IPPB5/4510-1101/15-2/MR | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawcy w związku z nabyciem oraz wdrożeniem Technologii Produkcji przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b Ustawy o CIT, tj. odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie Technologii Produkcji (zapłaconych w roku wprowadzenia ich do ewidencji ŚT i WNiP) poprzez złożenie korekt deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2010-2014?
IPPB5/4510-1101/15-2/MRinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja środków trwałych
 2. korekta zeznania
 3. nadpłata
 4. odliczenia
 5. prawo do odliczenia
 6. rok podatkowy
 7. technologia
 8. ulga
 9. zeznanie podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Podstawa opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 25 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii poprzez złożenie korekt deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2010 - 2014 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii poprzez złożenie korekt deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2010 – 2014.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka S.A. (dalej: Wnioskodawca) należy do czołowych producentów mebli w Polsce. Głównym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest produkcja oraz handel hurtowy i detaliczny meblami w kraju i za granicą. Prowadząc swoją działalność Wnioskodawca ukierunkowany jest na eksport, który stanowi znaczącą cześć sprzedaży ogółem. Produkcja odbywa się w czterech zakładach zlokalizowanych na terenie Polski.

Opierając swoją działalność na dynamicznym rozwoju, możliwym dzięki systematycznym inwestycjom, udało się Wnioskodawcy zbudować pozycję lidera branży meblarskiej nie tylko w Polsce, ale także na wielu rynkach zagranicznych. Każdego roku wprowadzanych jest do produkcji szereg nowych projektów meblowych oraz wdrażane są nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem jak i usprawniające proces produkcji.

W ubiegłych latach Wnioskodawca, celem utrzymania wzrostowego wolumenu sprzedaży oraz umożliwienia wytwarzania nowych lub udoskonalonych wyrobów meblarskich, nabywał i wdrażał technologie informatyczne w postaci licencji następujących systemów informatycznych wykorzystywanych w bieżącej działalności operacyjnej (dalej: „Systemy Informatyczne”), przy czym oprócz nazwy danego Systemu Informatycznego w tabeli poniżej prezentujemy datę jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dalej „ŚT i WNiP”) Wnioskodawcy:

Lp. Nazwa Systemu Informatycznego / Data wprowadzania do ewidencji ŚT i WNiP:

Nabyte i wdrożone Systemy Informatyczne umożliwiały wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów oraz usług w drodze zasadniczo usprawnionych procesów produkcyjnych oraz organizacyjnych.

Wobec konieczności zwiększania konkurencyjności na bazie technik analitycznych zbudowanych na systemie informatycznym Wnioskodawca nabywał rozwiązania IT dostosowane do indywidualnych potrzeb. W innowacyjnym przedsiębiorstwie podejmowanie wszelkich decyzji, czy to o charakterze operacyjnym, taktycznym czy strategicznym powinno być realizowane w oparciu o właściwe informacje dostarczane decydentowi w odpowiednim czasie. Zintegrowanie przepływu danych w różnych płaszczyznach CAD, ERP, MES oraz CAM umożliwiło sprawne zarządzanie szeroką bazą wiedzy wpływając na efektywność procesu produkcyjnego Wnioskodawcy.

Wdrożone Systemy Informatyczne pozwoliły skutecznie ulepszyć produkty i usługi oferowane dotychczas przez Wnioskodawcę. Przekonuje o tym dobór oraz funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań informatycznych. W szczególności nabyte Systemy informatyczne pozwalają na zarządzanie tożsamościami oraz relacjami w sieci firmowej, przez co umożliwia kontrolę nad całą siecią oraz poprawia bezpieczeństwo. Dają one możliwość zarządzania kontami, konfigurowania ustawień systemowych użytkownika, praw dostępu, w prosty sposób konfiguracji uprawnień aplikacji, a także umożliwia zarządzanie nimi.

Następstwem zastosowania Systemów Informatycznych u Wnioskodawcy była poprawa poziomu obsługi, a także uatrakcyjnienie oferty skierowanej do obecnych i nowych odbiorców. Jednocześnie jednak należy zwrócić uwagę na konieczność ciągłego podejmowania decyzji inwestycyjnych na zakup rozwiązań usprawniających istniejący system, w szczególności dodatkowych licencji. Było to niezbędne dla Wnioskodawcy w celu szybszego, dokładniejszego i tańszego projektowania, kosztorysowania i wytwarzania nowych produktów.

