Targi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to targi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
28
cze

Istota:

Podatek u źródła (usługi organizacji targów jako usługi reklamowej)

Fragment:

Targi handlowe są przedsięwzięciem o wielorakich celach. Obecność Spółki na targach, daje możliwość nawiązania kontaktów z potencjalnymi kontrahentami i zaprezentowania jej towarów szerokiemu gronu zainteresowanych odbiorców. Jest to miejsce spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń. Z reguły wydarzenie to jest jednak ukierunkowane na marketing produktów i usług poprzez ich bezpośrednią prezentację, przedstawienie zastosowania i funkcjonalności, cech jakościowych, użytkowych i zalet technicznych produktów. Taki też charakter miały targi, których głównym celem była promocja produktów Grupy V. na rynku meblarskim. W ocenie Spółki mimo, iż kompleksowa usługa organizacji targów, składała się z szeregu czynności, to jednak ich podstawowym zadaniem była promocja Grupy V. i jej produktów w trakcie organizowanych targów, w tym również Spółki i jej produktów. Udział Spółki w targach z pewnością przyczyni się do rozpoczęcia współpracy z nowymi klientami, zacieśnienia współpracy z aktualnymi kontrahentami i dostawcami, co z kolei wygeneruje oczekiwany wzrost sprzedaży, a więc i przychodów. W związku z powyższym – zdaniem Wnioskodawcy – należy uznać, że Spółka nabyła usługi o charakterze tożsamym z usługami reklamowymi, które mieszczą się w katalogu świadczeń objętych ryczałtowym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.

2018
23
maj

Istota:

Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszystkie wydatki poniesione na organizację mini targów?

Fragment:

Poniesione wydatki na zorganizowanie „ mini targów ” (określone jako suma wydatków poniesionych przez B w związku z organizacją przez Spółkę mini targów), zostały poniesione zgodnie z zawartą umową przez B (który dokonał płatności za organizację mini targów), a dwie pozostałe spółki zapłaciły wynagrodzenie z tytułu organizacji mini targów Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji z dnia 10 września 2014 roku działając z zamiarem poszerzenia rynków zbytu oraz wypromowania nowej kategorii wyrobów - opakowań szklanych wykonanych ze szkła opalowego - Spółka we własnym interesie oraz w interesie dwóch innych Spółek z grupy, zorganizowała w dniu (...) 2014 roku wydarzenie promocyjne w postaci mini targów. W sprawie organizacji mini targów pomiędzy trzema ww. Spółkami w dniu (...) została zawarta umowa potwierdzająca ustne porozumienie z 2014 roku w zakresie organizacji w postaci mini targów organizowanych przez B Sp. z o.o. Zgodnie z ustnym porozumieniem, celem mini targów było zaprezentowanie każdej ze stron umowy, ich produktów oraz oferty dla klientów. Wnioskodawca zobowiązał się do dokonania płatności za organizację mini targów, natomiast pozostałe Spółki zobowiązały się do zapłacenia wynagrodzenia z tego tytułu.

2017
6
gru

Istota:

Czy w sytuacji takiej jak wskazano w opisie stanu faktycznego, gdy usługa kompleksowa świadczona jest przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy VAT, będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, miejscem świadczenia tej usługi kompleksowej jest miejsce, w którym podatnicy będący usługobiorcami posiadają siedzibę działalności gospodarczej, zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy VAT?

Fragment:

W ramach organizacji targów, Wnioskodawca oferuje podmiotom zainteresowanym promocją podczas tego wydarzenia szeroką, kompleksową usługę, na którą składać się mogą takie składowe usługi jak: promocja podmiotu poprzez wpis podstawowy lub rozszerzony do katalogu targów, możliwość udziału jako wystawca w targach, w tym możliwość autoreklamy wystawcy na targach, możliwość udziału w gali branżowej, udostępnienie powierzchni wystawienniczej wewnątrz hali lub na terenie otwartym z zabudową zapewnianą przez Organizatora lub tworzoną przez wystawcę we własnym zakresie, doprowadzenie mediów, zapewnienie dodatkowych elementów do zabudowy itp., udostępnienie miejsc parkingowych wokół obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, dodatkowe usługi marketingowe, które zwiększą intensywność promocji marki uczestnika wydarzenia. Najwęższy pakiet oferowany przez Wnioskodawcę obejmuje: promocję podmiotu poprzez wpis podstawowy lub rozszerzony do katalogu targów, możliwość udziału jako wystawca w targach, w tym możliwość autoreklamy wystawcy na targach, możliwość udziału w gali branżowej, udostępnienie powierzchni wystawienniczej wewnątrz hali lub na terenie otwartym. Realizacja usługi odbywa się na podstawie indywidualnych umów zawartych z wystawcami, które to umowy składają się z podpisanego formularza udziału w targach jako wystawca oraz regulaminu targów, w których określany jest rodzaj i zakres usług.

2014
3
wrz

Istota:

Czy planowane przez Spółkę wydatki dotyczące uczestnictwa w ramach zorganizowanych targów z branży bezpieczeństwa i higieny pracy związane m.in. z:
1. związane z przygotowaniem i wyposażeniem stoiska Spółki oraz wydatki związanez marketingiem np.:• opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej,• wyposażenie stoiska we wzory towarów handlowych z oferty spółki włączając w to wzory dla klientów,• koszty przygotowania sceny, koszty oprawy muzycznej, artystycznej oraz nagłośnienia,• zaprojektowanie, wykonanie i transport elementów wyposażenia stoiska, koszty zabudowy stoiska,• reklamę w pismach wydawanych przez organizatora targów i na stronach internetowych• zaprojektowanie i wydruk zaproszeń dla klientów,• zakup voucherów uprawniających do wejścia na targi,• ubezpieczenie majątkowe stoiska i jego wyposażenia,• wykonanie prezentacji multimedialnej o ofercie asortymentowej Spółki,
2. związane z obsługą i przebiegiem targów m.in.:• zatrudnienie obsługi stoiska,• zatrudnienie modeli do prezentacji ubrań roboczych• przekazanie z magazynu elementów ubioru z logo firmy dla personelu obsługi oraz pracowników,• zakup gadżetów o niskiej jednostkowej wartości z logo firmy dla kontrahentów (słodyczez logo, długopisy, kubki, smycze, notesy, parasole itp.),• zakup artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych - drobny poczęstunek
3. zorganizowanie noclegów, transportu oraz zapewnienia wyżywienia (na zwyczajowo przyjętym standardowym poziomie) dla pracowników, zaproszonych klientów i gości z centrali C. Czechy, organizację indywidualnych spotkań z partnerami biznesowymiw trakcie targów na terenie obiektu wystawienniczego jaki w obiektach poza halą targową,
4. organizacja standardowej kolacji z klientami, którzy odpowiedzą na zaproszenie przekazane podczas spotkania na targach w celu przedstawienia szczegółowej prezentacji multimedialnejz ofertą Spółki oraz wysłuchania prelekcji przedstawicieli handlowych na temat nowego asortymentu wprowadzanego na rynek,stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Planowane wydatki zaliczają się do standardowych kosztów organizacji takiego przedsięwzięcia jakim jest udział w targach branżowych, których celem jest przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji na temat środków ochrony życia i zdrowia pracowników. W związku z powyższym wydatki te, w ocenie Spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ niewątpliwie będą służyły celowi jakim jest zwiększenie przychodu. Z uwagi na charakter targów, czas ich trwania (z reguły targi są kilkudniowe), przebieg oraz ich cel - do niezbędnych wydatków związanych z przychodem należy zaliczyć również koszty noclegu, posiłku i transportu pracowników, klientów oraz gości. Uczestnicy targów przyjeżdżają na targi z najbardziej odległych stron kraju jak i z zagranicy - na targach spędzają cały dzień lub kilka dni. Poczęstunek, a także nocleg dla wybranych klientów wynika z konieczności zapewnienia uczestnikom targów elementarnych potrzeb mieszczących się w kanonach kontaktów biznesowych - nie mających na celu oferowania partnerom Spółki świadczeń luksusowych czy okazałych. Wydatki planowane na usługę gastronomiczną zarówno w ramach cateringu wewnętrznego, jak i zewnętrznego nie będą stanowiły wydatku służącego konsumpcji, lecz będą służyły realizacji celu jakim będzie zapoznanie klienta z aktualną ofertą, negocjacją warunków dotychczasowych umów lub zawarcie nowych co w konsekwencji ma posłużyć zwiększaniu sprzedaży Spółki.

2014
12
mar

Istota:

Określenie miejsca świadczenia usług organizacji targów

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca brał udział w targach organizowanych przez Międzynarodowe Targi ... sp. z o. o. Wnioskodawca ponosił koszty m.in. za wynajem powierzchni targowej, za budowę i aranżacją stoiska targowego. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegały na kompleksowej organizacji na rzecz zagranicznych producentów, gdzie prezentowane są sprzedawane przez nich towary handlowe. Ponadto świadczone przez Wnioskodawcę usługi są dla podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, posiadającego stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium kraju. Podmiot będący nabywcą usługi nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. W odniesieniu do powyższych przepisów należy zwrócić uwagę, iż nie znajdzie zastosowania art. 28e, gdyż świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie są związane z nieruchomościami. W opisanej sprawie nie znajdzie również zastosowania art. 28g ust. 1 ustawy o VAT, bowiem przepis ten wyraźnie wskazuje na usługi wstępu na imprezy typu targi i wystawy. Tymczasem Wnioskodawca świadczy usługi związane z budową i aranżacją stoiska targowego. Zatem stwierdzić należy, (...)

2013
21
cze

Istota:

W zakresie określenia miejsca świadczenia dla usług związanych z udziałem w targach organizowanych poza terytorium Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorców.

Fragment:

W stanie faktycznym Wnioskodawca wskazuje, że przedsiębiorca może nabywać również usługi związane z udziałem w targach, na które składają się: rejestracja udziału w targach wraz z opłatą rejestracyjną, wpis do katalogu wydawanego przez organizatora targów a także wyrobienie wizy dla uczestnika targów. W swoim uzasadnieniu Wnioskodawca wyjaśnia, że uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w targach, jak również warunkuje uzyskanie przepustki umożliwiającej wstęp na teren targów. Z kolei wpis do katalogu wydawanego przez organizatora ma zazwyczaj charakter obowiązkowy, tzn. wzięcie udziału w targach wiąże się z reguły z obowiązkiem zakupu u organizatora targów usługi polegającej na umieszczeniu loga wystawcy w katalogu. Uzyskanie wizy, umożliwiającej pobyt polskiego przedsiębiorcy na terytorium państwa, w którym odbywają się targi, warunkuje tym samym wstęp usługobiorcy na te targi. Na podstawie art. 28g ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.

2013
20
mar

Istota:

Czy zakupywane usługi gastronomiczne stanowią koszty uzyskania przychodu?

Fragment:

Biura 21 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne w związku z organizacją targów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne w związku z organizacją targów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka jest organizatorem Międzynarodowych Targów. Każdego roku organizuje bankiet dla wystawców i zaproszonych gości. Wystawcy uczestniczący w targach oprócz powierzchni wystawienniczej opłacają media oraz bankiet. W celu zorganizowania bankietu zakupywane są usługi gastronomiczne. Art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych stanowi, iż nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w tym usługi gastronomiczne, między innymi zakup żywności i alkoholu. Natomiast art. 15 ust. 1 wyżej cyt. ustawy, stanowi, że kosztem są wszelkie koszty które są poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Istotne elementy opisu stanu faktycznego zostały zawarte we własnym stanowisku Wnioskodawcy, gdzie wskazano, iż usługi gastronomiczne wyszczególniono na fakturach wystawianych wystawcom.

