Szwecja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Szwecja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskanych w Szwecji.

Fragment:

Wnioskodawczyni od stycznia 2017 r. otrzymuje w Szwecji (przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2021 r.) na konto bankowe w Szwecji dodatkowe wynagrodzenie z tytułu prywatnej składki emerytalnej. Podstawową emeryturę ze Szwecji Zainteresowana otrzymuje w kwocie brutto (przeliczoną na złotówki) na konto w Polsce, od której to emerytury potrącana jest składka zdrowotna w wysokości 9%, ponadto Wnioskodawczyni sama odprowadza podatek dochodowy w wysokości 18% od otrzymywanej emerytury, przeliczonej na złotówki. Od dodatkowego wynagrodzenia od stycznia 2017 r. do grudnia 2021 r. w Szwecji potrącany jest podatek w wysokości 30%. Podatek ten jest Wnioskodawczyni zwracany po okresie rozliczeniowym na konto za granicą. Wnioskodawczyni rozliczając PIT-36 (razem z PIT/ZG) za rok 2017 ujęła kwotę otrzymaną za granicą (przeliczona na złotówki) w dochodzie za rok 2017, natomiast nie podała kwoty podatku od tej kwoty opłaconego za granicą. Ponadto Zainteresowana otrzymuje w Polsce emeryturę z ZUS. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowana wskazała, ze podstawowa emerytura ze Szwecji jest wypłacana w ramach ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych oraz renty obowiązującego w Szwecji. Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu prywatnej składki emerytalnej jest wypłacane z funduszu emerytalnego w sytuacji awaryjnej, fundusz wzajemnego inwestowania, w którym co najmniej jedna trzecia aktywów funduszu jest inwestowana w akcje.

2018
6
gru

Istota:

Miejsce opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej w Polsce i w Szwecji

Fragment:

Usługi w ramach prowadzonej działalności były świadczone na terytorium Polski oraz w Szwecji. Umowy na usługi wykonywane w Szwecji były sporządzane i podpisywane na terenie Szwecji. Wszystkie rozliczenia podatkowe, ZUS, konto bankowe prowadzone były w Polsce. Podatki (również podatek od towarów i usług) odprowadzano wyłącznie w Polsce od wszystkich przychodów, w tym uzyskanych za usługi świadczone w Szwecji. Należności za usługi wykonywane w Szwecji przelewane były na konto prowadzone w polskim banku. Wnioskodawca nie zatrudniał pracowników i wszystkie prace zarówno na terenie Polski, jak i Szwecji wykonywał osobiście. Świadcząc usługi w Szwecji, Wnioskodawca nie posiadał tam żadnego przedsiębiorstwa, filii lub stałej siedziby. Przez czas wykonywania usług zamieszkiwał u zleceniodawców tych usług, a prace wykonywał przy użyciu ich maszyn i urządzeń. Całe centrum życiowe Wnioskodawcy znajdowało się w Polsce, gdzie zamieszkiwała Jego żona oraz dwie córki uczęszczające do szkoły. Realizując w 2012 r. zlecenia, Wnioskodawca przebywał zarówno na terenie Polski, jak i na terenie Szwecji, albowiem na terytorium obu tych państw posiadał zamówienia. Przeważnie przedstawiało się to w ten sposób, że przez miesiąc lub dwa, a czasami 15-20 dni w jednym miesiącu, przebywał On na terenie Polski wykonując określone zamówienie, a następnie wyjeżdżał do Szwecji, gdzie wykonywał prace na zamówienie z tamtego rynku.

2018
20
sie

Istota:

Ustalenie obowiązku podatkowego

Fragment:

Wykonując usługi remontowe korzysta z własnego sprzętu przywożonego z Polski, sporadycznie zdarzały się sytuacje, że wypożyczał specjalistyczny sprzęt z wypożyczalni w Szwecji. Wnioskodawca zawsze ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonanych usług. Nie wykonuje usług na terenie Szwecji poprzez położony tam zakład w rozumieniu art. 5 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. Nie posiada tam filii, biura, warsztatu, ani żadnej innej placówki, która stanowiłaby centrum Jego działalności w Szwecji. Nie posiada na terytorium Szwecji stałej placówki, poprzez którą wykonuje całkowicie lub częściowo działalność. Nie ma oddziału, biura, fabryki, warsztatu, przedstawicielstwa ani żadnego miejsca wydobywania bogactw naturalnych w Szwecji. Nie przebywa na terytorium Szwecji dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, ponieważ w Polsce ma swoje zobowiązania i rodzinę. Najdłuższy pobyt na terenie Szwecji wynosił cztery tygodnie, po czym Wnioskodawca wracał do swojego kraju i pozostawał w domu na okres od kilku dni do kilku miesięcy. Nie posiada w Szwecji mieszkania i nie wynajmował żadnego lokalu, na czas prowadzonych tam remontów mieszkał u swoich pracodawców - co było głównym kryterium podczas przyjmowania zleceń.

2017
28
gru

Istota:

Opodatkowanie renty dla małoletniego dziecka, otrzymywanej ze Szwecji.

Fragment:

W świetle powyższego stwierdzić zatem należy, iż świadczenie rentowe otrzymywane przez Wnioskodawczynię na rzecz małoletniego syna ze Szwecji podlega opodatkowaniu zarówno w Polsce, jak i w Szwecji. Jednocześnie, w Polsce – w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu – należy zastosować określoną w art. 22 ust. 1 Konwencji, metodę zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Konwencji, w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który stosownie do postanowień niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Szwecji, to Polska, z uwzględnieniem postanowień punktu (b), wyłączy taki dochód od opodatkowania. Polska, przy obliczaniu podatku należnego od pozostałego dochodu tej osoby, może zastosować stawkę podatku, jaka byłaby właściwa, gdyby wyłączony dochód nie był wyłączony. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga części dochodu, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10 i 12 mogą być opodatkowane w Szwecji, Polska zezwoli na obliczenie od podatku tej osoby sumy równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu w Szwecji. Jednakże takie obliczenie nie może przekroczyć tej części podatku obliczonej przed dokonaniem odliczenia, która odpowiada tej części dochodu osiągniętego w Szwecji.

2017
21
gru

Istota:

Czy dochód uzyskany na terytorium Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii nie będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

W konsekwencji również nie znajduje zastosowania art. 17 ust. 1 pkt 3 updop, co oznacza, że Spółka podlega opodatkowaniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od całości swoich dochodów, również tych uzyskanych ze świadczenia usług na terytorium Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Pytanie 2. Zdaniem Spółki, w związku ze świadczonymi usługami na terytorium Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii, nie powstaje Spółce zagraniczny zakład podatkowy w rozumieniu art. 5 ust. l i 2 przywołanych umów międzynarodowych, tj. Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.( Dz. U. 2005 - Nr 12, poz. 90), Konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004r. (Dz. U. 2006 — Nr 26, poz. 193), Konwencji miedzy Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. 2006 - Nr 250, poz. 1840), a tym samym dochód uzyskany na terytorium Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii nie będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2016.

2017
20
gru

Istota:

Wnioskodawca jako osoba posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce winien uwzględnić emeryturę otrzymywaną ze Szwecji do wyliczenia stopy procentowej dla pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Emeryturę tę wraz z dochodami uzyskanymi w Polsce Wnioskodawca winien wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36 oraz w załączniku PIT-ZG, które podlegają złożeniu do właściwego dla Wnioskodawcy urzędu skarbowego.

Fragment:

W związku z długotrwałym pobytem w Szwecji, gdzie Wnioskodawca pracował, jak też osiągnięciem wieku emerytalnego według przepisów obowiązujących w Szwecji Wnioskodawca nabył w dniu 1 kwietnia 2014 r. prawo do emerytury w Szwecji i w tym samym terminie 1 stycznia 2014 r. Wnioskodawca nabył prawo do emerytury w Polsce. Emerytura, którą Wnioskodawca uzyskuje w Szwecji na podstawie ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych, opodatkowana jest w Szwecji, na co każdorazowo (corocznie) otrzymuje stosowną decyzję urzędu skarbowego, której odpisy wraz z tłumaczeniem Wnioskodawca przedkładał za 2014 r. do właściwego urzędu skarbowego w Polsce. Otrzymaną za 2014 r. emeryturę w Szwecji Wnioskodawca nie wykazał w rozliczeniach podatkowych za 2014 r. w Polsce, gdyż na podstawie uzyskanych z Urzędu Skarbowego informacji nie podlegała ona opodatkowaniu, podobnie Wnioskodawca postąpił składając deklarację podatkową za rok 2015 r. i 2016 r. Informacja podatkowa przekazana organom podatkowym w Polsce przez organy podatkowe Szwecji sprowokowała wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Urząd Skarbowy i wątpliwości co do poprawności złożonych przez Niego deklaracji (zeznań) podatkowych za rok 2015 w postaci PIT i braku załącznika ZG do niniejszej deklaracji.

2017
27
paź

Istota:

Wnioskodawczyni jako osoba posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce winna uwzględnić emeryturę otrzymywaną w okresie od maja 2015 r. do chwili obecnej ze Szwecji do wyliczenia stopy procentowej dla pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Fragment:

Z tytułu pracy w Szwecji Wnioskodawczyni otrzymuje emeryturę od maja 2015 r. w ramach ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych w Szwecji. Zatem w przedmiotowej sprawie emerytura ze Szwecji podlega opodatkowaniu w Szwecji oraz w Polsce, natomiast w Polsce w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją, zgodnie z którą dochody uzyskane za granicą są zwolnione od podatku w Polsce, ale mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Zagraniczne dochody należy uwzględnić tylko do ustalenia stopy procentowej, według której Wnioskodawczyni winna obliczyć podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce. Natomiast kwota podatku zapłaconego za granicą nie będzie miała wpływu na wysokość podatku od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Polsce. Mając na względzie przedstawione we wniosku okoliczności oraz przepisy obowiązującego prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni jako osoba posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce winna uwzględnić emeryturę otrzymywaną w okresie od maja 2015 r. do chwili obecnej ze Szwecji do wyliczenia stopy procentowej dla pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce.

