ILPP2/4512-1-913/15-3/MN | Interpretacja indywidualna

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować czynności wykonywane przez Spółkę na rzecz stomatologów?
ILPP2/4512-1-913/15-3/MNinterpretacja indywidualna
  1. stawki podatku
  2. technik dentystyczny
  3. usługi protetyczne
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku – brak daty sporządzenia (data wpływu do Izby Skarbowej w Poznaniu 17 grudnia 2015 r., data wpływu do Biura KIP w Lesznie 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Występująca z pytaniem Spółka będzie wykonywać usługi w zakresie protetyki zębowej.

Spółka będzie instalować bezpłatnie lub za ryczałtową opłatą w gabinetach stomatologicznych skanery wewnątrzustne wraz z komputerem (laptop). W zamian za instalację sprzętu gabinety będą zobowiązane do zamawiania w Spółce uzupełnień ceramicznych (korony, licówki, itp.).

Po odpowiednim przeszkoleniu stomatolog będzie dokonywał skanu uzębienia pacjenta. Następnie skan będzie przesyłany do Spółki, gdzie pracownik spółki – posiadający uprawnienia technika dentystycznego – zaprojektuje w programie 3D uzupełnienia.

Zaprojektowane uzupełnienie przesyłane będzie opcjonalnie do stomatologa do akceptacji. Po jej uzyskaniu pracownik obsługujący urządzenie będzie frezował uzupełnienie na komputerowo sterowanej frezarce (jego praca polegać będzie wyłącznie na zamontowaniu materiału, z którego wycinane jest uzupełnienie oraz wysyłaniu sporządzonego przez projektanta na podstawie skanu pliku do obrabiarki – czynności te nie wymagają żadnych umiejętności związanych z protetyką, są czynnościami związanymi wyłącznie z obsługą urządzenia, dlatego ten pracownik nie będzie technikiem dentystycznym). Tak przygotowane uzupełnienie będzie następnie ręcznie wykańczane: stylizowane, szlifowane i podmalowywane, i te czynności będą wykonywać zatrudnieni w spółce technicy dentystyczni. Po zakończeniu tego procesu nastąpi przesłanie wykonanej pracy do gabinetu stomatologicznego.

Jeżeli proteza będzie spełniać wymogi, stomatolog zainstaluje ją pacjentowi.

Rozliczenie finansowe ze stomatologiem nastąpi w cyklach miesięcznych bądź częstszych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować czynności wykonywane przez Spółkę na rzecz stomatologów...

Zdaniem Wnioskodawcy wykonywane przez Spółkę czynności będą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Zgodnie z powołanym przepisem zwalnia się z podatku świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.

Zdaniem Spółki wykładnia normy zawartej w cytowanym artykule wskazuje, że zwolnienie od podatku od towarów i usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu oraz dostawy protez dentystycznych lub sztucznych zębów dotyczy podatników będących technikami dentystycznymi, nie wykluczając jednocześnie możliwości zastosowania zwolnienia w przypadku świadczenia tego rodzaju usług w różnych formach prawnych. Spółka zatrudniać będzie techników dentystycznych na stanowisku projektanta (system komputerowy) oraz osoby stylizującej (nadającej uzupełnieniu ostateczny kształt i wygląd).

Powyższe zwolnienie należy traktować jako zwolnienie o charakterze przedmiotowo–podmiotowym, przy czym istota podmiotowości sprowadza się do zapewnienia odpowiednich kompetencji osoby (technika dentystycznego) przy świadczeniu usług lub dostawie towarów objętych art. 43 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy, w ramach danego podmiotu bez wiązania tych kompetencji z formą prawną podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi.

Zaprezentowana przez Spółkę ocena stanu faktycznego znalazła odzwierciedlenie w wyroku NSA z 23 marca 2010 r. sygn. I FSK 211/09.

Przedstawioną przez Spółkę interpretację zdaje się również potwierdzać Minister Finansów – czemu dał wyraz w interpretacji z 29 września 2009 r. nr PT3/812/51/211/WCX/09/PK511), a także Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich np. wyrok z dnia 10 września 2002 r. w sprawie C-141/00, wyrok z dnia 7 września 1999 r. w sprawie C-216/97.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 2 pkt 22 ustawy, sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami preferencyjnymi bądź zwolnienie od podatku.

