Szwajcaria | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Szwajcaria. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
paź

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może odliczyć podatek dochodowy zapłacony w Szwajcarii przypadający na dochód uzyskany ze Szwajcarii bez względu na sposób poboru podatku, czy też musi zapłacić podatek od tych odsetek, które zostały opodatkowane w Szwajcarii?

Fragment:

Wnioskodawczyni wskazała, że dochód, który uzyskała w latach 2013-2016 ze Szwajcarii dotyczył tylko inwestycji w fundusze i z tego tytułu Wnioskodawczyni uzyskała odsetki. Wnioskodawczyni nie pamięta czy przedstawiła certyfikat rezydencji w Szwajcarii. Podatek u źródła w Szwajcarii został pobrany według stawki 35%. Pytanie przedstawiono poniżej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć podatek dochodowy zapłacony w Szwajcarii przypadający na dochód uzyskany ze Szwajcarii bez względu na sposób poboru podatku (art. 2 pkt 1 konwencji), czy też musi zapłacić podatek od tych odsetek, które zostały opodatkowane w Szwajcarii? Zdaniem Wnioskodawczyni - konwencja zawarta z konfederacją Szwajcarską miała na celu unikanie podwójnego opodatkowania bez względu na sposób poboru podatku (art. 2 pkt 1). Dlatego też Wnioskodawczyni zgadza się z interpretacją postanowień art. 23 pkt 1 lit b konwencji dotyczącej unikania podwójnego opodatkowania, jaka uzyskała na infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. Wnioskodawczyni uważa, że ma prawo odliczenia podatku dochodowego zapłaconego w Szwajcarii w tej części, która przypada na dochód uzyskany w Szwajcarii. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2017
23
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.

Fragment:

Czynności realizowane w okresie urlopu były ściśle koordynowane przez uczelnię - Wnioskodawca otrzymał pisemną zgodę przełożonych na przeznaczenie ww. 24-miesięcznego urlopu na: prowadzenie badań naukowych (publiczny ośrodek naukowy) w Szwajcarii (8 miesięcy). Pobyt ten finansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach otrzymanego grantu w programie Mobilność Plus. odbycie stażu (prowadzenie badań naukowych) w firmie (...) w Szwajcarii (16 miesięcy). Pobyt ten jest finansowany przez (...) w ramach kontraktu na czas określony. W okresie urlopu Wnioskodawca zamieszkał z żoną i dziećmi we Włoszech - w rejonie graniczącym ze Szwajcarią w mieszkaniu wynajętym na podstawie umowy na czas zgodny z okresem urlopu naukowego, tj. 2 lat skąd codziennie dojeżdża do ośrodka naukowego w Szwajcarii, a następnie do firmy, w której odbywa staż w Szwajcarii. Żona Wnioskodawcy nie podejmowała pracy zarobkowej w żadnym państwie. Od momentu podjęcia decyzji (otrzymania grantu w ramach programu Mobilność Plus od MNiSW) zamiarem Wnioskodawcy pozostało, by wyjazd miał charakter czasowy (wyłącznie 2 lata), po którym planuje on wrócić do pracy na uczelni. Z tego względu Wnioskodawca pozostał przez cały czas wyjazdu na stałe zameldowany w Polsce. Ze względu natomiast na przepisy administracyjne obowiązujące we Włoszech został tam również zameldowany na okres swojego pobytu pod adresem lokalu, które wynajął wyłącznie na czas okresowego pobytu.

