Termin materialny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin materialny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Pytanie dotyczy sposobu zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborzez przez podanika uproszczeonej formy wpłacania zaliczek.

Fragment:

(...) Postanowienie W związku z wnioskiem Spółki z dnia 11.03.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 14.03.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnychpostanawia - uznać stanowisko podatnika za nieprawidłowe Uzasadnienie XXX Sp. z o.o. złożyła do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w trybie art. 25 ust. 6 i 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczenie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek wskazujące, iż zaliczka wynosić będzie 52.534 zł. Podatnik podjął decyzję, iż biorąc pod uwagę planowaną strukturę dochodów w 2005 r. będzie dokonywał wpłat zaliczek na zasadach ogólnych, (...)

2011
1
sty

Istota:

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2002 r. Drugi Urząd Skarbowy uprzejmie wyjaśnia: Z akt sprawy wynika, że dnia 12.01.1988 r. Państwo Marta i Sławomir J. nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które stało się ich współwłasnością małżeńską. W 1994 r. małżonkowie rozwiedli się. Dnia 23 stycznia 2002 r., w wyniku apelacji, Sąd Okręgowy w Kielcach przyznał prawo do lokalu mieszkalnego Panu Sławomirowi J., zasądzając jednocześnie spłatę na rzecz byłej żony w wysokości 46.205,45 zł. Wartość lokalu Sąd ustalił na 98.295,00 zł. W związku z powyższym w dniu 23.01.2002 r. Pan Sławomir J., w wyniku działu majątku dorobkowego, stał się wyłącznym właścicielem wyżej opisanego prawa do lokalu mieszkalnego. Prawo to następnie zbył w całości w dniu 27.11.2002 r. za cenę 93.000,00 zł. Za datę nabycia prawa do lokalu przez Pana Sławomira J. w części przypadającej dotychczas Pani Marcie J. należy uznać datę (...)