Tereny zielone | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to tereny zielone. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie stawki podatku VAT dla świadczonych usług zagospodarowania terenów zielonych wykonywanych wraz z usługami budowlanymi

Fragment:

Z okoliczności opisanych we wniosku wynika, że dla celów opodatkowania podatkiem VAT, usługi wykonywane przez Spółkę należy uznać za dwie odrębne od siebie czynności tj. usługi budowlane oraz usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych. Oferta składana przez Wnioskodawcę wykazuje usługi zagospodarowania terenów zielonych w odrębnych od usług budowlanych pozycjach kosztorysowych określając dla nich cenę niezależną od usługi budowlanej. Usługa polegająca na zagospodarowaniu terenów zielonych występuje jako czynność niezależna od usług budowlanych i może być z łatwością wykonana przez inny podmiot. Pomiędzy tymi usługami nie ma związku o charakterze nierozerwalnym. Należy także zaznaczyć, że z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że z punktu widzenia nabywcy dokonuje on zakupu dwóch odrębnych od siebie usług. W związku z tym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w zdarzeniu opisanym we wniosku, brak jest obiektywnych podstaw do uznania, że usługi zagospodarowania terenów zielonych oraz usługi budowlane realizowane w ramach jednego kontraktu są tak ściśle ze sobą związane, że należałoby je uznać za usługę kompleksową. W związku z tym, Wnioskodawca powinien stosować stawki podatku VAT właściwe dla każdej z usług odrębnie. W przypadku, gdy usługi zagospodarowania terenów zielonych posiadają/ będą posiadać klasyfikację PKWiU wskazaną w poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy, tj. 81.30.10.0 stawką właściwą dla tych usług będzie stawka podatku VAT w wysokości 8%.

2014
17
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych dotyczących wykonywanego zadania

Fragment:

Tereny Zielone W ramach Zadania Partner Prywatny będzie zobowiązany do przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji terenów zielonych wokół Budynków oraz Dodatkowej Infrastruktury (Tereny Zielone) obejmującej swym zakresem w szczególności, zaprojektowanie zagospodarowania terenu zielonego, ewentualną wycinkę drzew i krzewów, nasadzenia drzew i krzewów, kwietniki, trawniki, przygotowanie dróg wewnętrznych i ścieżek na Terenach Zielonych oraz wyposażenie Terenów Zielonych w obiekty małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, stanowisko grillowe, „ ścieżkę zdrowia ” – przestrzeń w ramach zagospodarowania Terenów Zielonych przeznaczoną do prostych ćwiczeń ruchowych. Tereny Zielone znajdują się na osiedlu domów studenckich, do przebudowy których zobowiązany będzie Partner Prywatny na podstawie Umowy o Y. Zakres i Harmonogram Zadania Zadanie jest podzielone na dwie zasadnicze fazy: Fazę I, która obejmuje Okres Projektowania i Okres Budowy, Fazę II, która obejmuje Okres Eksploatacji. W ramach Fazy I, w Okresie Projektowania, Partner Prywatny będzie zobowiązany do zaprojektowania Budynków A, B, C i D oraz Terenów Zielonych i Dodatkowej Infrastruktury.

2014
30
paź

Istota:

Stawkę w wysokości 8% Wnioskodawca będzie miał prawo zastosować do robót konserwacyjnych i przeglądów technicznych (w sytuacji wykonywania naprawy lub remontu)

Fragment:

Tereny Zielone W ramach Zadania Partner Prywatny będzie zobowiązany do przeprowadzenia kompleksowej rewitalizacji terenów zielonych wokół Budynków oraz Dodatkowej Infrastruktury (Tereny Zielone). Zakresem prac objęte będzie w szczególności, zaprojektowanie zagospodarowania terenu zielonego, ewentualną wycinkę drzew i krzewów, nasadzenia drzew i krzewów, kwietniki, trawniki, przygotowanie dróg wewnętrznych i ścieżek na Terenach Zielonych oraz wyposażenie Terenów Zielonych w obiekty małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, stanowisko grillowe, „ ścieżkę zdrowia ” - przestrzeń w ramach zagospodarowania Terenów Zielonych przeznaczoną do prostych ćwiczeni ruchowych. Zastrzegając, że podana poniżej interpretacja przepisów statystycznych nie stanowi elementu opisu zdarzenia przyszłego, lecz element stanowiska Spółki odnośnie przedstawionego zdarzenia przyszłego, zdaniem Spółki właściwą klasyfikacją PKWiU dla usług dotyczących Terenów Zielonych opisanych we wniosku jest PKWiU 81.30.10.0 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni. Zakres i Harmonogram Zadania Zadanie jest podzielone na dwie zasadnicze fazy: Fazę I, która obejmuje Okres Projektowania i Okres Budowy, Fazę II, która obejmuje Okres Eksploatacji.