W obliczu zagranicznej konkurencji nie było możliwe dla Wnioskodawcy prowadzenie przedsiębiorstwa z użyciem skomputeryzowanych, lecz archaicznych metod przetwarzania danych pozbawionych atrybutu zintegrowanego zarządzania. Miało to szczególne znaczenie w przypadku Wnioskodawcy, który charakteryzuje się rozproszoną strukturą i zakładami zlokalizowanych w różnych miejscach. Podejmowanie inwestycji technologicznych dotyczących systemów informatycznych było więc dla Wnioskodawcy wysoce zasadne.

Dodatkowo z uwagi na przedmiot działalności Wnioskodawcy nabywał on w ubiegłych latach następujące projekty meblowe dotyczące konstrukcji, procesu produkcji oraz wykonania umożliwiające wzbogacanie palety oferowanych produktów o nowe bryły z wykorzystaniem nowych technologii produkcji (dalej: „Projekty Meblowe” a łącznie z Systemami Informatycznymi dalej jako „Technologie Produkcji”), przy czym oprócz nazwy danego Projektu Meblowego w tabeli poniżej prezentujemy datę jego wprowadzenia do ewidencji ŚT i WNiP Wnioskodawcy:

Lp. Nazwa Projektu Meblowego / Data wprowadzania do ewidencji ŚT i WNiP:

Wnioskodawca chciałby w szczególności zwrócić uwagę, że nabyte i wdrożone Projekty Meblowe stanowią innowacyjną wiedzę technologiczną chronioną prawem autorskim umożliwiającą wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów w drodze zasadniczo usprawnionych procesów konstrukcyjnych, produkcyjnych oraz wzornictwa.

Wnioskodawca realizuje długofalową strategię rozwoju technologii meblarskich, a co z tym związane, świadomie nabywał Projekty Meblowe wdrażające lub usprawniające procesy projektowania i rozwoju nowych produktów. Wysoki poziom konkurencji na rynku wymuszał konieczność poszukiwania nowych form. Rozwijanie nowych projektów mebli opracowanych przez biura projektowe, a więc projektantów zewnętrznych pozwoliło na uzyskanie nowatorskiego efektu konstrukcyjnego i wzorniczego we wdrażanych kolekcjach i oferowanie zupełnie nowych kolekcji produktów.

Na skutek obserwowanych na rynku zmian związanych ze skróceniem cyklu życia produktów i koniecznością rozszerzenia oferowanego asortymentu, wobec rosnących wymagań klientów, Wnioskodawca wprowadzał do produkcji nowe kolekcje znacznie częściej niż dotychczas. Projekty nowych brył i kolekcji nabywane przez Wnioskodawcę charakteryzowały się: innowacyjną konstrukcją, nowym wzornictwem oraz wykorzystaniem nowoczesnych materiałów. Przygotowanie nowych projektów wymagało nie tylko zaawansowanej technologii wytwarzania mebli, ale również sprawnego wspierania działań projektowych, technologicznych i organizacyjnych.

Wdrożenie wyżej wskazanych Technologii Produkcji pozwoliło Wnioskodawcy na usprawnienie działań projektowych, produkcyjnych oraz organizacyjnych, które były istotnym ulepszeniem technologii już funkcjonujących. Wykorzystanie Technologii Produkcji umożliwiło wytwarzanie nowych lub udoskonalanie już istniejących wyrobów. Dzięki tym działaniom oferta Wnioskodawcy była skierowana nie tylko do obecnych klientów, ale także do nowych klientów oraz na nowe rynki zbytu.

Technologie Produkcji stanowią u Wnioskodawcy wartości niematerialne i prawne (dalej: „WNiP”) rozpoznawane dla celów księgowych oraz dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Data wdrożenia poszczególnych Technologii Produkcji jest równoznaczna z datą wprowadzenia ich do ewidencji ŚT i WNiP Wnioskodawcy.

Wydatki na nabycie oraz wdrożenie poszczególnych Technologii Produkcji zostały zapłacone w roku podatkowym wprowadzenia ich do ewidencji ŚT i WNiP bądź w latach poprzedzających. Wydatki zapłacone przed rokiem podatkowym, w którym wprowadzono Technologie Produkcji do ewidencji ŚT i WNiP znajdują się poza zakresem przedmiotowym niniejszego wniosku. Rokiem podatkowym Wnioskodawcy jest rok kalendarzowy.

Do wartości początkowej Technologii Produkcji zaliczone zostały następujące elementy:

 • koszty nabycia;
 • koszty wdrożenia, tj: koszty uruchomienia; dostosowania do potrzeb Wnioskodawcy, zintegrowania modułów programowych, prac szkoleniowo - parametryzacyjnych obejmujących także modyfikacje;
 • koszty szkoleń kluczowych pracowników;
 • inne koszty, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) (dalej: „Ustawa o CIT”) powinny zwiększać wartość początkową ŚT oraz WNiP.

