Teren | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to teren. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Natomiast odnosząc się do zastosowania zwolnienia od podatku dla sprzedaży działki nr 318/7 należy wskazać, że z przedstawionego opisu sprawy wynika, że działka będąca przedmiotem zbycia – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – oznaczona jest symbolami: 1R – tereny rolnicze – użytków rolnych (o powierzchni 0,7078 ha); 14MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (o powierzchni 0,0924 ha). Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że przedmiotem dostawy będzie działka niezabudowana obejmująca tereny bez prawa do zabudowy (tj. tereny użytków rolnych) oraz tereny przeznaczone pod zabudowę (tj. mieszkaniową jednorodzinną). W kontekście powołanych przepisów prawa należy wskazać, że w tej sytuacji Wnioskodawca przy sprzedaży działki nr 318/7 o różnym przeznaczeniu wynikającym z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zobowiązany do zastosowania właściwej stawki podatku VAT. W konsekwencji, sprzedaż części działki nr 318/7 przeznaczonej na podstawie ww. planu jako tereny rolnicze – użytków rolnych będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Natomiast część ww. gruntu oznaczonego jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie ww. artykułu, bowiem ta część działki stanowi tereny budowlane w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Reasumując, część działki nr 318/7, która przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny rolnicze – użytki rolne, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

2018
7
lip

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

Fragment:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy, pod pojęciem tereny budowlane – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opodatkowane są zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane – są zwolnione od podatku. Powyższe uregulowanie oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., niebędących terenami budowlanymi – są zwolnione od podatku VAT. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.

2017
12
sie

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z planowaną inwestycją pn.: „Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego (...)”.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 lipca 2017 r. (data wpływu 10 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z planowaną inwestycją pn.: „ Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego (...) ” – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z planowaną inwestycją pn.: „ Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego (...) ”. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Poddziałanie 19.2 „ Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ”) inwestycji pn.: „ Rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego (...) ”. Jednym z wymaganych dokumentów jest informacja z Krajowej Informacji Skarbowej, czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji. Gmina jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Realizacja projektu jest związana z wykonywanymi przez Gminę zadaniami publicznoprawnymi w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Teren wraz ze znajdującym się na nim budynkiem jest własnością Gminy.

2016
24
lip

Istota:

Opodatkowanie dostawy gruntu.

Fragment:

Obowiązujący obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje następujące przeznaczenie dla działki nr XXX: w zakresie terenów leśnych oznaczonych symbolem LS (tereny zalesione oraz przeznaczone pod zalesienia, służące hodowli lasu), dopuszcza się wprowadzanie zabudowy i zagospodarowania dla potrzeb gospodarstwa leśnego oraz dla potrzeb wypoczynkowych jedynie w miejscach i w sposób zgodny z planami urządzeniowymi lasu i planami ochrony oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określając szczególne zasady funkcji terenu, kształtowania jego zabudowy i zagospodarowania, dla terenu XXX (teren leśny do ochrony) dopuszcza się w strefie ochrony ujęcia lokalizację studni oraz podziemnych sieci infrastruktury obsługującej ujęcie. Ponadto na terenie działki nr XX został ustalony zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, poza lokalizacją elementów małej architektury dopuszczalnej jedynie na obrzeżu terenu leśnego. Teren działki nr XX częściowo jest położony w strefie pośredniej ochrony ujęcia wody „ XXX ”, „ XXX ”. Na terenie ww. działki, znajduje się sieć wodno-kanalizacyjna, która nie należy do części składowych nieruchomości, ponieważ wchodzi w skład przedsiębiorstwa, tzn. stanowi mienie Z. Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości S. – art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2016
26
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z wyłączeniem części terenów ze specjalnej strefy ekonomicznej.

Fragment:

W konsekwencji, w ocenie Spółki, żadna z ww. przesłanek nie zostanie automatycznie naruszona w wyniku wyłączenia z obszaru SSE części terenów niezwiązanych bezpośrednio z podstawą działalnością produkcyjną. Co istotne podkreślić należy, że Spółka nie zaprzestanie w ogóle prowadzenia działalności gospodarczej na tej części terenu SSE, która dotyczy działalności produkcyjnej (jest zajęta na prowadzenie działalności produkcyjnej). Mając na uwadze fakt, że przesłanki warunkujące utratę zezwolenia stanowią katalog zamknięty stwierdzić należy, że brak jest przesłanek do utraty przez Spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE, a tym samym utraty zwolnienia z opodatkowania w wyniku wyłączenia z SSE części terenów nie związanych bezpośrednio z działalnością produkcyjną. Ad. 2. Spółka zwraca uwagę, że wyłączenie części terenów z SSE wiązać będzie się z ograniczeniami chociażby związanymi z możliwością zwiększania ulgi o bieżąco i w przyszłości ponoszone inwestycje. Dotyczyć to oczywiście będzie tylko terenów wyłączonych z SSE. Jednocześnie, w myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia strefowego, zwolnienie od podatku dochodowego z tytułu kosztów nowej inwestycji przysługuje przedsiębiorcy, począwszy od miesiąca, w którym poniósł (...)

