Targowisko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to targowisko. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
maj

Istota:

Możliwości odzyskania podatku w związku z realizacją zadania pn. „Budowa targowiska (...)”.

Fragment:

W myśl art. 15 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Zatem opłata targowa jest szczególną formą daniny publicznej, pobieraną od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innych wydzielonych miejscach. Wysokość opłaty ustala właściwa miejscowo rada gminy w trybie określonym ustawowo. Gmina pobierając takie opłaty będzie działała jako organ władzy publicznej, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy, w konsekwencji czego opłaty te nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z opisu sprawy wynika, że Gmina planuje realizację inwestycji pn. „ Budowa targowiska (...) ”, w trybie „ zaprojektuj i wybuduj ”. W ramach inwestycji planuje się realizację następujących robót: przygotowanie terenu pod budowę targowiska – oczyszczenie i niwelacja terenu oraz roboty ziemne, utwardzenia – powierzchnia sprzedaży zadaszona, utwardzenia – powierzchnia sprzedaży niezadaszona, utwardzenia – parking (miejsca postojowe), utwardzenia – ciągi pieszo-jezdne części handlowej i parkingu, budynek administracyjno-sanitarny, zadaszenia stanowisk targowych (wiaty targowe), oświetlenie – lampy solarne, punkty poboru energii, instalacja fotowoltaiczna, odwodnienie targowiska, przyłącze kanalizacyjne (zbiornik bezodpływowy wraz z przyłączeniem do budynku), instalacja monitoringu, zieleń urządzona, obiekty małej architektury, dokumentacja projektowa.

2018
14
mar

Istota:

W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości wynikającego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne z tytułu przebudowy targowiska

Fragment:

Przebudowa targowiska umożliwi rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz promocję lokalnych produktów. Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy. Przedmiotowe targowisko będzie wykorzystywane przez Gminę ... do czynności niepodlegających podatkiem VAT. Na targowisku będzie pobierana tylko opłata targowa. Opłata targowa ma charakter daniny publicznoprawnej, stanowiącej dochód publiczny i pobierana będzie na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z póżn. zm.). Gmina z tytułu prowadzenia targowiska nie uzyska żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem VAT. Zasady korzystania z targowiska będą wynikały z „ Regulaminu korzystania z targowiska ”. Regulamin będzie m.in. określać, że: targowisko będzie całoroczne i ogólnodostępne, na targowisku dozwolone będzie prowadzenie sprzedaży artykułów rolno-spożywczych, prowadzenie działalności handlowej możliwe będzie na wyznaczonych stanowiskach, zarządca targowiska odpowiada za porządek, bezpieczeństwo oraz stan sanitarny. Wydatki na inwestycję zostaną udokumentowane wystawionymi przez wykonawców fakturami na Wnioskodawcę z wykazanymi na nich kwotami podatku naliczonego.

2018
27
lut

Istota:

Targowisko - odliczenie bieżące i inwestycyjne.

Fragment:

(...) Targowiska? W jaki sposób Gmina będzie mogła realizować prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych odpowiednio na przebudowę i utrzymanie Targowiska? Zdaniem Wnioskodawcy, Odpłatne udostępnianie miejsc i obiektów handlowych na Targowisku w zamian za opłatę rezerwacyjną, będzie stanowiło usługę opodatkowaną VAT, niepodlegającą zwolnieniu. W związku z rozpoczęciem świadczenia usług udostępniania miejsc i obiektów handlowych, o których mowa w pytaniu nr 1, niezwłocznie po oddaniu Targowiska do użytkowania, Gmina uzyska prawo od odliczenia VAT z faktur VAT dokumentujących wydatki na przebudowę oraz utrzymanie Targowiska. Gmina nie będzie miała obowiązku zastosowania udziału procentowego, w jakim Targowisko będzie wykorzystywane do działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 86 ust. 7b ustawy o VAT, gdyż przepis ten nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie w zakresie wydatków na przebudowę i utrzymanie Targowiska. Gmina będzie mogła realizować prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z wydatków na przebudowę i utrzymanie Targowiska w bieżącej deklaracji VAT, o ile nie upłyną dwa kolejne okresy rozliczeniowe licząc od końca okresu, w którym Gmina otrzyma(ła) fakturę i powstanie/powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy.

2018
6
lut

Istota:

Odpłatne udostępnianie stanowisk handlowych na targowisku opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego przy zakupach związanych z przebudową targowiska.

