Telefon | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to telefon. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
maj

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z wykorzystywaniem przez pracowników służbowych telefonów komórkowych do celów prywatnych.

Fragment:

Spółka w celu realizacji zadań zawarła umowę z operatorem sieci komórkowej, która przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe za świadczone usługi w tym nielimitowane rozmowy z numerami telefonów komórkowych i stacjonarnych na terenie Polski. W zawartej umowie z operatorem do każdego aparatu telefonicznego jest przypisana stała opłata bez wyszczególnienia kwoty wynagrodzenie za 1 minutę połączenia. Operator sieci komórkowej nie wycenia wartości zrealizowanych połączeń krajowych z danego numeru telefonu komórkowego. Spółka w ramach nowego abonamentu planuje udostępnić wybranym pracownikom telefony komórkowe co do zasady do korzystania dla celów służbowych, jednakże chce również dopuścić możliwość incydentalnego wykorzystania ich do rozmów krajowych w celach prywatnych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym stanie faktycznym - zdarzeniu przyszłym, wykonywanie rozmów prywatnych z telefonu służbowego powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy, w myśl art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012, poz, 361, z późn. zm.)? Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym wykonywanie rozmów prywatnych z telefonu służbowego nie powoduje powstania po stronie pracownika przychodu ze stosunku pracy, co do którego, Wnioskodawca (płatnik) jest zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego zaliczkę na podatek dochodowy.

2015
31
gru

Istota:

Naliczanie podatku VAT z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych.

Fragment:

Według zarządzenia Starosty Nr .... w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Starostwa Powiatowego w G., Starostwo pokrywa miesięczny koszt brutto używania służbowego telefonu komórkowego. W przypadku przekroczenia limitu, osoba zobowiązana jest do uiszczenia na rzecz Starostwa kwoty różnicy pomiędzy wysokością kwoty określonej na fakturze wystawionej przez operatora a przyznanym w umowie miesięcznym limitem kosztów. Na podstawie zarządzenia Starosty Nr ... w sprawie korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych przez pracowników Starostwa Powiatowego w G., pracownicy obciążani są za prywatne rozmowy telefoniczne w pełnej odpłatności na podstawie wydruku z centrali telefonicznej Starostwa Powiatowego w G. Imienne zestawienia rozmów prywatnych stanowią podstawę do potrącenia z wynagrodzeń pracowników. W związku z powyższym Powiat nie odlicza podatku naliczonego z faktur operatorów sieci telefonicznych, zarówno komórkowych, jak i stacjonarnych. Ponadto Powiat nie rozlicza podatku naliczonego strukturą. Według art. 8 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż (...)

2015
5
cze

Istota:

Płatnik – ekwiwalenty za używanie prywatnego telefonu do celów służbowych

Fragment:

Spółka zamierza zmienić dotychczasową praktykę w tym zakresie i wprowadzić możliwość używania przez pracowników telefonów komórkowych (aparatów telefonicznych), będących ich własnością, do celów służbowych (dalej: „ Telefony ”). Rozwiązanie to będzie dobrowolne dla pracownika i poprzedzone zawarciem z nim odpowiedniej umowy, w której pracownik wyrazi zgodę na umożliwienie Spółce wykorzystywania jego prywatnego Telefonu do celów służbowych. W przypadku wyrażenia takiej zgody: pracownik będzie wykonywał służbowe rozmowy przy użyciu swojego prywatnego Telefonu, pracownik umożliwi Spółce i Jej klientom dodzwonienie się na numer telefonu przypisany temu pracownikowi (według numeru karty SIM udostępnionej pracownikowi), pracownik będzie zobowiązany do zainstalowania w telefonie prywatnym aplikacji do obsługi poczty email, obiegu dokumentów oraz systemu antywirusowego, jak i ich późniejszych aktualizacji, którego realizacja będzie weryfikowana przez uprawnionego pracownika Spółki. W Telefonach pracowników zamontowane będą karty SIM należące do Spółki, wobec czego Spółka będzie ponosić koszty rozmów telefonicznych wykonywanych przez pracowników za pomocą Telefonów. Z tytułu udostępnienia prywatnego Telefonu przez pracownika, otrzyma on od Spółki refundację w postaci pieniężnej, w z góry ustalonej wysokości (dalej: „ Ekwiwalent ”).

