IPPB2/4511-358/16-4/MG | Interpretacja indywidualna

Dochody uzyskane z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółkach z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii Wnioskodawca opodatkuje w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dywidendy szwedzkich firm Wnioskodawca może opodatkować w Polsce na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych, z zastosowaniem postanowień konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r.
IPPB2/4511-358/16-4/MGinterpretacja indywidualna
 1. Dania
 2. Finlandia
 3. Norwegia
 4. Szwecja
 5. akcja
 6. dywidendy
 7. miejsce zamieszkania
 8. nieograniczony obowiązek podatkowy
 9. sprzedaż
 10. sprzedaż udziałów
 11. udział
 12. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 maja 2016 r. (data wpływu 5 maja 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. (data nadania 27 czerwca 2016 r., data wpływu 29 czerwca 2016 r.) na wezwanie tut. organu z dnia 17 czerwca 2016 r. (data nadania 20 czerwca 2016 r., data doręczenia 23 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przeniesieniem własności udziałów (akcji) w spółkach z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii oraz opodatkowaniem dywidend ze spółek szwedzkich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z przeniesieniem własności udziałów (akcji) w spółkach z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii oraz opodatkowaniem dywidend ze spółek szwedzkich.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest obywatelem Szwecji, zamieszkałym w Polsce. Od 1994 r. Wnioskodawca pozostaje w związku z małżeńskim z Katarzyną H., obywatelką Polski. Małżonkowie mają córkę Emilię H. (ur. 1996 r.), która jest studentką oraz pozostaje na utrzymaniu rodziców. Wnioskodawca wraz z rodziną mieszka w Warszawie od 1996 r.

W 1996 r. Wnioskodawca przeprowadził się ze Szwecji do Polski, w tym roku szwedzki urząd skarbowy wydał decyzję o emigracji Wnioskodawcy do Polski. W 1998 r. Wnioskodawcy został nadany w Polsce numer NIP a w 2001 r. Wnioskodawca uzyskał kartę stałego pobytu w Polsce oraz numer PESEL. Do 2010 r. Wnioskodawca pracował w Polsce na pełen etat, a od 2011 r. Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. W 2011 r. Wnioskodawca zarejestrował również spółkę prawa handlowego w Szwecji. Od 2010 r. Wnioskodawca pobiera emeryturę zarówno w Szwecji, jak i w Polsce.

W Polsce Wnioskodawca posiada 2 nieruchomości, w jednej z nich Wnioskodawca mieszka od 2000 r. W Szwecji Wnioskodawca posiada obecnie jedną nieruchomość o charakterze letniskowym. Do zeszłego roku Wnioskodawca był również współwłaścicielem 1/3 części drugiej nieruchomości letniskowej w tej samej miejscowości w Szwecji, którą to współwłasność Wnioskodawca otrzymał, razem z rodzeństwem od rodziców, jako darowiznę w 1989 r. W zeszłym roku Wnioskodawca sprzedał swój udział w tej nieruchomości rodzeństwu (stan faktyczny). Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji, że sprzedaż tej nieruchomości może być opodatkowana w Polsce, na podstawie Ustawy o podatku od osób fizycznych.

Ponadto, Wnioskodawca nabywa oraz zbywa akcje w spółkach zagranicznych oraz uzyskuje z tego tytułu dochody lub straty (stan faktyczny oraz zdarzenia przyszłe). Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji, że dochody z tego tytułu mogą być opodatkowane w Polsce na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych.

Wnioskodawca posiada również akcje w spółkach szwedzkich oraz uzyskuje z nich dywidendy (stan faktyczny oraz zdarzenia przyszłe). Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji, że dywidendy te mogą być opodatkowane w Polsce na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych, z zastosowaniem szczegółowych przepisów Konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2014 r.

Emerytura, którą Wnioskodawca otrzymuje w Szwecji opodatkowana jest w Szwecji, na mocy decyzji szwedzkiego urzędu skarbowego (stan faktyczny oraz zdarzenia przyszłe). Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji, że emerytura, która jest wypłacana w Szwecji, może być nadal opodatkowana w Szwecji na podstawie szwedzkich przepisów podatkowych.

