Targowisko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to targowisko. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
gru

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie targowiska.

Fragment:

W szczególności zadania własne obejmują sprawy (pkt 11): targowisk i hal targowych. Gmina jest odpowiedzialna za realizację tego zadania, tj. do dokonania przebudowy targowiska miejskiego, a po jego przebudowie do administrowania i zarządzania ww. targowiskiem w celu umożliwienia producentom rolnym, społeczności lokalnej i wszystkim zainteresowanym prowadzenia handlu. Zgodnie z założeniami projekt ma na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez modernizację całorocznego targowiska miejskiego. Gmina w ramach ww. zadania związanego z wykonywaniem władztwa publicznego będzie pobierała opłatę targową w związku z udostępnianiem przedmiotowego targowiska osobom prowadzącym na nim sprzedaż. Targowisko jest miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców gminy, którzy zamierzają na nim dokonywać zakupów i nie będą uiszczać opłaty za wstęp. Ponoszone przez Gminę wydatki inwestycyjne na targowisko są dokumentowane przez dostawców/wykonawców fakturami VAT wystawianymi na Gminę. Nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Gminę do celów prowadzonej działalności gospodarczej, ale do innych celów, takich jak opłata targowa. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło w dniu 5 grudnia 2018 r.

2018
6
gru

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT usług rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku oraz brak prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na modernizację targowiska.

Fragment:

(...) Targowiska, z drugiej zaś, gdyby go im nie udostępniła, to na Targowisku nie mógłby odbywać się handel i nie byłoby możliwe pobieranie opłat eksploatacyjnych i rezerwacyjnych od podmiotów prowadzących sprzedaż na tym Targowisku. Należy podkreślić, że obecność na Targowisku potencjalnych nabywców (niekoniecznie przecież samych mieszkańców G. O.) jest niezbędna do tego, aby mogły być uzyskiwane korzyści z działalności gospodarczej skarżącej, choć nie musi prowadzić jej w celu osiągnięcia zysku. Udostępnianie Targowiska potencjalnym kupującym, w tym mieszkańcom, jak i pobór opłaty targowej, nie pozwalają – zdaniem Sądu – uznać, że skarżąca wykorzystuje Targowisko na cele inne niż związane z jej działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 86 ust. 2a u.p.t.u., jak to niezasadnie stwierdził organ interpretacyjny. ”; Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 804/17: „ Zdaniem Sądu, okoliczność, że od sprzedaży na targowiskach należne jest zobowiązanie podatkowe nie oznacza, że targowisko wykorzystywane jest zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej (wynajmu powierzchni targowej), jak i do celów innych, niemających charakteru działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

2018
15
lis

Istota:

Brak możliwości odliczenia podatku VAT związanego z realizacją inwestycji polegającej na urządzeniu targowiska.

Fragment:

Przykładowo, w wyroku z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt I FSK 1736/14 NSA wskazał, że: „ Obowiązek płacenia opłaty targowej nie jest zależny od świadczeń wzajemnych ze stron Gminy na rzecz kupców prowadzących sprzedaż na targowiskach. Na powyższe wskazuje art. 15 ust. 3 PodLokU, z którego wynika, że pobieranie opłaty targowej jest niezależnie od należności za korzystanie z urządzeń targowych, czy też konieczności ponoszenia opłat za usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Opłata targowa jest po prostu nieekwiwalentnym zobowiązaniem podatkowym powstającym z mocy prawa, z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, tj. dokonywania sprzedaży na targowisku (...) Zatem, skoro opłata targowa jest uzależniona od samego faktu sprzedaży, to nie można przyjąć, że uiszcza się ją od zajęcia powierzchni na targowisku. Innymi słowy: opłata targowa nie jest wynagrodzeniem za udostępnienie miejsca na targowisku ”. W konsekwencji należy uznać, że udostępniając Targowisko i pobierając opłatę targową Gmina będzie działać jako organ władzy publicznej i nie będzie działać jako podatnik VAT. Ponadto w ocenie Gminy Inwestycja nie będzie służyła jej do wykonywania jakichkolwiek czynności opodatkowanych VAT z uwagi na brak związku ponoszonych wydatków z – obecnymi lub przyszłymi – czynnościami opodatkowanymi VAT.

2018
25
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT w całości w związku z realizacją zadania nr 1 i nr 2 oraz z faktur dokumentujących wydatki bieżące poniesione na utrzymanie powstałego targowiska.

