PP/443-21/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Termin dokonania odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej zakup usług telekomunikacyjnych

PP/443-21/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. prawo do odliczenia
  2. termin odliczenia podatku od towarów i usług
  3. usługi telekomunikacyjne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

Pismem z dnia 31 stycznia 2006r. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "X" s.c. zwróciło się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej terminu dokonania odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej zakup usług telekomunikacyjnych.

Wnioskodawca wskazał, że jest spółką cywilną prowadzącą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz będącą podatnikiem VAT. Spółka posiada dwa numery telefonów. W listopadzie 2005r. Telekomunikacja Polska S.A. wykryła błąd w dokonywanych rozliczeniach, polegający na obciążaniu Spółki za rozmowy tylko z jednego numeru telefonu. W tym samym miesiącu wystawiona została faktura VAT za zaległe należności obejmująca okres od listopada 2004r. do listopada 2005r.. Wnioskodawca otrzymał wskazaną fakturę w listopadzie 2005r.. Termin płatności określono w fakturze w listopadzie 2005r.. W wyniku zawartego porozumienia z TP S.A. ustalono, że kwota zapłaty zostanie uregulowana w 12 ratach płatnych w okresach miesięcznych poczynając od stycznia 2006r..Pytający ma wątpliwości w jakim terminie należy ująć ww. fakturę w ewidencji VAT oraz kiedy należy rozliczyć podatek VAT wynikający z tej faktury.

Zdaniem PHU"X" s.c. podatek naliczony z przedmiotowej faktury winien być rozliczony w listopadzie lub w grudniu 2005r..

Po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zasady obniżania podatku należnego o podatek naliczony unormowane zostały w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) z uwzględnieniem wyłączeń określonych w art 88 ustawy.

Zgodnie z art 86 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art 119 ust. 4, art 120 ust 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3 - 7, m.in. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do przepisów art. 86 ust. 10 pkt 3 cyt. ustawy w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 (m.in. usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego), jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności.

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy - art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.

W myśl art. 86 ust. 13 ww. ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.

Ponadto przepis art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przedstawiony przez Stronę stan faktyczny sprawy stwierdzam, że ustawodawca nie uzależnił prawa do obniżenia kwoty podatku należnego od uregulowania należności wynikającej z faktury VAT. Zatem Spółka otrzymując fakturę VAT dokumentującą nabycie usług telekomunikacyjnych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowią podstawę do odliczenia podatku naliczonego, ma prawo obniżyć podatek należny o podatek naliczony wynikający z tej faktury w miesiącu, w którym przypada termin płatności określony w fakturze lub w miesiącu następnym. Jeżeli jednak podatnik nie dokonał odliczenia w powyższych terminach, może odliczyć podatek naliczony z powyższych faktur, na mocy art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, wyłącznie poprzez złożenie korekty deklaracji za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego tj. w miesiącu w którym przypadał termin płatności albo w miesiącu następnym. W tym też okresie (w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego) należy ująć przedmiotową fakturę w ewidencji nabyć VAT za miesiąc, w którym zgodnie z ww. przepisami dokonano obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tej faktury.

Mając powyższe na uwadze stwierdzam, że stanowisko zajęte przez wnioskodawcę, dotyczące prawa podatnika do dokonania odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej zakup usług telekomunikacyjnych w rozliczeniu podatku od towarów i usług za listopad 2005r. (tj. w miesiącu, w którym przypada termin płatności) lub za grudzień 2005r. jest prawidłowe.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny zawarty w piśmie, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia odpowiedzi.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.