Fragment:

Natomiast, co do związku pomiędzy zakupionymi przez Gminę na potrzeby budowy Targowiska towarami i usługami oraz Wydatkami bieżącymi związanymi z funkcjonowaniem Targowiska, a wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych, wydaje się on bezpośredni i oczywisty. Bez wybudowania Targowiska oraz poniesienia Wydatków bieżących nie będzie możliwe świadczenie odpłatnych usług na rzecz handlujących podmiotów (w zakresie udostępnienia stanowisk handlowych oraz Usług reklamowych). Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, na Targowisku będzie pobierana wyłącznie Opłata rezerwacyjna, a ponadto Gmina będzie uzyskiwać wynagrodzenie za świadczenie Usług reklamowych. Na Targowisku nie będzie natomiast pobierana opłata targowa. W konsekwencji Targowisko wykorzystywane będzie wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym, w ocenie Gminy, będzie przysługiwać jej pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od Wydatków inwestycyjnych na budowę Targowiska oraz Wydatków bieżących. Zdaniem Gminy, na pełne prawo do odliczenia podatku VAT w ww. zakresie nie wpłynie fakt, iż niektóre podmioty będą mogły prowadzić handel na terenie Targowiska bezpłatnie. Nieodpłatne korzystanie ze stanowisk handlowych przez niektóre podmioty w żaden sposób nie wykracza poza cel wykonywanej przez Gminę działalności gospodarczej.

2018
27
sty

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia całej kwoty podatku VAT wykazanej na fakturach związanych z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie oraz modernizacji Targowiska.

Fragment:

Gmina dokonała przebudowy oraz modernizacji targowiska znajdującego się przy ulicy P. w K. (Inwestycja lub Targowisko). W ramach przedmiotowej Inwestycji Gmina poniosła wydatki na: opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją Targowiska, gruntowną przebudowę kanalizacji sanitarno-deszczowej zlokalizowanej na terenie Targowiska, gruntowną przebudowę nawierzchni płyty Targowiska, gruntowną przebudowę ogrodzenia Targowiska. Inwestycja została sfinansowana w całości ze środków Wnioskodawcy. Wszystkie faktury dokumentujące zakup towarów oraz usług związanych z Inwestycją zostały wystawione na Gminę. Inwestycja została oddana do użytkowania w grudniu 2012 roku i dotychczas Wnioskodawca nie dokonał odliczenia podatku VAT naliczonego na zakupie towarów oraz usług związanych z Targowiskiem. W związku z funkcjonowaniem Targowiska, Gmina świadczy usługę polegającą na rezerwacji stoisk handlowych na Targowisku na rzecz handlujących, w zamian za uiszczenie przez nich tzw. opłaty rezerwacyjnej – Gmina od samego początku realizacji Inwestycji miała zamiar pobierać opłatę z tytułu rezerwacji stoisk handlowych od podmiotów handlujących na Targowisku. Niezależnie od powyższego, Gmina pobiera również opłatę targową od podmiotów handlujących na Targowisku – opłata targowa ma charakter daniny publicznoprawnej i pobierana jest na podstawie odrębnych przepisów prawa (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych), a w zakresie poboru tej opłaty Gmina nie działa jako podatnik VAT.

2018
23
sty

Istota:

Prawo do częściowego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Fragment:

W odpowiedzi na pytanie: „W związku ze wskazaniem w opisie sprawy, że: „Zgodnie z projektem regulaminu targowiska osoby fizyczne osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej prowadzące sprzedaż na terenie targowiska obowiązane są do uiszczenia: (...) innych należności, związanych z korzystaniem z usług i urządzeń targowisk udostępnianych przez prowadzącego targowisko (min. wjazd na teren targowiska, parkowanie na parkingach należących do prowadzącego targowisko, najem stanowisk handlowych do prowadzenia sprzedaży, najem powierzchni pod ogłoszenia lub reklamy, rezerwacja stanowisk handlowych).”, należy jednoznacznie wskazać jakie inne należności związane z korzystaniem z usług i urządzeń targowisk udostępnianych przez prowadzącego targowisko zobowiązane są uiszczać podmioty prowadzące sprzedaż na terenie targowiska?”, Wnioskodawca wskazał, że podmioty prowadzące działalność na terenie targowiska miejskiego będą uiszczać inne odpłatne należności związane z korzystaniem z usług i urządzeń Targowisk Miejskich, takich jak: najem miejsca handlowego do prowadzenia sprzedaży, opłaty parkingowe, rezerwacja miejsca handlowego, powierzchnia pod reklamę, wjazd na teren targowiska (w formie opłaty jednorazowej lub karnetów), udostępnianie toalet. W odpowiedzi na pytanie: „ Czy targowisko jest wykorzystywane przez Gminę wraz z jej jednostką organizacyjną do działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2017
8
gru

Istota:

W zakresie wykorzystywania targowiska wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, oraz prawa i terminów do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wynagrodzenie dla P. w związku z realizacją zadań wynikających z umowy o prowadzenie Targowiska Miejskiego oraz inwestycji związanych z realizacją przebudowy Targowiska

Fragment:

