Targowisko | Interpretacje podatkowe

Targowisko | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to targowisko. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie prawa do odliczenie podatku naliczonego w związku z budową targowiska gminnego
Fragment:
Fakt, że Gmina będzie prowadzić na targowisku działalność podlegającą ustawie o podatku od towarów i usług, za którą pobierać będzie opłatę rezerwacyjną (czynsz dzierżawny) oraz będzie pobierać opłatę targową udostępniając miejsca dokonującym sprzedaży na targowiskach nie oznacza, że targowisko będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do celów działalności gospodarczej opodatkowanej. Targowisko - co do zasady - nie jest budowane w celu uzyskiwania dochodów z odpłatnego udostępniania, ale w celu wykonywania zadań publicznych, realizujących korzyść ogółu. Targowisko ma charakter miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Gminy, którzy zamierzają dokonywać na nim zakupów, a zatem ze swojej istoty zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Z okoliczności sprawy nie wynika przy tym, że z Targowiska mogą korzystać tylko ci mieszkańcy, którzy uiszczą opłaty za wstęp. Zatem Gmina udostępniając Targowisko dla mieszkańców działa jako organ władzy publicznej i nie działa jako podatnik. Budowa targowiska odbywać się będzie również w ramach władztwa publicznego gminy, na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym. Gmina zobowiązana jest do utrzymania targowiska bez względu na to, czy jest ono odpłatnie udostępniane innemu podmiotowi, czy też nie. Budowa targowiska jest działalnością wykonywaną przez Gminę jako podmiot prawa publicznego działający w charakterze organów władzy publicznej i jest ściśle związana z wykonywaniem władztwa publicznego.
2017
11
lis

Istota:
Czy w związku z realizacją inwestycji Gmina będzie miała możliwość odzyskania podatku VAT wykazanego na fakturach dokumentujących wszystkie wydatki poniesione na przebudowę targowiska?
Fragment:
Do zadań własnych należą także zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują sprawy targowisk i hal targowych (art. 7 ust. 1 pkt 11 cyt. ustawy). Na terenie X. znajdują się trzy targowiska miejskie. Nieruchomości, na których zlokalizowane są targowiska miejskie stanowią własność Gminy X. Zarządcą targowisk jest jednostka organizacyjna Gminy Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w X. (ZDZiT). Zarządca targowisk miejskich ma w szczególności obowiązek organizować techniczną i sanitarną obsługę targowisk miejskich, konserwować i remontować majątek trwały znajdujący się na targowiskach miejskich, prowadzić targowiska miejskie w sposób umożliwiający ruch kołowy i pieszy na ich terenie oraz przyległych bezpośrednio do nich ulicach, wykonywać inne czynności zlecone przez Prezydenta Miasta X. związane z prawidłowym prowadzeniem targowisk miejskich. Uprawnionymi do dokonywania handlu na targowiskach są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Na targowisku dopuszcza się następujące formy handlu: handel stacjonarny prowadzony w obiektach budowlanych, handel okrężny obnośny - prowadzony z ręki, koszów, pojazdów mechanicznych, przyczep itp., handel z ław targowych. Zarządca targowiska pobiera opłaty z tytułu umów: dzierżawy gruntu pod obiekty handlowe, najmu powierzchni handlowych w pawilonach handlowych, rezerwacji miejsc pod stoiska handlowe.
2017
11
lis

Istota:
Jeżeli targowisko będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza i będzie istniała możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z przebudową targowiska w zakresie w jakim nabyte towary i usługi związane z ww. przebudową będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę w działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych.
Fragment:
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gmina, co warte podkreślenia, samodzielnie decyduje o zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym o konieczności budowy targowisk. Wykorzystywanie targowiska również do czynności opodatkowanych, nie oznacza, że jego budowa nastąpiła w ramach prowadzonej przez gminę działalności gospodarczej. Nadal w głównej mierze jest to sfera działań publicznoprawnych, która nie ma cech działalności gospodarczej. Targowisko nie jest budowane w celu czerpania dochodów z odpłatnego udostępniania stanowisk, ale w celu wykonywania zadań publicznych, tj. zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Targowisko ma charakter miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Gminy, którzy zamierzają na nim dokonywać zakupów. Z okoliczności sprawy nie wynika bowiem, że z targowiska mogą korzystać tylko ci mieszkańcy, którzy uiszczą opłaty za wstęp. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż Gmina udostępniając targowisko dla mieszkańców działa jako organ władzy publicznej i nie działa jako podatnik. Tym samym wydatki związane z przebudową targowiska są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (dzierżawa pomieszczeń magazynowych), jak i czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem (udostępnianie targowiska jako organ władzy publicznej).
2017
10
lis

