Targowisko | Interpretacje podatkowe

Targowisko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to targowisko. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania polegającego na budowie targowiska gminnego w .... wraz z infrastrukturą techniczną
Fragment:
Obciążanie handlujących opłatą targową następuje z mocy prawa i w żaden sposób nie wymaga wykorzystywania targowiska przez Gminę. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ww. ustawy opłata targowa jest pobierana od handlujących we wszelkich miejscach, gdzie prowadzona jest sprzedaż – również poza terenem targowiska. A zatem inwestycja będzie wykorzystywana tylko do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Zdaniem Gminy, nie będzie jej przysługiwać prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki, które zostaną poniesione na budowę targowiska wraz z parkingiem. Zdaniem Wnioskodawcy, brak jest prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją zadania związanego z budową targowiska wraz z parkingiem, gdyż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Gmina w związku z funkcjonowaniem targowiska będzie pobierała tylko opłatę targową, która jest nakładana na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina jest czynnym podatnikiem VAT. Przepis art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług przyjmuje zasadę, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
2017
22
lip

Istota:
Możliwość odzyskania podatku VAT w związku z realizacją inwestycji mającej na celu przebudowę targowiska
Fragment:
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina, co warte podkreślenia, samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym o konieczności budowy targowisk. Jakkolwiek Wnioskodawca wskazał, że będzie wykorzystywał targowisko do czynności opodatkowanych, nie oznacza, że jego przebudowa nastąpi wyłącznie w ramach prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej. Nadal w głównej mierze jest to sfera działań publicznoprawnych, która nie ma cech działalności gospodarczej. Targowisko nie jest budowane/przebudowywane wyłącznie w celu czerpania dochodów z odpłatnego udostępniania stanowisk, ale także w celu wykonywania zadań publicznych, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Targowisko ma charakter miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Gminy, którzy zamierzają na nim dokonywać zakupów. Z okoliczności sprawy nie wynika bowiem, że z targowiska mogą korzystać tylko ci mieszkańcy, którzy uiszczą opłaty za wstęp. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Gmina udostępniając targowisko dla mieszkańców działa jako organ władzy publicznej i nie działa jako podatnik. Zatem – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – wydatki związane z przebudową targowiska będą wykorzystywane do celów związanych zarówno z działalnością gospodarczą (do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług polegających na udostępnianiu stanowisk targowych za opłatą rezerwacyjną), jak i do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą (czynności niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem polegających na udostępnianiu targowiska jako organ władzy publicznej).
2017
20
lip

Istota:
Ustalenie, czy odpłatne udostępnianie miejsc handlowych na Targowisku, na rzecz podmiotów zewnętrznych, na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowić będzie usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia.
Określenie, czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z Targowiskiem.
Fragment:
(...) Targowiskiem - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy odpłatne udostępnianie miejsc handlowych na Targowisku, na rzecz podmiotów zewnętrznych, na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowić będzie usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, niekorzystającą ze zwolnienia oraz w zakresie określenia, czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia pełnych kwot podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące związane z Targowiskiem. Wniosek został uzupełniony pismem w dniu 9 czerwca 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Na terenie Gminy znajduje się targowisko miejskie (dalej: Targowisko). Obecnie, Gmina zamierza zrealizować inwestycję polegającą na przebudowie przedmiotowego Targowiska, pn.: „ Przebudowa targowiska miejskiego (...) ” (dalej: Inwestycja, Projekt). W związku z przebudową Targowiska, Gmina planuje poniesienie wydatków (dalej: (...)
2017
19
lip

Istota:
Prawo do odliczenia podatku VAT w związku z budową targowiska i jego bieżącym utrzymaniem
Fragment:
Działka kolejowa po dawnej wagonowni przy ul. ..., na której planowana jest lokalizacja targowiska stanowi własność ... (Gmina będzie dzierżawić ww. teren od Spółki ... na mocy umowy dzierżawy). W ramach projektu planowane jest m.in. wykonanie zadaszenia dla sprzedaży produktów rolno-spożywczych, które będą zajmować co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska. Ponadto targowisko będzie: utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Wyposażone będzie w odpływ wody deszczowej oraz miejsca parkingowe i urządzenia sanitarno-higieniczne. Targowisko będzie obiektem całorocznym i ogólnodostępnym. W związku z planowaną budową nowego targowiska Gmina będzie otrzymywała od Wykonawców robót budowlanych faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne (faktury będą wystawiane na Gminę ...). Targowisko będzie środkiem trwałym Gminy, stanowiło będzie własność Gminy. W przyszłości Gmina ponosić również będzie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem targowiska (np. koszty energii, sprzątania itp.). Obecnie przychodami Gminy związanymi z działalnością targowisk jest: pobierana w drodze inkasa opłata targowa, która ma charakter daniny publicznoprawnej, stanowiącej dochód publiczny i pobierana jest na podstawie i w wysokości określonej odrębnymi przepisami prawa (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych tj.
2017
19
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku w związku z przebudową targowiska.
Fragment:
W szczególności zadania własne obejmują sprawy targowisk i hal targowych (art. 7 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy o samorządzie gminnym). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716, z późn. zm.), rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b. Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ww. ustawy, targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach (art. 15 ust. 2b cyt. ustawy). W myśl art. 15 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Zatem opłata targowa jest szczególną formą daniny publicznej, pobieraną od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innych wydzielonych miejscach.
2017
12
lip

