Szwajcaria | Interpretacje podatkowe

Szwajcaria | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Szwajcaria. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie dochodów uzyskanych z pracy na statkach eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z siedzibą i zarządem w Szwajcarii.
Fragment:
Konwencji dochód Wnioskodawcy z tytułu pracy najemnej na pokładzie statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo z faktycznym zarządem w Szwajcarii podlega opodatkowaniu tylko w Szwajcarii. Użyte w tym przepisie określenie „ może podlegać opodatkowaniu tylko ” oznacza bowiem przypisanie prawa do opodatkowania na zasadzie wyłączności jednemu państwu, tj. opodatkowanie tego dochodu tylko i wyłącznie w jednym umawiającym się państwie. W konsekwencji do opodatkowania dochodów wskazanych we wniosku nie znajduje zastosowania wskazany w stanowisku Wnioskodawcy art. 15 ust. 1 ww. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku dochodów, jak również nie ma zastosowania w tym przypadku metoda unikania podwójnego opodatkowania określona w art. 23 ust. 1 lit. a) ww. Konwencji. Reasumując dochód z tytułu pracy wykonywanej począwszy od 2014 r. na pokładzie statków eksploatowanych przez przedsiębiorstwo mające siedzibę i faktyczny zarząd w Szwajcarii – stosownie do art. 15 ust. 3 ww. Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską – podlega opodatkowaniu tylko w Szwajcarii (a tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce) i nie ma zastosowania w tym przypadku metoda unikania podwójnego opodatkowania w postaci wyłączenia z progresją.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów Szwajcarii
Fragment:
Spółka szwajcarska jest rezydentem podatkowym w Szwajcarii, tj. podlega opodatkowaniu w Szwajcarii od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z zastrzeżeniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Szwajcaria. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy kwoty wynagrodzenia otrzymane z tytułu pełnienia funkcji członka rady dyrektorów spółki podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 16 Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską z Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Brnie dnia 02.09.1991 r (dalej: „ umowa ”), tj. w Szwajcarii oraz w Polsce, a w konsekwencji tego, zgodnie z art. 24 ust. 1 lit. a umowy, są zwolnione z opodatkowania w Polsce niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia w Szwajcarii... Czy należy zastosować art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czyli opodatkowanie za pomocą tzw. metody wyłączenia z progresją... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie wypłacane przez spółkę z siedzibą w Szwajcarii na rzecz podatnika z tytułu pełnienia funkcji członka rady dyrektorów stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście na mocy art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2016
29
kwi

Istota:
W zakresie ustalenia miejsca (kraju) opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia usług inżynierskich na terytorium Szwajcarii.
Fragment:
Rozliczenie oraz zapłata odbywa się na podstawie wystawianych przez podatnika co miesiąc faktur dla kontrahenta w Irlandii za usługę wykonaną w Szwajcarii. Usługa wykonywana jest w fabryce w Szwajcarii lub zdalnie przez Internet z siedziby firmy podatnika w Polsce. Faktura za ww. usługę wystawiana jest na kontrahenta z Irlandii, a należność za fakturę wpływa od kontrahenta z Irlandii. Kontrahent z Irlandii jest firmą świadcząca usługi projektowe i inżynierskie dla koncernów farmaceutycznych na terenie Europy, Ameryki Północnej i Azji. Świadcząc usługę inżynierską podatnik przebywa w Szwajcarii około 1 lub 2 tygodnie, wynajmując na miejscu nocleg w hotelu. Po okresach wykonywania usługi w Szwajcarii podatnik wraca do Polski, do rodziny na kilka dni, a często na 1 tydzień w każdym miesiącu. Następnie ponownie podatnik wyjeżdża z kraju na 1 lub 2 tygodnie i wraca na 1 tydzień do Polski. Stałe miejsce zamieszkania podatnika znajduje się w Polsce. W kraju posiada całą rodzinę, żonę, małe dzieci oraz dom z kredytem hipotecznym. Podatnik nie zamierza przeprowadzać się do Irlandii, ani do Szwajcarii. Zgodnie ze Szwajcarskim prawem po okresie 3 miesięcy świadczenia usługi w Szwajcarii, podatnik wystąpił o wydanie wizy zezwalającej na wykonywanie usług na terenie Szwajcarii. Wiza typu L została wydana i obowiązuje do 31 grudnia 2014 r.
2014
31
gru

