Telewizja | Interpretacje podatkowe

Telewizja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to telewizja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku VAT na usługi polegające na udostępnieniu (dzierżawie) dekodera oraz zapewnieniu odbioru telewizji cyfrowej w dwóch różnych pomieszczeniach (usługa multiroom)
Fragment:
Spółka świadczy usługi telewizji cyfrowej w zakresie rozprowadzania i rozpowszechniania programów telewizyjnych, polegające na dostarczaniu programów telewizyjnych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych. Podstawą świadczenia usług telewizji cyfrowej jest umowa zawarta pomiędzy Spółką i abonentem. W zamian za oferowane przez Spółkę usługi w zakresie telewizji cyfrowej abonenci są zobowiązani do dokonywania na rzecz Spółki cyklicznych płatności (opłat abonamentowych) oraz do uiszczania innych opłat, w tym w szczególności opłat będących przedmiotem zapytania. Pobierane przez Podatnika płatności związane są w bezpośredni sposób z nabywaniem przez jego klientów poszczególnych "produktów" umowy kompleksowej na dostawę telewizji cyfrowej, np. dodatkowych kanałów telewizyjnych bądź innych świadczeń podejmowanymi w ścisłym związku ze świadczeniem usług telewizji. Spółka zamierza ponadto świadczyć usługi dodatkowe (świadczenia pomocnicze), pozostające w ścisłym związku ze świadczeniem zasadniczym, czyli usługą telewizji cyfrowej (świadczenie główne). W ramach wspomnianych świadczeń pomocniczych, Spółka nalicza klientom następujące opłaty: W celu umożliwienia abonentom odbioru cyfrowego sygnału telewizyjnego Spółka udostępnia abonentom odpowiedni sprzęt, tj. dekoder.
2016
10
maj

Istota:
Stawka VAT usługi płatnej telewizji kablowej
Fragment:
W myśl art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. 2015, poz. 1531) rozpowszechnianiem jest emisja programu drogą bezprzewodową lub przewodową do odbioru przez odbiorców. Rozprowadzaniem w myśl art. 4 pkt 8 ww. ustawy jest przejmowanie rozpowszechnionego programu w całości i bez zmian oraz równoczesne, wtórne jego rozpowszechnianie. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy m.in. usługi polegające na sprzedaży pakietów programów telewizyjnych, tj. dostarcza do abonentów sygnał telewizji analogowej oraz telewizji cyfrowej, za który pobiera opłatę abonamentową. Z dniem 1 stycznia 2016 roku Wnioskodawca zamierza podzielić na wystawianych fakturach powyższą opłatę abonamentową z tytułu dostępu do usług telewizji kablowej na dwa składniki: Opłatę z tytułu dostarczania sieci, czyli cykliczną opłatę, uiszczaną przez Abonenta na rzecz Operatora za możliwość korzystania z określonego świadczenia, tj. za prawo do korzystania z dostępu do sieci telekomunikacyjnej i świadczonej z niej usługi dostępu do telewizji kablowej na podstawie umowy integralnie związanej z pakietem programowym (zestaw programów telewizyjnych dostępny w ramach opłaty abonamentowej, określany aktualnym cennikiem i/lub Regulaminem promocji).
2016
20
sty

Istota:
W zakresie zwolnienia z podatku od towarów i usług świadczenia usług związanych z produkcją audycji telewizyjnych
Fragment:
Stosowanie go zawężone jest do jednostek publicznych radiofonii i telewizji, oraz wyłącznie do usług, które są związane z realizacją zadań radiofonii i telewizji. Spółka z mocy ustawy o radiofonii i telewizji jest telewizją publiczną, zawiązaną w celu tworzenia i rozpowszechniania ogólnokrajowych programów oraz regionalnych programów telewizyjnych. W związku z powyższym pierwsza z przesłanek zastosowania wskazanego zwolnienia z VAT jest niewątpliwie spełniona. Określając natomiast zakres zwolnień zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 34 ustawy o VAT, należy kierować się zadaniami wynikającymi z realizacji misji publicznej, nałożonymi przez ustawę o radiofonii i telewizji. Przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226) nakładają na telewizję publiczną określone zadania zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 ustawy, zadaniem radiofonii i telewizji jest: dostarczanie informacji; udostępnianie dóbr kultury i sztuki; ułatwianie korzystania z oświaty, sportu i dorobku nauki; a. upowszechnianie edukacji obywatelskiej; dostarczanie rozrywki; popieranie krajowej twórczości audiowizualnej. Spółka realizuje misję publiczną, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji, oferując, na zasadach określonych w ww. ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.
2015
4
lip

