ILPB1/415-940/11-6/AA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu stawką 5,5%, czy stawką 8,5%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2011 r. (data wpływu 29 lipca 2011 r.), uzupełnionym w dniach 10 października 2011 r., 13 października 2011 r. i 21 października 2011 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 29 września 2011 r. Nr ILPB1/415-940/11-2/AA, wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 3 października 2011 r., natomiast w dniu 10 października 2011 r. wniosek uzupełniono.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych w branży wodno-melioracyjnej, opodatkowaną w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegają na:

 • wykaszaniu skarp oraz poboczy rzek i rowów,
 • usuwaniu (hakowaniu) roślin z dna rzek i rowów,
 • usuwaniu namułu z dna,
 • budowie i remoncie, przepustów, zastawek zbiorników retencyjnych, przeciwpożarowych,
 • wycinaniu drzew i krzewów,
 • koszeniu, naprawie, sprzątaniu wałów przeciwpowodziowych.

Z uzupełnienia wniosku wynika:

Czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oznaczone są następującymi symbolami:

 • 81.30.10.0 – usługi związane z zagospodarowaniem zieleni, (dotyczy koszenia skarp, rowów i wałów p. pow. wycinka drzew i krzewów ze skarp).
  Konserwacja wałów p.pow. polega na wykoszeniu i wygrabieniu porostów. Konserwacja rowów i rzek polegająca na wykoszeniu i wygrabieniu skarp i dna cieku oraz wycięcie krzaków.
 • 42.91.10 – nabrzeża, porty, tamy i śluzy i związane z nimi budowle hydrotechniczne, (dotyczy odmulania dna rzeki, rowów, naprawy umocnień).
  Prowadzone przez Wnioskodawcę roboty dotyczą konserwacji rzek i rowów, budowie remoncie i konserwacji budowli hydrotechnicznych typu wały, przepusty, zastawki.
  W zakres konserwacji rzek i rowów wchodzi wykoszenie skarp oraz dna cieku, wycięcie krzaków oraz drzew. Odmulenie dna oraz rozplantowanie urobku. Odmulenie dna stanowi około 40% wartości zadania.
  Świadczone usługi Wnioskodawca wykonuje osobiście jako główny wykonawca.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługi świadczone przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu stawką 5,5%, czy stawką 8,5%...

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe prace zostały sklasyfikowane wg PKWiU jako 42.91.Z – roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej.

Wnioskodawca uważa, że świadczone usługi zaliczają się do robót budowlanych i podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 5,5%, co wynika z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

   - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

W treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy pojęcie „działalności usługowej” zdefiniowane zostało, jako pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 – definiującym działalność gastronomiczną i pkt 3 definiującym działalność usługową w zakresie handlu.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

Załącznik nr 2 do ustawy stanowi wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Wyjaśnić należy, iż w „Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług” stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w poz. 7, pod symbolem PKWiU ex 42.91 wymieniono: Pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej dotyczy wyłącznie usług:

 • realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej.

W świetle powyższego należy uznać, iż wyłączeniu z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają zatem pozostałe obiekty inżynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii wodnej, ale wyłącznie dotyczące realizacji projektów na własny rachunek, obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania lub budowy portów morskich i pozostałych obiektów inżynierii wodnej.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jako główny wykonawca, osobiście wykonuje m.in. usługi, które mieszczą się w grupie 42.91.10 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, dotyczącej nabrzeży, portów, tam i śluz i związanych z nimi budowli hydrotechnicznych. Prowadzone przez Wnioskodawcę roboty dotyczą konserwacji rzek i rowów w budowie, remoncie i konserwacji budowli hydrotechnicznych typu wały, przepusty i zastawki.

Zgodnie z powyższymi przepisami, skoro Zainteresowany prowadzi działalność w zakresie nabrzeży, portów, tam i śluz i związanych z nimi budowlami hydrotechnicznymi na własny rachunek, to świadczenie ww. usług wyłącza z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatkiem tym mogą być objęte tylko takie czynności, które nie są wykonywane w ramach realizacji – na własny rachunek projektów inwestycyjnych, o których mowa powyżej.

Reasumując, należy stwierdzić, iż przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej m.in. na świadczeniu na własny rachunek usług mieszczących się grupie 42.91.10 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0), należy stwierdzić, że jest to działalność usługowa.

Zgodnie z art. 12. ust. 1 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

 • 8,5 % przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy (art. 12 ust.1 pkt 3 lit. b tej ustawy),
 • 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy).

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie definiują pojęcia robót budowlanych.

Zgodnie z ww. Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług roboty budowlane ujęte zostały w sekcji F Obiekty budowlane i roboty budowlane dziale od 41 do 43 tej Klasyfikacji, obejmującymi:

 • roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego),
 • prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU.

Zatem usługi świadczone przez Wnioskodawcę sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.30.10.00 nie mieszczą się w sekcji F dziale od 41 do 43 tej Klasyfikacji i nie są robotami budowlanymi.

Ponadto należy zauważyć, iż w załączniku nr 2 do ww. ustawy w Wykazie usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wykonywanie usług oznaczonych symbolem PKWiU 81.30.10.0 nie zostało wymienione, wobec czego świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie zostały wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Mając zatem na uwadze powyższe należy stwierdzić, że właściwą stawką ryczałtu dla przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni jest stawka 8,5%, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Końcowo nadmienia się, że stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Zatem w związku z faktem, iż organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania wyrobów i usług, tut. Organ udzielił interpretacji indywidualnej, w oparciu o wskazane przez Wnioskodawcę grupowanie PKWiU, w zakresie zastosowania właściwej stawki ryczałtu.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowiązany, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata tych warunków, zaprowadzić właściwe księgi - chyba że jest zwolniony z tego obowiązku - i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W związku z tym, że przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia na własny rachunek usług polegających na konserwacji rzek i rowów, budowie remoncie i konserwacji budowli hydrotechnicznych typu wały, przepusty, zastawki (42.91.10 PKWiU), powodują utratę prawa do ryczałtowego opodatkowania przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, to osiągniecie przychodu z tego tytułu wyklucza z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.