Istota:
Czy wynagrodzenie, które będzie wypłacane na rzecz Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki kapitałowej zarejestrowanej w Szwajcarii podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też ma tutaj zastosowanie art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Szwajcarią i powinno być opodatkowane w Szwajcarii, natomiast dopiero zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazane w zeznaniu rocznym?
Fragment:
Czy wynagrodzenie, które będzie wypłacane na rzecz Wnioskodawcy z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki kapitałowej zarejestrowanej w Szwajcarii podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też ma tutaj zastosowanie art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską i Szwajcarią i powinno być opodatkowane w Szwajcarii, natomiast dopiero zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazane w zeznaniu rocznym... Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki zarejestrowanej w Szwajcarii stanowić będzie przychód z działalności określonej w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak na podstawie art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania miedzy RP i Szwajcarią stanowić będzie wynagrodzenie z tytułu członkostwa w „ radzie zarządzającej spółki ” i w związku z tym podlegać będzie opodatkowaniu w Szwajcarii z jednoczesnym wykazaniem dochodu w zeznaniu rocznym (wg. art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 23 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między RP i Szwajcarią). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).
2014
31
sie

Istota:
Czy dochód wspólnika z tytułu udziału w SO jest zwolniony od opodatkowania w Polsce ?
Fragment:
Spółka zamierza przystąpić do nowej lub istniejącej spółki osobowej z siedzibą w Szwajcarii, której powierzone zostanie m.in. zarządzanie własnością intelektualną Spółki („ SO ”). Spółka pełnić będzie w SO rolę wspólnika uprawnionego do udziału w zysku. SO posiadać będzie siedzibę Szwajcarii, tj. zostanie zarejestrowana w szwajcarskim rejestrze podatkowymi zarządzana będzie z terytorium Szwajcarii (w Szwajcarii znajdować się będzie siedziba organu przedstawicielskiego spółki, w którym zasiadać będą w większości szwajcarscy rezydenci podatkowi). W Szwajcarii prowadzone będą księgi rachunkowe SO. SO prowadzić będzie działalność gospodarczą wyłącznie w Szwajcarii, tj. w Szwajcarii znajdować się będzie biuro i rachunek bankowy SO. SO może zatrudniać pracowników na Szwajcarii (oraz wedle potrzeb za granicą). W przypadku świadczenia usług podlegających VAT, SO zostanie zarejestrowana w Szwajcarii jako podatnik podatku od towarów i usług. Spółka zamierza wnieść do SO wybrane prawa majątkowe, w tym prawa do znaków towarowych, jako wkład niepieniężny. W ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, SO udostępniać będzie posiadane (nabyte od Spółki, wytworzone przez SO i nabyte przez SO w trakcie działalności od innych podmiotów) prawa majątkowe i znaki towarowe do odpłatnego korzystania na podstawie umów licencyjnych.
2014
2
kwi

Istota:
W zakresie skutków podatkowych świadczenia usług prawniczych na terytorium Szwajcarii przez osobę fizyczną prowadzącą na terytorium Polski pozarolniczą działalność gospodarczą
Fragment:
Wnioskodawca posiada wszelkie niezbędne zezwolenia wymagane przez prawo szwajcarskie, aby móc świadczyć swoje usługi na terytorium Szwajcarii. Wnioskodawca na stałe mieszka w Polsce. Tutaj znajduje się centrum jego interesów życiowych. Do Szwajcarii przenosi się jedynie czasowo na okres trwania zawartej umowy. W tym czasie Wnioskodawca będzie wynajmował na terytorium Szwajcarii mieszkanie, w którym będzie mieszkał wraz z żoną. Przez okres trwania niniejszej umowy będzie przebywał cały czas na terytorium Szwajcarii. W tym okresie nie zamierza świadczyć swoich usług prawnych na terytorium Polski. Wnioskodawca nie wyklucza natomiast, że na krótkie okresy może się przemieszczać do Polski czy to w celach osobistych, rodzinnych, czy naukowych. Wnioskodawca jest bowiem również pracownikiem naukowym Uniwersytetu. W okresie trwania umowy pozostaje na urlopie bezpłatnym, uzyskując jedynie wynagrodzenie z tytułu osiągnięć naukowych. Na okres trwania umowy klient Kancelarii, tj. spółka z siedzibą w Szwajcarii zapewnia warunki niezbędne do świadczenia usług przez Wnioskodawcę na odpowiednim poziomie. W związku z powyższym Wnioskodawca będzie miał na stałe do swojej dyspozycji biuro wyposażone w meble, sprzęt biurowy, sprzęt komputerowy i telefon, z którego będzie mógł korzystać dowolnie według swoich potrzeb.
2013
27
paź