W związku z realizacją Uchwały Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2016 r., w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego - Targowiska Miejskiego jego zadania przejęła do wykonania spółka komunalna P. Sp. z o.o. (dalej: „ Prowadzący Targowisko ”, „ P. ”), z którą to Miasto zawarło umowę o prowadzenie Targowiska Miejskiego. W ramach zawartej umowy P. zajmuje się prowadzeniem Targowiska a w szczególności: zarządzaniem majątkiem Targowiska, utrzymywaniem porządku i czystości, odśnieżaniem w okresie zimowym, udostępnianiem sanitariatów w dni targowe, pobieraniem opłaty targowej oraz opłaty z tytułu dzierżawy stanowisk handlowych jak i również opłaty miesięcznej za rezerwację miejsc handlowych, przestrzeganiem przepisów BHP i przeciwpożarowych w obrębie Targowiska, sprawowaniem nadzoru nad działalnością użytkowników Targowiska, kierowaniem pracą personelu zatrudnionego przy obsłudze Targowiska. Ponadto Prowadzący Targowisko w ramach posiadanych środków jest zobowiązany do przeprowadzania we własnym zakresie remontów i konserwacji urządzeń oraz innych inwestycji na terenie Targowiska. Zgodnie z postanowieniami umowy Prowadzący Targowisko w związku z pobieraniem ww. opłat zobowiązany jest do wystawiania i wydawania paragonów z kasy rejestrującej (opłata targowa), wystawiania i wydawania paragonów z kasy fiskalnej (opłaty rezerwacyjne, opłaty z tytułu dzierżawy stanowisk handlowych) oraz wystawiania faktur bądź innych dokumentów księgowych korzystającym z Targowiska w celach handlowych.

2017
7
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności, z tytułu których Gmina pobierać będzie opłaty po przebudowie Targowiska, momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę na terenie Targowiska oraz prawa do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z Targowiskiem.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 26 września 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności, z tytułu których Gmina pobierać będzie opłaty po przebudowie Targowiska, momentu powstania obowiązku podatkowego w związku z czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę na terenie Targowiska oraz prawa do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z Targowiskiem. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej: „ Wnioskodawca ”) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Targowisko Miejskie zlokalizowane jest na działkach Nr: 164011 i 164611. Nieruchomość stanowi własność Gminy. Targowisko miejskie nie jest związane z konkretną samorządową jednostką budżetową. Targowiskiem Miejskim, na podstawie porozumienia, administruje spółka Gminna Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Na Targowisku jest pobierana opłata targowa zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Opłatę targową pobiera wskazany w uchwale Rady Miejskiej inkasent. Obecnie PGKiM Sp. z o.o. w ramach zarządzania targowiskiem, pobiera od podmiotów, które wyrażą taką wolę, opłatę rezerwacyjną, z której to wpływów utrzymuje obiekt w stanie niepogorszonym. Opłaty te są przychodami PGKiM Sp. z o.o. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów (...)

2017
6
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją operacji.

Fragment:

Nowopowstała infrastruktura będzie stanowić dopełnienie już istniejącego targowiska miejskiego. Na targowisku wydzielona zostanie strefa sprzedaży produktów rolno-spożywczych w tym miejsca do sprzedaży certyfikowanych produktów ekologicznych wraz z oznakowaniem „ ... ”. Refundacji będą podlegać koszty kwalifikowane poniesione przez Gminę K.. Za koszt kwalifikowany uznany zostanie podatek od towarów i usług ( VAT) jeśli nie będzie on podlegał zwrotowi. Na targowisku będzie pobierana opłata targowa zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28 października 2015 r., tym samym nie będą tam pobierane żadne inne opłaty np. z tytułu dzierżawy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z planowaną przebudową targowiska miejskiego, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT związanego z realizacją ww. operacji? Zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie działania podejmowane związane z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie targowisk w tym rozbudowa i modernizacja targowiska miejskiego jest bez wątpienia przejawem wykonywania władztwa publicznego. Przy wykonywaniu tych czynności Gmina działa na ustawowo uregulowanych zasadach i co istotne pobiera należność (opłatę targową) o charakterze daniny publicznej, zaś dochód uzyskany z jej poboru służy celom publicznym.

2017
11
lis

Istota:

W zakresie prawa do odliczenie podatku naliczonego w związku z budową targowiska gminnego

Fragment:

Fakt, że Gmina będzie prowadzić na targowisku działalność podlegającą ustawie o podatku od towarów i usług, za którą pobierać będzie opłatę rezerwacyjną (czynsz dzierżawny) oraz będzie pobierać opłatę targową udostępniając miejsca dokonującym sprzedaży na targowiskach nie oznacza, że targowisko będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do celów działalności gospodarczej opodatkowanej. Targowisko - co do zasady - nie jest budowane w celu uzyskiwania dochodów z odpłatnego udostępniania, ale w celu wykonywania zadań publicznych, realizujących korzyść ogółu. Targowisko ma charakter miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Gminy, którzy zamierzają dokonywać na nim zakupów, a zatem ze swojej istoty zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Z okoliczności sprawy nie wynika przy tym, że z Targowiska mogą korzystać tylko ci mieszkańcy, którzy uiszczą opłaty za wstęp. Zatem Gmina udostępniając Targowisko dla mieszkańców działa jako organ władzy publicznej i nie działa jako podatnik. Budowa targowiska odbywać się będzie również w ramach władztwa publicznego gminy, na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym. Gmina zobowiązana jest do utrzymania targowiska bez względu na to, czy jest ono odpłatnie udostępniane innemu podmiotowi, czy też nie. Budowa targowiska jest działalnością wykonywaną przez Gminę jako podmiot prawa publicznego działający w charakterze organów władzy publicznej i jest ściśle związana z wykonywaniem władztwa publicznego.