2012
28
mar

Istota:

Określenie miejsca świadczenia usług organizacji targów

Fragment:

Dodatkowo opłacił fakturę za usługi reklamowe na tych targach, a po zakończeniu imprezy tj. w maju 2012 roku, zostanie obciążony za doprowadzenie mediów, internetu. Otrzymaną fakturę potraktował jako import usług, naliczył podatek VAT w wysokości 23%. Organizator niemiecki nie naliczył podatku VAT powołując się na Art. 196 unijnej dyrektywy 2008/B/EC. Zakup wszystkich opisanych powyżej usług następuje bezpośrednio u jednego organizatora targów tj. firmy N. M. z siedzibą w N. W związku z powyższym Wnioskodawca poprosił o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania usług organizacji targów. Czy prawidłowo potraktował opisaną usługę jako import usług, i słusznie opodatkował tę czynność stawką 23% VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi organizatorów targów na rzecz wystawczych - nawet jeżeli nazwane są „ wynajem powierzchni wystawienniczej ” - praktycznie zawsze mają charakter usług kompleksowych, np. promocja targów, reklamy, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla odwiedzających, itp., które w istocie stanowią element sług i jako takie trudno je traktować jako usługi związane z nieruchomością, wobec czego są podatkowo rozliczane w kraju usługobiorcy.

2012
16
lut

Istota:

Opodatkowanie usług związanych z aranżacją stoisk targowych na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską na rzecz podatników mających siedzibę poza terytorium kraju tj. w krajach Unii Europejskiej lub w krajach trzecich

Fragment:

Gdzie należy określić miejsce świadczenia usług zabudowy stoiska i jaką zastosować stawkę podatku VAT w sytuacji gdy targi odbywają się poza terytorium UE i zleceniodawcą jest podatnik z kraju UE posiadający siedzibę oraz stałe miejsce prowadzenia działalności w tym kraju np. targi odbywają się w Szwajcarii a zabudowa stoiska wykonywana jest na zlecenie podatnika z siedzibą w Niemczech nie posiadającego innego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej... Gdzie należy określić miejsce świadczenia usług zabudowy stoiska i jaką zastosować stawkę podatku VAT w sytuacji gdy targi odbywają się na terytorium jednego państwa UE a zleceniodawcą jest podatnik spoza krajów UE nie posiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE np. targi odbywają się w Polsce a zleceniodawcą jest podatnik z Chin nieposiadający w Polsce ani innym kraju UE siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej... Gdzie należy określić miejsce świadczenia usług zabudowy stoiska i jaką zastosować stawkę podatku VAT w sytuacji gdy targi odbywają się poza terytorium UE i zleceniodawcą jest podatnik spoza UE nie posiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE np. targi odbywają się w Szwajcarii a zabudowa stoiska wykonywana jest na zlecenie podatnika z siedzibą na Ukrainie...

2012
14
lut

Istota:

W zakresie miejsca świadczenia usług

Fragment:

Reasumując, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, stwierdzić należy, że nabyta usługa od organizatora targów (tj. wynajem powierzchni wystawienniczej, składka ubezpieczeniowa, opłata rejestracyjna (marketingowa), prezentacja marki (logo) wyrobu na stronie internetowej targów, prezentacja marki (logo) wyrobu w katalogu targowym, prezentacja marki (logo) w spisie (liście) wystawców) obiektywnie tworzy - w aspekcie gospodarczym - jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Usługą zasadniczą w niniejszej sprawie jest wykonanie usługi związanej z targami. Na usługę tą składa się szereg usług, w tym najem powierzchni targowej wraz z poniesioną składką ubezpieczeniową, opłatą rejestracyjną (marketingową), prezentacją marki (logo) wyrobu na stronie internetowej targów, prezentacją marki (logo) wyrobu w katalogu targowym, prezentacją marki (logo) w spisie (liście) wystawców. Wymienione usługi pomocnicze służą lepszemu wykonaniu usługi związanej z targami i pojedynczo nie stanowią celu samego w sobie. Zatem usługa związana z targami polegająca na wynajmie powierzchni targowej wraz z poniesioną składką ubezpieczeniową, opłatą rejestracyjną (marketingową), prezentacją marki (logo) wyrobu na stronie internetowej targów, prezentacją (...)