Fragment:

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina, co warte podkreślenia, samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym o konieczności budowy targowisk. Wykorzystywanie targowiska również do czynności opodatkowanych (pobieranie opłat rezerwacyjnych za powierzchnię handlową), nie oznacza, że przebudowa targowiska i budowa budynku socjalno-administracyjnego na tym targowisku oraz wydatki na utrzymanie całej ww. infrastruktury nastąpi w ramach prowadzonej przez Gminę działalności gospodarczej. Nadal w głównej mierze jest to sfera działań publicznoprawnych, która nie ma cech działalności gospodarczej. Przebudowa targowiska wynikająca z Zadania nr 1 oraz cała infrastruktura towarzysząca jak budynek socjalno-administracyjny, którego budowa stanowi Zadanie 2, nie są realizowane w celu czerpania dochodów z odpłatnego udostępniania (rezerwacji) powierzchni handlowych, ale w celu wykonywania zadań publicznych, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Targowisko ma charakter miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Gminy, którzy zamierzają na nim dokonywać zakupów. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Gmina udostępniając targowisko dla mieszkańców działa jako organ władzy publicznej i nie działa jako podatnik. Zatem wydatki związane z przebudową targowiska i budowy (...)

2018
13
paź

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tyt. wydatków dotyczących projektu.

Fragment:

Gmina przebudowując i udostępniając targowisko mieszkańcom nie działa w charakterze przedsiębiorcy. Wykonuje tutaj jedynie zadania o charakterze użyteczności publicznej, które pozostają poza zakresem ustawy o podatku od towarów i usług. Targowisko jest obiektem ogólnodostępnym. Gmina nie planuje zawierania jakichkolwiek umów o charakterze cywilnoprawnym z konkretnymi użytkownikami targowiska, które skutkowałyby obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług. Wszystkie urządzenia powstałe w wyniku realizacji tego zadania, w tym miejsca parkingowe, będą udostępniane sprzedającym i kupującym bezpłatnie. Jedynie na terenie targowiska będzie pobierana opłata targowa. Opłata targowa ma charakter daniny publicznoprawnej, stanowiącej dochód publiczny. Gmina z tytułu prowadzenia targowiska nie uzyska żadnych dochodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z realizacją inwestycji pn.: „ Przebudowa targowiska ”. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
11
paź

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT usług wynajmu stanowisk handlowych, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na budowę targowiska.

Fragment:

(...) Targowiska, z drugiej zaś, gdyby go im nie udostępniła, to na Targowisku nie mógłby odbywać się handel i nie byłoby możliwe pobieranie opłat eksploatacyjnych i rezerwacyjnych od podmiotów prowadzących sprzedaż na tym Targowisku. Należy podkreślić, że obecność na Targowisku potencjalnych nabywców (niekoniecznie przecież samych mieszkańców G. O.) jest niezbędna do tego, aby mogły być uzyskiwane korzyści z działalności gospodarczej skarżącej, choć nie musi prowadzić jej w celu osiągnięcia zysku. Udostępnianie Targowiska potencjalnym kupującym, w tym mieszkańcom, jak i pobór opłaty targowej, nie pozwalają - zdaniem Sądu - uznać, że skarżąca wykorzystuje Targowisko na inne cele inne niż związane z jej działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 86 ust.2a u.p.t.u., jak to niezasadnie stwierdził organ interpretacyjny. ”; wyrok WSA w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2017 r., sygn.. akt I SA/Ol 804/17: „ Zdaniem Sądu, okoliczność, że od sprzedaży na targowiskach należne jest zobowiązanie podatkowe nie oznacza, że targowisko wykorzystywane jest zarówno do celów prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej (wynajmu powierzchni targowej), jak i do celów innych, niemających charakteru działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

2018
10
paź

Istota:

Prawo do odliczenia/odzyskania w części podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa targowiska miejskiego (...)”.

