Taksówki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to taksówki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
sty

Istota:

W zakresie stawki podatku dla refakturowanych usług przewozu osób taksówkami osobowymi.

Fragment:

Usługi call center obejmują przyjmowanie i przekazywanie kierowcom kontrahentów drogą elektroniczną zleceń przewozu osób taksówką osobową pochodzących od zewnętrznych zleceniodawców. Kontrahenci mają licencje na przewóz taksówkami osobowymi i na wykonane usługi przewozu osób taksówką stosują 8% stawkę podatku od towarów i usług. Kontrahenci Wnioskodawcy świadczący usługi taksówek osobowych korzystają także ze zwolnienia z podatku VAT wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy (do kwoty 150.000 zł rocznie). Usługi świadczone przez tych kontrahentów również są refakturowane przez Wnioskodawcę na rzecz zleceniodawców korporacyjnych. W przypadku zleceń od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami usługa call center ogranicza się do przyjęcia zlecenia i przekazania kierowcy kontrahenta zlecenia usługi taksówki osobowej. Opłatę za wykonaną usługę pobiera bezpośrednio kierowca kontrahenta. Z tytułu usługi call center Wnioskodawca pobiera wyłącznie wynagrodzenie od kontrahenta. W przypadku zleceniodawców korporacyjnych (przedsiębiorców) zamawiających usługi przewozu osób taksówkami Wnioskodawca także przyjmuje zlecenie przewozu taksówką osobową, które następnie jest wykonywane przez kierowcę kontrahenta. W tym przypadku Wnioskodawca zawiera we własnym imieniu odrębne umowy ze zleceniodawcami korporacyjnymi.

2015
13
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca może opodatkować dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej?

Fragment:

Z przedstawionych we wniosku informacji wynika, że Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą w zakresie przewozu taksówką osobową na terenie miasta. Żona Wnioskodawcy prowadzi natomiast usługi przewozu osób na podstawie licencji na krajowy transport drogowy, opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Licencja żony nie pozwala jednak na wykonywanie przewozów taksówkowych. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, w Sekcji H – Transport i gospodarka magazynowa obejmuje m. in.: lądowy transport pasażerski i towarowy, rozkładowy lub nierozkładowy, z wykorzystaniem różnych środków lokomocji (kursujących w obrębie miast i pomiędzy miastami), takich jak: kolej, metro oraz różne jednostki transportu drogowego (samochody, autobusy, autokary, tramwaje), usługi taksówek osobowych. Pod symbolem 49.30 Pozostały transport lądowy pasażerski, jako odrębne wymieniono - usługi taksówek osobowych (symbol 49.32) i pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (symbol 49.39). Czynności, które będą wykonywane przez Wnioskodawcę nie będą zatem prowadzone w tym samym zakresie co czynności żony, wykonywane w ramach jej odrębnej działalności, skoro żona Wnioskodawcy nie wykonuje przewozów taksówkowych. Z przeanalizowanych powyżej regulacji prawnych wnika, że aby nabyć i zachować uprawnienia do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej należy spełnić szereg warunków podmiotowych i przedmiotowych, zawartych w ustawie o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przejazd taksówką do kontrahenta

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 20.02.2007r. (data wpływu do US 27.02.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przejazd taksówką do kontrahenta. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, iż stanowisko Podatnika jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27.02.2007r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek ... o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedmiotowego wniosku wynika, iż jeden ze wspólników ... dojeżdża na obsługę prawną do kontrahentów w Grójcu i Warce wynajmowaną doraźnie taksówką osobową. Za tę usługę właściciel taksówki wystawia każdorazowo fakturę. Zapytanie dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów spółki wydatków poniesionych przez wspólnika za przejazd taksówką. Wobec Wnioskodawców nie toczy się kontrola podatkowa, postępowanie podatkowe, ani postępowanie przed sądem administracyjnym; Zdaniem Stron wartość całego rachunku za przejazd taksówką podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów spółki. Zgodnie z art. 14a § 1 stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

2011
1
maj

Istota:

Opodatkowanie usługi taksówki osobowej.

Fragment:

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przykładem terminu materialnego jest między innymi termin dotyczący wyboru opodatkowania w formie ryczałtu usług taksówek osobowych. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż skoro prawo Podatnika do opodatkowania usług taksówek osobowych w formie ryczałtu następuje dopiero po pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, to prawo to ukształtuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono zawiadomienie, a zatem nie działa ono wstecz. Podsumowując, w oparciu o przedstawiony we wniosku ORD-IN stan faktyczny oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy prawo stosowania 3% stawki podatku VAT dla usług taksówek osobowych przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono przedmiotowe zawiadomienie. Natomiast w okresie, od momentu utraty zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT lub rezygnacji z tego zwolnienia do końca miesiąca, w którym złożono ww. zawiadomienie, usługi taksówek osobowych będą podlegały opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 7%. Jednocześnie należy podkreślić, iż zawiadomienie złożone naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania usług taksówek osobowych w formie ryczałtu nie może obowiązywać wstecz, co wprost wynika z brzmienia art. 114 ust. 1 ustawy o VAT.

2011
1
kwi

Istota:

Czy zgodnie z art. 114 ustawy o podatku od towarów i usług, mozna wybrać opodatkowanie usług taksówek osobowych w formie ryczałtu 3 % po przekroczeniu limitu 10.000 Euro powodującego utratę do dalszego korzystania ze zwolnienia?

