Targowisko | Interpretacje podatkowe

Targowisko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to targowisko. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia VAT w związku z budową targowiska.
Fragment:
(...) targowiska przeznaczonego do odpłatnego udostępniania (miejsca handlowe) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z inwestycją, polegającą na budowie targowiska przeznaczonego do odpłatnego udostępniania (miejsca handlowe). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ..., jako jednostka samorządu terytorialnego, w związku z planowaną inwestycją – budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych ... i ..., obręb ewidencyjny m. ..., planuje złożyć wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej na operację typu „ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji ... ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do wniosku o dofinansowanie konieczne jest dołączenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odzyskania podatku VAT w całości lub w części po zakończeniu inwestycji.
2016
21
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania usług odpłatnej dzierżawy Targowiska oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymywanych fakturach zakupowych dotyczących inwestycji związanych z Targowiskiem jak i z jego bieżącym utrzymaniem.
Fragment:
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego była odpowiedzialna za realizację projektu inwestycyjnego, którego przedmiotem była przebudowa położonego na terenie Gminy targowiska (dalej: „ Targowisko ”). Inwestycja ta została zrealizowana w latach 2012-2013. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowane zostały środki trwałe takie jak: budynek socjalno-sanitarny, utwardzenie terenu z kostki betonowej, ogrodzenie, zieleń, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, śmietnik oraz instalacje elektryczne. Wartość ww. inwestycji przekracza 15 000 zł. Gmina ponosi i w przyszłości będzie również wydatki zarówno inwestycyjne, jak i bieżące związane z Targowiskiem. Targowisko jest przedmiotem dzierżawy na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej przez Gminę z podmiotem zewnętrznym, który zajmuje się zarządzaniem Targowiskiem (dalej: „ Zarządca ”). Do zadań Zarządcy zalicza się ogólnie pojęty zarząd nad Targowiskiem, dbanie o jego stan techniczny, porządek na Targowisku oraz zapewnianie przestrzegania regulaminu Targowiska. Na mocy umowy dzierżawy Gmina z tytułu odpłatnego udostępnienia Targowiska pobiera od Zarządcy określone w umowie wynagrodzenie i wystawia w związku z tym faktury VAT, wykazując na nich VAT należny. Z kolei dochód Zarządcy stanowią należności z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz rezerwacji stanowisk handlowych znajdujących się na Targowisku.
2016
6
gru

Istota:
: miejsce opodatkowania sprzedaży własnych towarów na targowiskach w innych krajach Unii Europejskiej, które zostały uprzednio przywiezione z terytorium kraju
Fragment:
Stosownie do powyższego Wnioskodawca dokonując przemieszczenia własnych towarów na targowisko do Francji, Niemiec, Austrii gdzie dokonuje następnej dostawy finalnemu odbiorcy, dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ww. ustawy. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecia – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. W związku z powyższym stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży na targowisku na terytorium innych krajów Unii Europejskiej przez Wnioskodawcę towarów na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, miejscem dokonania dostawy ww. towarów będzie miejsce, w którym towary te znajdują się w momencie dostawy, czyli terytorium danego kraju unijnego. Tym samym dostawa towarów (sprzedaż) dokonana przez Wnioskodawcę na targowisku na terytorium innego kraju Unii Europejskiej nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie ponieważ w opisanym zdarzeniu przyszłym dostawa towarów (sprzedaż) dokonana przez Wnioskodawcę będzie opodatkowana na terytorium odpowiednio Francji, Niemiec, Austrii zgodnie z przepisami tam obowiązującymi, zasady ich opodatkowania przez Wnioskodawcę będą określały przepisy obowiązujące w danym państwie.
2016
17
cze