2014
19
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zagospodarowanie terenów zielonych.

Fragment:

Spółka poniosła także koszty z tytułu wykonania tzw. terenów zielonych. Przedmiotowe wydatki na realizację terenów zielonych Spółka zaliczyła w 2013 r. w całości do kosztów uzyskania przychodów, jako koszty związane z jej funkcjonowaniem i prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej. W związku z powyższym w pierwszej kolejności należy ustalić, czy wydatki na wykonanie terenów zielonych należy zaliczyć do wartości początkowej środków trwałych, bowiem wydatków inwestycyjnych nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych); mogą one jedynie zostać odniesione w ciężar kosztów uzyskania przychodów w sposób pośredni poprzez odpisy amortyzacyjne. Zasady ustalania przez podatników wartości początkowej składników majątku określa art. 16g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – w zależności od sposobu nabycia, rodzaju składnika majątku oraz okoliczności modyfikujących wielkość wartości początkowej. W tym miejscu należy również odwołać się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz.U. Nr 242, poz. 1622), w którym stwierdzono, że w skład budynku jako pojedynczego obiektu wlicza się tzw. obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp.

2012
14
lut

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją projektu.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Stowarzyszenie ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w opisanym zadaniu... Zdaniem Wnioskodawcy, wyrażonym w uzupełnieniu wniosku, nie ma możliwości odliczenia podatku na podstawie art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), gdyż dokonane zakupy nie będą służyły czynnościom opodatkowanym. Nie ma również możliwości odzyskania podatku, gdyż pozyskane środki nie będą środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
cze

Istota:

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny, Spółka wnosi o potwierdzenie, iżw świetle § 5 ust. 1a Rozporządzenia VAT, wykonanie następujących instalacji: elektrycznej, kanalizacji, przeciwpożarowej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej, domofonowej, ochrony (monitoringu), które będą wbudowane w budynek do wysokości przyłączy zewnętrznych (będących punktem, w którym są zakończone instalacje wbudowane w budynek), jak również terenów zielonych (i innej zieleni) przyległych do tych budynków, będzie opodatkowane stawką VAT 7%. w świetle art. 41 ustawy o VAT, wykonanie następujących instalacji: elektrycznej, kanalizacji, przeciwpożarowej, telekomunikacyjnej, teletechnicznej, domofonowej, ochrony (monitoringu), które będą wybudowane poza budynkiem, oraz prac budowlanych dotyczących wybudowania: budek strażniczych oraz garaży znajdujących się w osobnym budynku, miejsc postojowych znajdujących się w pobliżu budynków mieszkalnych, chodników, terenów zielonych (nieprzyległych do budynków, o których mowa w pkt 3 wniosku), murków, plac zabaw, ogrodzeń, bram, będzie opodatkowane stawką podatku VAT 22%.

Fragment:

W przedmiotowej interpretacji uznano stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe z tego względu, iż Spółka niewłaściwie wskazała stawkę podatku dla wykonywanych terenów zielonych. Nie ma bowiem podstaw, aby rozdzielać wykonanie terenów zielonych na przyległe oraz nie przyległe do budynków mieszkalnych. Wiąże się to z faktem, iż „ urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i mała architektura ”, zaliczane są do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, o której mowa w art. 146 ust. 3 ustawy o VAT. Ponadto Wnioskodawca powołuje się na objaśnienia do PKOB dotyczące różnic w sposobie klasyfikowania w PKOB niektórych podzbiorów wyszczególnionych w PKOB, np.: (i) Zieleń na ulicach i placach, (ii) Zieleń w osiedlach, (iii) Zieleń przydrożna, (iv) Tereny zielone pozostałe klasyfikowane są zgodnie z obiektem, do którego przynależą. W tym miejscu tut. Organ stwierdza, iż ww. objaśnienia do PKOB nie przesądzają o zastosowaniu stawki w wysokości 7% do wykonania tychże terenów zielonych, bowiem zaliczają się one do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. Zatem właściwą stawką dla świadczonych przez Wnioskodawcę usług polegających na zagospodarowaniu terenów zielonych będzie stawka 22%.

