IPPP3/4512-917/15-2/WH | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie dla usług świadczonych przez techników dentystycznych.
IPPP3/4512-917/15-2/WHinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. technik dentystyczny
  3. usługi stomatologiczne
  4. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2015 r. przekazanym zgodnie z właściwością przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (data wpływu do tutejszego Organu 5 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży protez dentystycznych wykonywanych przez technika dentystycznego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży protez dentystycznych wykonywanych przez technika dentystycznego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie protetyki, polegającą na pozyskiwaniu zleceń od gabinetów stomatologicznych. Wykonanie zleceń Wnioskodawca zleca następnie technikowi dentystycznemu. Obecnie Wnioskodawca korzysta z podmiotowego zwolnienia z VAT.

Wnioskodawca chciałby założyć spółkę cywilną i w jej ramach korzystać z przedmiotowo- podmiotowego zwolnienia z podatku VAT. W skład spółki miałby wchodzić Wnioskodawca - nieposiadający tytułu technika dentystycznego oraz współpracownik Wnioskodawcy - posiadający tytuł technika dentystycznego. Do obowiązków Wnioskodawcy zaliczałaby się działalność marketingowo-organizacyjna do obowiązków wspólnika wykonywanie protez.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy w tej sytuacji spółka Wnioskodawcy mogła by korzystać z przedmiotowo-podmiotowego zwolnienia z VAT... Czy też jedynym sposobem na połączenie działalności Wnioskodawcy i jednoczesne korzystanie ze wspomnianego zwolnienia z VAT jest zatrudnianie przez Wnioskodawcę technika dentystycznego na umowę o pracę...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Skoro osoba prowadząca działalność gospodarczą, nieposiadająca kwalifikacji technika dentystycznego może zatrudnić technika dentystycznego i dzięki temu korzystać z przedmiotowo-podmiotowego zwolnienia z VAT (o tym przepisy mówią jasno), to zmieniając tylko formę organizacyjną prowadzonej działalności, na spółkę cywilną, ta osoba powinna nadal móc korzystać z wyżej wymienionego zwolnienia.

Działalność technika dentystycznego objęta przedmiotowo-podmiotowym zwolnieniem z VAT (polegająca na wykonywaniu i dostawie protez) byłaby wykonywana przez wspólnika Wnioskodawcy posiadającego kwalifikacje technika dentystycznego, działalność Wnioskodawcy zaś nadal polegałaby na pozyskiwaniu zleceń i organizacji pracy, świadczonych tylko i wyłącznie na użytek spółki Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Art. 8 ust. 1 ww. ustawy określa, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem art. 41 ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Ustawodawca, przepisem art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy, zwolnił od podatku świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.

Wykładnia normy zawartej w tym przepisie wskazuje, iż zwolnienie od podatku świadczenia usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu oraz dostawy protez dentystycznych lub sztucznych zębów dotyczy podatników będących technikami dentystycznymi (osoby fizyczne), nie wykluczając jednocześnie możliwości zastosowania zwolnienia np. w sytuacji dostawy protezy dentystycznej przez spółkę cywilną, której wspólnikami są technicy dentystyczni. Brak jest również przesłanek, aby z ww. zwolnienia wykluczyć podmioty np. prawa handlowego, które zatrudniają techników dentystycznych, jeżeli umowa zatrudnienia przewiduje, iż to właśnie te osoby wykonują protezy dentystyczne w tych podmiotach. W takich przypadkach ziszczenie się świadczenia dokonanego przez techników dentystycznych następuje bowiem w dostawie towarów lub odpowiednio świadczeniu usług dokonywanych przez te podmioty.

Powyższe zwolnienie należy traktować jako zwolnienie o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, przy czym istota podmiotowości sprowadza się do zapewnienia odpowiednich kompetencji osoby przy świadczeniu usług lub dostawie towarów, w ramach danego podmiotu bez wiązania tych kompetencji z formą prawną podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi.

Aby zastosować zwolnienie od podatku, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy, nie ma znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna), ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje dentysty/technika dentystycznego, czy jedynie zatrudnia pracowników posiadających takie uprawnienia. Istotne jest, aby z dokumentacji podatnika wynikało, że świadczenie usług lub dostawa towarów przypada w danym podmiocie technikowi dentystycznemu.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza założyć spółkę cywilną. W skład spółki miałby wchodzić Wnioskodawca, nieposiadający tytułu technika dentystycznego oraz współpracownik Wnioskodawcy posiadający tytuł technika dentystycznego. Do obowiązków Wnioskodawcy należałoby pozyskiwanie zleceń i organizacja pracy, natomiast do obowiązków współpracownika posiadającego tytuł technika dentystycznego wykonywanie i dostawa protez.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy protez dentystycznych wykonywanych wyłącznie przez technika dentystycznego będącego wspólnikiem spółki cywilnej, którą Wnioskodawca zamierza założyć.

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz okoliczności sprawy przedstawione przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, że dokonywana w przyszłości przez spółkę cywilną, którą zamierza założyć Wnioskodawca, dostawa protez będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż jak wynika z opisu sprawy, wykonaniem protez dentystycznych będzie zajmować się wyłącznie wspólnik Wnioskodawcy posiadający uprawnienia technika dentystycznego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.