Istota:
Prawo do zwrotu podatku w związku z budową targowiska miejskiego.
Fragment:
Ponosiła wydatki inwestycyjne w zakresie budowy targowiska miejskiego wraz z wiatą targową, budynkiem WC oraz dyżurką (w tym przykładowo: prace projektowe dotyczące budowy targowiska, utwardzenie placu, postawienie zadaszenia, wykonanie toalet). Poniesione wydatki są udokumentowane wystawionymi na Gminę fakturami z wykazanymi na nich kwotami VAT. Ponadto będzie również ponosić koszty bieżące związane z utrzymaniem targowiska, tj. utrzymanie czystości, remonty i konserwacje, media. W grudniu 2014 r. Gmina oddała wyżej wymienioną inwestycję do użytkowania. Poza opłatą targową ma zamiar wprowadzić czynsz dzierżawny pobierany na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z każdym korzystającym ze stoisk handlowych lub zarządcą targowiska. Gmina zamierza wystawiać faktury VAT na rzecz podmiotów handlujących (lub zarządcy) oraz odprowadzać VAT według podstawowej stawki. Decyzję o wprowadzeniu czynszu dzierżawnego pobieranego na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z każdym korzystającym ze stoisk handlowych lub zarządcą targowiska, podjęła przed rozpoczęciem przedmiotowej inwestycji. Przedmiotowa inwestycja została oddana do odpłatnego użytkowania począwszy od grudnia 2014 r. do chwili obecnej.
2016
22
sty

Istota:
 • uznanie czy w przypadku świadczenia przez Miasto usług odpłatnej rezerwacji miejsc targowych i dokonywania poboru opłaty targowej Miasto będzie wykorzystywać targowisko wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT,
 • prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska i inwestycyjne związane z przebudową targowiska
 • okres rozliczeniowego, w którym Miasto winno dokonać odliczenia podatku VAT,
 • prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących usługę administrowania targowiskiem wystawianych przez zarządcę - MZGK SP. z o. o.,
 • Fragment:
  Rada Miasta uchwaliła regulamin targowiska, gdzie § 8 regulaminu stanowi: do zadań zarządcy targowiska należy: pobieranie opłaty targowej, za pośrednictwem inkasentów, umieszczanie na tablicy ogłoszeń, aktualnych dokumentów, utrzymanie porządku i czystości, bieżąca konserwacja i utrzymanie w sprawności infrastruktury targowiska, organizacja techniczna obsługi targowiska. zarządca targowiska ma prawo do: ustalania i pobierania opłaty za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne świadczone przez niego usługi, pobierania w imieniu Miasta .... opłaty za rezerwację stanowisk handlowych. Następnie w dniu 06 maja 2014r. zarządzeniem Nr ... Burmistrza Miasta ... zostały ustalone zasady rezerwacji stanowisk handlowych oraz wysokość opłat rezerwacyjnych, a uchwałą Nr ...., Rada Miasta ...., z dnia 29 maja 2014 r. określiła zasady ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa. W związku z tym, pomiędzy Miastem ..... a Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w .... zostały zawarte dwie odrębne umowy, tj.: 26 czerwca 2014 r. umowa o przekazaniu Targowiska Miejskiego „ ... ” w administrację zarządcy (MZGK Sp. z o. o.), której § 1 stanowi: Miasto .... przekazuje, a Zarządca targowiska przyjmuje, plac targowy Targowiska Miejskiego „ .... ” przy ul. .... w .... w administrację. § 3 stanowi: Zarządca targowiska zobowiązuje się do: utrzymania czystości i porządku na targowisku, dbania (...)
  2015
  11
  gru

