IPTPP3/4512-463/15-5/MWj | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami sprzętu medycznego, realizowanymi w ramach programu operacyjnego?
IPTPP3/4512-463/15-5/MWjinterpretacja indywidualna
 1. odliczenie podatku
 2. projekt
 3. proporcja
 4. szpital
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupami sprzętu medycznego realizowanymi w ramach programu operacyjnego pn. „.........”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupami sprzętu medycznego realizowanymi w ramach programu operacyjnego pn. „.......”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

SPZOZ Szpital Powiatowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Szpital wykonuje usługi w zakresie ochrony zdrowia ex86 (PKWiU 2008), w przeważającej części zwolnionej od podatku VAT. Tym samym wnioskodawca nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Udział usług opodatkowanych VAT w 2014r. wynosił jedynie 0,74%, a za 9 miesięcy 2015 roku 0,80%.Tym samym Szpital nie korzysta również z odliczania podatku VAT strukturą. W roku 2009 Szpital złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „.........” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ........... na lata 2007-2013. We wrześniu bieżącego roku Wnioskodawca otrzymał decyzję o przekazaniu dofinansowania na ten program po aktualizacji wniosku. Sprzęt medyczny, zakupiony w ramach zakupów inwestycyjnych wyżej wymienionego programu, jest i będzie użytkowany w celu uzyskania przychodów z wykonywania usług medycznych w ponad 99% zwolnionych od podatku VAT.

W piśmie z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że:

 1. SPZOZ Szpital Powiatowy w ......... jest zrejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Szpital wykonuje usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Według PKWiU 2008 szpital wykonuje usługi w zakresie ochrony zdrowia ex86, w ponad 99% zwolnionej z podatku VAT. Tym samym Wnioskodawca nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego. W 2009 roku Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „........” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ...... na lata 2007-2013. We wrześniu bieżącego roku Wnioskodawca otrzymał decyzję o przekazaniu dofinansowania w ramach tego programu po dokonaniu aktualizacji wniosku. Została zawarta umowa, która przewiduje dofinansowanie zakupu różnorakiego sprzętu medycznego (np: aparat CT, aparat Rtg, stół operacyjny, aparaty do znieczulania, respiratory, defibrylator, kardiomonitory), zakupionego w latach od 2008 do 2015. Jednym z wymogów tej umowy jest przedstawienie interpretacji indywidualnej Izby Skarbowej, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia zapłaconego podatku VAT zawartego w fakturach zakupu sprzętu medycznego. Czy VAT jest kosztem kwalifikowanym...
 2. Z uwagi na czasookres jaki obejmuje dofinansowanie, zakupy sprzętu zostały już praktycznie w większości zrealizowane. Dokonując zakupów sprzętu Wnioskodawca nie korzysta z prawa do odliczania podatku naliczonego z uwagi na fakt wykonywania przy użyciu tego sprzętu czynności zwolnionych z podatku VAT. Taka sama sytuacja dotyczyć będzie zakupów sprzętu, który jest w trakcie realizacji. Mianowicie Wnioskodawca nie będzie odliczać podatku VAT naliczonego z uwagi na wykonywanie za ich pomocą czynności zwolnionych od podatku VAT.
 3. Nabyte i nabywane w ramach projektu, sprzęt i aparatura medyczna , była, jest i będzie używana do czynności w związku, z którymi Wnioskodawca nie miał i nie będzie miał prawa obniżenia kwot podatku należnego. Nie ma przypadku wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych od podatku VAT, Wnioskodawca nie miał i nie ma możliwości odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami, w stosunku do których Wnioskodawcy przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
 4. W latach 2008 - 2015 proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług kształtowała się w sposób następujący:
  • 2008 rok 1,02%
  • 2009 rok 0,89 %
  • 2010 rok 0,72%
  • 2011 rok 0,72%
  • 2012 rok 0,74%
  • 2013 rok 0,79%
  • 2014 rok 0,74%
  • 2015 rok (9m-cy) 0,80 %.
  Z powyższego wynika, że proporcja nie osiągnęła poziomu 2% i Szpital (Wnioskodawca) nie korzystał i nie korzysta z odliczenia podatku należnego strukturą.
 1. Szpital realizując projekt dokonywał zakupów sprzętu medycznego, zgodnie z zawartą umową w okresie od 30 kwietnia 2008 roku do 30 listopada 2015 roku. Faktury dotyczące zakupów obejmują wszystkie lata objęte umową. Mimo, że Regionalny Program Operacyjny Województwa ....... dotyczy lat 2007-2013, Wnioskodawca otrzymał możliwość realizacji programu do końca listopada 2015r. Wnioskodawca otrzymał jako Beneficjent rezerwowy możliwość wykorzystania oszczędności innych Beneficjentów.
 2. Wszystkie faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją projektu pn.”...........”, były i są wystawiane na SPZOZ Szpital Powiatowy w ...............
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami sprzętu medycznego, realizowanymi w ramach programu operacyjnego...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku), mimo, iż SPZOZ jest podatnikiem podatku od towarów i usług nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT w całości lub w części od zakupionego w ramach programu operacyjnego, sprzętu medycznego, ponieważ sprzęt ten jest i będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do świadczenia usług zwolnionych z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

