Termin odliczenia podatku od towarów i usług | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin odliczenia podatku od towarów i usług. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
4
lis

Istota:

Okres rozliczeniowy, w którym spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Fragment:

W ocenie Spółki, taka interpretacja przepisów nie jest do zaakceptowania i narusza podstawowe uprawnienie podatnika do odliczenia VAT naliczonego bezpośrednio po otrzymaniu faktury zakupu. Podkreślenia wymaga fakt, że późniejsze otrzymanie faktury nie jest konsekwencją lub, tym bardziej, działaniem zawinionym przez Spółkę. W znacznej mierze spowodowane jest to opieszałością kontrahentów lub dłuższym czasem jaki potrzebny był na dostarczenie faktury, ale także wystawieniem jej przez sprzedawcę w wymaganym terminie (tj. do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedawca dokonał dostawy towaru bądź wykonał usługę). W opinii Spółki, opóźnienie nie będące wynikiem zawinienia z jej strony nie może skutkować dla niej negatywnymi konsekwencjami związanymi z koniecznością dokonywania korekt deklaracji VAT. Bowiem, jak wskazuje Spółka, dokonywanie korekt deklaracji w celu zmiany wykazanych danych jest zazwyczaj bardzo pracochłonne. Dokonanie korekty za miniony okres może powodować konieczność skorygowania deklaracji za wszystkie następne okresy rozliczeniowe. Należy też zwrócić uwagę, że przysparzałoby to niepotrzebnej pracy zarówno podatnikom, jak i organom podatkowym przyjmującym te korekty.

2014
19
paź

Istota:

Spółka postępować będzie prawidłowo dokonując odliczenia kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego w deklaracji za miesiąc, w którym otrzyma fakturę dokumentującą wcześniej zrealizowaną dostawę towarów.

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do ust. 2 pkt 1 tego artykułu, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Jak stanowi art. 86 ust. 10 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

2014
9
kwi

Istota:

Okreslenie okresu rozliczeniowego, w którym spółka będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Fragment:

Co prawda przepis art. 86 ust. 11 ustawy zawiera w swej hipotezie odesłanie do ustępów 10, 10d i 10e, bez wskazania ustępu 10b pkt 1, jednak przepis art. 86 ust. 10 ustawy stanowi regułę generalną, w oparciu o którą prawo do obniżenia podatku naliczonego o kwotę podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów powstał obowiązek podatkowy. Natomiast przepis ustępu 10b, który zawiesza prawo do obniżenia kwoty podatku należnego do czasu otrzymania faktury, stanowi jedynie jego rozwinięcie i uściślenie reguły generalnej zawartej w przepisie ust. 10 i nie stanowi samodzielnej podstawy prawnej obniżenia. Wobec tego uznać należy, że ustanowione w przepisie ust. 11 prawo do dokonania odliczenia w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, w przypadku odliczenia dokonywanego na podstawie ust. 10 rozpatrywać należy z uwzględnieniem zapisu ust. 10b, co prowadzi do wniosku wskazanego przez Spółkę powyżej, tj. do uznania, że podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po okresie, w którym powstało faktycznie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - w przykładzie podanym przez Spółkę po okresie, w którym otrzyma fakturę dokumentującą dokonaną wcześniej dostawę. Interpretacja przeciwna, prowadząca do wniosku, (...)

2011
1
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy faktura została wystawiona w październiku 2009 r., odbioru towaru dokonano w listopadzie 2009 r., a zapłata następuje w ratach.

Fragment:

Należy wskazać, iż ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności. Wobec powyższego, uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie przysługuje, gdy wystawiona faktura nie odzwierciedla rzeczywistego przebiegu zdarzenia gospodarczego, a w szczególności, gdy zdarzenie gospodarcze w ogóle, bądź jeszcze, nie zaistniało. Prawo do obniżenia podatku należnego jest więc uwarunkowane rzeczywistym nabyciem konkretnego towaru, który został wprowadzony do obrotu gospodarczego lub wykonaniem usługi. Odliczenie podatku, co do zasady związane jest z rozliczeniem za okres, w którym otrzymano fakturę (dokument celny), ale także z tym, czy podatnik nabył prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

2011
1
maj

Istota:

Termin odliczenia podatku z faktur VAT dokumentujących raty leasingowe.

Fragment:

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Przepis art. 86 ust. 12 ustawy o VAT uzależnia prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel bądź od wykonania usługi. Warunek ten jednak nie musi być zrealizowany w przypadku tych czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11, między innymi: usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej. Należy zaznaczyć, że zgodnie z § 15 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.) w przypadkach określonych w art. 19 ust. 10 i ust. 13 pkt 1-5 i 7-11 ustawy, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, lecz nie wcześniej niż 30. dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego.

