Technologia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to technologia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że wystawiana przez niego faktura powinna zawierać dwie pozycje, z których jedna dotyczyć będzie dostawy kompletu technologii systemu kanalizacji ciśnieniowej, którą należy opodatkować właściwą stawką podatku VAT natomiast druga pozycja na fakturze dotyczyć będzie usługi montażu technologii systemów kanalizacji ciśnieniowej, do której znajdzie zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia. Jednocześnie należy zauważyć, że na gruncie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług brak jest przeciwwskazań dla dokumentowania na jednej fakturze czynności podlegających różnym zasadom opodatkowania.

Fragment:

Wnioskodawca w wykonaniu zawartej umowy przeniesie na zamawiającego własność technologii systemu kanalizacji ciśnieniowej a zatem dokona dostawy w rozumieniu ustawy o VAT. Zgodnie z art. 41 w związku z 146a ustawy o VAT stawka podatku wynosi 23%. Do dostawy kompletu technologii systemu kanalizacji ciśnieniowej nie znajdują zastosowania przepisy o obniżeniu stawek podatku a więc stosować należy stawkę 23%. Wnioskodawca zawrze jedną umowę z zamawiającym obejmującą zarówno dostawę jak i montaż kompletów technologii systemu kanalizacji ciśnieniowej, jednakże, zgodnie z postanowieniami tej umowy, dostawa technologii systemu kanalizacji ciśnieniowej jak i jego montaż stanowią dwie odrębne czynności. Umowa przewiduje odrębnie określoną cenę za komplet technologii systemu kanalizacji ciśnieniowej oraz odrębne wynagrodzenie za roboty budowlane - montaż technologii. Z treści umowy wyraźnie wynika, iż wolą stron jest wyodrębnienie dostawy i montażu jako oddzielnych czynności podlegających opodatkowaniu. W związku z powyższym właściwe jest zastosowanie stawki 23% do dostawy. Ad. 2 W opinii Wnioskodawcy, właściwe jest opodatkowanie świadczenia polegającego na robotach budowlanych - montażu technologii, w systemie odwrotnego obciążenia.

2016
29
lis

Istota:

Czy w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez Spółkę praw do Technologi, w tym praw autorskich do dokumentacji na Wnioskodawcę bez wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki i bez obniżenia przez Niego wkładów, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Dokumentem stanowiącym podstawę wycofania Technologii z majątku Spółki będzie jednomyślna uchwała wspólników Spółki. Z uchwały będzie wynikało, że „ z dniem ... wspólnicy postanawiają wycofać z majątku spółki Technologię w postaci metodyki otrzymywania związków naturalnych z tkanek zwierzęcych oraz analizy przebiegu ich produkcji wraz z prawami autorskimi do dokumentacji (dalej Technologia) i przekazują ww. Technologię z dniem ... na rzecz wspólnika spółki – ...., co zostanie również potwierdzone umową o przeniesienie autorskich praw majątkowych ”. W wyniku wycofania Technologii właścicielem będzie jedynie Wnioskodawca. Nieodpłatne przekazanie Technologii Wnioskodawcy nastąpi na podstawie umowy o przeniesieniu praw do technologii wraz z prawami autorskimi do dokumentacji, zawartej w formie pisemnej. Przeniesienie własności na Wnioskodawcę praw do Technologii nastąpi, jak wyżej wskazano, zgodnie z przepisami ksh oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. art. 41 tej ustawy i dalsze). Nieodpłatne przeniesienie na Wnioskodawcę praw do Technologii wraz z prawami autorskimi do dokumentacji nie będzie miało wpływu na udziały w zyskach i stratach Wnioskodawcy i pozostałych wspólników w spółce jawnej.

2016
29
lis

Istota:

Czy w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez Spółkę praw do Technologi, w tym praw autorskich do dokumentacji na Wnioskodawcę bez wystąpienia Wnioskodawcy ze Spółki i bez obniżenia przez Niego wkładów, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Dokumentem stanowiącym podstawę wycofania Technologii z majątku Spółki będzie jednomyślna uchwała wspólników Spółki. Z uchwały będzie wynikało, że „ z dniem ... wspólnicy postanawiają wycofać z majątku spółki Technologię w postaci metodyki otrzymywania związków naturalnych z tkanek zwierzęcych oraz analizy przebiegu ich produkcji wraz z prawami autorskimi do dokumentacji (dalej Technologia) i przekazują ww. Technologię z dniem ... na rzecz wspólnika spółki – ..., co zostanie również potwierdzone umową o przeniesienie autorskich praw majątkowych ”. W wyniku wycofania Technologii właścicielem będzie jedynie Wnioskodawca. Nieodpłatne przekazanie Technologii Wnioskodawcy nastąpi na podstawie umowy o przeniesieniu praw do technologii wraz z prawami autorskimi do dokumentacji, zawartej w formie pisemnej. Przeniesienie własności na Wnioskodawcę praw do Technologii nastąpi, jak wyżej wskazano, zgodnie z przepisami ksh oraz przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. art. 41 tej ustawy i dalsze). Nieodpłatne przeniesienie na Wnioskodawcę praw do Technologii wraz z prawami autorskimi do dokumentacji nie będzie miało wpływu na udziały w zyskach i stratach Wnioskodawcy i pozostałych wspólników w spółce jawnej.

2016
7
lut

Istota:

Czy Wnioskodawcy w związku z nabyciem oraz wdrożeniem Technologii Produkcji przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b Ustawy o CIT, tj. odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków na nabycie Technologii Produkcji (zapłaconych w roku wprowadzenia ich do ewidencji ŚT i WNiP) poprzez złożenie korekt deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2010-2014?

Fragment:

Podatnik traci prawo do odliczeń, zgodnie z art. 18b ust. 8 Ustawy o CIT, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; lub otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie. Jak Wnioskodawca wskazał w stanie faktycznym spełnione zostały wszelkie warunki, aby możliwe było skorzystanie przez niego z ulgi na nabycie nowych technologii w związku z nabyciem oraz wdrożeniem Technologii Produkcji - Wnioskodawca spełnia bowiem wszystkie przesłanki do zastosowania tejże ulgi: Technologie Produkcji wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jako wartości niematerialne i prawne zgodnie z wymaganiem przewidzianym w art . 18b ust. 2 Ustawy o CIT; Technologie Produkcji stanowią wiedzę technologiczną chronioną prawem autorskim spełniającą warunki określone w art . 18b ust. 2 Ustawy o CIT co potwierdza opinia niezależnej jednostki naukowej w rozumieniu Ustawy o Zasadach Finansowania Nauki; jednocześnie Technologie Produkcji (co potwierdza wskazana opinia Jednostki Naukowej): umożliwiały wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług; oraz nie były (...)