Targowisko | Interpretacje podatkowe

Targowisko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to targowisko. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne poniesione na modernizację targowiska.
Fragment:
W ramach swoich zadań własnych Gmina prowadzi targowisko. Dotychczas Gmina nie wykonywała na targowisku działalności opodatkowanej VAT. W szczególności Gmina nie pobierała na targowisku odpłatności z tytułu dzierżawy miejsc handlowych, rezerwacji miejsc handlowych, za postój pojazdów na parkingu targowiska lub za możliwość skorzystania z toalety. Jedyną opłatą pobieraną na targowisku jest opłata targowa. Opłata targowa jest dochodem Gminy o charakterze publicznoprawnym. Gmina ma zamiar przeprowadzić inwestycję obejmującą remont oraz modernizację placu targowego, w ramach której zostaną wykonane następujące prace: wymiana istniejącej nawierzchni utwardzonej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, oświetlenie targowiska, wydzielenie miejsc parkingowych, zamontowanie urządzenia sanitarnohigienicznego (toalety przenośnej) oraz budowa wiat handlowych. Całość placu będzie pełniła funkcję ciągu pieszo-jezdnego. Gmina nie zamierza zmieniać sposobu gospodarowania targowiskiem po jego modernizacji, tj. planuje się, że po zakończeniu modernizacji nadal jedyną opłatą pobieraną na targowisku będzie opłata targowa.
2017
24
maj