2016
10
maj

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży (zamiany) wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego symbolem ZP4 (zieleń urządzona).

Fragment:

Odnosząc się do przedmiotowej kwestii wskazać należy, że grunty niezabudowane podlegają zwolnieniu z VAT w przypadku gdy nie stanowią terenów budowlanych. Natomiast tereny budowlane – stosownie do art. 2 pkt 33 ustawy – to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego grunt będący przedmiotem sprzedaży (zamiany), znajduje się na obszarze jednostki terenowej oznaczonej symbolem ZP4 o przeznaczeniu pod zieleń publiczną. Przy czym zieleń publiczna oznacza tereny zieleni urządzonej ogólnodostępnej o charakterze rekreacyjnym - parki, skwery, zieleńce oraz ciągi zieleni, w tym tereny pokryte roślinnością naturalną bądź urządzoną, występującą wzdłuż cieków wodnych, z wyłączeniem zieleni osiedlowej i pasów zieleni w obrębie terenów komunikacji. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że plan przewiduje, iż można na tym terenie wybudować posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej oraz obiekty służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku. Zatem w ocenie tut. Organu nie można się zgodzić z twierdzeniem Wnioskodawcy, że tereny o przeznaczeniu pod zieleń publiczną określane jako tereny zieleni urządzonej oznaczone symbolem ZP4 nie spełniają kryteriów do uznania ich za tereny przeznaczone pod zabudowę.

2016
31
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży gruntu.

Fragment:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Tereny budowlane - stosownie do treści art. 2 pkt 33 ustawy - są to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2013 poz 1722, z późn zm.), zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do stwierdzenia, że transakcja sprzedaży ww. nieruchomości gruntowej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Z treści wniosku wynika bowiem, że niezabudowaną nieruchomość oddała Pani w dzierżawę, a więc wykorzystuje w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem w transakcji sprzedaży wystąpi w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

2016
21
sty

Istota:

Czy transakcja zbycia nieruchomości gruntowej rolnej, stanowiąca byłe gospodarstwo rolne, obejmująca działki o łącznej powierzchni 12.8198 ha, będzie korzystać z prawa do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług?Czy transakcja zbycia budynku mieszkalnego z 1990 r. i budynków mieszkalnych z 1970 r. i z 1980 r. będzie korzystać z prawa do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a w związku z art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Tereny budowlane - stosownie do treści art. 2 pkt 33 ustawy - są to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że transakcja sprzedaży przedmiotowych nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże dostawa przedmiotowych budynków - obora wraz z garażem, dom mieszkalny i pomieszczenie gospodarcze - będzie korzystała ze zwolnienia od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, gdyż - jak wynika z wniosku - przy nabyciu nieruchomości dłużnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz dłużnik nie ponosił wydatków na ulepszenie nieruchomości przekraczających 30% ich wartości początkowej. Powyższe zwolnienie od podatku - przy uwzględnieniu treści art. 29a ust. 8 ustawy - będzie miało również zastosowanie do zbycia gruntu, na którym posadowione są przedmiotowe budynki.

2015
1
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości

Fragment:

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy – zwolniona jest od podatku dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy). Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę – są zwolnione od podatku VAT. Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zwolnienie od (...)

2015
8
maj

Istota:

Sposób opodatkowania sprzedaży gruntu niezabudowanego i nieprzeznaczonego pod zabudowę, ale wyłączonego z produkcji rolniczej.

Fragment:

Z treści art. 2 pkt 33 ustawy (obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2013 r.) wynika, że przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Z treści złożonego wniosku wynika, że w sierpniu 2014 r. Gmina zbyła nieruchomość niezabudowaną na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Nieruchomość ta znajduje się na obszarze nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano dla niej także decyzji o warunkach zabudowy ze względu na jej niesamodzielność. Grunt został wyłączony z produkcji rolniczej. Teren był wcześniej przeznaczony pod zabudowę na podstawie miejscowego planu, który stracił ważność z końcem 2003 r. Grunt nie stanowi innego użytku (np. rolnego), którego zmiana na budowlany wymaga przeznaczenia pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków, obejmuje zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). Przez teren nieruchomości przebiegają sieci energetyczne i gazowe, niestanowiące własności Gminy. Na tym tle Gmina powzięła wątpliwość dotyczącą sposobu opodatkowania sprzedaży ww. nieruchomości.