Istota:
W zakresie możliwości odliczenia podatku VAT dla wydatków ponoszonych w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie nowego targowiska miejskiego.
Fragment:
Na ten cel Gmina pozyskała fundusze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 na operacje typu „ Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów ” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury i powiązanej infrastruktury ”. Planowana Inwestycja obejmować będzie roboty budowlane, roboty drogowe, budowę ogrodzenia, elementy małej architektury, aranżację zieleni, przyłącza i instalacje (w tym elektryczne). Gmina otrzymywać będzie od wykonawców faktury VAT za poszczególne prace, na których zawarty będzie VAT naliczony. Zgodnie z założeniami funkcjonowania nowego targowiska miejskiego (Inwestycji), Gmina pobierać będzie od podmiotów i osób korzystających z targowiska (handlarzy) wyłącznie opłatę targową ustanowioną w uchwale Rady Gminy. Gmina nie planuje pobierać od handlujących żadnych innych należności, ani nie będzie ich obciążać kosztami zużytych mediów (brak refaktur). Z uwagi na powyższe, w związku z realizacją Inwestycji i późniejszym funkcjonowaniem targowiska miejskiego po stronie Gminy nie wystąpi żadna sprzedaż opodatkowana VAT, a jedyne należności jakie pobierać będzie Gmina będą miały charakter publicznoprawnej opłaty targowej.
2017
27
paź

Istota:
Brak prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
Miasto jest właścicielem targowisk miejskich, w tym w szczególności przy ul. ..., przy ul. ... oraz miejsc targowych przy ul ... (dalej: Targowiska). Wnioskodawca powierzył administrowanie oraz zarząd nad Targowiskami swojej jednostce budżetowej, tj. Zarządowi Dróg Miejskich (dalej: ZDM lub Zarząd). Zgodnie z regulaminem Targowisk, wprowadzonym uchwałą nr ... Rady Miejskiej w ... z dnia 20 kwietnia 2017 r., do zadań ZDM należy zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Targowisk. Do obowiązków Zarządu należy odpłatne udostępnianie oraz rezerwacja miejsc pod stoiska handlowe na Targowiskach ZDM za ww. czynności pobiera od zainteresowanych handlem na Targowiskach podmiotów odpowiednio: obowiązkową opłatę eksploatacyjną, uprawniającą do rozpoczęcia handlu na Targowiskach, fakultatywną opłatę rezerwacyjną za dokonanie wcześniejszej rezerwacji stoiska handlowego (dalej łącznie: opłaty cywilnoprawne). Świadczenie powyższych czynności na Targowiskach za wynagrodzeniem jest dokumentowane przez ZDM fakturami VAT. Miasto wykazuje powyższe faktury w rejestrach i deklaracjach VAT oraz rozlicza z tego tytułu VAT należny. Ponadto ZDM pobiera od handlujących na Targowiskach opłatę targową na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (dalej ustawa o podatkach i opłatach lokalnych).
2017
20
paź

Istota:
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z przebudową targowiska
Fragment:
Jak wskazał Wnioskodawca, dotychczas na terenie istniejącego targowiska Gmina nie wykonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT, zwłaszcza nie pobierała opłat tytułem: dzierżawy miejsc handlowych, parkingu dla samochodów, czy możliwości skorzystania z toalety. Jedyną opłatą pobieraną w związku z prowadzeniem handlu na targowisku była opłata targowa. Gmina po ukończeniu planowanej Inwestycji nie zamierza zmieniać sposobu funkcjonowania targowiska, tj. nadal jedyną opłatą z tytułu handlu na targowisku będzie pobierana przez Gminę opłata targowa. W związku z powyższym, Gmina nie będzie wykorzystywała targowiska w żaden sposób do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Tym samym, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisaną we wniosku inwestycję nie działa w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Reasumując, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego targowiska na terenie Gminy ..., ponieważ nabywane towary i usługi będą służyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2017
14
paź