Istota:
Brak obowiązku korekty podatku VAT w związku z inwestycją polegającą na przebudowie targowiska, na podstawie art. 90c ust. 1 – 3 ustawy
Fragment:
U z 2016 r. poz. 716 z dnia 25.05.2016 r.) innych niż budowle czy budynki, od których pobierany jest podatek od nieruchomości, czyli w związku dokonywaniem sprzedaży na targowisku. Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży między innymi na targowisku. Obowiązek płacenia opłaty targowej nie jest zależny od świadczeń wzajemnych ze strony Gminy na rzecz kupców dokonujących sprzedaży na targowiskach, co wprost wynika z art. 15 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym pobieranie opłaty targowej jest niezależne od należności za korzystanie z urządzeń targowych, czy też konieczności ponoszenia opłat za usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Gmina Miejska .... w 2013 roku dokonała przebudowy targowiska pn. „ .... ” realizowaną w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności miejskiej ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podatek od towarów i usług o zakupów inwestycyjnych nie był „ wydatkiem kwalifikowalnym ”. W ramach inwestycji przebudowano targowisko miejskie, w tym dokonano przebudowy płyty targowiska, modernizacji oświetlenia, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, odwodnienie terenu z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowano zadaszone stanowiska na co najmniej połowie powierzchni handlowej, wybudowano obiekt wyposażony w urządzenia sanitarnohigieniczne.
2017
18
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie określenia sposobu wykorzystania targowiska w związku z art. 86 ust. 7b ustawy o VAT.
Fragment:
Podkreślić należy, że opłata targowa była i jest pobierana niezależnie od inwestycji przeprowadzonej na targowisku. Ponadto, opłata targowa jest pobierana nie tylko na obiekcie targowiska, ale w każdym miejscu gdzie występuje sprzedaż (przykładowo w sytuacji, gdy przed targowiskiem nastąpiłaby sprzedaż, Gmina ma prawo pobrać z tego tytułu opłatę skarbową). Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji, gdy pobieranie opłaty targowej (od sprzedawców na targowisku), następuje w obiekcie który w całości wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych powoduje, że nie ma obiektywnej możliwości przyporządkowania dokonanych zakupów do jednego konkretnego rodzaju działalności. Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, stwierdzić należy, że pobieranie opłaty targowej na obiekcie targowiska nie należy w ogóle traktować jako wykorzystywania tego obiektu do celów innych niż prowadzona przez podatnika działalność gospodarcza, ponieważ nie można łączyć poboru opłaty targowej, która jest pobierana na całym terytorium Gminy, z wykorzystywaniem tylko obiektu targowiska. Gdyby uznać, że pobieranie opłaty targowej jest głównym celem przebudowy i rozbudowy targowiska, to tak jakby stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości na terenie Gminy jest nastawiona przede wszystkim na pobór podatku od nieruchomości (a więc zakup takiej nieruchomości przez Gminę, w celu jej późniejszej sprzedaży byłby częściowo związany z wykorzystaniem na cele inne niż działalność opodatkowana VAT).
2017
18
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z przebudową targowiska
Fragment:
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina, co warte podkreślenia, samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym o konieczności budowy targowisk. Wykorzystywanie targowiska również do czynności opodatkowanych, nie oznacza, że jego budowa nastąpiła w ramach prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej. Nadal w głównej mierze jest to sfera działań publicznoprawnych, która nie ma cech działalności gospodarczej. Targowisko nie jest budowane w celu czerpania dochodów z odpłatnego udostępniania stanowisk, ale w celu wykonywania zadań publicznych, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Targowisko ma charakter miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Gminy, którzy zamierzają na nim dokonywać zakupów. Z okoliczności sprawy nie wynika bowiem, że z targowiska mogą korzystać tylko ci mieszkańcy, którzy uiszczą opłaty za wstęp. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Gmina udostępniając targowisko dla mieszkańców działa jako organ władzy publicznej i nie działa jako podatnik. Tym samym wydatki związane z przebudową targowiska są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (udostępnianie stanowisk targowych za opłatą rezerwacyjną), jak i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem (udostępnianie targowiska jako organ władzy publicznej).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania podatkiem VAT udostępniania stanowisk targowych za opłatą rezerwacyjno-eksploatacyjną oraz parkowania na terenie placu targowego za opłatą parkingową, prawa do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wykazanego w fakturach dokumentujących wydatki inwestycyjne i bieżące poniesione na modernizację i utrzymanie targowiska oraz sposobu odliczenia kwot podatku naliczonego od ww. wydatków
Fragment:
I SA/Rz 881/16, zgodził się z dotychczasowym stanowiskiem NSA, stwierdzając, że „ Odnosząc się do wpływu pobierania opłaty targowej na prawo do odliczenia VAT od wydatków na modernizację targowiska miejskiego należy uznać, że pobieranie opłaty targowej przez gminę nie ma wpływu na prowadzenie działalności na targowisku. Targowisko jest wykorzystywane tylko do prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę, co oznacza, że z tego tytułu przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego. ” W świetle argumentów przedstawionych do uzasadnienia pytania 1 jest bezsporne, że towary i usługi nabywane i wykorzystywane w ramach inwestycji w Targowisko, a także w związku z jego bieżącym utrzymaniem są bezpośrednio związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi VAT Gminy. Jednocześnie należy wskazać, że towary oraz usługi nabywane dla potrzeb inwestycji w Targowisko i bieżącego utrzymania Targowiska nie służą i nie będą służyć do wykonywania czynności, które nie są opodatkowane VAT lub które byłyby z VAT zwolnione. Targowisko było i jest odpłatnie udostępniane handlowcom, a uiszczenie opłaty rezerwacyjno-eksploatacyjnej było/jest warunkiem koniecznym prowadzenia handlu w określonym miejscu. Targowisko zatem nie było/nie jest wykorzystywane do wykonywania innych czynności niż opodatkowane (tj. innych niż opodatkowane a podlegające VAT np. zwolnionych z VAT) – nie zmienia tego fakt, iż jednocześnie Gmina pobierała opłatę targową z tytułu handlu na Targowisku (co należy uznać za czynność pozostającą poza VAT).
2017
10
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z budową targowiska w ramach projektu pn. „Budowa targowiska miejskiego ...”
Fragment:
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina, co warte podkreślenia, samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tymo konieczności budowy targowisk. Należy wskazać, że funkcjonowanie targowiska nie oznacza, że dzieje się to w ramach prowadzonej przez Gminę działalności gospodarczej. Nadal jest to sfera działań publicznoprawnych, która nie ma cech działalności gospodarczej. Targowisko ze swojej istoty zaspokaja bowiem zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Opłata targowa pobierana jest zatem w związku z wypełnieniem przez Gminę obowiązku zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty przez zapewnienie publicznego, ogólnodostępnego miejsca do prowadzenia handlu. Targowisko nie jest przebudowane w celu czerpania dochodów, ale w celu wykonywania zadań publicznych, realizujących korzyść ogółu. Przechodząc na grunt ustawy o VAT stwierdzić trzeba, że budowa targowiska odbywa się nadal w ramach władztwa publicznego gminy, na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym. Gmina zobowiązana jest do utrzymania targowiska bez względu na to, czy jest ono odpłatnie udostępniane innemu podmiotowi czy też nie. Budowa targowiska jest działalnością wykonywaną przez gminę jako podmiot prawa publicznego działający w charakterze organów władzy publicznej i jest ściśle związana z wykonywaniem władztwa publicznego.
2017
10
maj