Istota:
Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową targowiska?
Fragment:
Jak zauważył WSA w Łodzi w wyroku z dnia 5 lipca 2011 r. (I SA/Łd 595/2011): „ Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowiska oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko (art. 15 ust. 3 ustawy). Stąd handlujący na targowisku, mimo uiszczania czynszu dzierżawnego, opłaty za wjazd na targowisko lub zajęcie straganu, muszą również płacić opłatę targową na rzecz gminy ”. Z powyższego wynika więc, że w sprawie będącej przedmiotem wniosku, wydatki związane z budową i utrzymaniem targowiska, nie będą miały związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z budową targowiska. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana, na podstawie przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, co oznacza, że przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.
2017
12
lip

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku od nakładów inwestycyjnych w związku z przebudową targowiska oraz bieżących kosztów utrzymania
Fragment:
W ramach inwestycji, na którą Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, zostanie dokonana modernizacja targowiska gminnego w miejscowości .... Targowisko będzie obiektem całorocznym i ogólnodostępnym. W ramach modernizacji targowisko zostanie utwardzone, powstaną pawilony handlowe, zadaszone lady i cała infrastruktura towarzysząca (miejsca parkingowe, oświetlenie, urządzenia sanitarno-higieniczne, odpływ wody deszczowej itp.). W związku z planowaną przebudową targowiska Gmina będzie otrzymywała od Wykonawców robót budowlanych faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne. Targowisko będzie środkiem trwałym, stanowiło będzie własność Gminy. W przyszłości Gmina ponosić będzie wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem targowiska (np. koszty energii, wywozu śmieci). W chwili obecnej na terenie targowiska pobierana jest opłata targowa w oparciu o przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata ta ma charakter daniny publicznoprawnej, stanowiącej dochód publiczny i pobierana jest na podstawie i w wysokości określonej uchwałą Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie opłaty targowej. Gmina zamierza po modernizacji targowiska i wybudowaniu pawilonów handlowych wprowadzić możliwość dzierżawy wyżej wymienionych obiektów, jak również ma zamiar pobierać dodatkową opłatę rezerwacyjną za miejsca targowe, która pobierana będzie od osób handlujących na targowisku z tytułu rezerwacji stanowiska lub stoiska handlowego.
2017
8
lip

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na budowę targowiska w trakcie prowadzenia inwestycji oraz po jej zakończeniu.
Fragment:
Wydatki na budowę targowiska poniesie Gmina. Na Gminę będą wystawione faktury w tym zakresie. Inwestycja w zakresie budowy targowiska zostanie przyjęta na stan środków trwałych dokumentem OT. Jej wartość przekroczy 15 tys. PLN. Gmina planuje, że po zakończeniu budowy targowiska jedyną opłatą pobieraną na targowisku będzie opłata targowa. Gmina będzie nieodpłatnie umożliwiała korzystanie zainteresowanym z wiat handlowych, toalety oraz parkingu. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na budowę targowiska w trakcie prowadzenia inwestycji oraz po jej zakończeniu. Jak wynika z powołanych przepisów prawa, odliczenie podatku uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – po zakończeniu budowy targowiska jedyną opłatą pobieraną na targowisku będzie opłata targowa, która traktowana jest na gruncie podatku VAT jako danina publiczna, a Gmina będzie nieodpłatnie umożliwiała korzystanie zainteresowanym z wiat handlowych, toalety oraz parkingu.
2017
7
lip

Istota:
W zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z przebudową targowiska
Fragment:
Pobór opłaty nie ma również wpływu na wykonywanie zadań własnych, do których należy m. in. utrzymanie targowisk. Nie można więc przyjąć, że Gmina wykorzystuje nieruchomość w postaci targowiska do celów poboru z mocy prawa opłaty targowej. Powyższe zagadnienie było już niejednokrotnie przedmiotem analizy Naczelnego Sądu Administracyjnego. W efekcie tych rozważań wypracowane zostało jednolite stanowisko w tym zakresie, mające swój wyraz w orzeczeniach tak jak wyroki NSA o sygn. akt: I FSK 115/15 z dnia 9 listopada 2016 r., I FSK 93/15 z dnia 11 października 2016 r., I FSK 208/15 z 6 września 2016 r., I FSK 2032/14 z 20 kwietnia 2016 r., I FSK 379/14 z 2 września 2014 r., I FSK 1279/14 z 30 grudnia 2014 r., I FSK 1013/14 z 30 czerwca 2015 r., I FSK 696/14 z 23 lipca 2015 r. W związku z powyższym w przedmiotowej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące uznanie odpłatnego użytkowania targowiska i parkingu przy targowisku za czynności opodatkowane od których Gminie będzie przysługiwało prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w całości. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z budową targowiska będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
2017
28
cze

Istota:
W zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z budową targowiska
Fragment:
Gmina planuje złożyć wniosek na dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie targowiska gminnego „ ... ” w ramach operacji typu „ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów ” objętej PROW na lata 2014-2020. W ramach inwestycji przewidziano m.in. zadaszenie stoisk targowych (namioty handlowe), budowę toalety publicznej, oświetlenia, drogi dojazdowej, ciągu pieszego, miejsc postojowych oraz odwodnienie i utwardzenie terenu. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie (po zakończeniu inwestycji) Gmina będzie ponosiła wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska (dostawa wody, energii, wywóz nieczystości). Od handlujących na targowisku pobierana będzie opłata targowa (tak jak dotychczas jest to praktykowane). Poza tym regulamin targowiska będzie uwzględniał opłatę rezerwacyjną (czynsz dzierżawny). Gmina będzie zawierała umowy z handlującymi dotyczące opłaty rezerwacyjnej, wystawiać faktury na czynsz dzierżawny i odprowadzać podatek VAT należny. Opłata rezerwacyjna będzie wpływać na konto bankowe Gminy. W związku z tym wybudowane targowisko będzie wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT od realizacji inwestycji polegającej na budowie targowiska gminnego „ ... ”.
2017
23
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Targowisko
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.