2017
27
maj

Istota:

Czy dochody pracownika z telepracy opisane powyżej będą opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca podpisał z pracownikiem mającym miejsce zamieszkania w Szwajcarii umowę o pracę wykonywaną w formie telepracy na Jego rzecz. Wnioskodawca nie posiada w Szwajcarii żadnego oddziału ani przedstawiciela. Pracownik Wnioskodawcy przebywa w Szwajcarii wraz ze swoją rodziną. Adres zamieszkania pracownika znajduje się w Szwajcarii – jest to oficjalny adres pracownika zgłoszony do urzędu w Szwajcarii. Pracownik Wnioskodawcy zamierza na stałe pozostać w Szwajcarii. Oprócz dochodów z tytułu wykonywania telepracy na rzecz polskiego pracodawcy, pracownik nie uzyskuje żadnych innych dochodów opodatkowanych w Polsce. W umowie o pracę z pracownikiem, jako miejsce pracy wskazane zostanie Jego miejsce zamieszkania w Szwajcarii. Praca wykonywana będzie w formie telepracy z miejsca zamieszkania pracownika. Pracownik Wnioskodawcy będzie przebywał w Szwajcarii powyżej 183 dni w roku podatkowym. Centrum interesów osobistych i gospodarczych pracownika Wnioskodawcy znajduje się w Szwajcarii. W związku z zawartą umową o pracę, pracownik Wnioskodawcy nie będzie w ogóle przebywał w Polsce. Praca pracownika Wnioskodawcy nie wymaga jego osobistej obecności w siedzibie Wnioskodawcy ani też w ogóle w Polsce. Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty wynagrodzeń m.in. ze stosunku pracy zostały uregulowane w art. 31 i art. 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2016
28
lis

Istota:

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Szwajcarii.

Fragment:

Konwencji dochód Wnioskodawcy z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Szwajcarii podlega opodatkowaniu tylko w Szwajcarii. Użyte w tym przepisie określenie „ może podlegać opodatkowaniu tylko ” oznacza bowiem przypisanie prawa do opodatkowania na zasadzie wyłączności jednemu państwu, tj. opodatkowanie tego dochodu tylko i wyłącznie w jednym umawiającym się państwie. W konsekwencji do opodatkowania dochodów wskazanych we wniosku nie znajduje zastosowania wskazany w stanowisku Wnioskodawcy art. 15 ust. 1 ww. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku dochodów, jak również nie ma zastosowania w tym przypadku metoda unikania podwójnego opodatkowania określona w art. 23 ust. 1 lit. a) ww. Konwencji. Reasumując dochód z tytułu pracy wykonywanej począwszy od 2014 r. na pokładzie statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd w Szwajcarii – stosownie do art. 15 ust. 3 ww. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską – podlega opodatkowaniu tylko w Szwajcarii (a tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce) i nie ma zastosowania w tym przypadku metoda unikania podwójnego opodatkowania w postaci wyłączenia z progresją.

2016
29
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów Szwajcarii

Fragment:

Spółka szwajcarska jest rezydentem podatkowym w Szwajcarii, tj. podlega opodatkowaniu w Szwajcarii od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Szwajcaria. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy kwoty wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członka rady dyrektorów spółki podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską z Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Brnie dnia 02.09.1991 r (dalej: „ umowa ”), tj. w Szwajcarii oraz w Polsce, a w konsekwencji tego, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy, są zwolnione z opodatkowania w Polsce niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia w Szwajcarii... Czy należy zastosować art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli opodatkowanie za pomocą tzw. metody wyłączenia z progresją... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie wypłacane przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii na rzecz podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka rady dyrektorów stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście na mocy art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2014
31
gru

Istota:

W zakresie ustalenia miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia usług inżynierskich na terytorium Szwajcarii.

