Szwecja | Interpretacje podatkowe

Szwecja | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Szwecja. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości położonej w Szwecji oraz opodatkowanie emerytury ze Szwecji.
Fragment:
Zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji, że dywidendy te mogą być opodatkowane w Polsce na podstawie Ustawy o podatku od osób fizycznych, z zastosowaniem szczegółowych przepisów Konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r. Emerytura, którą Wnioskodawca otrzymuje w Szwecji opodatkowana jest w Szwecji, na mocy decyzji szwedzkiego urzędu skarbowego (stan faktyczny oraz zdarzenia przyszłe). Wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji, że emerytura, która jest wypłacana w Szwecji, może być nadal opodatkowana w Szwecji na podstawie szwedzkich przepisów podatkowych. Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a także stosuje się do niego przepisy Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r. Emerytura, która jest wypłacana Wnioskodawcy w Szwecji, otrzymywana jest w ramach ustawodawstwa dotyczącego ubezpieczeń społecznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy sprzedaż nieruchomości położonej w Szwecji (...)
2016
4
sie

Istota:
Dochody uzyskane z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółkach z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii Wnioskodawca opodatkuje w Polsce, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dywidendy szwedzkich firm Wnioskodawca może opodatkować w Polsce na podstawie ustawy o podatku od osób fizycznych, z zastosowaniem postanowień konwencji miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 19 listopada 2004 r.
Fragment:
Obecnie Wnioskodawca posiada akcje w spółkach z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii, które nabywa oraz zbywa je za pośrednictwem banku z siedzibą w Szwecji. Aktywa majątkowe spółek zagranicznych, które obecnie Wnioskodawca posiada z zamiarem zbycia, nie składają się głównie z majątku nieruchomego, ani z praw wchodzących w skład tego majątku nieruchomego. Dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę w Szwecji dotyczą innych spółek szwedzkich, niż spółka prawa handlowego zarejestrowana przez Wnioskodawcę w Szwecji. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy dochody z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółkach zagranicznych oraz dywidendy otrzymywane przez Wnioskodawcę ze spółek szwedzkich podlegają opodatkowaniu w Polsce. W pierwszej kolejności organ podatkowy odniesie się do skutków podatkowych sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów (akcji) spółek zagranicznych, tj. spółek z siedzibą w Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii. W związku z tym zastosowanie znajdują postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W myśl art. 13 ust. 1 konwencji między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. (Dz.
2016
2
sie

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym całość osiągniętych dochodów Spółki (w Polsce i Szwecji) należy opodatkować tylko w Polsce, w związku z pracami budowlanymi prowadzonymi na terenie Szwecji, trwającymi na poszczególnych placach budowy krócej niż 12 miesięcy?
Fragment:
Pracownicy nie przekraczają 183 dni faktycznego pobytu w Szwecji w każdym roku podatkowym. W uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że roboty budowalne są w większości prowadzone na kilku placach budowy jednocześnie, przy czym prace te wykonywane są w ramach oddzielnych inwestycji, a także nie występują pomiędzy nimi powiązania funkcjonalnie. Ponadto Wnioskodawca zaznacza, że roboty prowadzone w ramach każdej budowy trwają około 4-5 miesięcy, a w żadnym wypadku nie przekraczają okresu 12 miesięcy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w opisanym stanie faktycznym całość osiągniętych dochodów Spółki (w Polsce i Szwecji) należy opodatkować tylko w Polsce, czy dochody osiągnięte w Szwecji opodatkować w Szwecji, a dochody osiągnięte w Polsce opodatkować w Polsce... Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze opisany stan faktyczny, oraz fakt, że roboty budowlane w Szwecji nie będą trwały na żadnej z budów dłużej niż 12 miesięcy, całość dochodów osiągniętych zarówno w Polsce, jak i w Szwecji należy opodatkować tylko w Polsce. W światle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2016
30
mar

