ITPB1/415-1248/14/WM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może opodatkować dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej?
ITPB1/415-1248/14/WMinterpretacja indywidualna
 1. taksówki
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Karta podatkowa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2014 r. (data wpływu 22 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie przewozów taksówką osobową na terenie miasta. Jego żona, zamieszkała w innej miejscowości prowadzi usługi przewozu osób na podstawie licencji na krajowy transport drogowy, opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Licencja żony nie pozwala jednak na wykonywanie przewozów taksówkowych. Dlatego też Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej i wystąpić o licencję na przewozy osób taksówką osobową. Na początek chciałby wybrać uproszczoną formę opodatkowania na zasadach karty podatkowej.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie, sprowadzające się do kwestii:

Czy Wnioskodawca może opodatkować dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej...

Zdaniem Wnioskodawcy, są to różne rodzaje działalności i pomimo działalności żony, może opodatkować swoją działalność na zasadach karty podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do treści art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

 1. złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,
 2. we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,
 3. przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,
 4. nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 5. małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,
 6. nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 7. pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W załączniku nr 3 do powyższej ustawy - Tabela miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej w części V w poz. 1 wymieniono – usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób. W tabeli tej nie wymieniono natomiast innego niż taksówkowy przewozu osób.

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przewozu taksówką osobową na terenie miasta. Żona Wnioskodawcy prowadzi natomiast usługi przewozu osób na podstawie licencji na krajowy transport drogowy, opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Licencja żony nie pozwala jednak na wykonywanie przewozów taksówkowych.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, w Sekcji H – Transport i gospodarka magazynowa obejmuje m. in.:

 • lądowy transport pasażerski i towarowy, rozkładowy lub nierozkładowy, z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (kursujących w obrębie miast i pomiędzy miastami), takich jak: kolej, metro oraz różne jednostki transportu drogowego (samochody, autobusy, autokary, tramwaje),
 • usługi taksówek osobowych.

Pod symbolem 49.30 Pozostały transport lądowy pasażerski, jako odrębne wymieniono - usługi taksówek osobowych (symbol 49.32) i pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (symbol 49.39).

Czynności, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę nie będą zatem prowadzone w tym samym zakresie co czynności żony, wykonywane w ramach jej odrębnej działalności, skoro żona Wnioskodawcy nie wykonuje przewozów taksówkowych.

Z przeanalizowanych powyżej regulacji prawnych wnika, że aby nabyć i zachować uprawnienia do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków podmiotowych i przedmiotowych, zawartych w ustawie o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odnosząc zatem treść cyt. powyżej art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że Wnioskodawca – ze względu na to, że zakres planowanej przez niego działalności jest inny, niż zakres działalności prowadzonej przez jego żonę – może opodatkować dochody z prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Zatem, okoliczność, że małżonka Wnioskodawcy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu pasażerskiego, tj. w zakresie innym, niż planowana przez Wnioskodawcę działalność w zakresie przewozów taksówkowych, nie stanowi przesłanki powodującej brak możliwości do opodatkowania w formie karty podatkowej działalności gospodarczej, którą Wnioskodawca zamierza prowadzić.

Końcowo wskazać należy, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej planowanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Nie dotyczy zaś wpływu rozpoczęcia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej na możliwości opodatkowania przez żonę Wnioskodawcy jej odrębnej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Powyższa kwestia może być przedmiotem wystąpienia przez żonę Wnioskodawcy z odrębnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.