Zgodnie zaś z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W przypadku Wnioskodawcy nie zachodzi związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych i nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu unijnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Przepis art. 15 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 marca 2013 r., stanowi że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., stanowi że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przepis art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. stanowił, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Przepis art. 88 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013r. stanowił, iż obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20.

W świetle art. 88 ust. 4 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014r., obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

SPZOZ Szpital Powiatowy w ...... jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Szpital wykonuje usługi w zakresie ochrony zdrowia ex86 (PKWiU 2008), w przeważającej części zwolnionej od podatku VAT.

W roku 2009 Szpital złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „........” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .......na lata 2007-2013. We wrześniu bieżącego roku Wnioskodawca otrzymał decyzję o przekazaniu dofinansowania na ten program po aktualizacji wniosku. Sprzęt medyczny, zakupiony w ramach zakupów inwestycyjnych wyżej wymienionego programu, jest i będzie użytkowany w celu uzyskania przychodów z wykonywania usług medycznych w ponad 99% zwolnionych od podatku VAT.

Z uwagi na czasookres jaki obejmuje dofinansowanie, zakupy sprzętu zostały już praktycznie w większości zrealizowane. Dokonując zakupów sprzętu Wnioskodawca nie korzysta z prawa do odliczania podatku naliczonego z uwagi na fakt wykonywania przy użyciu tego sprzętu czynności zwolnionych z podatku VAT. Taka sama sytuacja dotyczyć będzie zakupów sprzętu, który jest w trakcie realizacji. Mianowicie Wnioskodawca nie będzie odliczać podatku VAT naliczonego z uwagi na wykonywanie za ich pomocą czynności zwolnionych od podatku VAT.

Nabyte i nabywane w ramach projektu, sprzęt i aparatura medyczna , była, jest i będzie używana do czynności w związku, z którymi Wnioskodawca nie miał i nie będzie miał prawa obniżenia kwot podatku należnego. Nie ma przypadku wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych od podatku VAT.

Szpital realizując projekt dokonywał zakupów sprzętu medycznego, zgodnie z zawartą umową w okresie od 30 kwietnia 2008 roku do 30 listopada 2015 roku. Faktury dotyczące zakupów obejmują wszystkie lata objęte umową. Mimo, że Regionalny Program Operacyjny Województwa .......dotyczy lat 2007-2013, Wnioskodawca otrzymał możliwość realizacji programu do końca listopada 2015r.

Wszystkie faktury dokumentujące wydatki związane z realizacją projektu pn.” ........” były i są wystawiane na SPZOZ Szpital Powiatowy ..... w .........

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie zostanie spełniony, gdyż zakup sprzętu medycznego będący przedmiotem wniosku nie będzie wykorzystywany dla celów wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z zakupem sprzętu medycznego realizowanego w ramach programu operacyjnego. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na względzie obowiązujące przepisy oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupami sprzętu medycznego realizowanymi w ramach programu operacyjnego pn. „........”, ponieważ sprzęt medyczny będący przedmiotem wniosku będzie wykorzystywany do realizacji czynności zwolnionych z podatku od towarów i usług VAT.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny, co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.