2011
1
maj

Istota:

Spółka w dniu 28 marca 2007 roku dokonała zapłaty całości należności wobec kontrahenta za dostawę materiałów. W dniu 6 kwietnia 2007 roku otrzymała fakturę VAT wystawioną 29 marca 2007 roku, dokumentującą w/w przedpłatę do zamówienia. W związku z brakiem zamówionego towaru w magazynach dostawcy, Spółka otrzyma opłacone materiały w sierpniu 2007 roku.
W związku z powyższym Spółka pyta, za który okres rozliczeniowy będzie miała prawo odliczyć podatek VAT zawarty w przedmiotowej fakturze?

Fragment:

Natomiast zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2005 roku Nr 14, poz. 113 z p. zm.) jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Na podstawie art. 86 ust. 10 w/w ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, (...). Z tym, że jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy (art. 86 ust. 11 w/w ustawy). W związku z powyższym biorąc pod uwagę przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny, tj.: otrzymanie faktury w kwietniu 2007 roku, wpłacenie zaliczki w wysokości pełnej kwoty należności w marcu 2007 roku, co się wiąże z powstaniem obowiązku podatkowego u sprzedawcy, Spółka ma prawo dokonać odliczenia kwoty podatku naliczonego zawartego w przedmiotowej fakturze w rozliczeniu za m-c kwiecień lub maj 2007 roku. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 14 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z p. zm.) interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 nie jest wiążąca dla podatnika (...).

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółka może dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT oraz dokumentu SAD wystawionych na osobę fizyczną?

Fragment:

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, iż przedsiębiorstwo prowadzone na imię obojga małżonków zostało wniesione aportem do nowo powstałej Spółki jawnej. Zgodnie z art. 93a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) osoba prawna zawiązana /powstała/ w wyniku:1. przekształcenia innej osoby prawnej,2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnejwstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziałów wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa /art. 93a § 2 pkt. 2/. Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, iż w przypadku, gdy małżonkowie wnoszą do spółki jawnej swoje przedsiębiorstwo, to zaistnieje przesłanka do powstania następstwa prawnego /tj. nowo powstała spółka wstąpi we wszystkie przewidziane w przepisach - prawa i obowiązki podmiotu "przekształcanego"/. Przepis art. 86 ust. 10 pkt. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, lub w miesiącu następnym, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia zgodnie z ust. 10.

2011
1
kwi

Istota:

Czy prawidłowo dokonano rozliczenia w pozycjach 41 i 42 deklaracji VAT-7 za styczeń 2005r. faktur korygujących z dnia 31.01.2005r. dotyczących zmniejszenia wartości netto zakupu i podatku naliczonego w związku ze zmianą stawki opodatkowania VAT zastosowanej do sprzedaży środka trwałego - budynku magazynowego?

Fragment:

Treść zapytania i stanowisko w sprawie: Czy prawidłowo dokonano rozliczenia w pozycjach 41 i 42 deklaracji VAT-7 za styczeń 2005r. faktur korygujących z dnia 31.01.2005r. dotyczących zmniejszenia wartości netto zakupu i podatku naliczonego w związku ze zmianą stawki opodatkowania VAT zastosowanej do sprzedaży środka trwałego - budynku magazynowego. Zdaniem podatnika otrzymane faktury korygujące z dnia 31.01.2005r. należy rozliczyć w deklaracji VAT-7 za styczeń 2005r. w pozycjach dotyczących zakupu towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych (poz. 41 i 42) ze znakiem in minus na zmniejszenie wartości netto zakupu i podatku naliczonego. Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stanowisko tut. organu podatkowego. Zgodnie z §19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971) nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał, w przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy - w rozliczeniu za kwartał, w którym tę fakturę otrzymali.

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy powstaje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony na podstawie faktur dokumentujących dzierżawę?

Fragment:

Dokonując oceny i analizy przedstawionego stanu faktycznego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie stwierdza, co następuje: Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl przepisów art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18. Zgodnie z przepisami art. 86 ust. 11 cytowanej wyżej ustawy, jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Powyższe oznacza, że Podatnik może odliczyć podatek naliczony na podstawie faktur dokumentujących czynsz dzierżawny w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub w rozliczeniu za następny okres rozliczeniowy, pod warunkiem spełnienia pozostałych przepisów regulujących zasady odliczania podatku od towarów i usług.

2011
1
kwi

Istota:

Termin dokonania odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturze VAT dokumentującej zakup usług telekomunikacyjnych

Fragment:

Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy - art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług. W myśl art. 86 ust. 13 ww. ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Ponadto przepis art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach określonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane określone tymi przepisami niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.