Istota:
1) Czy w ramach pakietu promocyjnego usługi telewizji kablowej, jak również telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu mogą być traktowane jako jedna usługa kompleksowa, w wyniku czego do dwóch ostatnich usług może być zastosowana stawka 8%?
2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy jeżeli Spółka organizuje promocję, w której klient nabywa pakiet promocyjny, w ramach którego usługi dostępu do telewizji cyfrowej kosztują 148 zł, zaś usługa telefonii stacjonarnej - 1 zł oraz dostęp do Internetu - 1 zł, to czy wówczas usługa dostępu do telewizji opodatkowana jest stawką 8%, zaś usługi telefonii i dostępu do Internetu - 23%?
3) Czy świadczone przez Spółkę usługi dostępu do usług cyfrowych (przesyłu sygnału telewizji kablowej w technologii cyfrowej), są opodatkowane stawką 8%?
Fragment:
Usługa telewizji jest świadczona z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych w różnych technologiach (w tym za pomocą transmisji strumieniowej, czy też światłowodów). Usługi telewizji cyfrowej świadczone są przez Wnioskodawcę na podstawie stosownej umowy zawartej pomiędzy Spółką i danym abonentem. Przedmiotowe usługi są świadczone przez Wnioskodawcę w sposób ciągły. W ramach usługi telewizyjnej Wnioskodawca oferuje swoim abonentom usługi rozprowadzania programów telewizyjnych (w standardzie SD oraz HD), w zamian za które są oni zobowiązani do dokonywania na rzecz Spółki określonych miesięcznych płatności (opłat abonamentowych). Ponadto Spółka dostarcza klientom odpowiedni sprzęt (dekoder) służący m.in. do odbioru sygnału cyfrowego. Wnioskodawca przeprowadza akcję promocyjną, w ramach której oferuje usługi objęte zróżnicowanymi stawkami podatku od towarów i usług. Pakiet promocyjny obejmuje następujące usługi: telewizji kablowej, telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu. W ramach pakietu promocyjnego usługi dostępu do telewizji cyfrowej kosztują 148 zł, zaś usługa telefonii stacjonarnej - 1 zł oraz usługa dostępu do Internetu - 1 zł.
2014
9
lis

Istota:
Czy w momencie rozbicia na fakturze usługi świadczonej przez Spółkę na dwie odrębne pozycje tj. abonament telewizyjny oraz obsługa abonamentu Wnioskodawca nadal będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 biorąc pod uwagę fakt, że zgodnie z pismem GUS, przełożonym w załączeniu, usługa wykonywana przez Spółkę mieści się w grupowaniu PKWiU 61.10.5 „Usługi radia i telewizji kablowej”?
Fragment:
Wymienione usługi świadczone przez Wnioskodawcę, czyli operatora telewizji kablowej, polegające na udzielaniu dostępu do telewizji kablowej oraz reemisji programów RTV mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 61.10.5 „ Usługi radia i telewizji kablowej ”. Ponadto „w omawianym przypadku usługą podstawową jest usługa reemisji programów nabywanych od ich producentów, natomiast aby podstawowa usługa reemisji mogła być udostępniona telewidzom muszą oni ponieść opłatę abonamentową, czyli cykliczną opłatę za prawo do korzystania z dostępu do sieci telekomunikacyjnej i świadczonej w niej usługi dostępu do telewizji kablowej na podstawie Umowy integralnie związanej z Pakietem programowym. Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że Wnioskodawca świadcząc usługi telewizji kablowej, na którą się składają: usługa reemisji i abonament telewizyjny, powinien traktować wymienione czynności jako usługę kompleksową. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny w świetle powołanych przepisów, stwierdzić należy, że świadczone przez Wnioskodawcę czynności sklasyfikowane jako „ Usługi radia i telewizji kablowej ” podlegają opodatkowaniu preferencyjną, 8% stawką podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 169 załącznika nr 3 do ustawy”.
2014
21
wrz