Istota:
Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu umowy o pracę zawartej z pracodawcą szwajcarskim może być opodatkowane wyłącznie w Szwajcarii i tym samym będzie zwolnione z podatku w Polsce, w świetle przepisów polsko-szwajcarskiej Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, iż w przypadku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Szwajcarią zastosowanie znajduje metoda wyłączenia z progresją. Oznacza to iż, jeśli od wynagrodzenia Wnioskodawcy zostanie obliczony, pobrany i zapłacony podatek w Szwajcarii, zgodnie z tamtejszymi przepisami, to jego wynagrodzenie nie będzie podlegało już opodatkowaniu w Polsce. Wnioskodawca przywołał art. 23 ust. 1 lit. a) ww. Konwencji stwierdzając, że kluczowe znaczenie ma fakt, czy praca Wnioskodawcy jest wykonywana w Szwajcarii. Jeśli tak, to osiągane przez niego wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę może zostać opodatkowane wyłącznie w Szwajcarii i wówczas jest wolne od opodatkowania w Polsce. Zdaniem Wnioskodawcy, można stwierdzić, iż praca jest wykonywana na terytorium Szwajcarii, gdyż: pracownik (Wnioskodawca) będzie przebywał fizycznie na terytorium Szwajcarii co najmniej 2 tygodnie w ciągu kolejnych 4 tygodni i podczas pobytu w Szwajcarii będzie wykonywał on swoje obowiązki pracownicze; do wykonywania znacznej części obowiązków pracowniczych konieczna jest fizyczna obecność Wnioskodawcy w siedzibie firmy w Szwajcarii; umowa została zawarta z pracodawcą, który ma siedzibę w Szwajcarii, tam też znajduje się główne miejsce prowadzenia jego działalności gospodarczej; pracodawca ten nie ma żadnych związków z Polską i nie prowadzi działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; Wnioskodawca nie jest przedstawicielem handlowym czy agentem pracodawcy na terytorium Polski; wykonuje dla niego pracę informatyka; umowa o pracę podlega prawu szwajcarskiemu; dla sporów z umowy właściwy jest szwajcarski sąd.
2013
14
mar

Istota:
Czy renta sieroca otrzymywana ze Szwajcarii podlega opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 21 września 2012 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem w dniu 26 listopada 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania renty sierocej ze Szwajcarii. We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny. Siedmioletnia córka Wnioskodawczyni otrzymuje rentę sierocą po zmarłym ojcu wypłacaną ze Szwajcarii. Renta została wypłacona jednorazowo za okres od października 2009 r. do maja 2012 r. Od czerwca 2012 r. jest wypłacana w okresach miesięcznych. Córka Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania w Polsce. Renta sieroca otrzymywana ze Szwajcarii nie jest wypłacana przez jednostkę terytorialną lub władzę lokalną albo z funduszy utworzonych przez Szwajcarię, jej jednostkę terytorialną lub władzę lokalną z tytułu funkcji wykonywanych na rzecz Szwajcarii, jej jednostki terytorialnej lub władzy lokalnej. Renta ta nie ma związku z funkcjami wykonywanymi w związku z działalnością gospodarczą Szwajcarii, jej jednostki terytorialnej lub władzy lokalnej. Renta ta przysługuje wyłącznie córce i jest jedynym dochodem Wnioskodawczyni i Jej córki. Wobec powyższego zadano następujące pytanie: Czy od renty ze Szwajcarii należy płacić podatek dochodowy w Polsce... Zdaniem Wnioskodawczyni, niezasadne jest płacenie od otrzymywanej renty podatku w Polsce. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2013
3
sty