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym całość osiągniętych dochodów (w Polsce i Szwecji) należy opodatkować tylko w Polsce, czy dochody osiągnięte w Szwecji opodatkować w Szwecji, a dochody osiągnięte w Polsce opodatkować w Polsce?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Szwecji, może być opodatkowany w Szwecji, pod warunkiem że działalność prowadzona jest poprzez położony na terytorium tego państwa zakład. W takim przypadku dochód, który może być przypisany temu zakładowi może być opodatkowany w Szwecji. Natomiast, jeżeli działalność na terytorium Szwecji nie jest prowadzona za pomocą położonego w tym państwie zakładu, dochód podatnika podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania, czyli w Polsce. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych. Obecnie wykonuje usługi budowlane polegające na renowacji budynków i elewacji na terenie Szwecji oraz usługi budowlane na terenie Polski. Usługi budowlane świadczone na terenie Szwecji wykonywane są przy pomocy delegowanych przez Wnioskodawcę pracowników zatrudnionych w jego firmie. Pracownicy zakwaterowani są na koszt Wnioskodawcy w wynajmowanym mieszkaniu. Wnioskodawca w Szwecji nie posiada, ani nie zamierza tworzyć filii, biura, warsztatu, siedziby zarządu, bądź jakiejkolwiek innej placówki, którą Konwencja określa w art. 5 jako zakład.
2016
22
mar

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym całość osiągniętych dochodów (w Polsce i Szwecji) należy opodatkować tylko w Polsce, czy dochody osiągnięte w Szwecji opodatkować w Szwecji, a dochody osiągnięte w Polsce opodatkować w Polsce?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Szwecji, może być opodatkowany w Szwecji, pod warunkiem że działalność prowadzona jest poprzez położony na terytorium tego państwa zakład. W takim przypadku dochód, który może być przypisany temu zakładowi może być opodatkowany w Szwecji. Natomiast, jeżeli działalność na terytorium Szwecji nie jest prowadzona za pomocą położonego w tym państwie zakładu, dochód podatnika podlega opodatkowaniu wyłącznie w państwie, w którym znajduje się miejsce zamieszkania, czyli w Polsce. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 2007 r. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług budowlanych. Obecnie wykonuje usługi budowlane polegające na renowacji budynków i elewacji na terenie Szwecji oraz usługi budowlane na terenie Polski. Usługi budowlane świadczone na terenie Szwecji wykonywane są przy pomocy delegowanych przez Wnioskodawcę pracowników zatrudnionych w jego firmie. Pracownicy zakwaterowani są na koszt Wnioskodawcy w wynajmowanym mieszkaniu. Wnioskodawca w Szwecji nie posiada, ani nie zamierza tworzyć filii, biura, warsztatu, siedziby zarządu, bądź jakiejkolwiek innej placówki, którą Konwencja określa w art. 5 jako zakład.
2016
22
mar

Istota:
Obowiązki banku w Polsce w związku z wypłatą świadczeń ze Szwecji.
Fragment:
Czy od świadczeń pieniężnych przyznanych przez Szwecję w związku ze śmiercią męża Klientki, tj. od przyznanych Jej renty okolicznościowej i renty gwarantowanej oraz od przyznanych dziecku renty dziecięcej i zasiłku po zmarłym ojcu (które składają się na rentę dla dziecka), a otrzymywanych przez Nią w Polsce na rachunek w Banku, Bank powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy przyznane i wypłacane Klientce przez Szwecję w związku ze śmiercią Jej męża renta okolicznościowa i renta gwarantowana podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego Bank od tych należności powinien naliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przyznane dziecku Klientki w związku ze śmiercią ojca i wypłacane Klientce przez Szwecję renta na dziecko i zasiłek po zmarłym podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego Bank powinien naliczać i pobierać od tych należności zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z Konwencją z dnia 19 listopada 2004 r. między Rządem RP a Szwecją w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów opisane wyżej świadczenia pieniężne podlegają opodatkowaniu w Polsce.
2016
4
lut

Istota:
Ustalenie obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorcę szwedzkiego oraz uwzględnienia konwencji między Rządem RP a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
Fragment:
Czy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, posiadając certyfikat rezydencji kontrahenta Spółka może zastosować przepisy art. 21 ust. 1 ww. ustawy z uwzględnieniem Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. i na podstawie art. 12 tej umowy pobrać podatek „ u źródła ” od należności wypłacanych z tytułu umowy w wysokości 5% kwoty należności ... Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko: Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka jest zobowiązana, na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do poboru 20% zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez szwedzkiego kontrahenta na podstawie umowy zakupu aktywów. Posiadając certyfikat rezydencji kontrahenta szwedzkiego Spółka może zastosować przepisy art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uwzględnieniem Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Sztokholmie dnia 19 listopada 2004 r. i na podstawie art. 12 tej umowy pobrać podatek „ u źródła ” od należności wypłacanych z tytułu umowy w wysokości 5% kwoty należności.
2016
10
sty

Istota:
Opodatkowania dochodów z emerytury otrzymywanej ze Szwecji
Fragment:
Emerytura ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Szwecji w wysokości 20% zgodnie z obowiązującymi tam przepisami podatkowymi. Emerytura ta jest przelewana na rachunek bankowy prowadzony w Polsce dla Wnioskodawcy. Bank po otrzymaniu przelewu ze Szwecji potrącił z kwoty emerytury zaliczkę na podatek dochodowy pobierany według polskich przepisów podatkowych. Nie uwzględniono przepisów Konwencji z dnia 19 listopada 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 2006 r., Nr 26, poz. 193). Wnioskodawca ma stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Równocześnie Wnioskodawca uzyskał wcześniej i pobiera emeryturę wypracowaną w Polsce. W związku z powyższym – po przeformułowaniu w uzupełnieniu wniosku – zadano następujące pytanie: Czy od emerytury otrzymywanej przez Wnioskodawcę ze Szwecji, wypłacanej na rachunek bankowy w Polsce, winien być pobierany podatek dochodowy, w sytuacji gdy podatek dochodowy jest naliczany i pobierany w Szwecji... Zdaniem Wnioskodawcy, podatek od emerytury otrzymywanej ze Szwecji, która podlega opodatkowaniu wyłącznie w Szwecji, nie powinien być naliczany i pobierany w Polsce.
2015
2
paź

Istota:
Wnioskodawczyni ma obowiązek rozliczyć zarówno emeryturę polską jak i otrzymaną ze Szwecji. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania należy zastosować metodę wyłączenia z progresją. Ponadto Wnioskodawczyni ma obowiązek złożyć stosowne zeznanie roczne na druku ustalonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, tj. wykazać je w zeznaniu PIT-36 oraz w załączniku do tegoż zeznania PIT/ZG (emeryturę szwedzką).
Fragment:
Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawczyni jest obywatelką Szwecji, która otrzymuje świadczenie emerytalne zarówno w Polsce, jak i w Szwecji, mieszkającą w Polsce od 2012 r. na stałe. Dochody w Szwecji są opodatkowane przed ich wypłatą, tamtejszym podatkiem dochodowym. Wnioskodawczyni we wniosku powołuje się na art. 18 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 1 lit. a) Konwencji z dnia 19 listopada 2004 r. zawartej między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od dochodów, zgodnie z którym, emerytura otrzymywana w Szwecji, dla podatnika mieszkającego w Polsce, może być opodatkowana w Szwecji i tym samym polski organ podatkowy winien wyłączyć ją od opodatkowania w Polsce. Wnioskodawczyni uważa, że zapisy ww. Konwencji, są nadrzędne w stosunku do art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na który powołuje się organ podatkowy. W przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdzie metoda wyłączenia z progresją, zgodnie z którą dochody uzyskane za granicą są zwolnione od podatku w Polsce, ale mają wpływ na podatek od dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce. Zagraniczne dochody należy uwzględnić tylko do ustalenia stopy procentowej, według której Wnioskodawczyni winna obliczyć podatek należny od dochodu uzyskanego w Polsce.
2015
1
wrz

Istota:
Dochody uzyskane z tytułu wykonywanych usług na terenie Szwecji winien Pan opodatkować wyłącznie w Polsce zgodnie z wybraną dla celów podatkowych formą opodatkowania.
Fragment:
Wnioskodawca wykonuje powyższe usługi na terytorium Polski oraz Szwecji. Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT w Polsce, nie jest obecnie zarejestrowany jako podatnik VAT w Szwecji. Usługi wykonywane na terytorium Szwecji w całości świadczone są dla szwedzkich kontrahentów, którzy prowadzą działalności gospodarcze i są podatnikami szwedzkiego podatku od wartości dodanej. Usługi takie Wnioskodawca świadczy jako podwykonawca, umowy z kontrahentami zawierane są na konkretne świadczenia, czas trwania których, z reguły nie przekracza trzydziestu dni. W III i IV kwartale 2013 r., Wnioskodawca był zarejestrowany w Szwecji jako podatnik tamtejszego podatku od wartości dodanej ale od początku 2014 r. nie posiada już takiego statusu. Podatnik nie ma w Szwecji stałego miejsca prowadzenia działalności, żadnej zorganizowanej struktury biznesowej, stałej placówki, biura, magazynu, filii, warsztatu, fabryki etc., budowy trwają z reguły nie dłużej niż trzydzieści dni (a już z pewnością żadna nie przekracza nawet pół roku) z kolei jego pobyty zawodowe w Szwecji determinowane są realizowanymi aktualnie (w czasie tych pobytów usługami). W praktyce, łączny czas pobytu w Szwecji może przekroczyć 183 dni.
2015
4
lut
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szwecja
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.