Istota:
Zastosowanie preferencyjnej stawki podatku VAT dla usług udostępniania urządzeń do odbioru telewizji kablowej świadczonej wraz z usługą telewizji kablowej
Fragment:
Wnioskodawca zaznaczył, że udostępnienie ww. urządzeń oraz usługa telewizji kablowej świadczone są tylko łącznie, oznacza to, że nie ma możliwości korzystania z usługi telewizji kablowej (telewizji cyfrowej) bez udostępnienia dekodera/modułu CAM. Nie jest również możliwe korzystanie tylko i wyłącznie z usługi udostępnienia urządzenia, bez korzystania z usługi telewizji kablowej (telewizji cyfrowej). Przedmiotem świadczenia w sytuacji, której dotyczy wniosek o wydanie interpretacji, jest usługa radia i telewizji kablowej (telewizji cyfrowej). Telewizja cyfrowa polega na dostarczaniu programów telewizyjnych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych w oparciu o specjalne protokoły oraz formaty danych. Z uwagi na fakt, iż sygnał cyfrowy musi zostać przekonwertowany do formatu obsługiwanego przez odbiornik telewizyjny, Spółka dostarcza abonentowi odpowiedni sprzęt tj. dekoder (set top box) lub moduł CAM oraz karty warunkowego dostępu. Bez odpowiedniego sprzętu abonent nie miałby możliwości odbioru radia/telewizji cyfrowej na swoim odbiorniku. Świadczeniem głównym, dominującym jak wspomniano powyżej są usługi "Radia i telewizji kablowej" sklasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 61.10.5. Usługa udostępniania dekoderów jest świadczeniem pomocniczym i niezbędnym do wykonania usługi głównej.
2014
18
cze

Istota:
Stawka podatku VAT na realizację 25 odcinków (programów telewizyjnych) przeznaczonych do emisji w telewizji oraz na realizację 12 filmów promocyjnych dla gmin.
Fragment:
Analiza powołanych wyżej przepisów prowadzi do wniosku, że preferencyjną 8% stawką podatku, przewidzianą w art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy, opodatkowana jest jedynie produkcja programu telewizyjnego, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie ustawy o radiofonii i telewizji. Należy zauważyć w tym miejscu, że WSA w Krakowie w wydanym w przedmiotowej sprawie wyroku z dnia 16 listopada 2011r. sygn. akt I SA/Kr 1643/11 wyraźnie zaznaczył, że cyt. „ (...) Ponieważ definicji programu telewizyjnego nie zawiera ani ustawa podatkowa ani też klasyfikacja PKWiU, dlatego organ – prawidłowo zdaniem Sądu – sięgnął do definicji zawartej w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.(...) ” Dlatego też odwołanie się do definicji zawartych w ustawie o radiofonii i telewizji należy uznać za uzasadnione. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca, zgodnie z umową zawartą w dniu 8 kwietnia 2010r. z Towarzystwem, zobowiązał się do produkcji cyklu telewizyjnego, który jest emitowany od stycznia 2011 roku w telewizji. Cykl telewizyjny obejmuje: realizację 25 odcinków przeznaczonych do emisji w telewizji oraz wyprodukowanie 12 filmów promocyjnych dla gmin. Produkowany przez Wnioskodawcę cykl telewizyjny nie jest programem w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1992r. o radiofonii i telewizji (tekst jednolity w Dz. U. z 2004r., Nr 253, poz. 2531, "ustawa o radiofonii i telewizji") tj. uporządkowanym zestawem audycji radiowych lub telewizyjnych, reklam i innych przekazów regularnie rozpowszechniany pochodzący od jednego nadawcy (art. 4 pkt 4).
2013
18
gru