  Istota:
  Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową targowiska.
  Fragment:
  Jednocześnie Gmina zaznaczyła, że bez poniesienia wydatków na budowę targowiska, nie byłaby w stanie odpłatnie udostępnić stoisk podmiotom zewnętrznym pod handel, tj. pobierać opłaty rezerwacyjnej. Wydatki z tytułu budowy targowiska w całości pozostają w związku z tą czynnością opodatkowaną VAT. Gdyby Gmina nie poniosła nakładów na wybudowanie targowiska, nie mogłaby świadczyć przedmiotowych usług, które podlegają opodatkowaniu VAT. Dlatego też, w opinii Wnioskodawcy, związek wydatków ponoszonych na budowę targowiska z wykonaniem czynności opodatkowanych jest niewątpliwy. Podmioty zewnętrzne nie zarezerwowałyby takich stanowisk, gdyby nie znajdowały się one na terenie targowiska, to jest miejsca uczęszczanego przez wielu mieszkańców Gminy i obszarów sąsiednich w celu dokonania zakupów. Jednoznacznie Gmina zaznaczyła, iż nie jest w stanie przyporządkować wydatków inwestycyjnych związanych z budową targowiska oraz wydatków bieżących związanych z jego funkcjonowaniem do jednego konkretnego rodzaju ww. czynności. Zarówno opłata targowa, jak również tzw. opłata rezerwacyjna, jest pobierana od każdego handlującego na targowisku. Z tytułu odpłatnego udostępnienia miejsc targowych (tj. w z związku z pobieraniem opłaty rezerwacyjnej), Gmina zamierza wystawiać na rzecz podmiotów handlujących faktury VAT oraz odprowadzać VAT należny według podstawowej stawki VAT.
  2015
  16
  paź

  Istota:
  Brak prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego od zakupów związanych z remontem i przebudową targowiska oraz brak prawa do pełnego odliczenia podatku od nabycia usługi administrowania targowiskiem
  Fragment:
  Pobieranie opłaty targowej (niepodlegającej VAT) nie ma związku z wykonaną inwestycją ponieważ opłata ta byłaby pobierana nawet wtedy, gdyby targowisko nie istniało. Natomiast świadczona przez Gminę usługa rezerwacji miejsc targowych na podstawie podpisywanych z podmiotami zainteresowanymi umów stanowi czynność opodatkowaną, spełniającą definicję usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT. Przed przystąpieniem do omawianej inwestycji obiekt ten nie był przedmiotem umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej. Na targowisku pobierana była przez inkasentów Gminy tylko opłata targowa. Po zakończeniu ww. inwestycji na podstawie umowy cywilnoprawnej Gmina zleciła ZGK utrzymanie i administrowanie targowiskiem gminnym. Umowa jest odpłatna, a należność wypłacana jest miesięcznie na podstawie faktur wystawionych Gminie przez ZGK. Targowisko przekazano do administrowania po podpisaniu umowy, której integralną częścią jest zestawienie składników targowiska potwierdzone podpisami uprawnionych osób po stronie przekazującej (Gmina) i wykonawcy (ZGK). Do obowiązków wykonawcy należy m.in. codzienny nadzór nad targowiskiem, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (polegający na zapewnieniu obecności swojego przedstawiciela na targowisku), zapewnienie handlującym wjazdu na teren targowiska, zabezpieczenie właściwej organizacji, utrzymanie czystości, przeprowadzanie bieżących remontów.
  2015
  8
  wrz

  Istota:
  Gmina ponosząc wydatki celem realizacji Inwestycji, nie nabyła prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dla potrzeb przebudowy Targowiska.
  Fragment:
  Gmina poniosła wydatki inwestycyjne związane z przebudową targowiska stałego w J. (dalej: Targowisko) przy udziale środków europejskich w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” objętego PROW na lata 2007-2013. Inwestycja obejmowała wykonanie odwodnienia terenu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenie targowiska, wykonanie parkingu, wybudowanie budynku sanitarno - administracyjnego, przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz budowę stoisk zadaszonych. Protokół odbioru prac od wykonawcy został sporządzony i Targowisko jest faktycznie użytkowane od 12.12.2013 roku. Targowisko zostało zaliczone przez Gminę do środków trwałych podlegających amortyzacji na podstawie przepisów o podatku dochodowym. Gmina poniosła z tytułu przebudowy Targowiska także koszty dokumentacji technicznej i koszty nadzoru inwestorskiego. Wydatki inwestycyjne oraz koszty dokumentacji technicznej i koszty nadzoru inwestorskiego zostały udokumentowane fakturami VAT, w których wykazane zostały kwoty podatku VAT naliczonego. Gmina ponosi również szereg wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Targowiska, przykładowo opłaty za media, środki czystości itp.
  2015
  25
  mar

