Technik dentystyczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to technik dentystyczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
17
kwi

Istota:

Jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować czynności wykonywane przez Spółkę na rzecz stomatologów?

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie związane są z faktem, że część prac związanych z powstaniem ostatecznego uzupełnienia w uzębieniu (protezy) wykonana jest przez osobę nie będącą technikiem dentystycznym. Z wniosku wynika, że przy wykonaniu protez Wnioskodawca korzysta z zaawansowanych technologii, gdzie część prac wykonywana jest przez urządzenie (frezarkę) sterowaną komputerowo. Ten element prac wymaga umiejętności związanych z obsługą tego urządzenia – nie wymaga kwalifikacji technika dentystycznego. Natomiast udział techników dentystycznych niezbędny jest na etapie projektowania uzupełnienia (protezy), jak i ręcznego wykańczania: stylizowanie, szlifowanie i podmalowywanie. W tak przedstawionym opisie sprawy warunek podmiotowy jest spełniony, bowiem dostawa protezy dokonana jest przez techników dentystycznych, bo to ich praca w całym procesie produkcji wpływa na finalny efekt – protezę. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że czynności, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz stomatologów będą czynnościami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 14 (usługi wykonywane przez techników dentystycznych w ramach ich zawodu oraz dostawa protez dentystycznych i sztucznych zębów przez techników dentystycznych) i będą korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

2016
8
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie związane są z faktem, że część prac związanych z powstaniem ostatecznego uzupełnienia w uzębieniu (protezy) wykonana jest przez osobę nie będącą technikiem dentystycznym. Z wniosku wynika, że przy wykonaniu protez Wnioskodawca korzysta z zaawansowanych technologii, gdzie część prac wykonywana jest przez urządzenie (frezarkę) sterowaną komputerowo. Ten element prac wymaga umiejętności związanych z obsługą tego urządzenia – nie wymaga kwalifikacji technika dentystycznego. Natomiast udział techników dentystycznych niezbędny jest na etapie projektowania uzupełnienia (protezy), jak i ręcznego wykańczania: stylizowanie, szlifowanie i podmalowywanie. W tak przedstawionym opisie sprawy warunek podmiotowy jest spełniony, bowiem dostawa protezy dokonana jest przez techników dentystycznych, bo to ich praca w całym procesie produkcji wpływa na finalny efekt – protezę. W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że czynności, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz stomatologów będą czynnościami, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 14 (usługi wykonywane przez techników dentystycznych w ramach ich zawodu oraz dostawa protez dentystycznych i sztucznych zębów przez techników dentystycznych) i będą korzystać ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług.

2016
31
mar

Istota:

Zwolnienie dla usług świadczonych przez techników dentystycznych.

Fragment:

Aby zastosować zwolnienie od podatku, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy, nie ma znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez podatnika działalności (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna), ani okoliczność czy podatnik prowadzący działalność jako osoba fizyczna sam posiada kwalifikacje dentysty/technika dentystycznego, czy jedynie zatrudnia pracowników posiadających takie uprawnienia. Istotne jest, aby z dokumentacji podatnika wynikało, że świadczenie usług lub dostawa towarów przypada w danym podmiocie technikowi dentystycznemu. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza założyć spółkę cywilną. W skład spółki miałby wchodzić Wnioskodawca, nieposiadający tytułu technika dentystycznego oraz współpracownik Wnioskodawcy posiadający tytuł technika dentystycznego. Do obowiązków Wnioskodawcy należałoby pozyskiwanie zleceń i organizacja pracy, natomiast do obowiązków współpracownika posiadającego tytuł technika dentystycznego wykonywanie i dostawa protez. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy protez dentystycznych wykonywanych wyłącznie przez technika dentystycznego będącego wspólnikiem spółki cywilnej, którą Wnioskodawca zamierza założyć. Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz okoliczności sprawy przedstawione przez Wnioskodawcę stwierdzić należy, że dokonywana w przyszłości przez spółkę cywilną, którą zamierza założyć Wnioskodawca, dostawa protez będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT, gdyż jak wynika z opisu sprawy, wykonaniem protez dentystycznych będzie zajmować się wyłącznie wspólnik Wnioskodawcy posiadający uprawnienia technika dentystycznego.

2011
1
sie

Istota:

Wnioskodawca nie może stosować zwolnienia z podatku dostawy protez dentystycznych i sztucznych zębów, jeśli wytwarzane są one wprawdzie przez techników dentystycznych, lecz niezatrudnionych u Wnioskodawcy

Fragment:

W świetle powyższego, korzysta ze zwolnienia dostawa protez dentystycznych sklasyfikowanych wg PKWiU 33.10.17, w sytuacji gdy protezy te wykonywane są przez podatnika lub zatrudnione u niego osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (techników dentystycznych). Korzysta też ze zwolnienia świadczenie usług w zakresie napraw protez dentystycznych na podstawie powołanego wyżej art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o VAT. Zgodnie z wyżej przytoczonym wyjaśnieniem Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009r., stawkę zwolnioną na dostawę protez dentystycznych i sztucznych zębów stosuje się do wszystkich podmiotów, które wykonują te prace przez techników dentystycznych zatrudnionych w danym podmiocie. Nie ma przy tym znaczenia forma organizacyjna prowadzonej przez techników dentystycznych działalności w ww. zakresie (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej czy osoba fizyczna). Istotne jest jednak, aby z dokumentacji podatnika wynikało, że wykonanie protezy dentystycznej będącej przedmiotem dostawy lub wykonanie usługi naprawy protez przypada w danym podmiocie technikowi dentystycznemu. W rozpatrywanym stanie faktycznym sytuacja taka nie ma jednak miejsca. Wnioskodawca nie jest bowiem podmiotem wykonującym protezy dentystyczne oraz sztuczne zęby lecz pośrednikiem w ich dystrybucji pobierającym z tego tytułu wynagrodzenie. Ww. towary wytwarzane są wprawdzie przez techników (...)

2011
1
lip

Istota:

Dot. zwolnienia od podatku od towarów i usług świadczenia usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu

Fragment:

(...) techników dentystycznych. Wykładnia normy zawartej w tym przepisie wskazuje, iż zwolnienie od podatku świadczenia usług przez techników dentystycznych w ramach wykonywania ich zawodu oraz dostawy protez dentystycznych lub sztucznych zębów dotyczy podatników będących technikami dentystycznymi (osoby fizyczne), nie wykluczając jednocześnie możliwości zastosowania zwolnienia np. w sytuacji dostawy protezy dentystycznej przez spółkę cywilną, której wspólnikami są technicy dentystyczni. Brak jest również przesłanek, aby z ww. zwolnienia wykluczyć podmioty np. prawa handlowego, które zatrudniają techników dentystycznych, jeżeli umowa zatrudnienia przewiduje, iż to właśnie te osoby wykonują protezy dentystyczne w tych podmiotach. W takich przypadkach ziszczenie się świadczenia dokonanego przez techników dentystycznych następuje bowiem w dostawie towarów lub odpowiednio świadczeniu usług dokonywanych przez te podmioty. Powyższe zwolnienie należy traktować jako zwolnienie o charakterze przedmiotowo- podmiotowym, przy czym istota podmiotowości sprowadza się do zapewnienia odpowiednich kompetencji osoby (technika dentystycznego) przy świadczeniu usług lub dostawie towarów, w ramach danego podmiotu bez wiązania tych kompetencji z formą prawną podmiotu dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi.