Szwecja | Interpretacje podatkowe

Szwecja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Szwecja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jak ustalić miejsce (kraj) opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia usług budowlanych na terytorium Szwecji.
Fragment:
W piśmie z 3 października 2016 r. stanowiącym uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez niego na terenie Szwecji usługi nie są wykonywane poprzez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, która została podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193). Ponadto stwierdził, że na terenie Szwecji nie posiada, ani też nie zamierza tworzyć siedziby zarządu, biura, filii, warsztatu, fabryki, bądź jakiejkolwiek innej placówki, którą jako zakład określa art. 5 ww. konwencji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy całość uzyskiwanych przychodów Wnioskodawca powinien opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznym w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy, dochód polskiego rezydenta podatkowego z tytułu świadczonych usług w Szwecji w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2016
29
lis

Istota:
Jak ustalić miejsce (kraj) opodatkowania przychodów uzyskanych ze świadczenia usług budowlanych na terytorium Szwecji.
Fragment:
W piśmie z 11 października 2016 r. stanowiącym uzupełnieniu wniosku, Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez niego na terenie Szwecji usługi nie są wykonywane poprzez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, która została podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 26, poz. 193). Ponadto stwierdził, że na terenie Szwecji nie posiada, ani też nie zamierza tworzyć siedziby zarządu, biura, filii, warsztatu, fabryki, bądź jakiejkolwiek innej placówki, którą jako zakład określa art. 5 ww. konwencji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy całość uzyskiwanych przychodów Wnioskodawca powinien opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznym w Polsce? Zdaniem Wnioskodawcy, dochód polskiego rezydenta podatkowego z tytułu świadczonych usług w Szwecji w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2016
29
lis

Istota:
Czy wypłacane Wnioskodawczyni stypendium ze szwedzkiego Instytutu podlega opodatkowaniu w Polsce i jeśli tak to w jakim zakresie?Czy wypłacana Wnioskodawczyni rekompensata z Instytutu podlega opodatkowaniu w Polsce i jeśli tak w jakim zakresie?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 20 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów ze Szwecji. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny. Powiązania osobiste i gospodarcze w Szwecji i Polsce. Wnioskodawczyni jest obywatelką Polski i do końca 2013 roku rozliczała się w Polsce, jako osoba o nieograniczonym obowiązku podatkowym. W dniu 2 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni wyjechała z Polski i zamieszkała, z obywatelem szwedzkim. W dniu 9 lipca 2014 r. w Szwecji Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński, który zarejestrowała następnie w Polsce. Wnioskodawczyni mieszka w lokalu wynajmowanym przez męża. Wnioskodawczyni posiada wpis do szwedzkiego rejestru ludności prowadzonego przez szwedzki urząd podatkowy. Szwedzkie organy podatkowe od roku 2014 traktują Wnioskodawczynię jako osobę posiadającą rezydencję podatkową w Szwecji. W roku 2014 uzyskiwane przez Wnioskodawczynię dochody w Szwecji podlegają kwalifikacji jako stypendia i nie są zatrudnieniem. Obecnie Wnioskodawczyni poszukuje pracy w Szwecji w zawodzie lekarza specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Przez cały rok 2014 Wnioskodawczyni posiadała afiliację na uczelni w Szwecji (stypendium, staż podoktorski w pełnym wymiarze). Afiliację na uczelni w Polsce Wnioskodawczyni posiadała w okresach do 30 czerwca (umowa o pracę na czas określony, 1/2 etatu naukowo-dydaktycznego, starszy asystent) a następnie od 4 sierpnia 2015 r. do chwili obecnej (umowa o pracę na czas określony do 30 czerwca 2019, 1/8 etatu naukowego, adiunkt).
2016
26
lis

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości położonej w Szwecji oraz opodatkowanie emerytury ze Szwecji.
Fragment:
Zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji, że dywidendy te mogą być opodatkowane w Polsce na podstawie Ustawy o podatku od osób fizycznych, z zastosowaniem szczegółowych przepisów Konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r. Emerytura, którą Wnioskodawca otrzymuje w Szwecji opodatkowana jest w Szwecji, na mocy decyzji szwedzkiego urzędu skarbowego (stan faktyczny oraz zdarzenia przyszłe). Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji, że emerytura, która jest wypłacana w Szwecji, może być nadal opodatkowana w Szwecji na podstawie szwedzkich przepisów podatkowych. Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a także stosuje się do niego przepisy Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r. Emerytura, która jest wypłacana Wnioskodawcy w Szwecji, otrzymywana jest w ramach ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż nieruchomości położonej w Szwecji (...)
2016
4
sie

Istota:
Dochody uzyskane z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółkach z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii Wnioskodawca opodatkuje w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dywidendy szwedzkich firm Wnioskodawca może opodatkować w Polsce na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych, z zastosowaniem postanowień konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r.
Fragment:
Obecnie Wnioskodawca posiada akcje w spółkach z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii, które nabywa oraz zbywa je za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwecji. Aktywa majątkowe spółek zagranicznych, które obecnie Wnioskodawca posiada z zamiarem zbycia, nie składają się głównie z majątku nieruchomego, ani z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego. Dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę w Szwecji dotyczą innych spółek szwedzkich, niż spółka prawa handlowego zarejestrowana przez Wnioskodawcę w Szwecji. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy dochody z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółkach zagranicznych oraz dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę ze spółek szwedzkich podlegają opodatkowaniu w Polsce. W pierwszej kolejności organ podatkowy odniesie się do skutków podatkowych sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) spółek zagranicznych, tj. spółek z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii. W związku z tym zastosowanie znajdują postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W myśl art. 13 ust. 1 konwencji między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz.
2016
2
sie

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym całość osiągniętych dochodów Spółki (w Polsce i Szwecji) należy opodatkować tylko w Polsce, w związku z pracami budowlanymi prowadzonymi na terenie Szwecji, trwającymi na poszczególnych placach budowy krócej niż 12 miesięcy?
Fragment:
Pracownicy nie przekraczają 183 dni faktycznego pobytu w Szwecji w każdym roku podatkowym. W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że roboty budowalne są w większości prowadzone na kilku placach budowy jednocześnie, przy czym prace te wykonywane są w ramach oddzielnych inwestycji, a także nie występują pomiędzy nimi powiązania funkcjonalnie. Ponadto Wnioskodawca zaznacza, że roboty prowadzone w ramach każdej budowy trwają około 4-5 miesięcy, a w żadnym wypadku nie przekraczają okresu 12 miesięcy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym stanie faktycznym całość osiągniętych dochodów Spółki (w Polsce i Szwecji) należy opodatkować tylko w Polsce, czy dochody osiągnięte w Szwecji opodatkować w Szwecji, a dochody osiągnięte w Polsce opodatkować w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze opisany stan faktyczny, oraz fakt, że roboty budowlane w Szwecji nie będą trwały na żadnej z budów dłużej niż 12 miesięcy, całość dochodów osiągniętych zarówno w Polsce, jak i w Szwecji należy opodatkować tylko w Polsce. W światle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2016
30
mar

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym całość osiągniętych dochodów (w Polsce i Szwecji) należy opodatkować tylko w Polsce, czy dochody osiągnięte w Szwecji opodatkować w Szwecji, a dochody osiągnięte w Polsce opodatkować w Polsce?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Szwecji, może być opodatkowany w Szwecji, pod warunkiem że działalność prowadzona jest poprzez położony na terytorium tego państwa zakład. W takim przypadku dochód, który może być przypisany temu zakładowi może być opodatkowany w Szwecji. Natomiast, jeżeli działalność na terytorium Szwecji nie jest prowadzona za pomocą położonego w tym państwie zakładu, dochód podatnika podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania, czyli w Polsce. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych. Obecnie wykonuje usługi budowlane polegające na renowacji budynków i elewacji na terenie Szwecji oraz usługi budowlane na terenie Polski. Usługi budowlane świadczone na terenie Szwecji wykonywane są przy pomocy delegowanych przez Wnioskodawcę pracowników zatrudnionych w jego firmie. Pracownicy zakwaterowani są na koszt Wnioskodawcy w wynajmowanym mieszkaniu. Wnioskodawca w Szwecji nie posiada, ani nie zamierza tworzyć filii, biura, warsztatu, siedziby zarządu, bądź jakiejkolwiek innej placówki, którą Konwencja określa w art. 5 jako zakład.
2016
22
mar