2011
1
kwi

Istota:

Zdaniem Wnioskodawcy, usługę związaną z opieką nad kwiatami doniczkowymi znajdującymi się w biurze zamawiającego powinien on opodatkować stawką VAT 22% jako "usługę opracowania projektów wystroju wnętrz i dekoracji" (PKWiU 74.84.13).

Fragment:

Nr 42, poz. 264 z późn. zm.) Departament informuje, że ww. usługi mieściły się w grupowaniu: PKWiU 01.41.12-00.00 Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych". W okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów (art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT). W załączniku tym pod pozycją 64 wymienione zostały "Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt" (PKWiU ex 01.4). "Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni" (PKWiU 01.41.12-00.00) mieszczą się w grupowaniu o symbolu PKWiU 01.4. Reasumując, odpłatne świadczenie usług (na terytorium kraju) pielęgnacji roślin (kwiatów) w pomieszczeniach biurowych polegające na: podlewaniu, zasilaniu nawozami, uzupełnianiu ziemi oraz ich przesadzaniu itp., powinno być opodatkowane do dnia 30 kwietnia 2008 r. stawką 3%.

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką opodatkować wykaszanie traw i porostów na wałach przeciwpowodziowych, poboczach dróg?

Fragment:

Zgodnie z opinią Głównego Urzędu Statystycznego Departamentu Koordynacji i Organizacji Badań pismo Nr OB-02-9-5672/KU 303/2006/2735 z dnia 09.06.2006r. usługi koszenia traw i porostów na wałach przeciwpowodziowych, zaporach, poboczach dróg i innych terenach zielonych mieszczą się w zakresie grupowania: 01.41.12-00.00" Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni". Art. 146 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy o VAT stanowi, iż w okresie od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W poz. 64 załącznika nr 6 do ustawy wymieniono usługi o symbolu PKWiU ex 01.4 związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt. Podany przez Główny Urząd Statystyczny Departament Koordynacji i Organizacji Badań symbol PKWiU 01.41.12-00.00 (usługi polegające na koszeniu traw i porostów na wałach przeciwpowodziowych, zaporach, poboczach dróg i innych terenach zielonych) mieści się w grupie 01.4, a usługi należące do tego grupowania, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 3 %. Pouczenie Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

2011
1
kwi

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować czynności polegające na zakładaniu trawników, sadzeniu kwiatów, krzewów, drzew oraz prześwietlaniu i wycinaniu krzewów i drzew sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 01.41.B.

Fragment:

Pod poz. 64 wymienionego załącznika umieszczono usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex. 01.4, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwaniem koni i schronisk dla zwierząt. Należy stwierdzic, iż w stosunku do usług sklasyfikowanych pod symbolem ex. 01.4 znajdują zastosowanie przepisy art. 146 ust. 1 pkt. 1 ustawy o VAT i podlegają one do 30 kwietnia 2008 r. opodatkowaniu stawką 3%. Jednocześnie nadmienia się: zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów, w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

2011
1
mar

Istota:

Stawka podatku przy usługach polegających na montażu urządzeń nawadniających tereny zielone.

Fragment:

Stan faktyczny:Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż Strona wykonuje usługi polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych /01.41/ wokół budynków typu jednorodzinnego, segmentów wielorodzinnych oraz całych osiedli mieszkaniowych. Pytanie Strony: Czy usługi mające na celu utrzymanie terenów zieleni, polegające na instalowaniu urządzeń nawadniających terenów ogrodowych wokół budynków, o których mowa powyżej stanowi roboty instalacyjne związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i podlega opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7%? Stanowisko Wnioskodawcy Zdaniem podatnika wykonywane usługi należy zaliczyć do określonych w art. 146 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług czyli do infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu oraz opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 7%. Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż wnioskodawca wykonuje usługi w zakresie zagospodarowania terenów zieleni sklasyfikowanych pod symbolem 01.41.12-00.00. W ramach powyższego Strona dokonuje montażu urządzeń nawadniających teren ogrodowy wokół budynków mieszkalnych typu jednorodzinnego, segmentów wielorodzinnych i osiedli mieszkaniowych. Zdaniem podatnika ww. usługi należy uznać za roboty budowlane związane z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu i opodatkować stawką podatku VAT w wysokości 7%.