Targowisko | Interpretacje podatkowe

Targowisko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to targowisko. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.
Fragment:
Gmina Miejska będzie ubiegać się o pomoc finansową na przebudowę istniejącego targowiska miejskiego w R. przy ulicy .... Modernizacja targowiska będzie polegała na: rozbiórce istniejących obiektów budowlanych, budowie odwodnienia całej powierzchni targowiska, budowie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, budowie murowanego budynku socjalno-biurowego z toaletami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych, wykonaniu nawierzchni placu targowiska: jezdni - ciągów pieszo-jezdnych, parkingów oraz pozostałej powierzchni handlowej z kostki betonowej wraz z projektowaną małą architekturą i zielenią, budowie zadaszenia- wiaty o konstrukcji stalowej, drewnianej lub mieszanej oraz drewnianych pawilonów handlowych, o powierzchni 12-15 m2 każdy, na łącznej powierzchni stanowiącej 50% całej powierzchni targowiska wraz z oświetleniem wewnętrznym alei handlowych, wykonaniu pod zadaszeniem murowanych lad, na których będą eksponowane towary, wykonaniu stołów do ekspozycji towarów, nie na stałe przytwierdzonych do podłoża, zapewnieniu miejsc postojowych, przeznaczonych wyłącznie dla samochodów, z których będzie prowadzony bezpośrednio handel, budowie oświetlenia całego targowiska, budowie ogrodzenia całego terenu targowiska wraz z bramami wyjazdowymi i zamykanymi furtkami.
2017
19
wrz

Istota:
Opodatkowanie usług odpłatnej dzierżawy miejsc handlowych i usługi odpłatnego najmu urządzeń Targowiska oraz zakres prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące.
Fragment:
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina, co warte podkreślenia, samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym o konieczności budowy targowisk. Wykorzystywanie targowiska również do czynności opodatkowanych, nie oznacza, że jego budowa nastąpiła w ramach prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej. Nadal w głównej mierze jest to sfera działań publicznoprawnych, która nie ma cech działalności gospodarczej. Targowisko nie jest budowane w celu czerpania dochodów z odpłatnego udostępniania stanowisk, ale w celu wykonywania zadań publicznych, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Targowisko ma charakter miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Miasta, którzy zamierzają na nim dokonywać zakupów. Z okoliczności sprawy nie wynika bowiem, że z Targowiska mogą korzystać tylko ci mieszkańcy, którzy uiszczą opłaty za wstęp. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Miasto udostępniając Targowisko dla mieszkańców działa jako organ władzy publicznej i nie działa jako podatnik. Tym samym wydatki związane z budową i utrzymaniem Targowiska są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (odpłatna dzierżawa miejsc i urządzeń na Targowisku), jak i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem (udostępnianie Targowiska jako organ władzy publicznej).
2017
13
wrz

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową Targowiska i jego bieżącym utrzymaniem oraz terminu realizacji tego prawa
Fragment:
Opłata targowa jest po prostu nieekwiwalentnym zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa, z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 1 Op), tj. dokonywania sprzedaży na targowisku. Z powyższych względów nie sposób uznać, że pobór opłaty targowej może być analizowany w kontekście określonych w art. 86 ust. 7b Uptu celów, których nie da się w całości przypisać działalności gospodarczej. Pobór tej opłaty nie ma również wpływu na wykonywanie zadań własnych, do których należy m. in. utrzymanie targowisk. Nie można więc przyjąć, że gmina wykorzystuje nieruchomość w postaci targowiska do celów poboru z mocy prawa opłaty targowej. Targowisko służy wyłącznie szeroko pojętej organizacji lokalnej działalności handlowej, w ramach której gmina wykonuje czynności opodatkowane w postaci odpłatnej rezerwacji miejsc przeznaczonych do handlu. W tym celu targowisko jest utrzymywanie i modernizowane. W tym też kontekście, w związku z art. 86 ust. 1 Uptu, powinno być rozpatrywane przysługujące gminie prawo do odliczenia (...). Prowadzenie targowiska i pobór opłaty targowej nie stanowią zatem aktywności, które wspólnie tworzyłyby uzupełniający się zbiór określający strukturę wykorzystania tej nieruchomości. W przypadku wydatków na modernizację targowiska należy zatem odwołać się do zasad ogólnych i zakres prawa do odliczenia ustalać wyłącznie w oparciu o art. 86 ust. 1 Uptu, tj. poprzez określenie czy wszystkie poniesione wydatki inwestycyjne miały związek z czynnościami opodatkowanymi”.
2017
7
wrz