Przedmiotowy wniosek obarczony był brakami formalnymi, w związku z tym pismem z dnia 17 czerwca 2016 r. (data doręczenia 23 czerwca 2016 r.) wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wyjaśnienie:

 1. Czy Wnioskodawca podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (informacja w tym zakresie podana została w stanowisku Wnioskodawcy odnośnie sformułowanych pytań, natomiast winna być zawarta w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego)...
 2. Czy przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę od 2011 r. działalności gospodarczej w Polsce (wskazanie formy prowadzenia działalności: spółka osobowa, czy też spółka kapitałowa...) jest nabywanie i sprzedaż akcji (udziałów) w spółkach, w tym w spółkach zagranicznych...
 3. Czy też Wnioskodawca nabywa i sprzedaje akcje / udziały w spółkach zagranicznych jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej...
 4. Akcje (udziały) spółek z jakich krajów posiada Wnioskodawca, ponieważ w opisie stanu faktycznego / zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że nabywa i zbywa akcje spółek zagranicznych, bez podania nazwy kraju siedziby tych spółek...
 5. Czy aktywa majątkowe poszczególnych spółek zagranicznych, których akcje / udziały Wnioskodawca zbywa składają się głównie z majątku nieruchomego położonego w danym państwie lub z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego...
 6. Czy dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę ze Szwecji dotyczą spółki prawa handlowego zarejestrowanej przez Wnioskodawcę w 2011 r. w Szwecji, czy też wniosek dotyczy dywidend od innych spółek szwedzkich otrzymywanych przez Wnioskodawcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności, ewentualnie prowadzącą działalność gospodarczą (proszę podać formę prawną działalności) lub jako wspólnik spółki kapitałowej otrzymującej dywidendę (organ prosi o szczegółowe informacje w tym zakresie w kontekście art. 10 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji)...

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne w ustawowym terminie, pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.), w którym wyjaśnił, że zgodnie ze stanem opisanym we wniosku oraz interpretacją Wnioskodawcy przepisów podatkowych, na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a także stosują się do Wnioskodawcy przepisy Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r.

Prowadzona przez Wnioskodawcę w Polsce firma, to jednoosobowa działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji. Przedmiotem działalności firmy nie jest nabywanie ani sprzedaż akcji w spółkach.

Akcje w spółkach Wnioskodawca nabywa i sprzedaje jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Obecnie Wnioskodawca posiada akcje w spółkach z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii. Akcje Wnioskodawca nabywa oraz zbywa za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwecji.

Aktywa majątkowe spółek zagranicznych, które obecnie Wnioskodawca posiada z zamiarem zbycia, nie składają się głównie z majątku nieruchomego, ani z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego.

Dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę w Szwecji nie dotyczą spółki prawa handlowego zarejestrowanej przez Wnioskodawcę w Szwecji. Wniosek dotyczy dywidend otrzymywanych w Szwecji od innych spółek zagranicznych (w tym szwedzkich), których akcje Wnioskodawca nabywa i zbywa jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy sprzedaż nieruchomości położonej w Szwecji Wnioskodawca może opodatkować w Polsce, na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych... (stan faktyczny)
 2. Czy dochody z tytułu przeniesienia własności udziałów w spółkach zagranicznych Wnioskodawca może opodatkować w Polsce na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych... (stan faktyczny i zdarzenia przyszłe)
 3. Czy dywidendy szwedzkich firm Wnioskodawca może opodatkować w Polsce na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych, z zastosowaniem tabeli procentowej z art. 10 ust. 2 konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r.... (stan faktyczny i zdarzenia przyszłe)
 4. Czy emeryturę, którą Wnioskodawca otrzymuje w Szwecji, a która jest opodatkowana w Szwecji, na mocy decyzji szwedzkiego urzędu skarbowego, Wnioskodawca może nadal opodatkowywać w Szwecji na podstawie szwedzkich przepisów podatkowych... (stan faktyczny i zdarzenia przyszłe)

Interpretacja indywidualna została wydana w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do pytania Nr 2 i 3. W zakresie pytania Nr 1 i 4 zostanie wydana odrębna interpretacja indywidualna.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Swoje interpretacje Wnioskodawca opiera na fakcie, że jest obywatelem szwedzkim mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych (ośrodek interesów życiowych) oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W związku z powyższym Wnioskodawca podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) ale także stosują się do Wnioskodawcy przepisy Konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r. (dalej „Konwencja”).

