Termin do wydania interpretacji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin do wydania interpretacji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Pojęcie niewydania postanowienia użyte w art. 14 § 3 Ordynacji podatkowej oznacza brak jego doręczenia w terminie 3 miesięcy, liczonym od dnia otrzymania wniosku w sprawie indywidualnej interpretacji.
Stanowisko zajęte w uchwale 7 sędziów wiąże każdy skład sądu administracyjnego. Gdyby skład orzekający takiego stanowiska nie podzielił ma obowiązek ponownie przedstawić zagadnienie do rozstrzygnięcia odpowiedniemu poszerzonemu składowi sądu.

Fragment:

(...) 1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 lipca 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 636/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu skargi B. S. A. w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2007 r. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uchylił zaskarżoną decyzję, stwierdził, że nie podlega ona wykonaniu w całości oraz zasądził na rzecz strony zwrot kosztów postępowania sądowego. 2. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd l instancji stwierdził, że podstawową kwestią w przedmiotowej sprawie było zachowanie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego terminu określonego w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej oraz wpływ uchybienia temu terminowi na możliwość wydania postanowienia w przedmiocie interpretacji. W ocenie Sądu l instancji termin, o którym mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku z tym, że organ podatkowy nie udzielił pisemnej interpretacji w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku weszła w życie tzw. „milcząca interpretacja”, czy organ podatkowy jest związany stanowiskiem wyrażonym we wniosku złożonym w dniu 26.10.2006 r. oraz czy w związku z zaistniałą sytuacją organ podatkowy związany stanowiskiem podatnika może wydać postanowienie różniące się od stanowiska wnioskodawcy?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Strony z dnia 30.04.2007 r. na postanowienie Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście z dnia 03.04.2007 r., nr 1449/1BV/443/105/2007/KA uznającego za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku Strony z dnia 15.02.2007 r. co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawiepostanawia - odmówić zmiany ww. postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego. Uzasadnienie Wnioskiem z dnia 26.09.2006 r. podatnik zwrócił się do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście o udzielenie interpretacji co zakresu i zastosowania przepisów art. 29 ust. 1 oraz art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Pytania podatnika brzmiały następująco: 1. (...)