Termin płatności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin płatności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
gru

Istota:

Korekta odliczonej kwoty podatku VAT w związku z nieuregulowaniem należności w terminie 150 dni od dnia upływu pierwotnie wskazanego terminu płatności

Fragment:

Zdaniem Spółki, art. 89b Ustawy VAT nie znajduje zastosowania w stanie faktycznym opisanym w niniejszym wniosku, tj. w przypadku gdy przed upływem 150. dnia licząc od dnia upływu pierwotnie wskazanego terminu płatności dochodzi do zawarcia umowy w sprawie zmiany (wydłużenia) terminu płatności należności wynikającej z faktury VAT i wyznaczenia nowego terminu płatności. Zdaniem Wnioskodawcy, poprzez sformułowanie „ termin jej [należności wynikającej z faktury dokumentującej świadczenie usług - przyp. Wnioskodawca] płatności określony w umowie lub na fakturze ” Ustawodawca daje stronom możliwość swobodnego kształtowania terminu płatności. Termin płatności nie musi być ustalony wyłącznie na fakturze. Strony transakcji mają możliwość ustalenia terminu płatności również w umowie. Strony umowy mogą też dokonywać zmiany pierwotnie ustalonego terminu płatności. Zdaniem Spółki, jeśli w zawartej umowie strony transakcji wyznaczą nowy termin płatności, termin ten należy brać pod uwagę w kontekście art. 89b ust. 1 Ustawy VAT. W związku z tym - w razie przedłużenia terminu płatności - 150 dni, o których mowa w art. 89b Ustawy VAT, należy liczyć od dnia upływu nowego, przedłużonego terminu płatności ustalonego zgodnie przez strony w zawartej umowie. Wykładnię taką potwierdzają liczne stanowiska organów podatkowych, wyrażone w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, w szczególności w: indywidualnej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2016 r., znak ILPP4/4512-1-384/15-2/KB : „ Strony na mocy Aneksu ustaliły, że zgadzają się na zmianę terminu płatności - ustalenie «nowego terminu płatności» na zapłatę kwoty należnej Kontrahentowi.

2016
20
maj

Istota:

W zakresie ustalenia, czy Spółka jest zobowiązana do dokonania korekty kosztów wynikających z niezapłaconej faktury

Fragment:

Przepisy podatkowe w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. zawierały rozwiązanie polegające na obowiązku dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, korekta kosztów podatkowych jest uzależniona od terminu płatności ustalonego przez strony i braku zapłaty w odpowiednim, wskazanym w przepisach terminie. W omawianej sprawie mamy sytuację, w której decyzja o wydłużeniu terminu płatności została wydana już po upływie terminu płatności wynikającej z wystawionej faktury. W takim przypadku termin wynikający z porozumienia z Gminą pozostaje bez wpływu na obowiązek korekty kosztów, nie można bowiem mówić o zmianie (odroczeniu) terminu płatności w przypadku gdy termin ten już minął. W związku z tym, Spółka powinna stosować art. 15b ust. 1 ustawy o pdop i zmniejszyć koszty uzyskania przychodu, w miesiącu w którym upłynął termin 30 dni od daty upływu terminu płatności, zgodnie z treścią art. 15b ust. 3 ww. ustawy tj. w grudniu 2015 r. Stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2016
24
mar

Istota:

1. Który miesiąc rozliczeniowy Spółka winna uznać za okres rozliczeniowy, w którym nieściągalność wierzytelności za niezapłacony przez Najemcę czynsz za najem lokalu użytkowego oraz tzw. opłaty eksploatacyjne została uprawdopodobniona, tj.: czy miesiąc w którym mija 150 dzień od daty terminu zapłaty czynszu za najem lokalu użytkowego określony w umowie zawartej przez stronę z przedsiębiorcą, czy też miesiąc w którym mija 150 dzień od daty doręczenia za pośrednictwem poczty przez Spółkę w dniu 23 lipca 2015r. dla Najemcy faktur dokumentujących czynsz za wynajem lokalu użytkowego i opłaty eksploatacyjne dla T. sp. z o.o. za okres od miesiąca od września 2014 r. do miesiąca lutego 2015 r. włącznie?
2. Który miesiąc rozliczeniowy Spółka winna uznać za okres rozliczeniowy, w którym nieściągalność wierzytelności za niezapłacony przez Najemcę czynsz za najem lokalu użytkowego oraz tzw. opłaty eksploatacyjne została uprawdopodobniona tj.: czy miesiąc w którym mija 150 dzień od daty terminu zapłaty czynszu za najem lokalu użytkowego określony w umowie zawartej przez stronę z przedsiębiorcą, czy też miesiąc w którym mija 150 dzień od daty doręczenia za pośrednictwem poczty przez Spółkę w miesiącu sierpniu 2015 r. dla Najemcy faktur dokumentujących czynsz za wynajem lokalu użytkowego i opłaty eksploatacyjne dla T. sp. z o.o. za okres od miesiąca marca 2015 r. do miesiąca lipca 2015 r. włącznie?