Ustawodawca, przepisem art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy, zwolnił od podatku świadczenie usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu, jak również dostawę protez dentystycznych lub sztucznych zębów przez dentystów oraz techników dentystycznych.

Zwolnienie od podatku na mocy powyższego przepisu należy traktować jako zwolnienie o charakterze przedmiotowo – podmiotowym, przy czym istota podmiotowości sprowadza się do zapewnienia odpowiednich kompetencji osoby (technika dentystycznego) przy świadczeniu usług lub dostawie towarów, w ramach danego podmiotu bez wiązania tych kompetencji z formą prawną podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi.

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca będzie wykonywać usługi w zakresie protetyki zębowej. Spółka będzie instalować bezpłatnie lub za ryczałtową opłatą w gabinetach stomatologicznych skanery wewnątrzustne wraz z komputerem (laptop). W zamian za instalację sprzętu gabinety będą zobowiązane do zamawiania w Spółce uzupełnień ceramicznych (korony, licówki, itp.).

Po odpowiednim przeszkoleniu stomatolog będzie dokonywał skanu uzębienia pacjenta. Następnie skan będzie przesyłany do Wnioskodawcy, gdzie pracownik spółki – posiadający uprawnienia technika dentystycznego – zaprojektuje w programie 3D uzupełnienia. Zaprojektowane uzupełnienie przesyłane będzie do stomatologa do akceptacji.

Po uzyskaniu akceptacji od stomatologa pracownik obsługujący urządzenie będzie frezował uzupełnienie na komputerowo sterowanej frezarce. Praca jego polegać będzie wyłącznie na zamontowaniu materiału (z którego wycinane jest uzupełnienie) oraz wysyłaniu sporządzonego przez projektanta na podstawie skanu pliku do obrabiarki. Czynności te nie wymagają żadnych umiejętności związanych z protetyką, są czynnościami związanymi wyłącznie z obsługą urządzenia, dlatego ten pracownik nie będzie technikiem dentystycznym.

Tak przygotowane uzupełnienie będzie następnie ręcznie wykańczane: stylizowane, szlifowane i podmalowywane i te czynności będą wykonywać zatrudnieni w spółce technicy dentystyczni. Po zakończeniu tego procesu nastąpi przesłanie wykonanej pracy do gabinetu stomatologicznego.

Jeżeli proteza będzie spełniać wymogi, stomatolog zainstaluje ją pacjentowi.

Aby zastosować zwolnienie od podatku, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy, nie ma znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna), ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje technika dentystycznego, czy jedynie zatrudnia pracowników posiadających takie uprawnienia.

Istotne jest jednak, aby z dokumentacji podatnika wynikało, że wykonanie protezy dentystycznej, będącej przedmiotem dostawy, przypada w danym podmiocie technikowi dentystycznemu.

Wątpliwości Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie związane są z faktem, że część prac związanych z powstaniem ostatecznego uzupełnienia w uzębieniu (protezy) wykonana jest przez osobę nie będącą technikiem dentystycznym. Z wniosku wynika, że przy wykonaniu protez Wnioskodawca korzysta z zaawansowanych technologii, gdzie część prac wykonywana jest przez urządzenie (frezarkę) sterowaną komputerowo. Ten element prac wymaga umiejętności związanych z obsługą tego urządzenia – nie wymaga kwalifikacji technika dentystycznego. Natomiast udział techników dentystycznych niezbędny jest na etapie projektowania uzupełnienia (protezy), jak i ręcznego wykańczania: stylizowanie, szlifowanie i podmalowywanie.

W tak przedstawionym opisie sprawy warunek podmiotowy jest spełniony, bowiem dostawa protezy dokonana jest przez techników dentystycznych, bo to ich praca w całym procesie produkcji wpływa na finalny efekt – protezę.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że czynności, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz stomatologów będą czynnościami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 14 (usługi wykonywane przez techników dentystycznych w ramach ich zawodu oraz dostawa protez dentystycznych i sztucznych zębów przez techników dentystycznych) i będą korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie, podmiotem wykonującym czynności w zakresie protetyki zębowej będzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednakże dla zastosowania zwolnienia od podatku, decydujące znaczenie ma fakt, iż czynności wykonywane będą przez techników dentystycznych. Forma prowadzonej działalności nie ma znaczenia dla zastosowania omawianego zwolnienia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje ponadto, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.