Telefon komórkowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to telefon komórkowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
7
kwi

Istota:

Czy wydatki, które Spółka poniesie na nabycie tych składników majątkowych (samochodu osobowego, laptopa lub telefonu komórkowego) w celu udostępnienia ich przyjmującym zlecenie (wykonawcom dzieł) będą stanowić dla Spółki koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Czy w związku z zaistniałą sytuacją, tj. korzystaniem przez przyjmujących zlecenie (wykonawców dzieł) z przedmiotów należących do Spółki takich jak: samochód osobowy, laptop lub telefon komórkowy, w celu wykonywania obowiązków wynikających z zawartych ze Spółką umów, powstanie po stronie przyjmujących zlecenie (wykonawców dzieł) przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od którego Spółka będzie musiała odprowadzić zaliczki na podatek... Czy wydatki, które Spółka poniesie na nabycie tych składników majątkowych (samochodu osobowego, laptopa lub telefonu komórkowego) w celu udostępnienia ich przyjmującym zlecenie (wykonawcom dzieł) będą stanowić dla Spółki koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2, dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych (pytanie nr 1) wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki, które poniesie Spółka na nabycie tych składników majątkowych (samochodu osobowego, laptopa lub telefonu komórkowego) w celu udostępnienia ich przyjmującym zlecenie (wykonawcom dzieł) będą stanowić dla Spółki koszt podatkowy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.

2014
25
mar

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży telefonów komórkowych w systemie VAT marża.

Fragment:

(...) telefonów komórkowych w systemie VAT marża - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 lutego 2013r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek z dnia 18 lutego 2013r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży telefonów komórkowych w systemie VAT marża. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 maja 2013r. (data wpływu 17 maja 2013r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr IBPP1/443-167/13/MS z dnia 6 maja 2013r. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje skupu i sprzedaży telefonów komórkowych. Źródłami skupu są: aukcje internetowe allegro, skup od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w siedzibie firmy Wnioskodawcy. Sprzedawcy oferowane na aukcjach telefony komórkowe oznaczają jako „ nowe ”. Telefony skupowane w siedzibie firmy Wnioskodawcy są dwojakiego rodzaju, używane przez dłuższy okres czasu lub będące jeszcze na gwarancji zakupione niedawno w salonach. Sprzedaż ww. telefonów komórkowych odbywa się w sklepie lub na aukcjach internetowych.

2013
10
maj

Istota:

Czy udostępnianie współpracownikom przez Wnioskodawcę telefonów komórkowych i opłacanie faktur za telefony oraz udostępnianie samochodów osobowych na warunkach opisanych w przedstawionej sytuacji, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Świadczenia akcesoryjne są nierozerwalnie związane ze świadczeniem głównym i nie mają sensu gospodarczego oraz prawnego bez istnienia świadczenia głównego (Wnioskodawca nie udostępniłby współpracownikom telefonów komórkowych i samochodów, gdyby nie zawarta umowa o świadczenie usług, której to realizacji mają służyć udostępnione rzeczy). W ocenie Zainteresowanego, udostępnienie współpracownikom telefonów komórkowych oraz samochodów osobowych na przedstawionych zasadach nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie stanowi dostawy towarów oraz samodzielnego świadczenia usług. Biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż udostępnienie współpracownikom Wnioskodawcy telefonów komórkowych i samochodów służbowych oraz opłacanie faktur za telefony komórkowe w celu wykonywania usługi na rzecz Spółki, ma bezsprzecznie związek z prowadzoną przez Zainteresowanego działalnością gospodarczą. Wskazać ponadto należy, iż udostępnienie współpracownikom telefonów komórkowych i samochodów osobowych, stanowi swoiste przekazanie współpracownikom (jak wskazano we wniosku) „ narzędzia pracy ” niezbędnego do świadczenia wyłącznie na rzecz Spółki usług w zakresie m.in. informatyki, outsourcingu, rekrutacji, zarządzania, sprzedaży usług – współpracownik nie ma swobody w wykorzystywaniu telefonu oraz samochodu do różnych celów, a zakres korzystania z nich jest ściśle określony i dotyczy jedynie realizacji przedmiotu umowy zawartej z Wnioskodawcą.

2011
1
cze

Istota:

Czy sprzedaż używanych telefonów komórkowych i innych składników majątku w stawce zwolnionej od podatku od towarów i usług jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ?

Fragment:

Po dłuższym okresie użytkowania przekraczającym pół roku, Zakład dokonuje sprzedaży używanych telefonów komórkowych na rzecz pracowników korzystając ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Zakład sprzedaje także pracownikom inne używane składniki majątku które użytkowane są powyżej 6 miesięcy stosując stawkę zwolnioną od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż używanych telefonów komórkowych i innych składników majątku w stawce zwolnionej od podatku od towarów i usług jest zgodna z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ... Zdaniem wnioskodawcy sprzedaż używanych telefonów komórkowych i innych składników majątku w stawce zwolnionej od podatku od towarów i usług jest zgodna z przepisami ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ponieważ spełnione zostały następujące warunki: w momencie zakupu telefonów komórkowych i innych składników majątku nie przysługiwało zakładowi prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony okres używania przez Zakład telefonów komórkowych i innych składników majątku przekroczył pół roku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.