Termin | Interpretacje podatkowe

Termin | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to termin. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie: rozliczenia importu towarów na terytorium Polski, rozliczenia podatku należnego, terminu powstania obowiązku podatkowego, prawa oraz terminu odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
Jak wynika ze wskazanych przepisów celnych - posiadacz pozwolenia w terminie 30 dni od dnia upływu zamknięcia procedury zobowiązany jest do rozliczenia zamknięcia. Obowiązek ten dotyczy również przypadku zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego na skutek upływu terminu na zamknięcie takiej procedury - jednakże wyłącznie w przypadku takiego zastrzeżenia w pozwoleniu wydanym dla procedury uszlachetniania. W takim przypadku z upływem terminu produkty przetworzone i towary uznaje się za dopuszczone do obrotu. Wnioskodawca wskazał, że jak wynika z pozwolenia na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń: „ Nakłada się na posiadacza pozwolenia obowiązek składania w urzędzie kontrolnym określonym w pozwoleniu w polu nr 11c, okresowych kwitów zakończenia (rozliczenie) procedury (w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin zakończenia procedury) zgodnie z art. 521 RWKC; w przypadku całkowitego zakończenia procedury, co dotyczy wszystkich dostaw i wywozów w ramach przedmiotowego zwolnienia, w terminie 30 dni po zakończeniu procedury w stosunku do ostatniej wysyłki. Kwit rozliczenia powinien zawierać elementy określone w art. 521 ust. 2 RWKC. ” oraz „Naczelnik Urzędu Celnego dopuszcza możliwość zastosowania instytucji dopuszczenia do swobodnego obrotu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym bez zgłoszenia celnego na podstawie art. 546 Rozporządzenia Wykonawczego do Wspólnotowego Kodeksu Celnego.
2017
22
lut

Istota:
Czy termin określony w ust. 10b i 11 art. 86 Ustawy o VAT, czyli termin, w którym Spółka będzie mogła pomniejszyć VAT należny z faktur opisanych w pkt 1), będzie wynikał z daty otrzymania poczty elektronicznej z fakturą w formacie pdf (kwestie objęte we wniosku pytaniem nr 3)?
Fragment:
Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.
2017
11
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie terminu wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznania podatkowego.
Fragment:
Zauważyć więc należy, że termin 20 stycznia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych został wyznaczony jako termin wielu różnych obowiązków, np. jest to wskazany wprost termin ostateczny na wybór formy opodatkowania. W przypadku zobowiązań podatkowych występuje on w ustawie jednakże wyłącznie jako termin wpłaty zaliczki za grudzień roku poprzedniego. Zapłaty takiej zaliczki, jak już obszernie uzasadniono powyżej, po złożeniu rozliczenia rocznego domagać się jednak nie można. Równocześnie w żaden sposób termin ten nie został powiązany ze zobowiązaniem wynikającym ze złożenia zeznania podatkowego. Kwestię rozliczeń rocznych (zeznań podatkowych) kompleksowo reguluje rozdział 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozdziale tym wskazano również wprost termin właściwy dla wpłaty podatku z zeznania. Jest to termin 30 kwietnia wyznaczony brzmieniem art. 45 ust. 4 pkt 1. Równie istotne jest to, że skoro zeznanie podatkowe można sporządzić i złożyć w terminie do 30 kwietnia to nieuprawnione jest twierdzenie, że termin płatności należności wynikającej z tego zeznania to 20 stycznia. Nie można też budować teorii, że termin płatności zależy od tego kiedy zeznanie takie zostało sporządzone i złożone.
2016
22
cze

Istota:
Czy jeżeli w umowie z kontrahentem za zgodą stron zawarta zostanie płatność za daną usługę na raty, termin ten będzie właściwym do liczenia okresu, o którym mowa w art. 89b ustawy o VAT, a tym samym przed upływem tego terminu nie można mówić o „złym długu”, skutkującym obowiązkiem korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego?
Fragment:
Dłużnik nie jest zobowiązany do skorygowania podatku naliczonego wówczas gdy ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności. Termin 150-dniowy należy każdorazowo liczyć od dnia, w którym upływa termin płatności określony w fakturze lub umowie. Zatem, mając na uwadze treść art. 89b ust. 1 ustawy, jeżeli Wnioskodawca i kontrahent w drodze porozumienia określą w umowie, że płatność za wykonane prace dokonana zostanie w ratach, to 150. dzień będzie biegł dla każdej raty od ustalonego przez Strony w umowie terminu płatności tej raty, a tym samym nie będzie obowiązku korekty podatku naliczonego za okres, w którym nie upłynął 150 dzień od terminu płatności poszczególnych rat. Jeśli bowiem strony (nabywca i sprzedawca) zgodnie umówiły się, że płatność za dostawę/usługę będzie następowała w ratach, to z nieuregulowaniem należności w rozumieniu cytowanego wyżej przepisu będziemy mieć do czynienia dopiero wówczas, gdy upłynie 150 dni od terminu zapłaty danej raty (a więc od terminu ustalonego między stronami). Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że skoro strony, zawierając umowę, zgodziły się na zapłatę należności w określonych umownie terminach (ratach), to tym samym przed upływem tych terminów nie można mówić o „ złym długu ”, skutkującym obowiązkiem korekty uprzednio odliczonego podatku naliczonego.
2016
27
kwi