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi utrzymania targowiska przez Administratora wg sposobu określenia proporcji, o którym mowa w art. 86 ust. 2a ustawy,Wskazanie, czy sposób kalkulacji „prewspółczynnika” ustalony przez Gminę najlepiej odpowiada specyfice wykonywanej przez Gminę działalności.
Fragment:
W ramach działalności w zakresie targowisk i hal targowych, w tym w zakresie organizacji lokalnej działalności handlowej na targowisku miejskim, Gmina świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności: udostępnia do odpłatnego korzystania teren i urządzenia targowiska miejskiego oraz teren miejsc wyznaczonych do handlu okrężnego; umożliwia za odpłatnością wywieszanie ogłoszeń i reklam oraz nadawanie ich przez radiowęzeł; umożliwia za odpłatnością rezerwację miejsc na targowisku; umożliwia za odpłatnością pozostawienie sprzętu na targowisku; wydzierżawia teren pod kioski handlowe na targowisku. Na podstawie umowy między Gminą a Administratorem, Administrator zobowiązany jest do wykonywania m.in. następujących czynności na rzecz Gminy: zapewnienie porządku i czystości na targowisku miejskim oraz miejscach wyznaczonych do handlu okrężnego, zapewnienie porządku i czystości w miejscach wyznaczonych do handlu okrężnego prowadzonego w związku z uroczystościami odpustowymi, wykonywanie konserwacji i bieżących napraw sprzętu stanowiącego wyposażenie targowiska miejskiego oraz miejsc (...)
2017
10
maj

Istota:
Prawo do odliczenia VAT w związku z budową targowiska.
Fragment:
(...) targowiska przeznaczonego do odpłatnego udostępniania (miejsca handlowe) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 19 października 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z inwestycją, polegającą na budowie targowiska przeznaczonego do odpłatnego udostępniania (miejsca handlowe). We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Gmina ..., jako jednostka samorządu terytorialnego, w związku z planowaną inwestycją – budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych ... i ..., obręb ewidencyjny m. ..., planuje złożyć wniosek o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej na operację typu „ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji ... ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury ”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Do wniosku o dofinansowanie konieczne jest dołączenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odzyskania podatku VAT w całości lub w części po zakończeniu inwestycji.
2016
21
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania usług odpłatnej dzierżawy Targowiska oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego wykazanego na otrzymywanych fakturach zakupowych dotyczących inwestycji związanych z Targowiskiem jak i z jego bieżącym utrzymaniem.
Fragment:
Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego była odpowiedzialna za realizację projektu inwestycyjnego, którego przedmiotem była przebudowa położonego na terenie Gminy targowiska (dalej: „ Targowisko ”). Inwestycja ta została zrealizowana w latach 2012-2013. W ramach przedmiotowej inwestycji wybudowane zostały środki trwałe takie jak: budynek socjalno-sanitarny, utwardzenie terenu z kostki betonowej, ogrodzenie, zieleń, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa, śmietnik oraz instalacje elektryczne. Wartość ww. inwestycji przekracza 15 000 zł. Gmina ponosi i w przyszłości będzie również wydatki zarówno inwestycyjne, jak i bieżące związane z Targowiskiem. Targowisko jest przedmiotem dzierżawy na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej przez Gminę z podmiotem zewnętrznym, który zajmuje się zarządzaniem Targowiskiem (dalej: „ Zarządca ”). Do zadań Zarządcy zalicza się ogólnie pojęty zarząd nad Targowiskiem, dbanie o jego stan techniczny, porządek na Targowisku oraz zapewnianie przestrzegania regulaminu Targowiska. Na mocy umowy dzierżawy Gmina z tytułu odpłatnego udostępnienia Targowiska pobiera od Zarządcy określone w umowie wynagrodzenie i wystawia w związku z tym faktury VAT, wykazując na nich VAT należny. Z kolei dochód Zarządcy stanowią należności z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz rezerwacji stanowisk handlowych znajdujących się na Targowisku.
2016
6
gru

Istota:
: miejsce opodatkowania sprzedaży własnych towarów na targowiskach w innych krajach Unii Europejskiej, które zostały uprzednio przywiezione z terytorium kraju
Fragment:
Stosownie do powyższego Wnioskodawca dokonując przemieszczenia własnych towarów na targowisko do Francji, Niemiec, Austrii gdzie dokonuje następnej dostawy finalnemu odbiorcy, dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w art. 13 ust. 3 ww. ustawy. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecia – miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy. W związku z powyższym stwierdzić należy, że w przypadku sprzedaży na targowisku na terytorium innych krajów Unii Europejskiej przez Wnioskodawcę towarów na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, miejscem dokonania dostawy ww. towarów będzie miejsce, w którym towary te znajdują się w momencie dostawy, czyli terytorium danego kraju unijnego. Tym samym dostawa towarów (sprzedaż) dokonana przez Wnioskodawcę na targowisku na terytorium innego kraju Unii Europejskiej nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Jednocześnie ponieważ w opisanym zdarzeniu przyszłym dostawa towarów (sprzedaż) dokonana przez Wnioskodawcę będzie opodatkowana na terytorium odpowiednio Francji, Niemiec, Austrii zgodnie z przepisami tam obowiązującymi, zasady ich opodatkowania przez Wnioskodawcę będą określały przepisy obowiązujące w danym państwie.
2016
17
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Targowisko
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.