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w związku z oddaniem w najem budynku użytkowego oraz odpłatnym udostępnieniem stanowisk handlowych za poborem opłaty rezerwacyjnej na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych Gmina będzie występowała w charakterze podatnika VAT a wykonywane świadczenia stanowią/będą stanowić czynności podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia od tego podatku, oraz określenia, czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z targowiskiem.
Fragment:
Natomiast, co do związku pomiędzy zakupionymi przez Gminę na potrzeby budowy Targowiska towarami i usługami, a wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych, wydaje się on bezpośredni i oczywisty. Bez wybudowania Targowiska nie będzie możliwe świadczenie odpłatnych usług na rzecz wynajmujących (w zakresie oddania w najem budynku użytkowego jak i stoisk handlowych). Tym samym, w ocenie Gminy będzie przysługiwać jej pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych. Zdaniem Wnioskodawcy, na pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego nie wpływa fakt, że na terenie Targowiska będzie pobierana również opłata targowa. Na obszarze gdzie ma powstać Targowisko obecnie także prowadzone jest gminne targowisko, a Gmina pobiera opłatę targową w związku z prowadzoną tam sprzedażą. Zatem budowa Targowiska nie będzie miała żadnego wpływu na pobór opłaty targowej (jest ona pobierana przez Gminę już obecnie, bez względu na zamiar wybudowania przez Gminę Targowiska). Ponadto, warto podkreślić, że opłata targowa ma ogólny charakter i może być/będzie mogła być pobierana nie tylko na terenie Targowiska, lecz na obszarze całej Gminy w miejscach, gdzie prowadzona jest sprzedaż poza budynkami lub ich częściami.
2017
2
wrz

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego związanego z budową targowiska miejskiego
Fragment:
Gmina budując i udostępniając mieszkańcom targowisko miejskie nie działa w charakterze przedsiębiorcy, wykonuje natomiast zadania o charakterze użyteczności publicznej, które pozostają poza zakresem ustawy o VAT. Targowisko będzie obiektem ogólnodostępnym. Gmina nie planuje zawierania żadnych umów cywilnoprawnych z konkretnymi użytkownikami targowiska, które skutkowałyby obowiązkiem podatkowym w podatku VAT. Wszystkie urządzenia, które powstaną w wyniku budowy, tj. w szczególności: boksy, stoły i stanowiska sprzedaży udostępniane będą sprzedającym i kupującym bezpłatnie. Na wybudowanym targowisku nie będzie również naliczana i pobierana opłata za rezerwowanie stanowiska handlowego dla danego sprzedawcy. Należy również wspomnieć, że na terenie Gminy Miasto ... nie ma obowiązku ponoszenia przez sprzedających opłaty targowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym stanie faktycznym Gmina Miasto ..., będąca czynnym podatnikiem podatku VAT, ma prawo do odliczenia w całości lub w części naliczonego podatku VAT znajdującego się w fakturach za wykonane roboty związane z budową targowiska miejskiego w ...? Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze treść art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w opisanym wyżej stanie faktycznym Gmina Miasto ... nie ma prawa do odliczenia w całości lub w części naliczonego podatku VAT znajdującego się w fakturach za wykonane roboty związane z budową targowiska miejskiego w ....
2017
23
sie