Istota:
Czy w rozliczeniu za 2011 r. Wnioskodawca może uwzględnić wyłącznie dochody osiągnięte w Polsce?
Fragment:
Niespełnienie któregokolwiek z tych warunków powoduje, iż wynagrodzenie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 Konwencji, czyli w państwie, w którym praca jest wykonywana (w Szwajcarii) oraz w państwie miejsca zamieszkania podatnika (w Polsce); opodatkowanie to stosowane jest z uwzględnieniem metody o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy zatem uznać, iż skoro od dnia 15 maja do 15 września Wnioskodawca pracował w Szwajcarii, to wynagrodzenie z tytułu pracy tam wykonywanej podlega opodatkowaniu zarówno w Szwajcarii, jak i w Polsce. Przy czym, w Szwajcarii opodatkowaniu podlega dochód z tytułu pracy tam wykonywanej, według przepisów prawa podatkowego tam obowiązujących. Jednocześnie, w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu w Polsce, należy zastosować określoną w Konwencji metodę unikania podwójnego opodatkowania. Stosownie do art. 23 ust. 1 lit. a) Konwencji, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Szwajcarii, to Polska zwolni, z uwzględnieniem postanowień wymienionych pod literą b), taki dochód lub majątek od opodatkowania, z tym jednak że przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu lub majątku tej osoby może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania w powyższy sposób nie był tak właśnie zwolniony od opodatkowania.
2012
14
wrz

Istota:
W ocenie tutejszego organu status osoby uprawnionej do należności licencyjnych przysługuje każdorazowo ekonomicznemu właścicielowi praw lub wartości będących przedmiotem umowy licencyjnej. Tym samym dysponowanie przedmiotem lub prawem, z którego pochodzą należności licencyjne jest istotnym czynnikiem do przyznania danemu podmiotowi (np. osobie fizycznej, spółce) statusu osoby uprawnionej (uprawnionego właściciela) należności licencyjnych. Niezależnie od powyższego, w świetle okoliczności stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę należy uznać, iż X Szwajcaria spełnia kryteria uprawnionego właściciela należności licencyjnych (podkreślenia wymaga, że X Szwajcaria spełnia dodatkowy warunek w postaci bycia rezydentem podatkowym umawiającego się państwa – Szwajcarii).
Fragment:
Z prawnego punktu widzenia, X Szwajcaria funkcjonuje w ramach Grupy X jako podmiot niezależny. W szczególności, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (w tym udzielanie licencji do spółek operacyjnych X w regionie Europy Centralnej) X Szwajcaria działa we własnym imieniu i na własną rzecz. X Szwajcaria nie funkcjonuje jako agent lub pośrednik innego podmiotu z Grupy X. AD 2) Podstawą prawną do udzielenia licencji przez X Szwajcaria do X Polska i poboru opłat licencyjnych przez X Szwajcaria od X Polska z tego tytułu jest umowa licencyjna między tymi spółkami. AD 3) Przychód pochodzący z należności licencyjnych, otrzymywanych przez X Szwajcaria od X Polska (oraz od innych podmiotów z Grupy X, którym X Szwajcaria udzieliła licencji do dystrybucji programów telewizyjnych), jest pomniejszany o koszty jego uzyskania. Tak skalkulowany dochód podlega opodatkowaniu w Szwajcarii, zgodnie z obowiązującymi w Szwajcarii przepisami podatku dochodowego od osób prawnych. AD 4) X Szwajcaria ponosi szereg ryzyk gospodarczych związanych z przedmiotem swojej działalności. Do przedmiotowych ryzyk należy zaliczyć przede wszystkim ryzyko związane z niewypłacalnością lokalnych telewizji kablowych, które zakupiły program telewizyjny od spółek operacyjnych X, w tym od X Polska (opłata licencyjna jest skalkulowana z uwzględnieniem niewypłacalności lokalnych telewizji kablowych) oraz ryzyko deprecjacji wartości praw udzielanych innym spółkom operacyjnym z Grupy X w Europie Centralnej.
2011
25
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szwajcaria
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.