Fragment:

(...) terminu płatności. Termin płatności określony zarówno w umowie, jak i na fakturach wynosi 14 dni od daty doręczenia ww. faktur wystawionych - w tym przypadku – na rzecz Spółki z o.o., czyli wynosi 14 dni od dnia 23 lipca 2015 r. dla faktur dokumentujących wynajem za okres od miesiąca od września 2014 r. do miesiąca lutego 2015 r. oraz 14 dni od dnia doręczenia w sierpniu 2015 r. faktur za okres od miesiąca od marca 2015 r. do miesiąca lipca 2015 r. Należy w tym miejscu wskazać, że w związku z nabyciem w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa prawa do umowy najmu lokalu użytkowego, Spółka z o.o. przejęła obowiązek zapłaty czynszu za wynajem lokalu użytkowego, to nie oznacza jednak - przy tak przyjętych zapisach umowy najmu, że była zobowiązana do zapłaty należności wobec braku „ dostarczenia Najemcy należycie wystawionej faktury ” przez Wnioskodawcę. Dodatkowo należy wskazać, że przepisy podatkowe nie regulują stosunków cywilnoprawnych (zasad zawierania umów cywilnoprawnych, porozumień), ani nie mają wpływu na ich treść, w tym ustalenia dotyczące terminów płatności. Zgodnie z zasadą swobody umów, to strony umowy rozstrzygają m.in. zasady rozliczeń z tytułu zawarcia umów cywilnoprawnych.

2016
5
mar

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka ma obowiązek korygowania podatku od towarów i usług w oparciu o art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług po upływie 150 dni od daty wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż nakładów poniesionych przez najemcę po rozwiązaniu umowy najmu, jeśli w tym terminie nie nastąpi zapłata pełnej wartości faktury, przy założeniu, że zapłata nastąpi w terminach wskazanych w umowie zawartej między Wynajmującym a najemcą?

Fragment:

(...) terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Art. 89b ust. 1a ustawy wskazuje, że przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. Natomiast z art. 89b ust. 2 ustawy wynika, że w przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio. Regulacja ta, zdaniem Spółki, będzie miała jednak zastosowanie jedynie wówczas, gdy płatność na rzecz kontrahenta nastąpi po upływie terminu płatności wynikającego z umowy lub faktury, nie dotyczy natomiast sytuacji, gdy podmiot płaci swoje zobowiązanie w terminie wynikającym z zawartego między stronami porozumienia, nawet jeżeli zobowiązanie to zostało rozłożone na raty, a termin płatności rat jest odległy w czasie. W stanie faktycznym termin płatności wynika z umowy zawartej między stronami. Strony w umowie tej określiły płatność w ratach, przy czym cześć zobowiązania została zapłacona w terminie określonym na fakturze, pozostała kwota została rozłożona na raty.

2016
10
sty

Istota:

Czy Wnioskodawca po upływie 150 dni od dnia terminu płatności określonego przez strony jest zobowiązany do skorygowania podatku VAT naliczonego w związku z zakupem nieruchomości zgodnie z treścią art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług?

Fragment:

Korekta winna być dokonana w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności. Termin 150-dniowy należy każdorazowo liczyć od dnia, w którym upływa termin płatności określony w fakturze lub umowie. Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca uregulował część swojego zobowiązania wynikającego z otrzymanej od spółki powiązanej faktury dotyczącej zakupu nieruchomości, tj. dokonał zapłaty ceny w części dotyczącej wyłącznie podatku VAT. Ponadto strony transakcji ustaliły, że „ cena sprzedaży zostanie zapłacona do końca 2014 r. ” W tym miejscu wskazać należy, że zakres pojęciowy zwrotu użytego w art. 89b ustawy, tj. „ uregulowania należności ” nie budzi wątpliwości. Jego istotą jest zaspokojenie wierzyciela, zatem należy przyjąć, że „ uregulowanie ” następuje z chwilą, z którą wierzyciel zostaje zaspokojony. Użyte w ustawie o VAT pojęcie „ uregulowania ” jest pojęciem szerokim, zdecydowanie pojemniejszym od pojęcia „ zapłaty należności ”. Poprzez użycie tego pojęcia dopuszcza się różne sposoby uregulowania należności dokonywane pomiędzy kontrahentami. Jednocześnie wskazać należy, że należnością jest cała kwota należna z tytułu sprzedaży wynikająca z faktury, w tym także kwota podatku zawartego w cenie.