Fragment:

Rozliczenie oraz zapłata odbywa się na podstawie wystawianych przez podatnika co miesiąc faktur dla kontrahenta w Irlandii za usługę wykonaną w Szwajcarii. Usługa wykonywana jest w fabryce w Szwajcarii lub zdalnie przez Internet z siedziby firmy podatnika w Polsce. Faktura za ww. usługę wystawiana jest na kontrahenta z Irlandii, a należność za fakturę wpływa od kontrahenta z Irlandii. Kontrahent z Irlandii jest firmą świadcząca usługi projektowe i inżynierskie dla koncernów farmaceutycznych na terenie Europy, Ameryki Północnej i Azji. Świadcząc usługę inżynierską podatnik przebywa w Szwajcarii około 1 lub 2 tygodnie, wynajmując na miejscu nocleg w hotelu. Po okresach wykonywania usługi w Szwajcarii podatnik wraca do Polski, do rodziny na kilka dni, a często na 1 tydzień w każdym miesiącu. Następnie ponownie podatnik wyjeżdża z kraju na 1 lub 2 tygodnie i wraca na 1 tydzień do Polski. Stałe miejsce zamieszkania podatnika znajduje się w Polsce. W kraju posiada całą rodzinę, żonę, małe dzieci oraz dom z kredytem hipotecznym. Podatnik nie zamierza przeprowadzać się do Irlandii, ani do Szwajcarii. Zgodnie ze Szwajcarskim prawem po okresie 3 miesięcy świadczenia usługi w Szwajcarii, podatnik wystąpił o wydanie wizy zezwalającej na wykonywanie usług na terenie Szwajcarii. Wiza typu L została wydana i obowiązuje do 31 grudnia 2014 r.

2014
31
sie

Istota:

Czy wynagrodzenie, które będzie wypłacane na rzecz Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki kapitałowej zarejestrowanej w Szwajcarii podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też ma tutaj zastosowanie art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Szwajcarią i powinno być opodatkowane w Szwajcarii, natomiast dopiero zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazane w zeznaniu rocznym?

Fragment:

Czy wynagrodzenie, które będzie wypłacane na rzecz Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki kapitałowej zarejestrowanej w Szwajcarii podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też ma tutaj zastosowanie art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Szwajcarią i powinno być opodatkowane w Szwajcarii, natomiast dopiero zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazane w zeznaniu rocznym... Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki zarejestrowanej w Szwajcarii stanowić będzie przychód z działalności określonej w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak na podstawie art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania miedzy RP i Szwajcarią stanowić będzie wynagrodzenie z tytułu członkostwa w „ radzie zarządzającej spółki ” i w związku z tym podlegać będzie opodatkowaniu w Szwajcarii z jednoczesnym wykazaniem dochodu w zeznaniu rocznym (wg. art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 23 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między RP i Szwajcarią). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

2014
2
kwi

Istota:

Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w SO jest zwolniony od opodatkowania w Polsce ?

Fragment:

Spółka zamierza przystąpić do nowej lub istniejącej spółki osobowej z siedzibą w Szwajcarii, której powierzone zostanie m.in. zarządzanie własnością intelektualną Spółki („ SO ”). Spółka pełnić będzie w SO rolę wspólnika uprawnionego do udziału w zysku. SO posiadać będzie siedzibę Szwajcarii, tj. zostanie zarejestrowana w szwajcarskim rejestrze podatkowymi zarządzana będzie z terytorium Szwajcarii (w Szwajcarii znajdować się będzie siedziba organu przedstawicielskiego spółki, w którym zasiadać będą w większości szwajcarscy rezydenci podatkowi). W Szwajcarii prowadzone będą księgi rachunkowe SO. SO prowadzić będzie działalność gospodarczą wyłącznie w Szwajcarii, tj. w Szwajcarii znajdować się będzie biuro i rachunek bankowy SO. SO może zatrudniać pracowników na Szwajcarii (oraz wedle potrzeb za granicą). W przypadku świadczenia usług podlegających VAT, SO zostanie zarejestrowana w Szwajcarii jako podatnik podatku od towarów i usług. Spółka zamierza wnieść do SO wybrane prawa majątkowe, w tym prawa do znaków towarowych, jako wkład niepieniężny. W ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, SO udostępniać będzie posiadane (nabyte od Spółki, wytworzone przez SO i nabyte przez SO w trakcie działalności od innych podmiotów) prawa majątkowe i znaki towarowe do odpłatnego korzystania na podstawie umów licencyjnych.

