Teatr | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to teatr. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
kwi

Istota:

Obowiązek stosowania proporcji wynikającej z art. 86 ust. 2a ustawy.

Fragment:

Teatr (dalej: Teatr, Wnioskodawca) jest czynnym podatnikiem VAT. Teatr jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury, której organizatorem jest Gmina a– Teatr posiada osobowość prawną. Teatr działa w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.). Przedmiotem podstawowej działalności Teatru jest tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej, w szczególności poprzez przygotowanie i wystawianie przedstawień teatralnych, a także podejmowanie innych form działalności artystycznej. Teatr może prowadzić działalność edukacyjną w zakresie zadań statutowych, impresaryjną, zgodną z profilem artystycznym, a także udostępniać scenę do prezentacji artystycznych innych instytucji kultury i zespołów. Teatr może prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą w oparciu o właściwe przepisy prawa regulujące prowadzenie działalności gospodarczej. Przychodami Teatru są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2017
31
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad naliczania podatku przez płatnika od opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowo-rozrywkowej.

Fragment:

Instytucja zawarła umowę z teatrem z Belgii na wystawienie spektaklu w dniu 18 maja 2017 r. Zgodnie z umową, za spektakl Wnioskodawca zapłaci teatrowi (...) euro. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch ratach. Teatr nie przedstawi certyfikatu rezydencji podatkowej. Na I ratę przed wykonaniem spektaklu teatr wystawi w dniu 6 kwietnia 2017 r. fakturę na kwotę (...) euro. W dniu 7 kwietnia 2017 r. Wnioskodawca dokona zapłaty. Wynagrodzenie wypłacone teatrowi stanowi koszt uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy. Instytucja ujmie w koszty fakturę przyjmując kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, tj. 5 kwietnia 2017 r. Jednocześnie przy wypłacie I raty teatrowi Instytucja potrąci podatek w wysokości 20%, tj. (...) euro. Do naliczenia podatku Wnioskodawca przyjmie kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty, tj. 6 kwietnia 2017 r. Na II ratę teatr, dnia 25 maja 2017 r., wystawi Instytucji fakturę na kwotę (...) euro, którą Wnioskodawca opłaci przelewem dnia 26 maja 2017 r. Instytucja fakturę na II ratę ujmie w koszty przyjmując kurs do wyceny NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, tj. 24 maja 2017 r. Jednocześnie przy wypłacie II raty Instytucja potrąci podatek w wysokości 20 % wynagrodzenia, tj. (...) euro i do naliczenia i zaksięgowania podatku przyjmie kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty, tj. 25 maja 2017 r.

2017
19
sty

Istota:

Brak obowi1zku stosowania wskaYnika preproporcji VAT, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy o VAT

Fragment:

Poprzez realizacje dzia3an oko3oteatralnych i warsztatów Teatr realizuje wiec podstawowe zadania statutowe a jednoczeonie prowadzi dzia3ania marketingowo-promocyjne maj1ce sie przyczynia do popularyzacji marki Teatru, a co sie z tym wi1?e równie? do poszerzenia grupy widzów Teatru, a zatem klientów owiadczonych przez Teatr us3ug odp3atnych. Jak wspomniano wy?ej, stosownie do treoci § 4 ust. 1 w zwi1zku z § 4 ust, 2 pkt 3 statutu, realizacja projektu ma integralny zwi1zek z dzia3alnooci1 Teatru. Poprzez realizacje nieodp3atnych dzia3an oko3oteatralnych i warsztatów Teatr bedzie realizowa3 wiec podstawowe zadania statutowe, a jednoczeonie prowadzi3 dzia3ania marketingowo-promocyjne maj1ce przyczynia sie do popularyzacji marki Teatru, a co sie z tym wi1?e równie? do poszerzenia grupy widzów Teatru, a zatem klientów owiadczonych przez Teatr us3ug odp3atnych. Wobec powy?szego, zdaniem Teatru, planowane dzia3ania bed1 stanowi3y czynnooa towarzysz1c1 zasadniczej dzia3alnooci prowadzonej przez Teatr. Koszty ponoszone przez teatr w zwi1zku z realizacj1 dzia3an oko3oteatralnych i warsztatów bed1 mia3y pooredni zwi1zek z dzia3alnooci1 Teatru i osi1ganymi przez Teatr przychodami, gdy? przede wszystkim bed1 s3u?y3y promocji Teatru oraz jego repertuaru.