2015
20
gru

Istota:

Sposób korygowania terminu płatności na fakturze w stanie prawnym obowiązującym w 2014 r.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu udokumentowania zmiany terminu płatności na fakturze w stanie prawnym obowiązującym w 2013 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jest nabywcą towarów i usług i jest podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca otrzymywał fakturę, na której określono termin płatności. Faktura taka została zaakceptowana pod względem merytorycznym i formalnym przez Wnioskodawcę. Jednakże, w wyniku porozumienia zawartego z kontrahentem (dostawcą towarów i usług), termin płatności określony na fakturze został zmieniony na późniejszy. Zmiana terminu płatności nastąpiła przed terminem określonym na fakturze. Dokumentem do zmiany terminu płatności na fakturze była faktura nazwana notą korygującą wystawiana przez Wnioskodawcę i „ akceptowana ” przez wystawiającego fakturę (dostawcę towarów i usług). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do zmiany terminu płatności na fakturze w stanie prawnym w 2013 r. zastosowanie miała faktura nazwana notą korygującą... Zdaniem Wnioskodawcy, pozycja faktury dotycząca terminu płatności nie jest obligatoryjna (wymagana) przez przepisy, jednakże, jeżeli będzie zawarta w fakturze i określona w błędny sposób, nie ma przeszkód prawnych, aby na podstawie faktury nazwanej notą korygującą błąd ten został skorygowany.

2015
18
lis

Istota:

Sposób korygowania terminu płatności na fakturze w stanie prawnym obowiązującym w 2014 r.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu udokumentowania zmiany terminu płatności na fakturze w stanie prawnym obowiązującym w 2014 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest nabywcą towarów i usług i jest podatnikiem VAT czynnym. Wnioskodawca otrzymuje fakturę, na której określono termin płatności. Faktura taka zostanie zaakceptowana pod względem merytorycznym i formalnym przez Wnioskodawcę. Jednakże, w wyniku porozumienia zawartego z kontrahentem (dostawcą towarów i usług), termin płatności określony na fakturze zostanie zmieniony na wcześniejszy lub późniejszy. Zmiana terminu płatności następuje przed terminem określonym na fakturze. Dokumentem do zmiany terminu płatności na fakturze będzie faktura nazwana notą korygującą wystawiana przez Wnioskodawcę i „ akceptowana ” przez wystawiającego fakturę (dostawcę towarów i usług). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy do zmiany terminu płatności na fakturze w stanie prawnym w 2014 r. zastosowanie będzie miała faktura nazwana notą korygującą... Zdaniem Wnioskodawcy, zmiana terminu płatności na inny może odbyć się poprzez wystawienie noty korygującej przez nabywcę usługi, towaru.

2015
4
lip

Istota:

Zapłata części wynagrodzenia w terminie wskazanym w Umowie nie skutkuje obowiązkiem dokonania korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z faktury, na podstawie art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Spółka, która nie dokonuje płatności należności z tytułu części wynagrodzenia odpowiadającej kwocie netto faktury, z uwagi na fakt, że nie rozpoczął się jeszcze bieg terminu płatności tejże należności (brak komercjalizacji 70% Inwestycji na rzecz osób trzecich), nie musi dokonywać korekty podatku naliczonego, wynikającego z faktury, nawet jeśli upłynie 150 dni od daty terminu płatności pierwszej należności z tytułu VAT, bądź upłynie 150 dni od dnia zakończenia Inwestycji i wystawienia faktury. Nie sposób uznać, że „ przesunięcie ” rozpoczęcia biegu terminu płatności drugiej należności (kwota netto), na podstawie postanowień zawartych w Umowie, wydłuża termin płatności należności powyżej 150 dni, bądź też skutkuje upływem terminu płatności należności. Zapisy w Umowie przesuwają jedynie w czasie moment rozpoczęcia biegu terminu płatności części wynagrodzenia, natomiast nie wydłuża się sam terminu płatności ponad termin określony w art. 89b ustawy o VAT (termin płatności należności rozpoczynający się po skomercjalizowaniu 70% Inwestycji jest bowiem krótszy niż 150 dni - wynosi 30 dni). Oznacza to zatem, że „ przesunięcie ” początku biegu terminu płatności części wynagrodzenia na moment komercjalizacji 70% Inwestycji na rzecz osób trzecich nie będzie skutkowało obowiązkiem po stronie Wnioskodawcy dokonania korekty odliczonej kwoty podatku VAT wynikającej z tej faktury, na podstawie art. 89b ustawy o VAT.

