Teren niezabudowany | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to teren niezabudowany. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dostawy terenów niezabudowanych.

Fragment:

Czy dostawa opisywanych terenów niezabudowanych podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT, czy też mogłaby korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane. Zwolnieniem o charakterze przedmiotowym zostały więc objęte tereny, które spełniają łącznie poniższe warunki: są niezabudowane, mają charakter inny niż tereny budowlane. Definicja terenów budowlanych natomiast, została zawarta w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, a mianowicie, są to grunty przeznaczone pod zabudowę, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Gmina wprawdzie zamierza sprzedać niezabudowane nieruchomości gruntowe, jednak dla tych nieruchomości obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę. Niemożliwe jest zatem zastosowanie zwolnienia od podatku, przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

2015
22
lut

Istota:

Zwolnienia z VAT przy sprzedaży działki

Fragment:

Z uwagi na okoliczności wynikające z opisu sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić, że przy sprzedaży przedmiotowej działki położonej na terenie niezabudowanym istnienie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy jest warunkiem koniecznym dla weryfikacji przeznaczenia danego terenu. Skoro teren budowlany jest definiowany poprzez spełnienie przesłanek określonych w danym akcie prawnym lub decyzji, brak tego aktu prawnego (lub decyzji) oznacza, że przesłanki wskazane w przepisie nie mogą być spełnione. Tym samym, brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również brak decyzji o warunkach zabudowy nie pozwala na uznanie danego terenu za teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Tak więc w świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy uznać, że sprzedaż opisanej we wniosku nieruchomości położonej na terenie niezabudowanym, dla którego brak jest ustalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie została również wydana decyzja o warunkach zabudowy, korzysta ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, gdyż sprzedawana działka nie spełnia definicji terenu budowlanego, przeznaczonego pod zabudowę w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

2014
6
mar

Istota:

Czy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Wnioskodawca wystawiając fakturę dokumentującą wniesienie aportem do spółki przedmiotowych nieruchomości przez Województwo, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?

Fragment:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przez tereny budowlane – w myśl art. 2 pkt 33 ustawy - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. W świetle wyżej przytoczonego przepisu, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku jest ustalenie, kiedy nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu. Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

2011
1
wrz

Istota:

Dostawa gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod zabudowę

Fragment:

Reasumując, dla potrzeb podatku od towarów i usług za teren niezabudowany należy uznać taki teren, na którym nie znajdują się budynki, budowle lub ich części, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W sytuacji dostawy nieruchomości niezabudowanej, lecz przeznaczonej pod zabudowę należy taką transakcję opodatkować 22% stawką podatku VAT. Zatem stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Niniejsza interpretacja traci swoją ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Roiniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.

2011
1
cze

Istota:

Czy nieruchomości gruntowe oznaczone w Studium uwarunkowań jako tereny strefy NA, w tym tereny zieleni, w świetle podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT) należy traktować jako tereny przeznaczone pod zabudowę?

Fragment:

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zwolnienie przysługuje zatem wyłącznie względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane czy też pod zabudowę. Na gruncie przepisów podatkowych brak jest definicji terenu niezabudowanego oraz przeznaczonego pod zabudowę, jak również nie są wskazane kryteria jakimi należy się kierować przy ocenie danego gruntu. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 7117 z późniejszymi zmianami) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do zadań własnych gminy. Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 w/w ustawy ustalenie przeznaczenia terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z powyższego wynika, że o tym czy dany grunt będzie przeznaczony pod zabudowę decydują władze gminne. Do zadań własnych gminy należy kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

2011
1
maj

Istota:

Czy nabycie jakiejkolwiek nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej od osoby, która wykonywała prawa własności przez okres krótszy niż 5 lat będzie rodziło każdorazowo obowiązek podatkowy VAT, a jeśli tak według jakiej stawki i co będzie podstawą opodatkowania (marża czy kwota sprzedaży wynikająca z aktu notarialnego?), czy też będzie to dla strony sprzedaż zwolniona przedmiotowo z podatku VAT?