2013
27
paź

Istota:

W zakresie skutków podatkowych świadczenia usług prawniczych na terytorium Szwajcarii przez osobę fizyczną prowadzącą na terytorium Polski pozarolniczą działalność gospodarczą

Fragment:

Wnioskodawca posiada wszelkie niezbędne zezwolenia wymagane przez prawo szwajcarskie, aby móc świadczyć swoje usługi na terytorium Szwajcarii. Wnioskodawca na stałe mieszka w Polsce. Tutaj znajduje się centrum jego interesów życiowych. Do Szwajcarii przenosi się jedynie czasowo na okres trwania zawartej umowy. W tym czasie Wnioskodawca będzie wynajmował na terytorium Szwajcarii mieszkanie, w którym będzie mieszkał wraz z żoną. Przez okres trwania niniejszej umowy będzie przebywał cały czas na terytorium Szwajcarii. W tym okresie nie zamierza świadczyć swoich usług prawnych na terytorium Polski. Wnioskodawca nie wyklucza natomiast, że na krótkie okresy może się przemieszczać do Polski czy to w celach osobistych, rodzinnych, czy naukowych. Wnioskodawca jest bowiem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu. W okresie trwania umowy pozostaje na urlopie bezpłatnym, uzyskując jedynie wynagrodzenie z tytułu osiągnięć naukowych. Na okres trwania umowy klient Kancelarii, tj. spółka z siedzibą w Szwajcarii zapewnia warunki niezbędne do świadczenia usług przez Wnioskodawcę na odpowiednim poziomie. W związku z powyższym Wnioskodawca będzie miał na stałe do swojej dyspozycji biuro wyposażone w meble, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy i telefon, z którego będzie mógł korzystać dowolnie według swoich potrzeb.

2013
14
mar

Istota:

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu umowy o pracę zawartej z pracodawcą szwajcarskim może być opodatkowane wyłącznie w Szwajcarii i tym samym będzie zwolnione z podatku w Polsce, w świetle przepisów polsko-szwajcarskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Fragment:

Wnioskodawca wskazał, iż w przypadku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Szwajcarią zastosowanie znajduje metoda wyłączenia z progresją. Oznacza to iż, jeśli od wynagrodzenia Wnioskodawcy zostanie obliczony, pobrany i zapłacony podatek w Szwajcarii, zgodnie z tamtejszymi przepisami, to jego wynagrodzenie nie będzie podlegało już opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawca przywołał art. 23 ust. 1 lit. a) ww. Konwencji stwierdzając, że kluczowe znaczenie ma fakt, czy praca Wnioskodawcy jest wykonywana w Szwajcarii. Jeśli tak, to osiągane przez niego wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę może zostać opodatkowane wyłącznie w Szwajcarii i wówczas jest wolne od opodatkowania w Polsce. Zdaniem Wnioskodawcy, można stwierdzić, iż praca jest wykonywana na terytorium Szwajcarii, gdyż: pracownik (Wnioskodawca) będzie przebywał fizycznie na terytorium Szwajcarii co najmniej 2 tygodnie w ciągu kolejnych 4 tygodni i podczas pobytu w Szwajcarii będzie wykonywał on swoje obowiązki pracownicze; do wykonywania znacznej części obowiązków pracowniczych konieczna jest fizyczna obecność Wnioskodawcy w siedzibie firmy w Szwajcarii; umowa została zawarta z pracodawcą, który ma siedzibę w Szwajcarii, tam też znajduje się główne miejsce prowadzenia jego działalności gospodarczej; pracodawca ten nie ma żadnych związków z Polską i nie prowadzi działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; Wnioskodawca nie jest przedstawicielem handlowym czy agentem pracodawcy na terytorium Polski; wykonuje dla niego pracę informatyka; umowa o pracę podlega prawu szwajcarskiemu; dla sporów z umowy właściwy jest szwajcarski sąd.