Artykuł 13 ustęp 4 Konwencji stanowi, że zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku, innego niż majątek, o którym mowa w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. W tej sytuacji, w ocenie Wnioskodawcy nie mają zastosowania sytuacje opisane w ustępie 1, 2 i 3 artykułu 13 Konwencji, w związku z powyższym dochody te powinny być opodatkowane w Polsce.

Artykuł 10 Konwencji stanowi w ust. 1, że dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie (Szwecja) osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie (Polska) mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (Polska). Natomiast w ust. 2 przytoczona jest tabela podatkowa: (a) 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%; (b) 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach. W związku z powyższym, Wnioskodawca może opodatkowywać dywidendy w Polsce z zastosowaniem powyższej tabeli.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 1a wyżej powołanej ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca, obywatel Szwecji, podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Do 2010 r. Wnioskodawca pracował w Polsce na pełen etat, natomiast od 2011 r. Wnioskodawca prowadzi w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Przedmiotem tej działalności nie jest nabywanie ani sprzedaż akcji. Akcje w spółkach Wnioskodawca nabywa i sprzedaje jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. W 2011 r. Wnioskodawca zarejestrował również spółkę prawa handlowego w Szwecji. Wnioskodawca nabywa oraz zbywa akcje w spółkach zagranicznych oraz uzyskuje z tego tytułu dochody. Obecnie Wnioskodawca posiada akcje w spółkach z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii, które nabywa oraz zbywa je za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwecji. Aktywa majątkowe spółek zagranicznych, które obecnie Wnioskodawca posiada z zamiarem zbycia, nie składają się głównie z majątku nieruchomego, ani z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego. Dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę w Szwecji dotyczą innych spółek szwedzkich, niż spółka prawa handlowego zarejestrowana przez Wnioskodawcę w Szwecji.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy dochody z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółkach zagranicznych oraz dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę ze spółek szwedzkich podlegają opodatkowaniu w Polsce.

W pierwszej kolejności organ podatkowy odniesie się do skutków podatkowych sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) spółek zagranicznych, tj. spółek z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii. W związku z tym zastosowanie znajdują postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 13 ust. 1 konwencji między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193), zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia własności akcji lub innych praw w spółce, której majątek składa się głównie z majątku nieruchomego, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 konwencji, zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, bądź majątku ruchomego wchodzącego w skład stałej placówki, którą osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie posiada w drugim Umawiającym się Państwie w celu wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem) lub stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do art. 13 ust. 3 konwencji, zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym lub z przeniesienia własności majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie.

W odniesieniu do zysków osiąganych przez lotnicze konsorcjum transportowe, postanowienia tego ustępu mają zastosowanie tylko do takiej części zysku, jaka odpowiada udziałowi utrzymywanemu w tym konsorcjum przez S. Ab, szwedzkiego partnera.

Jak stanowi art. 13 ust. 4 ww. konwencji, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku, innego niż majątek, o którym mowa w ustępach 1, 2 i 3, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 134, poz. 899), zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6 niniejszej Konwencji i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z tytułu przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, włącznie z tymi zyskami, które pochodzą z tytułu przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem) mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 2 ww. konwencji).