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym całość osiągniętych dochodów (w Polsce i Szwecji) należy opodatkować tylko w Polsce, czy dochody osiągnięte w Szwecji opodatkować w Szwecji, a dochody osiągnięte w Polsce opodatkować w Polsce?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Szwecji, może być opodatkowany w Szwecji, pod warunkiem że działalność prowadzona jest poprzez położony na terytorium tego państwa zakład. W takim przypadku dochód, który może być przypisany temu zakładowi może być opodatkowany w Szwecji. Natomiast, jeżeli działalność na terytorium Szwecji nie jest prowadzona za pomocą położonego w tym państwie zakładu, dochód podatnika podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania, czyli w Polsce. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych. Obecnie wykonuje usługi budowlane polegające na renowacji budynków i elewacji na terenie Szwecji oraz usługi budowlane na terenie Polski. Usługi budowlane świadczone na terenie Szwecji wykonywane są przy pomocy delegowanych przez Wnioskodawcę pracowników zatrudnionych w jego firmie. Pracownicy zakwaterowani są na koszt Wnioskodawcy w wynajmowanym mieszkaniu. Wnioskodawca w Szwecji nie posiada, ani nie zamierza tworzyć filii, biura, warsztatu, siedziby zarządu, bądź jakiejkolwiek innej placówki, którą Konwencja określa w art. 5 jako zakład.
2016
22
mar

Istota:
Obowiązki banku w Polsce w związku z wypłatą świadczeń ze Szwecji.
Fragment:
Czy od świadczeń pieniężnych przyznanych przez Szwecję w związku ze śmiercią męża Klientki, tj. od przyznanych Jej renty okolicznościowej i renty gwarantowanej oraz od przyznanych dziecku renty dziecięcej i zasiłku po zmarłym ojcu (które składają się na rentę dla dziecka), a otrzymywanych przez Nią w Polsce na rachunek w Banku, Bank powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy przyznane i wypłacane Klientce przez Szwecję w związku ze śmiercią Jej męża renta okolicznościowa i renta gwarantowana podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego Bank od tych należności powinien naliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przyznane dziecku Klientki w związku ze śmiercią ojca i wypłacane Klientce przez Szwecję renta na dziecko i zasiłek po zmarłym podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego Bank powinien naliczać i pobierać od tych należności zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z Konwencją z dnia 19 listopada 2004 r. między Rządem RP a Szwecją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów opisane wyżej świadczenia pieniężne podlegają opodatkowaniu w Polsce.
2016
4
lut

Istota:
Ustalenie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorcę szwedzkiego oraz uwzględnienia konwencji między Rządem RP a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
Fragment:
Czy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, posiadając certyfikat rezydencji kontrahenta Spółka może zastosować przepisy art. 21 ust. 1 ww. ustawy z uwzględnieniem Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. i na podstawie art. 12 tej umowy pobrać podatek „ u źródła ” od należności wypłacanych z tytułu umowy w wysokości 5% kwoty należności ... Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest zobowiązana, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do poboru 20% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez szwedzkiego kontrahenta na podstawie umowy zakupu aktywów. Posiadając certyfikat rezydencji kontrahenta szwedzkiego Spółka może zastosować przepisy art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. i na podstawie art. 12 tej umowy pobrać podatek „ u źródła ” od należności wypłacanych z tytułu umowy w wysokości 5% kwoty należności.
2016
10
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szwecja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.