2015
5
cze

Istota:

Płatnik – ekwiwalenty za używanie prywatnego telefonu do celów służbowych

Fragment:

Spółka zamierza zmienić dotychczasową praktykę w tym zakresie i wprowadzić możliwość używania przez pracowników telefonów komórkowych (aparatów telefonicznych), będących ich własnością, do celów służbowych (dalej: „ Telefony ”). Rozwiązanie to będzie dobrowolne dla pracownika i poprzedzone zawarciem z nim odpowiedniej umowy, w której pracownik wyrazi zgodę na umożliwienie Spółce wykorzystywania jego prywatnego Telefonu do celów służbowych. W przypadku wyrażenia takiej zgody: pracownik będzie wykonywał służbowe rozmowy przy użyciu swojego prywatnego Telefonu, pracownik umożliwi Spółce i Jej klientom dodzwonienie się na numer telefonu przypisany temu pracownikowi (według numeru karty SIM udostępnionej pracownikowi), pracownik będzie zobowiązany do zainstalowania w telefonie prywatnym aplikacji do obsługi poczty email, obiegu dokumentów oraz systemu antywirusowego, jak i ich późniejszych aktualizacji, którego realizacja będzie weryfikowana przez uprawnionego pracownika Spółki. W Telefonach pracowników zamontowane będą karty SIM należące do Spółki, wobec czego Spółka będzie ponosić koszty rozmów telefonicznych wykonywanych przez pracowników za pomocą Telefonów. Z tytułu udostępnienia prywatnego Telefonu przez pracownika, otrzyma on od Spółki refundację w postaci pieniężnej, w z góry ustalonej wysokości (dalej: „ Ekwiwalent ”).

2015
26
kwi

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży telefonów komórkowych w systemie VAT marża.

Fragment:

Użycie takie – w ocenie Spółki – może przybrać również postać ekspozycji, czy prezentacji telefonu np. na aukcji Allegro przez poprzedniego właściciela w celu zakomunikowania potencjalnym odbiorcom chęci sprzedaży. Prezentacja taka będzie wystarczająca do uznania, że nabywany przez Wnioskodawcę telefon nie jest już nowy, a zatem a contrario – jest używany. Skutkiem tej konkluzji odpowiedź na pytanie nr 1 powinna być twierdząca. Gdyby jednak w ocenie organu interpretacyjnego odpowiedź na pytanie nr 1 była przecząca, wówczas Spółka zamierza wykazać, że sprzedawane telefony komórkowe są towarami używanymi przy użyciu innych dowodów. W ocenie Spółki, za dostateczny dowód użycia można uznać np. jednokrotnie uruchomienie telefonu celem sprawdzenia jego sprawności technicznej. Sprawdzenie to może mieć charakter analizy technicznej wymagającej połączenia go z innym urządzeniem wykonującym funkcję testowania (np. komputer), jak i może sprowadzać się wyłącznie do wizualnej oceny sprawności telefonu po jego uruchomieniu. Nie w każdym przypadku zachodzi pewność co od tego, że telefon został co najmniej jednokrotnie użyty przez poprzedniego właściciela. Wnioskodawca rozważa ustalenie jednolitego sposobu postępowania z telefonami, które mają być najpierw testowane, a następnie stać się przedmiotem dalszej odprzedaży w procedurze marży.

2013
17
gru

Istota:

Czy płatnik jest zobowiązany doliczyć do podstawy wymiaru podatku dochodowego zarządzającego/menadżera wartość nieodpłatnych świadczeń (np. samochodu, telefonu, itd.) zagwarantowanych w umowie o świadczenie usług, tym samym czy świadczenia te będą stanowiły przychód dla zarządzającego/menadżera?

Fragment:

W każdej z ww. umów Wnioskodawca zobowiązał się do zapewnienia zleceniobiorcy wyposażenia w postaci samochodu, telefonu komórkowego oraz komputera przenośnego. Przedmioty te mają służyć wyłącznie do pracy wykonywanej na rzecz Wnioskodawcy. Zarządzający/zleceniobiorca nie może korzystać z ww. narzędzi w innym celu aniżeli świadczenie usługi na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca pokrywa koszty eksploatacji mienia powierzonego zarządzającym o ile korzystanie z tego mienia służy wykonywaniu usługi na rzecz Wnioskodawcy. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca jako płatnik jest zobowiązany doliczyć do podstawy wymiaru podatku dochodowego zarządzającego/menedżera również wartość nieodpłatnych świadczeń (np. samochodu, telefonu, itd.) zagwarantowanych w umowie o świadczenie usług, tym samym czy świadczenia te będą stanowiły przychód dla zarządzającego/menedżera... W ocenie Wnioskodawcy, nie jest on zobowiązany jako płatnik do podstawy wymiaru podatku z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez zarządzającego/menedżera doliczyć wartości świadczeń w postaci udostępnienia samochodu służbowego, telefonu czy też laptopa. Świadczenia te nie stanowią dla ww. osób przychodu do opodatkowania. Zgodnie z przepisem (...)

2012
31
paź

Istota:

Dokumentowanie odsprzedaży prywatnych rozmów telefonicznych pracowników Urzędu. Odsprzedaż rozmów ponad limit.