W myśl art. 13 ust. 3 ww. konwencji, zyski uzyskane przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa z tytułu przeniesienia własności statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym lub majątku ruchomego związanego z eksploatowaniem takich statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 13 ust. 4 cytowanej konwencji, zyski uzyskane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość w więcej niż 50% pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jak stanowi art. 13 ust. 5 ww. konwencji, zyski z tytułu przeniesienia własności majątku innego, niż wymieniony w ustępach 1, 2, 3 i 4 niniejszego artykułu podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Umawiającym się Państwie, w którym zbywca posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Jak stanowi art. 13 ust. 1 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 43, poz. 368), zyski, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ww. konwencji, zyski z przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, łącznie z zyskami, które pochodzą z przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem), mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

W myśl art. 13 ust. 3 konwencji, zyski z przeniesienia własności statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym oraz z przeniesienia własności majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Stosownie do art. 13 ust. 4 ww. konwencji, zyski osiągane przez przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa z przeniesienia własności kontenerów (włączając przyczepy, statki żeglugi śródlądowej i związane z nimi urządzenia służące do transportu kontenerów) stosowanych do transportu dóbr i towarów w transporcie międzynarodowym podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z ust. 5 art. 13 ww. konwencji, zyski osiągane z przeniesienia własności akcji, udziałów lub praw w spółce, w jakiejkolwiek innej osobie prawnej lub w spółce osobowej, której majątek składa się głównie z majątku nieruchomego położonego w Umawiającym się Państwie lub z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego, lub z akcji spółki, której majątek składa się głównie z takiego majątku nieruchomego lub praw wchodzących w skład takiego majątku nieruchomego położonego w Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w Państwie, w którym majątek nieruchomy jest położony, zgodnie z prawem tego Państwa. Takie zyski podlegają takim samym zasadom opodatkowania jak zyski z przeniesienia własności majątku nieruchomego.

W myśl art. 13 ust. 6 ww. konwencji, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku niewymienionego w ustępach 1, 2, 3, 4 i 5 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Jak stanowi art. 13 ust. 8 cytowanej konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie uzyskuje miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, a pierwsze wymienione Umawiające się Państwo opodatkowuje zyski z majątku tej osoby w chwili zmiany przez nią miejsca zamieszkania lub siedziby, wtedy - w przypadku późniejszego przeniesienia własności takiego majątku - zyski z tego majątku osiągnięte do chwili zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby tej osoby nie podlegają opodatkowaniu w drugim Umawiającym się Państwie.

W myśl art. 13 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Helsinkach dnia 26 października 1977 r. (Dz. U. z 1979 r. Nr 12, poz. 84 i z 1995 r. Nr 106, poz. 517), zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6 ustęp 2 i położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jak stanowi ust. 2 art. 13 ww. umowy, zyski osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), lub innych praw w spółce, której więcej niż 50% aktywów składa się z majątku nieruchomego położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. umowy, zyski z tytułu przeniesienia własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, łącznie z tymi zyskami, które pochodzą z tytułu przeniesienia własności takiego zakładu (odrębnie albo z całym przedsiębiorstwem) mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do ust. 4 art. 13 cytowanej umowy, zyski osiągane przez przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa z tytułu przeniesienia własności statków morskich lub statków powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym, lub majątku ruchomego związanego z eksploatowaniem takich statków morskich lub statków powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Zgodnie z art. 13 ust. 5 ww. umowy, zyski z tytułu przeniesienia własności majątku innego, niż wymieniony w poprzednich ustępach niniejszego artykułu podlegają opodatkowaniu wyłącznie w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Wyjaśnić przy tym należy, że zawarte w art. 13 ww. umów sformułowanie „mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie” nie oznacza możliwości wyboru, w którym państwie dochody i zyski podlegają opodatkowaniu. Sformułowanie to oznacza, że drugie państwo ma prawo opodatkować takie dochody lub zyski, jeżeli na podstawie przepisów tego państwa dochody te podlegają w tym państwie opodatkowaniu (umowy są bowiem zawierane pomiędzy państwami a nie z poszczególnymi podatnikami). Używane w umowach bilateralnych słowo „mogą” należy rozumieć jako prawo administracji skarbowej danego państwa do opodatkowania określonych rodzajów dochodów. Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przyznają więc państwu będącemu stroną umowy prawo do opodatkowania danego rodzaju dochodu, jeżeli ustawodawstwo wewnętrzne nakłada podatek na taki rodzaj dochodu (przychodu).