  Istota:
  Uznanie odpłatnego udostępniania stoisk handlowych oraz placu manewrowego na targowisku za czynność podlegającą opodatkowaniu i niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.
  Fragment:
  W konsekwencji obowiązek płacenia opłaty targowej nie jest zależny od świadczeń wzajemnych ze strony Gminy na rzecz osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Tym samym, Gmina wykorzystywała/wykorzystuje targowisko w 100% do czynności opodatkowanych VAT. Tożsame stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 września 2014 r. o sygn. I FSK 379/14. Gmina stoi na stanowisku, iż po dniu 16 grudnia 2013 r. wykorzystywała/wykorzystuje teren targowiska jedynie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. czynności odpłatnej dzierżawy części terenu targowiska. Zarówno po dniu 16 grudnia 2013 r., jak i przed dniem 18 października 2010 r. oraz po tym dniu (tj. 18 października 2010 r.) Wnioskodawca ponosił/ponosi/będzie ponosić wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska. Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska są/będą wystawiane co do zasady na Gminę (tj. z podaniem danych Gminy jako nabywcy towarów i usług). Niemniej, część faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z funkcjonowaniem i utrzymaniem targowiska były/są/mogą być omyłkowo wystawiane z danymi Urzędu Miejskiego jako nabywcą towarów i usług. Jednakże, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem organów podatkowych oraz orzecznictwem sądowym, Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur błędnie wystawionych jeśli błąd dotyczył omyłkowego (1) wskazania Urzędu jako nabywcy, przy jednoczesnym wskazaniu nr NIP Gminy, (2) nr NIP Urzędu, przy jednoczesnym wskazaniu Gminy jako nabywcy lub (3) wskazania Urzędu jako nabywcy i nr NIP Urzędu, bez konieczności korygowania takich faktur.
  2015
  1
  sty

  Istota:
  Opodatkowanie odpłatnego świadczenia usług oraz brak prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją inwestycji modernizacji targowiska oraz wydatków bieżących.
  Fragment:
  Zamiar dokonania ww. zmiany znalazł odzwierciedlenie w uchwale Rady Miejskiej nr ... z dnia 29 października 2013 r. wprowadzającej nowy regulamin Targowiska uwzględniający opłaty rezerwacyjne na Targowisku (dalej „ Uchwała ”). Uchwała została wydana po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Targowiska wydanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O., jednakże przed przyjęciem wybudowanych środków trwałych na stan majątku Gminy oraz faktycznym oddaniem Targowiska do użytkowania handlującym na nim podmiotom, które nastąpiło w dniu 2 stycznia 2014 r. Odłożenie faktycznego momentu oddania do użytkowania Targowiska było spowodowane prośbą kupców, skierowaną w dniu 3 grudnia 2013 r. do Burmistrza D. Dodatkowo, Gmina powierzyła administrowanie Targowiskiem zewnętrznemu podmiotowi (dalej: „ Administrator ”). Do zakresu działań Administratora należy min. zarządzanie Targowiskiem, dbanie o przestrzeganie regulaminu, inkaso opłaty targowej oraz wszelkich innych opłat nakładanych na osoby handlujące na Targowisku. Administrator ponosi również opłaty z tytułu odbioru odpadów z Targowiska. Z tytułu wykonywanych usług Administratorowi przysługuje wynagrodzenie za administrowanie Targowiskiem. Usługi związane z pobieraniem opłaty rezerwacyjnej będą przez Gminę dokumentowane fakturami VAT, a obrót z tytułu ww. usług Gmina będzie ujmowała w swych rejestrach sprzedaży VAT.
  2014
  10
  paź
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Targowisko
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.