została wyrażona zgodna wola stron co do innego (nowego) terminu zapłaty.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.