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Art. 113 ust. 13 pkt 1 lit d stanowi, że podatnicy dokonujący dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku bez względu na wysokość obrotów. Natomiast art. 43 ust. 2 pkt 2 stanowi, że przez towary używane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku. W powiązaniu z art. 43 ust. 2 pkt 1 dotyczącym budynków i budowli oznacza to, że grunty nie mają statusu towaru używanego bez względu na okres ich użytkowania. Dostawa terenów budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę będzie podlegała opodatkowaniu 22% stawką podatku VAT. Dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2011
1
kwi

Istota:

Czy sprzedaż działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Fragment:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę, przy czym przepisy ustawy ani wydane na jej podstawie akty wykonawcze nie precyzują, jakie grunty należy uznać za tereny budowlane lub przeznaczone pod zabudowę. Wyżej wymienione pojęcia nie zostały zdefiniowane również w regulującej zasady kształtowania polityki przestrzennej ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ani w normującej działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zm). Celem określenia, czy dany grunt jest terenem budowlanym lub przeznaczonym pod zabudowę niezbędne jest jednak odwołanie się do zawartych w tych ustawach przepisów. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie zagospodarowania przestrzennego, którego sporządzanie i uchwalanie należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z ust. 2 cytowanego wyżej artykułu, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej przez wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta.

2011
1
kwi

Istota:

Sprawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług terenów niezabudowanych w wieczystym użytkowaniu z przeznaczeniem na działki budowlane, w myśl którego dostawa ww. gruntów jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Fragment:

Zatem odpłatna dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli jest realizowana przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, z tym, że stosownie do art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane przeznaczone pod budowę. Oznacza to, że tereny niezabudowane, które są przeznaczone pod budowę i jednocześnie sklasyfikowane jako tereny zurbanizowane podlegają opodatkowaniu wg stawki określonej w art. 41 ust 1 ustawy tj. 22%. Zwolnieniu na podstawie wyżej wymienionego przepisu mogą zatem jedynie korzystać niezabudowane grunty, które nie są terenami budowlanymi lub przeznaczonymi pod zabudowę, np.: grunty rolne, leśne lub pod stawami itp. A zatem stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe. Oznacza to, że dostawę zurbanizowanych terenów niezabudowanych przeznaczonych pod budowę należy opodatkować podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%. Interpretacja powyższa została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

2011
1
kwi

Istota:

Czy dokonanie przez niego sprzedaży w/wym działki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według podstawowej stawki w wysokości 22%?

Fragment:

Jednocześnie przepis art. 43 ust. 1 pkt 9 stanowi, iż zwalnia się od podatku dostawę towarów terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Na gruncie przepisów podatkowych brak jest definicji pojęcia „gruntu przeznaczonego pod zabudowę”. Posługując się zatem definicjami z innych gałęzi prawa, przez „grunty przeznaczone pod zabudowę” rozumieć należy zarówno te grunty, które widnieją w planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowę, jak i te, które właściciel przeznaczy pod zabudowę, bądź potencjalnie traktowane będą jako tereny budowlane. W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy do zadań własnych gminy. Ustalanie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 4 ust. 1). Plan zagospodarowania przestrzennego danego obszaru jako dokument prawa miejscowego rozstrzyga zatem o kwalifikacji gruntu.

2011
1
kwi

Istota:

Czy od zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiącej teren nie objęty planem zagospodarowania przestrzennego, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczony jako użytek PsV - pastwiska trwałe i W - rowy, powinien być odprowadzony podatek VAT, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Fragment:

Stosownie do zapisu art. 5 ust. 1 w/w Ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel - art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT. Natomiast w myśl definicji określonej w art. 2 pkt. 6 w/w Ustawy przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami ) - dalej zwaną Ustawą o VAT - zwalnia się od podatku dostawę towarów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Zgodnie ze stanowiskiem Podatnika zbycie w drodze zamiany przedmiotowego gruntu - nie objętego planem zagospodarowania przestrzennego, a w ewidencji gruntów i budynków oznaczonego jako użytek PsV-pastwiska trwałe i W-rowy oraz będącego terenem użytkowanym rolniczo - w opinii tut.