Istota:
Prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z przebudową targowiska
Fragment:
Targowisko nie jest budowane w celu czerpania dochodów z odpłatnego udostępniania stanowisk, ale w celu wykonywania zadań publicznych, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Targowisko ma charakter miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Gminy, którzy zamierzają na nim dokonywać zakupów. Z okoliczności sprawy nie wynika bowiem, że z targowiska mogą korzystać tylko ci mieszkańcy, którzy uiszczą opłaty za wstęp. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Gmina udostępniając targowisko dla mieszkańców działa jako organ władzy publicznej i nie działa jako podatnik. Tym samym wydatki związane z przebudową targowiska będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (pobieranie opłaty rezerwacyjnej na podstawie umów cywilno-prawnych), jak i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem (udostępnianie targowiska jako organ władzy publicznej). W świetle powyższych okoliczności, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku w związku z realizacją projektu polegającego na przebudowie targowiska. Wnioskodawca, zgodnie z art. 86 ust. 1, będzie miał prawo do odliczenia podatku w części w jakiej efekty realizowanego projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
2017
18
sie

Istota:
W zakresie uznania usług odpłatnej rezerwacji miejsc targowych za podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na przebudowę targowiska z zastosowaniem metody korekty wieloletniej, długości okresu korekty wieloletniej po zmianie przeznaczenia, prawa do dokonania wieloletniej korekty podatku naliczonego począwszy od deklaracji VAT za pierwszy kwartał 2014 r. oraz odpowiednio w deklaracjach składanych za następne lata oraz prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków dotyczących przebudowy targowiska.
Fragment:
Ze względu na brak związku pomiędzy nakładami związanymi z inwestycją w Targowisko, a działalnością opodatkowaną VAT, Gmina dotychczas nie odliczała podatku naliczonego od wydatków związanych z ww. przebudową Targowiska i nie ujmowała w ewidencji VAT (por. art. 109 ust. 3 ustawy o VAT) podatku naliczonego związanego z tymi wydatkami. Obecnie Gmina jest na etapie restrukturyzacji w zakresie działalności Targowiska. W ramach ww. restrukturyzacji Gmina zamierza wprowadzić dodatkowe opłaty (m.in. opłaty rezerwacyjne), które będą pobierane od osób handlujących na Targowisku z tytułu rezerwacji stanowiska lub stoiska handlowego. Powyższe opłaty będą pobierane na podstawie indywidualnych umów cywilnoprawnych zawieranych przez Gminę z osobami prowadzącymi działalność handlową na Targowisku. Zamiar dokonania ww. restrukturyzacji zostanie uzewnętrzniony przez Wnioskodawcę w uchwale Rady Miejskiej wprowadzającej opłaty rezerwacyjne na Targowisku, którą to Uchwałę Gmina planuje podjąć jeszcze przed końcem 2013 r. Dodatkowo, Gmina planuje powierzenie administrowania Targowiskiem Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (dalej: „ ZGKiM ”), działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego. W szczególności, do zakresu działań ZGKiM należałoby zarządzanie Targowiskiem, dbanie o przestrzeganie regulaminu, inkaso opłaty targowej oraz zawieranie w imieniu i na rzecz Gminy umów cywilnoprawnych z tytułu opłat rezerwacyjnych z podmiotami handlującymi, oraz wystawianie z tego tytułu, również w imieniu i na rzecz Gminy faktur VAT dokumentujących świadczenie przez Wnioskodawcę ww. usług.
2017
12
sie