W dniu 30 października 2015 r. Wnioskodawca uzyskał opinię Uniwersytetu potwierdzającą możliwości uznania Technologii Produkcji wykorzystywanych przez Wnioskodawcę za „nowe technologie” w rozumieniu artykułu 18b Ustawy o CIT. Wyżej wskazany podmiot (dalej: „Jednostka Naukowa”) jest niezależną jednostką naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615) (dalej: „Ustawa o Zasadach Finansowania Nauki”).

W sporządzonej przez Jednostkę Naukową opinii odnośnie do Systemów Informatycznych stwierdzono co następuje:

 • nabyte i wdrożone Systemy Informatyczne stanowią innowacyjną wiedzę technologiczną w postaci licencji na programy komputerowe w zakresie zarządzania produkcją;
 • umożliwia ona wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów oraz usług w drodze zasadniczo usprawnionych procesów organizacyjnych i produkcyjnych; oraz
 • wiedza technologiczna zawarta w poszczególnych Systemach Informatycznych nie była stosowana na świecie dłużej niż 5 lat przed dniem wprowadzenia ich do ewidencji Wnioskodawcy.

Dodatkowo w odniesieniu do Projektów Meblowych stwierdzono co następuje:

 • nabyte i wdrożone Projekty Meblowe stanowią innowacyjną wiedzę technologiczną chronioną prawem autorskim;
 • umożliwia ona wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów w drodze zasadniczo usprawnionych procesów konstrukcyjnych, produkcyjnych oraz wzornictwa; oraz
 • wiedza technologiczna zawarta w poszczególnych Projektach Meblowych nie była stosowana na świecie dłużej niż 5 lat przed dniem wprowadzenia ich do ewidencji Wnioskodawcy.

Przedmiotowa opinia Jednostki Naukowej jednoznacznie uznaje zarówno Systemy Informatyczne jak i Projekty Meblowe za wiedzę technologiczną chronioną prawem autorskim spełniającą warunki określone w art. 18b ust. 2 Ustawy o CIT, tj.

 • nie była stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat przed dniem wprowadzenia do ewidencji Wnioskodawcy oraz
 • umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie istniejących wyrobów i usług.

Dodatkowo Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę że:

 • nie prowadzi ani nie prowadził działalności w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia;
 • kwota wydatków poniesionych na nabycie Technologii Produkcji (uwzględniona w ich wartości początkowej) nie została zwrócona Wnioskodawcy w jakiejkolwiek formie;
 • nie udzielił w żadnej formie lub części innym podmiotom prawa do Technologii Produkcji w całości lub jej części; oraz
 • nie znajduje się w stanie upadłości obejmującej likwidację majątku ani likwidacji.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy w związku z nabyciem oraz wdrożeniem Technologii Produkcji przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b Ustawy o CIT, tj. odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie Technologii Produkcji (zapłaconych w roku wprowadzenia ich do ewidencji ŚT i WNiP) poprzez złożenie korekt deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2010-2014...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy w związku z nabyciem oraz wdrożeniem Technologii Produkcji przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art . 18b Ustawy o CIT (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.), tj. odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie Technologii Produkcji (zapłaconych w roku wprowadzenia ich do ewidencji ŚT i WNiP) poprzez złożenie korekt deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2010-2014.

Wnioskodawca informuje, że niniejszy wniosek nie obejmuje wydatków na nabycie i wdrożenie Technologii Produkcji skapitalizowanych do ich wartości początkowej a zapłaconych przed rokiem podatkowym, w którym wprowadzono je do ewidencji ŚT i WNiP Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 Ustawy o CIT od podstawy opodatkowania odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii. Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o Zasadach Finansowania Nauki. Zgodnie z art. 18b ust. 2a Ustawy o CIT przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw, z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego.

Zgodnie z art. 18b ust. 4 Ustawy o CIT podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości podatkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Jednocześnie, zgodnie z brzmieniem art. 18b ust. 6 Ustawy o CIT odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki, o których mowa w ust. 4 i 5. Wedle przepisu art. 18b ust. 3 Ustawy o CIT prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Podatnik traci prawo do odliczeń, zgodnie z art. 18b ust. 8 Ustawy o CIT, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

 • udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; lub
 • otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Jak Wnioskodawca wskazał w stanie faktycznym spełnione zostały wszelkie warunki, aby możliwe było skorzystanie przez niego z ulgi na nabycie nowych technologii w związku z nabyciem oraz wdrożeniem Technologii Produkcji - Wnioskodawca spełnia bowiem wszystkie przesłanki do zastosowania tejże ulgi:

 1. Technologie Produkcji wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jako wartości niematerialne i prawne zgodnie z wymaganiem przewidzianym w art . 18b ust. 2 Ustawy o CIT;
 2. Technologie Produkcji stanowią wiedzę technologiczną chronioną prawem autorskim spełniającą warunki określone w art . 18b ust. 2 Ustawy o CIT co potwierdza opinia niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o Zasadach Finansowania Nauki;
 3. jednocześnie Technologie Produkcji (co potwierdza wskazana opinia Jednostki Naukowej):
  1. umożliwiały wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług; oraz
  2. nie były stosowane na świecie przez okres dłuższy niż ostatnie 5 lat w momencie wprowadzenia do ewidencji Wnioskodawcy;
 4. Systemy Informatyczne zostały nabyte w drodze umowy licencyjnej natomiast Projekty Meblowe w drodze umowy udzielenia praw do wyłącznego użytkowania Projektów Meblowych zawartej zgodnie z prawem niemieckim, co wypełnia przesłanki zawarte w art . 18b ust. 2a Ustawy CIT;
 5. wydatki na nabycie i wdrożenie Technologii Produkcji nie zostały Wnioskodawcy zwrócone w jakiejkolwiek formie;
 6. Wnioskodawca nie prowadzi i nie prowadził działalności na terenie specjalnej sfery ekonomicznej, zgodnie z wymaganiem art . 18b ust. 3 ustawy o CIT; oraz
 7. Wnioskodawca nie udzielił i nie udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do Technologii Produkcji w ciągu trzech lat od wprowadzenia do ewidencji ŚT i WNiP, zgodnie z wymaganiami art. 18b ust. 8 Ustawy o CIT.

W konsekwencji, w powyżej wskazanym stanie faktycznym zostały spełnione przesłanki wynikające z art. 18b Ustawy o CIT, uprawniając Wnioskodawcę do zastosowania ulgi na nabycie nowych technologii w wysokości 50 % wydatków poniesionych na nabycie oraz wdrożenie Technologii Produkcji skapitalizowanych w wartości początkowej a zapłaconych w roku podatkowym wprowadzenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 Ustawy o CIT za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Natomiast według ust. 3 ww. przepisu za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku majątku.

W związku z powyższym, na wartości początkowe Technologii Produkcji składać się powinny także koszty wdrożenia, rozumiane w tym przypadku jako koszty uruchomienia oraz dostosowania do potrzeb Wnioskodawcy. W konsekwencji zarówno wydatki na nabycie jak i wydatki na wdrożenie Technologii Produkcji kwalifikują się do objęcia ich ulgą z tytułu nabycia nowych technologii, o której mowa w art. 18b Ustawy o CIT.

Wnioskodawca chciałby podkreślić, że skorzystanie z ulgi, o której mowa w art. 18b Ustawy o CIT jest w jego przedmiotowej sytuacji możliwe poprzez odpowiednie jej ujęcie w deklaracjach podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2010-2014, kiedy Wnioskodawca ponosił wydatki na nabycie i wdrożenie Technologii Produkcji. W praktyce kwota ulgi obliczona w oparciu o wydatki poniesione na nabycie i wdrożenie Technologii Produkcji w danym roku podatkowym powinna zostać rozliczona poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej za podatek dochodowy od osób prawnych za dany rok podatkowy.

W powyższym kontekście, Wnioskodawca zwraca uwagę na przepis art. 27 ust. 1 Ustawy o CIT zgodnie z którym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Jednocześnie zgodnie z art. 81 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 613), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Zgodnie z § 2 tego artykułu korygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

W świetle powyżej przytoczonych regulacji, w przypadku niezastosowania odliczenia w roku, w którym przysługiwało takie prawo Wnioskodawcy w celu skorzystania z prawa do ulgi na nabycie nowych technologii, powinien złożyć korektę deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych za rok, w którym to odliczenie (w proporcjonalnej części) przysługiwało.

Stanowisko Wnioskodawcy odnośnie do możliwości zastosowani ulgi na nabycie nowych technologii w analogicznym stanie faktycznym zostało potwierdzone między innymi w następujących interpretacjach podatkowych:

 1. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2013 r., sygn. ILPB4/423-386/13-6/DS;
 2. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. ITPB3/423-146a/13/PS; oraz
 3. interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 18 września 2013 r., sygn. IPTPB3/423-205/13-4/KJ.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nabyciem oraz wdrożeniem Technologii Produkcji przysługuje mu prawo do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b Ustawy o CIT, tj. odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie Technologii Produkcji (zapłaconych w roku wprowadzenia ich do ewidencji ŚT i WNiP) poprzez złożenie korekt deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2010-2014.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.