Istota:
Brak możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT dla usługi płatnej telewizji cyfrowej, w tym usługi VOD
Fragment:
Usługa VOD świadczona w ramach usługi telewizji cyfrowej (kablowej), która umożliwia odbiór programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych, będzie właśnie częścią składową szerszej oferty skierowanej do potencjalnego abonenta, przy czym usługą główną będzie usługa telewizji cyfrowej. W związku z powyższym zdaniem Spółki znowelizowana poz. 169 załącznika 3 do ustawy o VAT, i zamieszczony w niej zwrot „ z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usług czasie ”, która będzie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2013r., nie ma odniesienia do Spółki, gdyż przedmiotem świadczonych przez Spółkę usług nie są samodzielne usługi wypożyczania filmów w wybranym przez korzystającego czasie lecz usługi telewizji cyfrowej, której jednym z wielu elementów będzie usługa VOD. Warto również wskazać na fakt, iż z dniem 28.02.2013 r. weszły zmiany do ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2012r. poz. 1315). W zmienionym art. 4 pkt 1 ustawy o radiofonii i telewizji określono, iż usługą medialną jest usługa w postaci programu albo audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, za którą odpowiedzialność redakcyjną ponosi jej dostawca i której podstawowym celem jest dostarczenie poprzez sieci telekomunikacyjne ogółowi odbiorców audycji, w celach informacyjnych, rozrywkowych lub edukacyjnych; usługą medialną jest także przekaz handlowy.
2013
23
paź

Istota:
Zastosowanie preferencyjnej 8% stawki podatku VAT dla usługi umożliwienia odbioru programów telewizyjnych i radiowych za pomocą urządzeń odbiorczych, Art. 43 ust.2 w zw. z poz.169 zał. nr 3 do ustawy
Fragment:
W poz. 170-172 załącznika nr 3 do ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013r. (od dnia 1 kwietnia 2013 r. zostały uchylone), mieściły się: usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych realizowane za pomocą sieci telekomunikacji ruchomej - wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej, sklasyfikowane w PKWiU ex 61.20.50.0; usługi telekomunikacji satelitarnej, z wyłączeniem udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pośrednictwem satelity - wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej, sklasyfikowane w PKWiU ex 61.30.10.0, usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity - wyłącznie usługi radia i telewizji kablowej, sklasyfikowane w PKWiU ex 61.30.20.0 Wskazać należy, że zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o PKWiU ex - rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony wdanym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2013 r., poz. 35) uchylono poz. 164-168 oraz poz. 170-172 oraz nadano nowe brzmienie poz. 169. Od dnia 1 kwietnia 2013 r. poz. 169 zał. nr 3 do ustawy otrzymała następujące brzmienie „ Usługi, inne niż usługi elektroniczne, polegające na umożliwieniu odbioru programów telewizyjnych i radiowych w rozumieniu przepisów o radiofonii i telewizji za pomocą urządzeń odbiorczych, z wyłączeniem usług polegających na wypożyczaniu filmów i audycji w wybranym przez korzystającego z usługi czasie ”, bez względu na symbol PKWiU.
2013
16
cze

Istota:
W zakresie: - opodatkowania czynności wykonywanych na rzecz członków spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, członków spółdzielni będących właścicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych niebędących członkami spółdzielni za które są pobierane opłaty m.in. za telewizję kablową, które Wnioskodawca zalicza do opłat eksploatacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, - ustalenia stawki podatku VAT dla świadczonych usług telewizji kablowej polegających na reemisji programów telewizyjnych do lokali mieszkalnych i użytkowych, będących przedmiotem najmu,- stawki podatku z tytułu importu usług nabycia licencji na dystrybucję programów telewizyjnych.
Fragment:
Usługi przesyłu sygnału telewizji kablowej mieszczą się w zakresie usług udostępnienia programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity (PKWiU 61.30.20) i na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz poz. 172 załącznika nr 3 do tej ustawy, powinny być opodatkowane stawką 8%. Spółdzielnia nie powinna korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług VAT za usługi przesyłu sygnału telewizji kablowej (art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług), z uwagi na fakt, iż opłaty za telewizję kablową nie stanowią kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, są dodatkową opłatą niezależną od spółdzielni. Spółdzielnia Mieszkaniowa winna opodatkować usługi licencyjne jako usługi przesyłu sygnału telewizji kablowej stawką 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. Spółdzielnia mieszkaniowa nie jest pośrednikiem w przekazywaniu sygnału telewizji kablowej, ale działa w imieniu swoich mieszkańców nie pobierając żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego (...)
2013
22
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Telewizja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.