ITPP2/4512-221/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Prawdo odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
ITPP2/4512-221/15/AJinterpretacja indywidualna
 1. Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
 2. odzyskanie
 3. szpital
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 25 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „XXX”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – świadczy usługi medyczne.

W dniu 30 września 2014 r. Szpital podpisał umowę z Województwem na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „XXX” w ramach programu RPO na lata 2007-2013. Projekt jest finansowany w 85% ze środków EFRR, a w 15% ze środków własnych.

Realizowany projekt ma na celu poprawę funkcjonalności działania Szpitala oraz obsługi pacjentów poprzez rozwój wysokiej jakości usług cyfrowych. Jest to projekt inwestycyjny związany z wyposażeniem nowo wybudowanych sal operacyjnych w nowoczesny sprzęt , który umożliwi wprowadzenie dwóch usług: usługi online dla pacjenta oraz usługi e-edukacji.

W momencie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szpital złożył pisemne oświadczenie, że zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu, w żaden sposób nie ma możliwości odzyskania w całości bądź w części poniesionego kosztu podatku od towarów i usług. Szpital jest podatnikiem wykonującym usługi zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W 2013 r. (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7) sprzedaż ogółem wyniosła: 169.776.275 zł. W tym:

 • sprzedaż usług zwolnionych od podatku: 165.970.718 zł,
 • sprzedaż usług opodatkowanych stawką 5%, 8%, 23%: 3.678.946 zł,
 • sprzedaż usług i dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca: 126.611 zł.

W 2014 r. (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7) sprzedaż ogółem wyniosła 162.284.312 zł.

W tym:

 • sprzedaż usług zwolnionych z podatku: 157.938.500 zł,
 • sprzedaż usług opodatkowanych stawką: 5%, 8% i 23%: 4.175.401 zł,
 • sprzedaż usług i dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca: 170.411 zł.

Statutową działalnością Szpitala jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej w ramach działalności leczniczej. Ponadto Szpital prowadzi działalność dodatkową – opodatkowaną – wykorzystując swoje działy i komórki pomocnicze, które dotychczas świadczyły usługi tylko na rzecz Szpitala. Dodatkowa działalność to m.in.:

 • pranie odzieży ochronnej medycznej (stawka VAT 23%),
 • usługi hotelowe dla rodziców dzieci hospitalizowanych (stawka VAT 8%),
 • dzierżawa pomieszczeń (stawka VAT 23%),
 • usługi ksero (stawka VAT 23%).

W związku z powyższym Szpital odlicza podatek naliczony od podatku należnego od zakupów związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Wyżej wymieniony projekt dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług od której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania przez Szpital podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikowi, który korzysta z ustawowego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego. W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków EFRR w ramach RPO na lata 2007-2013 na realizację ww. projektu, Szpital w żaden sposób nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, który został określony w umowie o dofinansowanie projektu jako wydatek kwalifikowany. Usługi w zakresie opieki medycznej są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy i dlatego Szpital nie nalicza i nie odprowadza podatku należnego z tytułu sprzedaży – nie może odliczyć podatku naliczonego, który w efekcie zwiększa koszt zadania inwestycyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższego przepisu wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług, jedynie w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji, jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

W rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów i usług (Dz. U. poz. 1656), przewidziano przypadki, w których kwota podatku naliczonego może być zwrócona jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

Przepisy powołanego rozporządzenia określają katalog środków, które stanowią ww. środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej (§ 8 ust. 3 i 4). Uzyskanie pomocy finansowej pochodzącej ze źródeł, o których mowa w tych przepisach, daje prawo do ubiegania się o zwrot podatku w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 4 tego rozporządzenia.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści powołanych przepisów pozwala na stwierdzenie, że Szpitalowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, na zasadach wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż – jak wskazano w treści wniosku – dotyczy on wyłącznie działalności medycznej, zwolnionej od podatku. Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku, gdyż środki, o których mowa we wniosku, nie są środkami wskazanymi w powołanym rozporządzeniu.

Końcowo zauważyć należy, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, gdyż kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

Unia Europejska (Wspólnota Europejska)
DD3.8222.2.119.2015.OBQ | Interpretacja indywidualna

odzyskanie
ITPP2/4512-402/15/AJ | Interpretacja indywidualna

szpital
ITPP1/4512-657/15/RH | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.