Istota:
Brak prawa do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z budową targowiska
Fragment:
Targowisko ma charakter miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Gminy, którzy zamierzają na nim dokonywać zakupów. Z okoliczności sprawy nie wynika bowiem, że z targowiska będą mogli korzystać tylko ci mieszkańcy, którzy uiszczą opłaty za wstęp. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Gmina udostępniając targowisko dla mieszkańców będzie działała jako organ władzy publicznej i nie działała jako podatnik. Tym samym wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy, wydatki związane z budową targowiska będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (wynajem miejsc handlowych), jak i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem (udostępnianie targowiska jako organ władzy publicznej). W ocenie tut. Organu, o związku poniesionych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT decyduje okoliczność działalności Gminy jako organu władzy publicznej w zakresie udostępniania targowiska dla ogółu mieszkańców Gminy w celu dokonywania zakupów na ww. targowisku. Mając na uwadze powyższe oraz powołane w niniejszej sprawie przepisy, wskazać należy, iż skoro inwestycja będzie wykorzystywana zarówno do czynności opodatkowanych jak i niepodlegających opodatkowaniu, to Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało w całości prawo do odliczenia podatku VAT.
2017
11
sie

Istota:
1. Czy świadczone przez Gminę usługi odpłatnej rezerwacji stoisk handlowych oraz odpłatnej dzierżawy pawilonów handlowych, stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT i niekorzystające ze zwolnienia z VAT?
2. Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową Targowiska?
3. Czy Gmina ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki „bieżące” ponoszone w związku z funkcjonowaniem Targowiska?
Fragment:
Jednakże w ocenie tut. organu, to nie sam fakt pobierania opłaty targowej, niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, decyduje o związku poniesionych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, lecz okoliczność działalności Gminy jako organu władzy publicznej w zakresie udostępniania Targowiska dla ogółu mieszkańców Gminy w celu dokonywania zakupów na ww. Targowisku. Mając powyższe na uwadze, w odniesieniu do wydatków inwestycyjnych związanych z budową Targowiska poniesionych przez Gminę wskazać należy, że skoro – jak wynika z treści wniosku – przedmiotowe Targowisko wykorzystywane jest zarówno do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak i czynności niepodlegających opodatkowaniu, to w niniejszej sprawie zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 7b ustawy. Zatem w celu określenia kwoty podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od wydatków poniesionych na budowę Targowiska, które mieszczą się w pojęciu wytworzenia nieruchomości w rozumieniu art. 2 pkt 14a ustawy, Wnioskodawca jest obowiązany do określenia udziału procentowego, w jakim Targowisko jest wykorzystywane do celów działalności gospodarczej, bowiem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przysługuje jedynie w tej części, w jakiej Targowisko jest wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przy czym należy wskazać, że sposób wyodrębnienia kwot podatku naliczonego związanego ze sprzedażą opodatkowaną powinien mieć charakter obiektywny, determinowany okolicznościami sprawy.
2017
11
sie

Istota:
W zakresie braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na modernizację targowiska w trakcie prowadzenia inwestycji oraz po jej zakończeniu.
Fragment:
W ramach projektu zostanie wybudowane częściowo zadaszone targowisko z infrastrukturą towarzyszącą. Zadaszenie (wiata) będzie wykonana z konstrukcji stalowej. W ramach inwestycji zostanie wydzielone miejsce pod powierzchnię handlową targowiska przeznaczoną pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. Targowisko będzie obiektem całorocznym i ogólnodostępnym. W związku z planowaną przebudową Gmina będzie otrzymywała od Wykonawców robót budowlanych faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne. Targowisko będzie środkiem trwałym Gminy - własność Gminy. Obecnie jedynym przychodem Gminy związanym z działalnością targowiska jest pobierana w drodze inkasa opłata targowa. Wnioskodawca podkreśla, że opłata targowa ma charakter daniny publicznoprawnej, stanowiącej dochód publiczny i pobierana jest na podstawie i w wysokości określonej odrębnymi przepisami prawa (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych). W ramach ww. projektu Gmina nie zamierza zmieniać sposobu gospodarowania targowiskiem po jego modernizacji, tj. planuje się, że po zakończeniu modernizacji nadal jedyną opłatą pobieraną na targowisku będzie opłata targowa.
2017
28
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Targowisko
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.