0115-KDIT1-1.4012.835.2018.1.MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie targowiska.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2018 r. (data wpływu 20 listopada 2018 r.) uzupełnionym w dniach 21 i 29 listopada oraz 5 grudnia 2018 r. (daty wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku związanego z realizacją projektu pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniach 21 i 29 listopada oraz 5 grudnia 2018 r. (daty wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku związanego z realizacją projektu pn. „(...)”.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego zarejestrowaną jako podatnik VAT czynny. Gmina jest właścicielem targowiska miejskiego, którego zarządcą jest Sp. z o.o. Do obowiązków zarządcy należy m.in. pobór i odprowadzanie na rachunek bankowy Gminy, należnych opłat targowych ustalonych przez Radę Gminy. Opłata targowa stanowi dochód budżetu Gminy.

Wpływy wynikające z czynszów i opłat, np. za rezerwację stanowisk pobierane na targowisku oraz wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej w wysokości ustalonej obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej stanowią przychód Zarządcy. Z uzyskanych wpływów (za czynsze, opłaty za rezerwację stanowisk, które Zarządca pobiera we własnym imieniu i na własną rzecz) Zarządca pokrywa koszty wynikające z realizacji umów na bieżące utrzymanie targowiska (np. media).

Gmina we wrześniu 2017 r. podpisała z Samorządem Województwa umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji: „(...)”. Projekt jest realizowany w ramach operacji typu: „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w okresie od dnia podpisania umowy o dofinansowanie, tj. od grudnia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2018 r. (końcowy termin złożenia wniosku o płatność końcową). Beneficjent, czyli Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków EFRROW (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Przedmiotowy projekt jest finansowany z dwóch źródeł, tj. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w ramach PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 2014-2020 oraz środków własnych Gminy.

W związku z realizowanym projektem pn. „(...)” Gmina wykonuje zadanie publiczne nałożone na nią ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.). Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy (pkt 11): targowisk i hal targowych. Gmina jest odpowiedzialna za realizację tego zadania, tj. do dokonania przebudowy targowiska miejskiego, a po jego przebudowie do administrowania i zarządzania ww. targowiskiem w celu umożliwienia producentom rolnym, społeczności lokalnej i wszystkim zainteresowanym prowadzenia handlu. Zgodnie z założeniami projekt ma na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez modernizację całorocznego targowiska miejskiego. Gmina w ramach ww. zadania związanego z wykonywaniem władztwa publicznego będzie pobierała opłatę targową w związku z udostępnianiem przedmiotowego targowiska osobom prowadzącym na nim sprzedaż. Targowisko jest miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców gminy, którzy zamierzają na nim dokonywać zakupów i nie będą uiszczać opłaty za wstęp.

Ponoszone przez Gminę wydatki inwestycyjne na targowisko są dokumentowane przez dostawców/wykonawców fakturami VAT wystawianymi na Gminę.

Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Gminę do celów prowadzonej działalności gospodarczej, ale do innych celów, takich jak opłata targowa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło w dniu 5 grudnia 2018 r.

Czy Gminie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją inwestycji pn. „(...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło w dniu 5 grudnia 2018 r., nie istnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów działalności gospodarczej, w tym zwolnionej i opodatkowanej podatkiem VAT, gdyż te czynności na targowisku realizuje zarządca.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę jest zadaniem własnym gminy, określonym ustawą o samorządzie gminnym. Przedmiotowe targowisko będzie wykorzystywane przez Gminę do czynności niepodlegających podatkiem VAT. Na targowisku będzie pobierana opłata targowa, która będzie jedynym dochodem Gminy. Gmina z tytułu prowadzenia targowiska nie uzyska żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem VAT. Wydatki dotyczące przebudowy targowiska będą miały związek z czynnościami niepodlegającym przepisom ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, mimo iż jest czynnym podatnikiem VAT, to nie ma możliwości odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu dotyczącego przebudowy targowiska.

Zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego wynikają z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przepis mówi, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych , podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Reasumując: w przedstawionej sprawie Gmina stoi na stanowisku, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na zakup towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. „(...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.