2016
28
lis

Istota:

Brak obowiązku stosowania przepisów art. 86 ust. 2a w działalności Teatru

Fragment:

Imprezy te są związane z działalnością statutową Teatru. Ponadto w ramach działalności statutowej w celu promocji kultury Teatr organizuje również inne imprezy kulturalne jak np. promocje książki, tomików poezji, itp., na które wstęp jest bezpłatny. W celu produkcji nowych spektakli Teatr podpisuje umowy z twórcami, w których oprócz ustalonego honorarium Teatr zobowiązuje się zapewnić na czas prób i przedstawień noclegi. Ponadto Teatr będąc najemcą lokali mieszkalnych – użycza je osobom fizycznym. Rozliczenie czynszu za zajmowane mieszkanie pomiędzy Teatrem a biorącym w użyczenie odbywa się na podstawie wystawionych przez Teatr refaktur. Podstawą do wystawienia refaktur są faktury otrzymane przez Teatr od wynajmujących (Spółdzielnie Mieszkaniowe, KZGM). Z uwagi na fakt, iż Teatr dokonuje sprzedaży opodatkowanej jak i zwolnionej z VAT – Teatr do dnia 31 grudnia 2015 r. korzystał z odliczenia podatku VAT wprost (100%) w przypadku zakupu towarów i usług do sprzedaży opodatkowanej lub rozliczał podatek VAT zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. W przypadku zakupu towarów i usług do sprzedaży zwolnionej Teatr nie korzystał z odliczenia podatku VAT. W związku ze zmianą przepisów ustawy o (...)

2016
5
sie

Istota:

Brak obowiązku stosowania przepisów art. 86 ust. 2a w zakresie nieodpłatnie organizowanego „...” oraz obowiązek stosowania prewspółczynnika przy realizacji projektu polegającego na promowaniu kultury polskiej poza granicą kraju

Fragment:

Natomiast stosownie do treści § 3 ust. 2 pkt 5 statutu, Teatr realizuje swoje cele poprzez wymianę dorobku artystycznego i myśli twórczej z innymi teatrami w kraju i zagranicą. Poprzez realizację projektu „ ... ” Teatr realizuje więc podstawowe zadania statutowe a jednocześnie prowadzi działania marketingowo-promocyjne mające się przyczynić do popularyzacji marki Teatru, a co się z tym wiąże również do poszerzenia grupy widzów Teatru, a zatem klientów świadczonych przez Teatr usług odpłatnych. Jak wspomniano wyżej, stosownie do treści § 3 ust. 1 w związku z § 3 ust. 2 pkt 5 statutu, realizacja projektu ma integralny związek z działalnością Teatru. Poprzez realizację projektu „ ... ” Teatr realizuje więc podstawowe zadania statutowe a jednocześnie prowadzi działania marketingowo-promocyjne mające się przyczynić do popularyzacji marki Teatru, a co się z tym wiąże również do poszerzenia grupy widzów Teatru, a zatem klientów świadczonych przez Teatr usług odpłatnych. Realizacji przedmiotowego projektu ma zatem służyć – prócz realizacji celów statutowych postawionych przez Teatrem – poszerzeniu grona widzów Teatru. Należy zatem wskazać, że przedsięwzięcie to podejmuje Teatr również w celach marketingowo-promocyjnych odpłatnej działalności gospodarczej.

2014
13
lip

Istota:

W zakresie obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz teatru z Niemiec z tytułu prowadzonej przez niego na terenie Polski działalności artystycznej

Fragment:

Teatr będzie posiadał certyfikat rezydencji i nie będzie reprezentowany przez agencje lub osoby fizyczne. Mając na uwadze opisane we wniosku i jego uzupełnieniu zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych wyżej przepisów tut. Organ stoi na stanowisku, że Wnioskodawca nie ma obowiązku pobrania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 updop podatku dochodowego od należności wypłacanych teatrowi z Niemiec, w związku z treścią art. 17 ust. 3 umowy polsko-niemieckiej, gdyż pobyt artystów będzie finansowany z funduszy publicznych. Spełnienie ww. warunku oznacza, ze dochód z tytułu występów artystów na terytorium Polski uzyskany przez teatr z Niemiec nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji teatru niemieckiego. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego teatrów pozostałych krajów tj. Czech, Francji, Norwegii i Włoch wydano odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2014
13
lip

Istota:

W zakresie obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłacanych na rzecz teatru z Norwegii z tytułu prowadzonej przez niego na terenie Polski działalności artystycznej

Fragment:

Teatr będzie posiadał certyfikat rezydencji i nie będzie reprezentowany przez agencje lub osoby fizyczne. Mając na uwadze opisane we wniosku i jego uzupełnieniu zdarzenie przyszłe oraz treść powołanych wyżej przepisów tut. Organ stoi na stanowisku, że Wnioskodawca nie ma obowiązku pobrania podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 updop od należności wypłacanych teatrowi z Norwegii, w związku z treścią art. 16 ust. 3 umowy polsko-norweskiej, gdyż pobyt artystów będzie finansowany z funduszy publicznych. Spełnienie ww. warunku oznacza, ze dochód z tytułu występów artystów na terytorium Polski uzyskany przez teatr z Norwegii nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji teatru norweskiego. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Nadmienia się, że w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego teatrów z pozostałych krajów tj. Niemcy, Czechy, Francji i Włochy wydano odrębne rozstrzygnięcia. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

2012
28
lis

Istota:

W zakresie obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku przedstawień wyjazdowych teatru.

Fragment:

Zdarza się, iż Wnioskodawca otrzymuje propozycję wystawienia sztuki wyprodukowanej dla potrzeb Teatru również poza Scenami Teatru (przedstawienie wyjazdowe). Wówczas Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe za prezentację przedstawienia wyjazdowego od kontrahenta Teatru (organizatora widowiska), który dokonuje sprzedaży biletów wstępu na takie przedstawienie. Do obowiązków Teatru należy m.in. przekazanie materiałów reklamowych, dostarczenie spektaklu na miejsce, transport artystów i technicznej obsługi sceny itp. Oznacza to, że przed upływem 12 miesięcy od premiery przedstawienia na Scenach Teatru, to samo przedstawienie może być prezentowane poza siedzibą Teatru. Wnioskodawca wskazał, że w przypadku wystawienia przedstawienia wyjazdowego ma zastosowanie zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że wystawianie tej samej sztuki jako przedstawienia wyjazdowego nie jest jednakże stałym przeznaczeniem, lecz ma charakter wyjątkowy, gdyż z założenia celem wyprodukowania spektaklu jest jego wystawianie w siedzibie Teatru. Sztuka nawet w tym samym tygodniu albo miesiącu, w którym jest wystawiana na wyjeździe, może być również prezentowana na Scenach Teatru. W sytuacji przedstawień wyjazdowych Wnioskodawca nie odlicza podatku VAT naliczonego poniesionego wyłącznie w związku z organizacją przedstawienia wyjazdowego (np. transportem rekwizytów, kostiumów), ze względu za związek takich zakupów ze sprzedażą zwolnioną z VAT.

2012
8
sie

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego ze względu na związek zakupów z czynnościami niepodlegającymi VAT

Fragment:

Projekt nosi tytuł „ ... ” i w swoim zamyśle ma umożliwić ludziom, którzy z różnych powodów, często finansowych, nie chodzą do Teatru, kontakt ze sztuką. Wnioskodawca w ramach projektu będzie ponosił między innymi koszty: profesjonalnego nagrania sztuki, druku materiałów informacyjnych, promocyjnych, koszty zakupu reflektorów automatycznych. Projekt będzie współfinansowany z Unii Europejskiej. W piśmie z dnia 1 lutego 2012r. Wnioskodawca wskazał dodatkowo, że realizowany projekt pn. „ ... ” nie będzie generował żadnych przychodów, a tym samym nie wystąpi sprzedaż opodatkowana. Widzowie będą mogli obejrzeć spektakle zupełnie bezpłatnie w telewizji. W związku z tym zakupy poczynione w ramach projektu jako wykorzystywane do czynności nieopodatkowanych – nie będą dawały możliwości odliczania podatku VAT z faktur zakupu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego z fakturach zakupu: za profesjonalne nagranie sztuki, druk materiałów informacyjnych, promocyjnych, reflektory automatyczne niezbędne do realizacji projektu pt. „ ... ” finansowanego z funduszy unijnych... Zdaniem Wnioskodawcy, Teatr nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT z faktur związanych z realizacją niniejszego projektu.

2012
4
sie

Istota:

Opodatkowanie świadczonych usług.

Fragment:

W świetle art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Stosownie natomiast do art. 43 ust. 19 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do: usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach; wstępu: na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego, do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych, do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym; wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą; usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach; działalności agencji informacyjnych; usług wydawniczych; usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34; usług ochrony praw. Powołany przepis art. 43 ust. 1 pkt 33 stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 132 ust. 1 lit. n) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.