Istota:
Zastosowanie obniżonej stawki 8% dla dostaw wyrobów ciastkarskich i ciastek świeżych, klasyfikowanych do grupowania 10.71.12 PKWiU z 2008 r., niezależnie od ich terminu przydatności do spożycia.
Fragment:
Z perspektywy przeciętnego konsumenta ważne jest bowiem, że zamierza on nabyć wyrób ciastkarski i swoją decyzję podejmie w obrębie wszystkich wyrobów ciastkarskich dostępnych w danym sklepie, w tym pomiędzy wyrobami o krótszym oraz dłuższym terminie przydatności do spożycia. Przy czym nawet z punktu widzenia obiektywnych cech wyrobów ciastkarskich i ciast, wyroby o różnych terminach przydatności do spożycia mogą być identyczne względem siebie, a mimo to będą różnie opodatkowane VAT. Różnica w oznaczonym terminie przydatności do spożycia może być bowiem wyłącznie efektem odpowiedniego pakowania. Jeśli z punktu widzenia przeciętnego konsumenta, wyroby ciastkarskie i ciastka świeże o terminie przydatności do spożycia przekraczającym 45 dni mają podobne zastosowanie (pełni tę samą funkcję), co wyroby ciastkarskie i ciastka świeże o terminie przydatności do spożycia nieprzekraczającym 45 dni, to różnice zachodzące między tymi towarami nie są na tyle istotne, aby wykluczały podobieństwo tych towarów. Jeden konsument może oczywiście preferować ciastko, którego termin przydatności będzie dłuższy, inny natomiast będzie preferował ciastko o terminie nieprzekraczającym 45 dni, przy czym obaj będą wykorzystywać ww. produkty ciastkarskie do tych samych celów - jako rodzaj słodkiej przekąski (dania deserowego). Zatem zależnie od różnych czynników, w danej sytuacji dany konsument być może wybierze jeden produkt zamiast drugiego, być może wybierze te dwa rodzaje produktów jednocześnie.
2016
17
sty

Istota:
Określenie terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy
Fragment:
Niniejszą interpretacja załatwiono wniosek w części dotyczącej określenia terminu ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Wniosek w pozostałym zakresie załatwiono odrębnym rozstrzygnięciem. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego.
2015
6
paź

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prawo do odliczenia podatku naliczonego, należy liczyć od okresu, w którym Spółka otrzymała fakturę a nie od okresu, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy?
Fragment:
W obowiązującym stanie prawnym, od 1 stycznia 2014 r. terminem wyznaczającym moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do nabywanych lub importowanych towarów. Prawo to może zostać zrealizowane w rozliczeniu deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących po momencie powstania prawa do odliczenia, przy założeniu, że podatnik (nabywca), dysponuje fakturą VAT lub dokumentem celnym. Zgodnie z tym - prawo do odliczenia powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymuje stosowny dokument (fakturę lub dokument celny), który pozwala mu na skorzystanie z tego prawa. Nabywca, który chce skorzystać z prawa do odliczenia musi więc monitorować dwa terminy: termin powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy oraz termin otrzymania dokumentu. Konieczne jest określenie momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, poprzez wyznaczenie okresu, w którym powstaje obowiązek podatkowy po stronie dokonującego czynności - zarazem termin ten wyznacza dwa kolejne okresy, w których prawo do odliczenia może być zrealizowane, przy założeniu, że odliczenie może nastąpić nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał dokument uprawniający do odliczenia podatku naliczonego.
2015
4
sie

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym prawo do odliczenia podatku naliczonego, należy liczyć od okresu, w którym Spółka otrzymała fakturę a nie od okresu, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy?
Fragment:
W obowiązującym stanie prawnym, od 1 stycznia 2014 r. terminem wyznaczającym moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest moment powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do nabywanych lub importowanych towarów. Prawo to może zostać zrealizowane w rozliczeniu deklaracji podatkowej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących po momencie powstania prawa do odliczenia, przy założeniu, że podatnik (nabywca), dysponuje fakturą VAT lub dokumentem celnym. Zgodnie z tym - prawo do odliczenia powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymuje stosowny dokument (fakturę lub dokument celny), który pozwala mu na skorzystanie z tego prawa. Nabywca, który chce skorzystać z prawa do odliczenia musi więc monitorować dwa terminy: termin powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy oraz termin otrzymania dokumentu. Konieczne jest określenie momentu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego, poprzez wyznaczenie okresu, w którym powstaje obowiązek podatkowy po stronie dokonującego czynności - zarazem termin ten wyznacza dwa kolejne okresy, w których prawo do odliczenia może być zrealizowane, przy założeniu, że odliczenie może nastąpić nie wcześniej, niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał dokument uprawniający do odliczenia podatku naliczonego.
2015
4
sie

Istota:
Dotyczy terminu składania deklaracji VAT-7 i terminu uiszczania na konto urzędu skarbowego należnego podatku VAT
Fragment:
W myśl ust. 3 ww. przepisu termin, o którym mowa w ust. 2, upływa również, gdy ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Podatnicy są obowiązani do wpłacania kwot VAT w euro, wskazując deklarację VAT, której dotyczy wpłata, w terminie, o którym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy drugiego urzędu skarbowego – art. 130c ust. 8 ustawy. Natomiast przepis art. 133 ustawy, do którego odwołuje się art. 99 ustawy dotyczy podmiotów zagranicznych. Zgodnie z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), o treści obowiązującej do dnia 31 grudnia 2014 r., jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Od dnia 1 stycznia 2015 r., mocą art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Poz. 1171) przepis art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej otrzymał treść: jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
2015
29
maj

Istota:
Termin odliczenia podatku VAT z otrzymanej faktury dokumentującej zakup nieruchomości oraz prawo do zwrotu nadwyżki podatku w terminie 60 dni
Fragment:
Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia - art. 87 ust. 2a ustawy. Zgodnie z art. 87 ust. 5a ustawy, w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio. Natomiast, zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy, na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z: faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.
2014
23
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Termin
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.