Istota:
W zakresie możliwości pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur zakupowych związanych z realizacją zadania dotyczącego przebudowy targowiska miejskiego.
Fragment:
Fakt, że Gmina będzie prowadzić na targowisku działalność podlegającą ustawie o podatku od towarów i usług oraz będzie pobierać opłatę targową udostępniając miejsca dokonującym sprzedaży na targowiskach nie oznacza, że targowisko będzie wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do celów działalności gospodarczej opodatkowanej. Targowisko – co do zasady – nie jest budowane w celu uzyskiwania dochodów z odpłatnego udostępniania, ale w celu wykonywania zadań publicznych, realizujących korzyść ogółu. Targowisko ma charakter miejsca ogólnodostępnego dla mieszkańców Gminy, którzy zamierzają dokonywać na nim zakupów, a zatem ze swojej istoty zaspokaja zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Z okoliczności sprawy nie wynika przy tym, że z Targowiska mogą korzystać tylko ci mieszkańcy, którzy uiszczą opłaty za wstęp. Zatem Gmina udostępniając Targowisko dla mieszkańców działa jako organ władzy publicznej i nie działa jako podatnik. Przebudowa targowiska odbywać się będzie również w ramach władztwa publicznego gminy, na podstawie przepisów prawa, tj. ustawy o samorządzie gminnym. Gmina zobowiązana jest do utrzymania targowiska bez względu na to, czy jest ono odpłatnie udostępniane innemu podmiotowi, czy też nie. Przebudowa targowiska jest działalnością wykonywaną przez Gminę jako podmiot prawa publicznego działający w charakterze organów władzy publicznej i jest ściśle związana z wykonywaniem władztwa publicznego.
2017
12
paź

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z przebudową targowiska
Fragment:
Targowisko po modernizacji będzie środkiem trwałym Gminy. Jedynym przychodem Gminy związanym z działalnością targowiska jest pobierana w drodze inkasa opłata targowa. Opłata targowa ma charakter daniny publicznoprawnej, stanowiącej dochód publiczny i pobierana jest na podstawie i w wysokości określonej odrębnymi przepisami prawa (zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - Dz. U. z 2016 r. poz. 716). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie Czy Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach zakupu dotyczących inwestycji jaką jest przebudowa targowiska w ...? Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie miała prawa do odliczenia VAT naliczonego na fakturach zakupu związanych z realizacją przebudowy targowiska w .... Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2017
11
paź

Istota:
Prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego w związku z przebudową targowiska
Fragment:
Natomiast w związku z prowadzeniem niniejszego targowiska Gmina będzie otrzymywać fakturę VAT od podmiotu administrującego targowiskiem. Ponadto Gmina na części niezadaszonej targowiska będzie pobierać opłatę targową zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Podkreślenia wymaga fakt, iż opłata targowa nie jest ekwiwalentem czynszu dzierżawnego, czy innych należności pobieranych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. „ Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowiska oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko - art. 15 ust. 3 uopol. Stąd handlujący na targowisku, mimo uiszczenia czynszu dzierżawnego, opłaty za wjazd na targowisko lub zajęcia straganu, muszą również płacić opłatę targową na rzecz gminy ”. Taki pogląd wyraził WSA w Łodzi w wyroku z dnia 5 lipca 2011 r. (I SA/Łd 595/2011). W związku z powyższym Gminie Miastu ... przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki, które będą ponoszone na budowę targowiska, a następnie na jego bieżące utrzymanie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.
2017
6
paź

Istota:
W zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania powierzchni handlowych oraz pawilonu handlowego na wybudowanym targowisku, na podstawie umów dzierżawy oraz prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację inwestycji jak i wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska
Fragment:
Do zadań własnych należą także zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności zadania własne obejmują sprawy targowisk i hal targowych (art. 7 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy). W ramach inwestycji, na którą Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, zostanie wybudowane targowisko gminne w miejscowości.... Targowisko będzie obiektem całorocznym i ogólnodostępnym. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowane i wybudowane targowisko, na którym powstaną utwardzony plac, pawilon handlowy, zadaszone lady i cała infrastruktura towarzysząca tj. miejsca parkingowe, instalacje zewnętrzne elektryczne i fotowoltaiczne, instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z odpływem wody deszczowej, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu itp. Gmina, jako inwestor, po przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz przeprowadzeniu procesu przetargowego i wyłonieniu wykonawcy zadania, będzie otrzymywała faktury dokumentujące wydatki inwestycyjne. Targowisko będzie środkiem trwałym o wartości powyżej 15 tyś PLN netto, stanowiło będzie własność Gminy. W przyszłości Gmina będzie ponosić wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem targowiska tj. koszty energii elektrycznej, wywozu śmieci, utrzymania terenu itp. Po wybudowaniu targowiska Gmina zamierza wydzierżawiać teren targowiska, jak i pawilon handlowy osobom handlującym (na podstawie umów cywilno-prawnych).
2017
30
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Targowisko
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.