2015
3
lip

Istota:

1. Czy w myśl art. 15b ust. 1 i 2 ustawy pdop terminy płatności ustalone w sposób przedstawiony we wniosku należy uznać za terminy płatności nie dłuższe niż 60 dni, nawet jeśli zgodnie z tak uregulowanym terminem płatności zobowiązanie stanie się wymagalne później niż w 60-tym dniu od dostawy towarów do Spółki lub od otrzymania przez Stronę faktury?2. Czy obowiązek korekty kosztów przewidziany w art. 15b ustawy o pdop powstanie dopiero w dniu, w którym termin płatności opisany we wniosku jest przekroczony o 30 dni?

Fragment:

(...) termin płatności biegnie od wysyłki towaru, a od końca kwartału kalendarzowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w myśl art. 15b ust. 1 i 2 ustawy pdop terminy płatności ustalone w sposób przedstawiony we wniosku należy uznać za terminy płatności nie dłuższe niż 60 dni, nawet jeśli zgodnie z tak uregulowanym terminem płatności zobowiązanie stanie się wymagalne później niż w 60-tym dniu od dostawy towarów do Spółki lub od otrzymania przez Stronę faktury... Czy obowiązek korekty kosztów przewidziany w art. 15b ustawy o pdop powstanie dopiero w dniu, w którym termin płatności opisany we wniosku jest przekroczony o 30 dni... Zdaniem Wnioskodawcy, terminy płatności uzgodnione z dostawcami towarów do spółki w sposób opisany we wniosku nie jest dłuższy od 60 dniowego terminu płatności i w konsekwencji do zobowiązań spółki znajdzie zastosowanie art. 15b ust. 1 ustawy o pdop. Tym samym, po stronie Spółki powstanie obowiązek korekty kosztów przewidziany w art. 15b ustawy o pdop dopiero w dniu, w którym tak uregulowany termin płatności zostanie przekroczony o 30 dni, jeśli na ten dzień zobowiązanie Spółki nie będzie uregulowane.

2015
19
cze

Istota:

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia czy w świetle art. 15b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy terminie płatności określonym w stanie faktycznym, Spółka będzie zobowiązana do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury wystawionej przez kontrahenta,jeżeli jej nie ureguluje poprzez potrącenie w terminie 30 dni od daty upływu terminu płatności na rzecz kontrahenta, który nastąpi po upływie 14 dni od zakończenia Kampanii Reklamowej, nie później jednak, niż do dnia zakończenia obowiązywania umowy.

Fragment:

Zaznaczenia wymaga, że przepis art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnia termin dokonania zmniejszenia (korekty) kosztów podatkowych od terminu płatności określonego w fakturze bądź w umowie i to strony ustalają ten termin w ramach stosunku cywilnoprawnego. Przepisy prawa podatkowego nie ingerują w ustalenia pomiędzy stronami, co do określenia terminu płatności (sposobu jego liczenia). Dokonując literalnej wykładni art. 15b ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kluczową kwestią jest właściwe zdefiniowanie pojęcia „ termin płatności ”. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera legalnej definicji terminu płatności. Posługując się terminologią finansową „ termin płatności ” jest to dzień, w którym należy spłacić zobowiązanie lub okres między dniem powstania a dniem wymagalności wierzytelności. Wobec powyższego, termin płatności to okres, w którym dłużnik powinien uregulować swoje zobowiązanie w jakiejkolwiek formie (np. dokonać płatności), a wierzyciel może domagać się od dłużnika uregulowania takiego zobowiązania (np. na drodze sądowej) dopiero, gdy termin płatności minął. Należy zauważyć, że swoboda zawierania umów to jedna z fundamentalnych zasad prawa. Zasada ta zapisana jest w art. 353 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.