Fragment:

Powstała infrastruktura będzie (w części) służyła czynnościom opodatkowanym, gdyż Gmina będzie zawierała umowy cywilnoprawne dotyczące powstałego targowiska. Użytkowanie targowiska będzie związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, tj. opłatą za korzystanie z mienia, rezerwacją miejsca na targowicy czy dzierżawą gruntu na targowicy i w odniesieniu do tej powierzchni targowiska oraz powstałych wiat targowych i budynku, która będzie faktycznie wykorzystywana na cele czynności opodatkowanych. W związku z realizowanym projektem pn. „ Przebudowa targowiska miejskiego (...) ” Gmina będzie wykonywała zadanie publiczne nałożone na nią ustawą o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy targowisk i hal targowych. Gmina będzie odpowiedzialna za realizację tego zadania, tj. do dokonania przebudowy targowiska miejskiego, a po jego przebudowie do administrowania i zarządzania ww. targowiskiem w celu umożliwienia producentom rolnym, społeczności lokalnej i wszystkim zainteresowanym prowadzenia handlu. Zgodnie z założeniami projekt ma na celu poprawę konkurencyjności producentów rolnych poprzez modernizację całorocznego targowiska miejskiego (...). Gmina będzie pobierała daninę publiczną w formie opłaty targowej w związku z udostępnianiem przedmiotowego targowiska osobom prowadzącym na nim sprzedaż.

2018
7
paź

Istota:

Możliwość odzyskania podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa targowiska w miejscowości X”.

Fragment:

Gmina związała się umową o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu „ Budowa targowiska w miejscowości X ”, w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja ww. zadania będzie wypełnieniem przez Gminę zadań własnych wynikających z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. w zakresie targowisk i hal targowych. Po wykonaniu inwestycji status targowiska nie ulegnie zmianie, pozostanie własnością Gminy. Targowisko nie będzie wykorzystywane do działalności gospodarczej, jak wskazał Wnioskodawca, nie może być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jedyny (ewentualny) dochód, jaki Gmina będzie otrzymywała z wybudowanego targowiska, będą to opłaty targowe pobierane na podstawie art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wydatki w ramach realizacji ww. inwestycji będą dokumentowane fakturami wystawionymi na Wnioskodawcę. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości obniżenia lub zwrotu podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na realizację projektu polegającego na budowie targowiska w miejscowości X. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
14
wrz

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na przebudowę targowiska oraz wydatki bieżące na utrzymanie targowiska

Fragment:

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina, co warte podkreślenia, samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym o konieczności budowy targowisk. Wykorzystywanie targowiska również do czynności opodatkowanych (wynajem powierzchni handlowych), nie oznacza, że jego przebudowa nastąpi – jak wynika z treści wniosku – w ramach prowadzonej przez Gminę działalności gospodarczej. Nadal w głównej mierze jest to sfera działań publicznoprawnych, która nie ma cech działalności gospodarczej. Targowisko nie jest przebudowywane w celu czerpania dochodów z odpłatnego udostępniania (rezerwacji) powierzchni handlowych, ale w celu wykonywania zadań publicznych, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Targowisko ma charakter miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Gminy, którzy zamierzają na nim dokonywać zakupów. Z okoliczności sprawy nie wynika bowiem, że z targowiska mogą korzystać tylko ci mieszkańcy, którzy uiszczą opłaty za wstęp. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Gmina udostępniając targowisko dla mieszkańców działa jako organ władzy publicznej i nie działa jako podatnik. Zatem – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – wydatki związane z przebudową oraz bieżącym utrzymaniem targowiska będą wykorzystywane do celów związanych zarówno z działalnością gospodarczą (do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług polegających na udostępnianiu targowiska na podstawie umów najmu), jak i do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (czynności niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem – realizacji zadań własnych).

2018
11
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową targowiska i wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska.

Fragment:

W związku z funkcjonowaniem targowiska Gmina będzie ponosić bieżące wydatki w zakresie utrzymania targowiska w należytym stanie, umożliwiającym handel, w tym m.in. koszty utrzymania czystości, dostawy wody i prądu, usługi ochrony, okresowe prace naprawcze itp. (dalej: wydatki bieżące). Wydatki te będą dokumentowane przez dostawców/usługodawców wystawionymi na Gminę fakturami VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową targowiska i wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska? Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Gminy, Gmina nie będzie mogła odliczyć VAT, gdyż pobieranie opłat targowych nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a tym samym nie podlega VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy o samorządzie gminnym, prowadzenie targowisk należy do zadań własnych Gmin. Zatem Gmina nie ma prawa odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową targowiska. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT prawo odliczenia podatku naliczonego w całości lub części jest związane z wykorzystaniem towarów i usług do czynności opodatkowanych VAT, które tutaj nie są przewidziane.