Biorąc pod uwagę treść przywołanych przepisów prawa oraz doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego, że aktywa majątkowe spółek zagranicznych nie składają się głównie z majątku nieruchomego, ani z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego, organ podatkowy potwierdza stanowisko Wnioskodawcy, że dochody uzyskane z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółkach zagranicznych Wnioskodawca opodatkuje w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.

Przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 (art. 17 ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 - osiągnięta w roku podatkowym.

Z kolei w myśl art. 30b ust. 3 ww. ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Dochód ze sprzedaży udziałów (akcji) należy wykazać w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym został osiągnięty, w odrębnym zeznaniu, według ustalonego wzoru (PIT-38) i w tym samym terminie wpłacić wynikający z tego zeznania podatek dochodowy (art. 45 ust. 1a pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ww. ustawy).

Ustosunkowując się w następnej kolejności do stanowiska Wnioskodawcy odnośnie otrzymywanych przez Wnioskodawcę dywidend ze spółek szwedzkich organ podatkowy stwierdza:

Ponieważ Wnioskodawca uzyskuje dywidendy ze spółek szwedzkich zastosowanie znajdą postanowienia konwencji między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. konwencji, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Jak stanowi ust. 2 art. 10 konwencji, jednakże dywidendy takie mogą być opodatkowane także w Umawiającym się Państwie, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma swoją siedzibę, i zgodnie z prawem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do dywidend ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek tak ustalony nie może przekroczyć:

 1. 5% kwoty dywidend brutto, jeżeli osobą uprawnioną jest spółka (inna niż spółka osobowa), której bezpośredni udział w kapitale spółki wypłacającej dywidendy wynosi co najmniej 25%;
 2. 15% kwoty dywidend brutto we wszystkich pozostałych przypadkach.

Postanowienia tego ustępu nie dotyczą opodatkowania spółki w odniesieniu do zysków, z których dywidendy są wypłacane.

W myśl art. 10 ust. 3 ww. konwencji, określenie „dywidendy” użyte w tym artykule oznacza dochód z akcji albo innych praw niebędących wierzytelnościami, praw do udziału w zysku, jak również dochód z innych praw w spółce, które według prawa podatkowego Państwa, w którym spółka wypłacająca dywidendy ma siedzibę, jest pod względem podatkowym traktowany jak dochód z akcji.

Oznacza to, że dywidendy mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w Państwie siedziby spółki, jak i Państwie, w którym ma miejsce zamieszkania wspólnik spółki. Kwestia eliminowania podwójnego opodatkowania jest możliwa dzięki zastosowaniu właściwej metody unikania podwójnego opodatkowania, o której mowa w art. 22 konwencji między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. b) ww. konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10 i 12 mogą być opodatkowane w Szwecji, Polska zezwoli na obliczenie od podatku tej osoby sumy równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Szwecji. Jednakże takie obliczenie nie może przekroczyć tej części podatku obliczonej przed dokonaniem odliczenia, która odpowiada tej części dochodu osiągniętego w Szwecji.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe oraz przepisy prawa, dywidendy wypłacone przez spółki szwedzkie osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu w Polsce.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy (art. 30a ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

W myśl art. 30a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 30a ust. 9 ww. ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 3 ust. 1 uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) określone w ust. 1 pkt 1-5, od zryczałtowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Ponadto art. 30a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od przychodów (dochodów), o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, o których mowa w ust. 9 i 10, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub 1a.

Zatem, biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe oraz obowiązujące przepisy prawa, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że dywidendy szwedzkich firm Wnioskodawca może opodatkować w Polsce na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych, z zastosowaniem postanowień konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r.

Reasumując:

 • dochody uzyskane z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółkach z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii Wnioskodawca opodatkuje w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • dywidendy szwedzkich firm Wnioskodawca może opodatkować w Polsce na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych, z zastosowaniem postanowień konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, natomiast w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.