Fragment:

Z literalnego brzmienia powyższego przepisu wynika zatem, iż do wystawienia faktury VAT obowiązani są podatnicy. Bardziej szczegółowy komentarz do przepisu odnajdujemy w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt I SA/Bd 865/09 w myśl którego, uprawnionym do wystawienia faktury, o której mowa w art. 106 ust. 1 ustawy o podatku do towarów i usług, jest wyłącznie podatnik VAT czynny. A zgodnie z treścią wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. akt I FSK 1832/07, przepis art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ustanawia obowiązek, a nie prawo wystawienia faktury przez podatników VAT. Jak wynika z art. 106 ust. 4 ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. W myśl ust. 7 powołanego wyżej przepisu, w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

2012
22
wrz

Istota:

Czy wydatki na nabycie telefonów komórkowych oraz wydatki ponoszone w okresie obowiązywania poszczególnych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych na abonamenty telefoniczne stanowią koszty uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

Ustalono również, że faktury VAT dokumentujące zakup ww. telefonów nie znajdują się w dokumentacji księgowo-podatkowej Wnioskodawcy. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzenia czynności wyjaśniających Wnioskodawca uznał, że nie jest możliwe wskazanie racjonalnego, ekonomicznie uzasadnionego celu nabycia ww. telefonów oraz abonamentów i nie można wykluczyć tego, że nabycie ww. telefonów wraz z abonamentami nie było związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, lecz służyło prywatnym celom Pracownika. Mając na uwadze obowiązujący stan prawny oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny należy uznać, że stanowisko Wnioskodawcy, iż skoro nie jest możliwe wskazanie racjonalnego, ekonomicznie uzasadnionego celu nabycia ww. telefonów oraz abonamentów i nie można wykluczyć tego, że cel ten nie był związany z prowadzoną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, lecz nabycie ww. telefonów oraz abonamentów służyło prywatnym celom Pracownika, to należy uznać, że koszty poniesione na nabycie tych telefonów oraz abonamentów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust 1 updop jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2012
25
maj

Istota:

W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca może odliczyć VAT naliczony wynikający z faktur za rozmowy i abonamenty zakupione na cele związane w całości z działalnością opodatkowaną.

Fragment:

Wnioskodawca zakupił duże ilości telefonów komórkowych wraz z abonamentami na czas określony 24 miesiące. Ilość zakupionych telefonów i abonamentów znacznie przekraczała ilość zatrudnionych w Spółce osób. Część z zakupionych telefonów została wykorzystana przez Spółkę dla pracowników do celów służbowych. Telefony, które nie zostały oddane do użytkowania pracownikom były zdeponowane w siedzibie Spółki i nieużywane. Celem zakupu większej ilości telefonów i abonamentów z nimi związanych było uzyskanie wyjątkowo korzystnych upustów oraz uzyskanie przychodu ze sprzedaży nieużywanych aparatów telefonicznych. Upusty z tytułu zakupu dodatkowych telefonów dotyczyły obniżenia kosztu abonamentów dla wszystkich posiadanych przez Spółkę telefonów oraz uzyskano dzięki temu znaczącą obniżkę ceny zakupowanych aparatów telefonicznych - większość została zakupiona za 1zł netto. Część nieużywanych aparatów komórkowych została wykorzystana na wymianę uszkodzonych telefonów użytkowanych przez pracowników, natomiast pozostałe zostały sprzedane. Sprzedane aparaty telefoniczne zostały zbyte po cenach rynkowych z 23% VAT, przed upływem 24-miesięcznego okresu umowy.

2012
13
mar

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup telefonów i abonamentów telefonicznych zarówno używanych jak i nieużywanych do prowadzenia rozmów (pytanie przedstawione we wniosku jako pierwsze)

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w poprzednich latach Spółka zakupiła duże ilości telefonów komórkowych wraz z abonamentami na czas określony 24 miesiące. Ilość zakupionych telefonów i abonamentów znacznie przekraczała ilość zatrudnionych w Spółce osób. Część z zakupionych telefonów została wykorzystana przez pracowników Spółki do celów służbowych. Spółka nie jest operatorem telekomunikacyjnym ani jej głównym przedmiotem działalności nie jest handel tego typu asortymentem, natomiast ma w zakresie działalności handel. Telefony, które nie zostały oddane do użytkowania pracownikom były zdeponowane w siedzibie Spółki i nieużywane. Celem zakupu większej ilości telefonów i abonamentów z nimi związanych było uzyskanie wyjątkowo korzystnych upustów oraz uzyskanie przychodu ze sprzedaży nieużywanych aparatów telefonicznych. Upusty z tytułu zakupu dodatkowych telefonów dotyczyły obniżenia kosztu abonamentów dla wszystkich posiadanych przez Spółkę telefonów oraz uzyskano dzięki temu znaczącą obniżkę ceny zakupowanych aparatów telefonicznych - większość została zakupiona za 1zł netto. Część nieużywanych aparatów komórkowych została wykorzystana na wymianę uszkodzonych telefonów użytkowanych przez pracowników, natomiast pozostałe zostały sprzedane.