2017
19
paź

Istota:

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawca będzie posiadał nieograniczony obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów?
Czy Wnioskodawca posiada obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dochodów (przychodów) uzyskanych ze świadczenia usług na terenie Szwecji?

Fragment:

Z uwagi na fakt, iż obecnie najwięcej korzystnych zleceń na usługi otrzymuje na terenie Szwecji, co wiąże się z koniecznością częstego pobytu w Szwecji, w bieżącym roku wynajął w tym kraju mieszkanie, w którym tymczasowo mieszka. Okresowo razem z nim mieszka jego najbliższa rodzina - żona z dwójką małoletnich dzieci. Z uwagi na charakter wykonywanych zleceń, w bieżącym roku podatkowym na terenie Szwecji Wnioskodawca będzie przebywać prawdopodobnie dłużej niż 183 dni. Z kolei jego żona z dziećmi częściej będzie przebywać w Polsce. W ich przypadku pobyt za granicą będzie krótszy niż 183 dni. Podczas pobytu jego i rodziny w Szwecji, dzieci chodzą do szwedzkiego przedszkola (15 godzin tygodniowo), nie posiada jednak szwedzkiego numeru personalnego (odpowiednik numeru PESEL), nie posługuje się również językiem szwedzkim. Wszystkie sprawy musi uzgadniać w języku angielskim. Żona nie pracuje w Szwecji. W ramach swojej działalności na terenie Szwecji Wnioskodawca posiada zawartą umowę z firmą z siedzibą w Szwecji, która jest pośrednikiem pomiędzy nim a zleceniodawcami. Swoją działalność wykonuje w siedzibie zleceniodawcy, na jego sprzęcie i z wykorzystaniem oprogramowania zleceniodawcy. Przedmiotem działalności jest wykonywanie projektów technicznych z różnych branż w zależności od posiadanych zamówień przez pośrednika.

2017
14
cze

Istota:

Czy należy pobrać i odprowadzić do polskiego urzędu zryczałtowany 20% podatek dochodowy od uzyskanych na terenie Szwecji przez nierezydenta przychodów w tytułu umowy zlecenia, czy będzie on podlegał opodatkowaniu w Szwecji? Czy należy wystawić zleceniobiorcy deklarację IFT-1R i ująć kwotę dochodu w poz. 71 czy 72?

Fragment:

W ramach działalności Wnioskodawczyni podpisała umowę ze Szwedzką firmą na wykończenie drewnianych domów, znajdujących się na terenie Szwecji. W celu realizacji umowy firma planuje zatrudnić na umowę zlecenie obywatela polskiego, który od ponad roku mieszka na stałe wraz z rodziną w Szwecji. Zleceniobiorca nie posiada stałej placówki w Polsce. Pracę wykonywał będzie wyłącznie w Szwecji w ramach zawartej z Wnioskodawczynią usługi. Zleceniobiorca przedstawił certyfikat rezydencji ze szwedzkiego urzędu podatkowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy należy pobrać i odprowadzić do polskiego urzędu zryczałtowany 20% podatek dochodowy od uzyskanych na terenie Szwecji przez nierezydenta przychodów w tytułu umowy zlecenia, czy będzie on podlegał opodatkowaniu w Szwecji? Czy należy wystawić zleceniobiorcy deklarację IFT-1R i ująć kwotę dochodu w poz. 71 czy 72? Zdaniem Wnioskodawczyni przychód osiągnięty przez nierezydenta ze Szwecji powinien być opodatkowany w Szwecji. Zleceniodawca na koniec roku wystawia dokument IFT-1R i wykazuje kwotę dochody w poz. 71. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2017
17
maj

Istota:

Ustalenie obowiązku podatkowego w Polsce w związku z osiąganiem dochodów z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Szwecji i sposobu ich opodatkowania.

Fragment:

W analizowanym przypadku warunki opisane w art. 15 ust. 2 UPO nie zostaną spełnione ponieważ: Wnioskodawca przebywa na terytorium Szwecji przez okres lub okresy przekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym; wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który ma siedzibę na terytorium Szwecji; Wobec powyższego należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę będącego polskim rezydentem podatkowym, z tytułu umowy o pracę wykonywanej dla Spółki Szwedzkiej na terytorium Szwecji może podlegać opodatkowaniu zarówno w Szwecji jak i w państwie rezydencji, czyli w Polsce. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę z tego tytułu znajduje natomiast zastosowanie tzw. metoda wyłączenia z progresją określona w art. 22 ust. 1 pkt a) UPO oraz w art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. a) UPO w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób: jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który stosownie do postanowień niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Szwecji, to Polska, z uwzględnieniem postanowień punktu (b), wyłączy taki dochód od opodatkowania.