Targi | Interpretacje podatkowe

Targi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to targi. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w sytuacji takiej jak wskazano w opisie stanu faktycznego, gdy usługa kompleksowa świadczona jest przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy VAT, będących podatnikami w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, miejscem świadczenia tej usługi kompleksowej jest miejsce, w którym podatnicy będący usługobiorcami posiadają siedzibę działalności gospodarczej, zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy VAT?
Fragment:
W ramach organizacji targów, Wnioskodawca oferuje podmiotom zainteresowanym promocją podczas tego wydarzenia szeroką, kompleksową usługę, na którą składać się mogą takie składowe usługi jak: promocja podmiotu poprzez wpis podstawowy lub rozszerzony do katalogu targów, możliwość udziału jako wystawca w targach, w tym możliwość autoreklamy wystawcy na targach, możliwość udziału w gali branżowej, udostępnienie powierzchni wystawienniczej wewnątrz hali lub na terenie otwartym z zabudową zapewnianą przez Organizatora lub tworzoną przez wystawcę we własnym zakresie, doprowadzenie mediów, zapewnienie dodatkowych elementów do zabudowy itp., udostępnienie miejsc parkingowych wokół obiektu, w którym odbywa się wydarzenie, dodatkowe usługi marketingowe, które zwiększą intensywność promocji marki uczestnika wydarzenia. Najwęższy pakiet oferowany przez Wnioskodawcę obejmuje: promocję podmiotu poprzez wpis podstawowy lub rozszerzony do katalogu targów, możliwość udziału jako wystawca w targach, w tym możliwość autoreklamy wystawcy na targach, możliwość udziału w gali branżowej, udostępnienie powierzchni wystawienniczej wewnątrz hali lub na terenie otwartym. Realizacja usługi odbywa się na podstawie indywidualnych umów zawartych z wystawcami, które to umowy składają się z podpisanego formularza udziału w targach jako wystawca oraz regulaminu targów, w których określany jest rodzaj i zakres usług.
2017
6
gru

Istota:
Czy planowane przez Spółkę wydatki dotyczące uczestnictwa w ramach zorganizowanych targów z branży bezpieczeństwa i higieny pracy związane m.in. z:
1. związane z przygotowaniem i wyposażeniem stoiska Spółki oraz wydatki związanez marketingiem np.:• opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej,• wyposażenie stoiska we wzory towarów handlowych z oferty spółki włączając w to wzory dla klientów,• koszty przygotowania sceny, koszty oprawy muzycznej, artystycznej oraz nagłośnienia,• zaprojektowanie, wykonanie i transport elementów wyposażenia stoiska, koszty zabudowy stoiska,• reklamę w pismach wydawanych przez organizatora targów i na stronach internetowych• zaprojektowanie i wydruk zaproszeń dla klientów,• zakup voucherów uprawniających do wejścia na targi,• ubezpieczenie majątkowe stoiska i jego wyposażenia,• wykonanie prezentacji multimedialnej o ofercie asortymentowej Spółki,
2. związane z obsługą i przebiegiem targów m.in.:• zatrudnienie obsługi stoiska,• zatrudnienie modeli do prezentacji ubrań roboczych• przekazanie z magazynu elementów ubioru z logo firmy dla personelu obsługi oraz pracowników,• zakup gadżetów o niskiej jednostkowej wartości z logo firmy dla kontrahentów (słodyczez logo, długopisy, kubki, smycze, notesy, parasole itp.),• zakup artykułów spożywczych i napojów bezalkoholowych - drobny poczęstunek
3. zorganizowanie noclegów, transportu oraz zapewnienia wyżywienia (na zwyczajowo przyjętym standardowym poziomie) dla pracowników, zaproszonych klientów i gości z centrali C. Czechy, organizację indywidualnych spotkań z partnerami biznesowymiw trakcie targów na terenie obiektu wystawienniczego jaki w obiektach poza halą targową,
4. organizacja standardowej kolacji z klientami, którzy odpowiedzą na zaproszenie przekazane podczas spotkania na targach w celu przedstawienia szczegółowej prezentacji multimedialnejz ofertą Spółki oraz wysłuchania prelekcji przedstawicieli handlowych na temat nowego asortymentu wprowadzanego na rynek,stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Planowane wydatki zaliczają się do standardowych kosztów organizacji takiego przedsięwzięcia jakim jest udział w targach branżowych, których celem jest przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców informacji na temat środków ochrony życia i zdrowia pracowników. W związku z powyższym wydatki te, w ocenie Spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów, ponieważ niewątpliwie będą służyły celowi jakim jest zwiększenie przychodu. Z uwagi na charakter targów, czas ich trwania (z reguły targi są kilkudniowe), przebieg oraz ich cel - do niezbędnych wydatków związanych z przychodem należy zaliczyć również koszty noclegu, posiłku i transportu pracowników, klientów oraz gości. Uczestnicy targów przyjeżdżają na targi z najbardziej odległych stron kraju jak i z zagranicy - na targach spędzają cały dzień lub kilka dni. Poczęstunek, a także nocleg dla wybranych klientów wynika z konieczności zapewnienia uczestnikom targów elementarnych potrzeb mieszczących się w kanonach kontaktów biznesowych - nie mających na celu oferowania partnerom Spółki świadczeń luksusowych czy okazałych. Wydatki planowane na usługę gastronomiczną zarówno w ramach cateringu wewnętrznego, jak i zewnętrznego nie będą stanowiły wydatku służącego konsumpcji, lecz będą służyły realizacji celu jakim będzie zapoznanie klienta z aktualną ofertą, negocjacją warunków dotychczasowych umów lub zawarcie nowych co w konsekwencji ma posłużyć zwiększaniu sprzedaży Spółki.
2014
3
wrz

Istota:
Określenie miejsca świadczenia usług organizacji targów
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, że Wnioskodawca brał udział w targach organizowanych przez Międzynarodowe Targi ... sp. z o. o. Wnioskodawca ponosił koszty m.in. za wynajem powierzchni targowej, za budowę i aranżacją stoiska targowego. Świadczone przez Wnioskodawcę usługi polegały na kompleksowej organizacji na rzecz zagranicznych producentów, gdzie prezentowane są sprzedawane przez nich towary handlowe. Ponadto świadczone przez Wnioskodawcę usługi są dla podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług, posiadającego stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium kraju. Podmiot będący nabywcą usługi nie posiada siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski. W odniesieniu do powyższych przepisów należy zwrócić uwagę, iż nie znajdzie zastosowania art. 28e, gdyż świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie są związane z nieruchomościami. W opisanej sprawie nie znajdzie również zastosowania art. 28g ust. 1 ustawy o VAT, bowiem przepis ten wyraźnie wskazuje na usługi wstępu na imprezy typu targi i wystawy. Tymczasem Wnioskodawca świadczy usługi związane z budową i aranżacją stoiska targowego. Zatem stwierdzić należy, (...)
2014
12
mar

Istota:
W zakresie określenia miejsca świadczenia dla usług związanych z udziałem w targach organizowanych poza terytorium Unii Europejskiej dla polskich przedsiębiorców.
Fragment:
W stanie faktycznym Wnioskodawca wskazuje, że przedsiębiorca może nabywać również usługi związane z udziałem w targach, na które składają się: rejestracja udziału w targach wraz z opłatą rejestracyjną, wpis do katalogu wydawanego przez organizatora targów a także wyrobienie wizy dla uczestnika targów. W swoim uzasadnieniu Wnioskodawca wyjaśnia, że uiszczenie opłaty rejestracyjnej jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w targach, jak również warunkuje uzyskanie przepustki umożliwiającej wstęp na teren targów. Z kolei wpis do katalogu wydawanego przez organizatora ma zazwyczaj charakter obowiązkowy, tzn. wzięcie udziału w targach wiąże się z reguły z obowiązkiem zakupu u organizatora targów usługi polegającej na umieszczeniu loga wystawcy w katalogu. Uzyskanie wizy, umożliwiającej pobyt polskiego przedsiębiorcy na terytorium państwa, w którym odbywają się targi, warunkuje tym samym wstęp usługobiorcy na te targi. Na podstawie art. 28g ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają.
2013
21
cze

Istota:
Czy zakupywane usługi gastronomiczne stanowią koszty uzyskania przychodu?
Fragment:
Biura 21 listopada 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne w związku z organizacją targów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne w związku z organizacją targów. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka jest organizatorem Międzynarodowych Targów. Każdego roku organizuje bankiet dla wystawców i zaproszonych gości. Wystawcy uczestniczący w targach oprócz powierzchni wystawienniczej opłacają media oraz bankiet. W celu zorganizowania bankietu zakupywane są usługi gastronomiczne. Art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych stanowi, iż nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w tym usługi gastronomiczne, między innymi zakup żywności i alkoholu. Natomiast art. 15 ust. 1 wyżej cyt. ustawy, stanowi, że kosztem są wszelkie koszty które są poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Istotne elementy opisu stanu faktycznego zostały zawarte we własnym stanowisku Wnioskodawcy, gdzie wskazano, iż usługi gastronomiczne wyszczególniono na fakturach wystawianych wystawcom.
2013
20
mar

Istota:
Określenie miejsca świadczenia usług organizacji targów
Fragment:
Dodatkowo opłacił fakturę za usługi reklamowe na tych targach, a po zakończeniu imprezy tj. w maju 2012 roku, zostanie obciążony za doprowadzenie mediów, internetu. Otrzymaną fakturę potraktował jako import usług, naliczył podatek VAT w wysokości 23%. Organizator niemiecki nie naliczył podatku VAT powołując się na Art. 196 unijnej dyrektywy 2008/B/EC. Zakup wszystkich opisanych powyżej usług następuje bezpośrednio u jednego organizatora targów tj. firmy N. M. z siedzibą w N. W związku z powyższym Wnioskodawca poprosił o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania usług organizacji targów. Czy prawidłowo potraktował opisaną usługę jako import usług, i słusznie opodatkował tę czynność stawką 23% VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, usługi organizatorów targów na rzecz wystawczych - nawet jeżeli nazwane są „ wynajem powierzchni wystawienniczej ” - praktycznie zawsze mają charakter usług kompleksowych, np. promocja targów, reklamy, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla odwiedzających, itp., które w istocie stanowią element sług i jako takie trudno je traktować jako usługi związane z nieruchomością, wobec czego są podatkowo rozliczane w kraju usługobiorcy.
2012
28
mar

Istota:
Opodatkowanie usług związanych z aranżacją stoisk targowych na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz poza Unią Europejską na rzecz podatników mających siedzibę poza terytorium kraju tj. w krajach Unii Europejskiej lub w krajach trzecich
Fragment:
Gdzie należy określić miejsce świadczenia usług zabudowy stoiska i jaką zastosować stawkę podatku VAT w sytuacji gdy targi odbywają się poza terytorium UE i zleceniodawcą jest podatnik z kraju UE posiadający siedzibę oraz stałe miejsce prowadzenia działalności w tym kraju np. targi odbywają się w Szwajcarii a zabudowa stoiska wykonywana jest na zlecenie podatnika z siedzibą w Niemczech nie posiadającego innego stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej... Gdzie należy określić miejsce świadczenia usług zabudowy stoiska i jaką zastosować stawkę podatku VAT w sytuacji gdy targi odbywają się na terytorium jednego państwa UE a zleceniodawcą jest podatnik spoza krajów UE nie posiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE np. targi odbywają się w Polsce a zleceniodawcą jest podatnik z Chin nieposiadający w Polsce ani innym kraju UE siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej... Gdzie należy określić miejsce świadczenia usług zabudowy stoiska i jaką zastosować stawkę podatku VAT w sytuacji gdy targi odbywają się poza terytorium UE i zleceniodawcą jest podatnik spoza UE nie posiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium UE np. targi odbywają się w Szwajcarii a zabudowa stoiska wykonywana jest na zlecenie podatnika z siedzibą na Ukrainie...
2012
16
lut

Istota:
W zakresie miejsca świadczenia usług
Fragment:
Reasumując, w okolicznościach przedstawionych we wniosku, stwierdzić należy, że nabyta usługa od organizatora targów (tj. wynajem powierzchni wystawienniczej, składka ubezpieczeniowa, opłata rejestracyjna (marketingowa), prezentacja marki (logo) wyrobu na stronie internetowej targów, prezentacja marki (logo) wyrobu w katalogu targowym, prezentacja marki (logo) w spisie (liście) wystawców) obiektywnie tworzy - w aspekcie gospodarczym - jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Usługą zasadniczą w niniejszej sprawie jest wykonanie usługi związanej z targami. Na usługę tą składa się szereg usług, w tym najem powierzchni targowej wraz z poniesioną składką ubezpieczeniową, opłatą rejestracyjną (marketingową), prezentacją marki (logo) wyrobu na stronie internetowej targów, prezentacją marki (logo) wyrobu w katalogu targowym, prezentacją marki (logo) w spisie (liście) wystawców. Wymienione usługi pomocnicze służą lepszemu wykonaniu usługi związanej z targami i pojedynczo nie stanowią celu samego w sobie. Zatem usługa związana z targami polegająca na wynajmie powierzchni targowej wraz z poniesioną składką ubezpieczeniową, opłatą rejestracyjną (marketingową), prezentacją marki (logo) wyrobu na stronie internetowej targów, prezentacją (...)
2012
14
lut

Istota:
Miejsce opodatkowania refakturowanych na spółkę niemiecką opłat za powierzchnię wystawienniczą, przygotowanie grafik targowych, wykonanie zabudowy stoiska oraz usług gastronomicznych i hotelowych
Fragment:
W przypadku zakupu kompleksowej usługi organizacji targów, czy też udziału w targach, innej niż wstęp na taką imprezę, obciążenie VAT powinno nastąpić w kraju siedziby usługobiorcy, tj. z uwzględnieniem art. 28b ustawy o VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy pojawiają się natomiast w przypadku, gdy dla potrzeb udziału w targach zostaną nabyte pojedyncze usługi, które de facto nie stanowią usług organizacji targów. Wątpliwości natomiast budzi miejsce opodatkowania opłaty za powierzchnię wystawienniczą. W tym bowiem zakresie może nasuwać się wniosek, że jest to usługa związana z nieruchomością, dla której, zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości. Niemniej jednak, w ocenie Wnioskodawcy opłata taka ponoszona na rzecz organizatora targów, stanowi wynagrodzenie za uczestnictwo w tych targach i nie powinna być postrzegana jako opłata za wynajem powierzchni. Również ta usługa powinna zostać opodatkowana według art. 28b ustawy o VAT. W śród zakupionych przez Spółkę usług były również usługi hotelowe i gastronomiczne. Zdaniem Wnioskodawcy usługi hotelowe są opodatkowane zgodnie z art. 28e ustawy o VAT, tj. w miejscu położenia nieruchomości.
2011
8
gru

Istota:
Czy kompleksowa usługa organizacji wyjazdów na zagraniczne targi powinna być opodatkowane na zasadach VAT marży jako usługa turystyczna
Fragment:
Jak wynika z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Wnioskodawca w ramach swojej działalności zajmuje się organizacją wyjazdów na zagraniczne targi, na których klient Wnioskodawcy prowadzi stoisko promujące produkty/usługi swojej firmy. Usługa organizacji wyjazdu ma kompleksowy charakter i zawiera w sobie m.in.: koszty transportu, noclegi, wyżywienie, opłaty za parking, usługi tłumaczenia oraz opłaty upoważniające do wzięcia udziału w targach. Wszystkie w/w usługi są nabywane przez Wnioskodawcę od różnych podwykonawców, we własnym zakresie świadczy on jedynie usługi tłumaczeniowe oraz usługi pilota/przewodnika. Wszystkie koszty ponoszone są przez Wnioskodawcę, który następnie wystawia swojemu klientowi jedną fakturę za całość usługi. Z zakupionych usług Wnioskodawca tworzy dla klientów spójną całość w postaci produktu polegającego na kompleksowej organizacji uczestnictwa w targach zagranicznych. Przedmiotowa usługa organizacji wyjazdu składa się więc z szeregu elementów składowych, jednakże jej składnikiem wiodącym jest niewątpliwie samo zaprezentowanie na targach przez klienta Wnioskodawcy swoich produktów i usług, wskutek czego odnosi on wymierne korzyści w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Natomiast rodzaj i ilość świadczeń składowych usługi zależy od potrzeb i oczekiwań zlecającego wykonanie usługi.
2011
26
lis
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Targi
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.