Taryfa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to taryfa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usługi przygotowania i przekazania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Fragment:

Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że usługą świadczoną przez Wnioskodawcę jest przygotowanie i przekazanie danych, na które składają się dane historyczne szczegółowe na rzecz Agencji, której celem jest ustalenie taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zatem przyczyniają się one jedynie do rzetelności wykonywanych przez AOTM analiz czy taryfikacji świadczeń. Wobec powyższego, usługa świadczona przez Wnioskodawcę tj. przygotowanie i przekazanie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej, na które składają się dane historyczne szczegółowe, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, bowiem jej zasadniczym celem nie jest sprawowanie opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia a bezpośrednim świadczeniobiorcą tej usługi jest inny podmiot tj. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji a nie pacjent. Reasumując, usługa przygotowania i przekazania danych świadczona przez Wnioskodawcę na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie spełnia przesłanek do objęcia jej zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. W konsekwencji za wykonaną usługę przygotowania i przekazania danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Wnioskodawca nieprawidłowo wystawił fakturę ze stawką zwolnioną.

2014
5
paź

Istota:

Obowiązek sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy z własnej inicjatywy lub na żądanie Prezesa URE. Prezes URE zatwierdza taryfę bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, których mowa w art. 44-46”. Stosownie do art. 45 ust. 1 upe, cyt.: „ Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat zawartych w taryfie lub cen i stawek opłat ustalanych na rynku konkurencyjnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1, wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło ”. Powyższe przepisy są uszczegółowione przez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1200). Jak wynika z powyższych przepisów, Spółka zobowiązana jest do ustalania cen świadczonych usług dla podmiotów powiązanych i niepowiązanych w oparciu o taryfę zatwierdzoną przez Prezesa URE. Spółka nie ma możliwości zmiany ceny w stosunku do jakiegoś podmiotu. Sama taryfa również nie może być kształtowana w sposób dowolny, lecz odpowiada wytycznym rozporządzenia Ministra Gospodarki.

2011
1
kwi

Istota:

Czy przychód z tytułu wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nabyte uprawnienia do korzystania z „taryfy pracowniczej” osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, emerycie, renciście podlega opodatkowaniu, czy też korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) taryfy jednostrefowej ogólnie obowiązującej dla gospodarstw domowych”. W ust. 8, 9, i 10 stwierdza się, że ekwiwalent pieniężny wypłacany jest dwa razy w roku: do 31 maja i do 30 listopada, w wysokości stanowiącej każdorazowo połowę rocznego ekwiwalentu. Wartość ekwiwalentu jest waloryzowana o wzrost ceny energii elektrycznej wg taryfy ogólnie obowiązującej dla gospodarstw domowych w roku poprzedzającym wypłatę. 2. Przedmiot interpretacji: Czy przychód z tytułu wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nabyte uprawnienia do korzystania z „taryfy pracowniczej” osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, emerycie, renciście podlega opodatkowaniu, czy też korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych? 3. Stanowisko Wnioskodawcy: SA stosując do opisanego stanu faktycznego normę prawa podatkowego, zawartą w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.), wg której: „wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów (...)