Fragment:

STAN FAKTYCZNY: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż podatnik świadczy usługi taksówek osobowych o symboli PKWiU 60.22.11-00.00. Przed dniem utraty zwolnienia z podatku od towarów i usług związanego z przekroczeniem kwoty 10.000 Euro, Strona złożyła zawiadomienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze opodatkowania usług taksówek osobowych w formie ryczałtu według stawki 3 %. STANOWISO WNIOSKODAWCY: Zdaniem wnioskodawcy przysługuje mu prawo do opdatkowania usług taksówek osobowych w formie ryczałtu 3 % z momentem przekroczenia limitu 10.000 Euro, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego o skorzystaniu z tej formy opodatkowania w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosowany ryczałt. OCENA PRAWNA STANOWISKA WNIOSKODAWCY: Zgodnie z artykułem 113 ust. 1, Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 Euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W myśl art. 113 ust. 5 ww. ustawy, jeżeli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, (10.000 Euro), zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty.

2011
1
kwi

Istota:

W dniu 04.04.06r. Podatnik złożył wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego sposobu użytkowania kas rejestrujących.

Fragment:

Nr 54, poz. 535 z późn. zm) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Oceniając stanowisko Podatnika wyrażone w przedmiotowym piśmie Urząd zauważa iż strona świadczy usługi transpotu bagażowego na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i na rzecz osób prawnych i w tej sytuacji w myść w/cyt. przepisu art. 11 ust. 1 w/w ustawy nie ma podstaw prawnych zobowiązujących Stronę do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia. Jednocześnie tut. Organ podatkowy informuje, że zgodnie z art.14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik,płatnik,lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji , organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art.14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

2011
1
kwi

Istota:

Obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej w przypadku rozszerzenia działalności gospodarczej o handel przy dotychczasowej działalności w zakresie usług taxi.

Fragment:

Treść § 4 pkt 3 cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących stanowi, iż powyższego zwolnienia nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami. Z uwagi, iż świadczenie usług taksówkowych zostało wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania wykonywanie tego rodzaju usług obliguje podatnika do ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej w taksówce. W przypadku zaś pozostałego zakresu działalności obowiązuje zwolnienie wynikające z § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia do 31 marca 2006 r.

2011
1
mar

Istota:

Czy usługi wykonywane taksówką osobową na rzecz ludności jak i na rzecz Szpitala w X jako samochód sanitrany w podatku VAT podlegają opodatkowaniu ryczałtem wg stawki 3%?

Fragment:

Jednocześnie świadczy Pan usługi na rzecz Szpitala w X jako samochód sanitarny.Zdaniem Pana zarówno usługi wykonywane jako taksówka osobowa jak i na rzecz szpitala podlegają ryczałtowi wg stawki 3 %. Zgodnie z art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik świadczący usługi taksówek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00) może wybrać opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 3 %, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym będzie stosował ryczałt. Przy opodatkowaniu usług w formie ryczałtu nie stosuje się przepisu art. 86 , oraz w terminie o którym mowa w art. 99 ust. 1 składa się skróconą deklarację podatkową. Zrezygnować z opodatkowania w formie ryczałtu można nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego nie będzie rozliczał się w formie ryczałtu - art. 114 ust. 4. Z powyższego wynika, że opodatkowaniu w formie ryczałtu według stawki 3 % podlegają jedynie usługi taksówek osobowych o symbolu PKWiU 60.22.11-00.00. Natomiast Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy z tytułu dokonywania sprzedaży w zakresie przewozu osób taksówką osobową wyłącznie na rzecz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą , występuje obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Fragment:

Uzasadnienie Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób taksówką osobową wyłącznie na rzecz osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnch). W związku z powyższym zwraca się Pan z zapytaniem czy z tytułu dokonywania sprzedaży na rzecz ww. osób występuje obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. We wniosku wyraził Pan stanowisko, że powyższy obowiązek nie występuje, ponieważ usługi świadczone są wyłącznie na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54 poz. 535/ w brzmieniu obowiązującym do 31.05.2005r. "podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących". Z treści powołanego przepisu wynika, że podatnicy nie prowadzący sprzedaży na rzecz ww. osób nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

2011
1
mar

Istota:

Czy w związku z wejściem w życie dnia 21 października 2005r. nowelizacji ustawy o transporcie drogowym w sytuacji opisanej we wniosku, w związku ze świadczeniem usług transportu pasażerskiego pozostałego (PKWiU 60.23) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ma Pan obowiązek dalszego posiadania kasy fiskalnej i rejestrowania obrotu?

Fragment:

Należy podkreślić, że przepisy prawa podatkowego odnoszą się do używania taksometru jedynie w związku z używaniem kasy rejestrującej o zastosowaniu specjalnym przeznaczonej do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami. Skoro, jak twierdzi Pan, usługi wykonywane przez Pana nie zaliczają się usług przewozu osób i ładunków taksówkami używana przez Pana kasa nie musi spełniać szczególnych warunków technicznych, o których mowa w §3 ust. 2, §4 ust. 4 i 5, §5 ust. 2 i 7 oraz §7 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.). Przedstawione powyżej stanowisko tutejszego organu w kwestii obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej zgodne jest z Pana stanowiskiem wyrażonym w przedmiotowym wniosku. To ostatnie należy zatem uznać za prawidłowe, w związku z czym Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście postanowił jak w sentencji.