IPTPP1/4512-654/15-3/MGo | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Uznanie przeniesienia wydzielonej zorganizowanej części szpitala do innego szpitala za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do którego zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 1 ustawy, nie stosuje się przepisów o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) i w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 30 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismami z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 5 lutego 2016 r.) oraz z dnia 8 lutego 2016 r. (data wpływu 11 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przeniesienia wydzielonej zorganizowanej części szpitala do innego szpitala za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do którego zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 1 ustawy, nie stosuje się przepisów o podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania przeniesienia wydzielonej zorganizowanej części szpitala do innego szpitala za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do którego zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 1 ustawy, nie stosuje się przepisów o podatku od towarów i usług.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 5 lutego 2016 r.) oraz z dnia 8 lutego 2016 r. (data wpływu 11 lutego 2016 r.) w zakresie prawa reprezentacji oraz o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku).

Zasady działalności Szpitala reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.).

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w świetle przepisów wyżej powołanej ustawy nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 nr 173 poz. 1807), jednakże zgodnie z art. 2 ustawy o działalności leczniczej SP ZOZ prowadzi działalność leczniczą w formie przedsiębiorstwa, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą, pomimo iż nie jest przedsiębiorstwem.

Jednocześnie z wyżej powołanego przepisu wynika, iż szpital to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Centrum ... jest zorganizowaną jednostką medyczną działającą w strukturze organizacyjnej Szpitala (Centrum - lokalizacja przy ul. ..., w której znajdują się kliniki i poradnie Szpitala. Ponadto Szpital prowadzi działalność medyczną w lokalizacji przy ...).

Budynek, w którym prowadzona jest działalność przy ul. ... - Centrum ... nie jest własnością Szpitala ..., natomiast jest użytkowany na podstawie Umowy z dnia 25 marca 2014 r.

Własność Szpitala w tej lokalizacji stanowią:

 • środki trwałe, w tym sprzęt i aparatura medyczna oraz wyposażenie,
 • materiały medyczne, tj. leki, odczynniki, sprzęt jednorazowy,
 • inne materiały niezbędne do realizacji zadań.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ... Szpital ... otrzymał od Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu ..., pismo Znak ...oraz pismo Znak ..., z których wynika, że Władze Uczelni powzięły zamiar dokonania przekształcenia nadzorowanych podmiotów leczniczych, polegającego na wyłączeniu ze struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ... Szpitala jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w obiekcie Centrum ... przy ulicy ... i włączeniu ww. jednostek do struktury organizacyjnej ... Szpitala ....

Przedmiotowy projekt ma zostać zrealizowany z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Wyłączenie Centrum ze struktury organizacyjnej Szpitala nie będzie miało wpływu na dalsze kontynuowanie działalności medycznej w pozostałych lokalizacjach Szpitala. Istotnym jest, że w zbywanej części szpitala zachowane zostaną funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami tak, żeby mogła być kontynuowana działalność lecznicza realizowana w Centrum.

W związku z zamiarem Władz Uczelni opisanym powyżej, Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi czy w świetle przepisów wynikających z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zmianami), przeniesienie wydzielonej zorganizowanej części szpitala do innego szpitala stanowić będzie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do której zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 1 nie stosuje się przepisów o podatku od towarów i usług...

W wykonaniu zamierzonych decyzji Władz uczelni Szpital dokona wyłączenia ze swoich struktur i przekazania zorganizowanej części Szpitala, na którą składać się będą:

 • środki trwałe, w tym urządzenia i aparatura medyczna i wyposażenie,
 • materiały, w tym materiały medyczne znajdujące się w aptece szpitalnej, oddziałach i w poradniach znajdujących się na terenie przekazywanej lokalizacji,
 • szpital dokona cesji umów zawartych z NFZ na świadczenie usług przez oddziały i poradnie znajdujące się na terenie przekazywanej lokalizacji,
 • szpital dokona cesji pozostałych umów, na podstawie których osiągane są przychody przez komórki, znajdujące się na terenie przekazywanej lokalizacji oraz związane z tą lokalizacją (np. przychody z umów na badanie kliniczne, umów na wynajem powierzchni, itp.),
 • pracownicy Szpitala wykonujący pracę na rzecz jednostek znajdujących się na terenie ww. lokalizacji zostaną przejęci przez Szpital włączający w swoje struktury ww. jednostki na podstawie art. 23 K.P.,
 • szpital przejmujący ww. lokalizację wstąpi również w umowy cywilnoprawne dotyczące świadczenia usług medycznych oraz dostaw innych usług i materiałów,
 • przekazanie aktywów (majątku) Szpitala zostanie rozliczone poprzez przekazanie zobowiązań związanych z prowadzoną w ww. lokalizacji działalnością.

Wydzielona część Szpitala, będąca przedmiotem zbycia, stanowi organizacyjnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań w istniejącym przedsiębiorstwie.

Wydzielona część Szpitala, będąca przedmiotem zbycia, stanowi finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań w istniejącym przedsiębiorstwie.

Wydzielona część Szpitala będąca przedmiotem zbycia, jest finansowo wyodrębnionym w istniejącym przedsiębiorstwie zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań.

Posiada wyodrębnione przychody (umowy zawarte z NFZ na wykonywanie świadczeń medycznych) oraz koszty związane z działalnością przedmiotowych jednostek organizacyjnych.

Wydzielona część Szpitala, będąca przedmiotem zbycia, jest zespołem składników materialnych i niematerialnych, w tym praw i zobowiązań, przeznaczonym do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby prowadzić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Właścicielem nieruchomości (budynku) przy ulicy ..., w którym prowadzona jest działalność medyczna jest Uniwersytet ....

Wnioskodawca obecnie użytkuje budynek przy ulicy ... na podstawie: Umowy użytkowania części budynku wraz z przeniesieniem własności pierwszego wyposażenia Szpitala z dnia 22 lipca 2015 r. zawartej na podstawie Porozumienia z dnia 22 lipca 2015 r. dotyczącego Umowy użytkowania części budynku wraz z przeniesieniem własności pierwszego wyposażenia Szpitala z dnia 25 marca 2014 r., a poprzednio na podstawie: Umowy użytkowania części budynku wraz z przeniesieniem własności pierwszego wyposażenia zawartej pomiędzy Uniwersytetem ... a SP ZOZ ... Szpitalem ... w dniu 25 marca 2014 r. rozwiązanej Porozumieniem - Umowy użytkowania części budynku wraz z przeniesieniem własności pierwszego wyposażenia Szpitala z dnia 22 lipca 2015 r.

Prawa do użytkowania ww. nieruchomości również zostaną przekazane poza wymienionymi we wniosku w opisie zdarzenia przyszłego: środkami trwałymi, materiałami, umowami zawartymi z NFZ, pracownikami szpitala itd.

Zostanie zawarty trójstronny aneks do Umowy użytkowania części budynku wraz z przeniesieniem własności pierwszego wyposażenia Szpitala z dnia 22 lipca 2015 r., dotyczący przeniesienia przez Szpital wszystkich uprawnień i zobowiązań wynikających z przedmiotowej Umowy na ... Szpital ... za zgodą Uniwersytetu ....

Z dniem 01 kwietnia 2016 r. ... Szpital ... wstąpiłby w uprawnienia i przejął obowiązki określone w ww. Umowie.

Przeniesieniu będzie podlegało całe mienie przyporządkowane do przenoszonej części Szpitala.

Wnioskodawca będzie realizował przedmiotowe przeniesienie wydzielonej części Szpitala na podstawie prawnej:

 1. Pisma Znak ... oraz pisma Znak ... otrzymanych od Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu ..., z których wynika, że Władze Uczelni powzięły zamiar dokonania przekształcenia nadzorowanych podmiotów leczniczych polegającego na wyłączeniu ze struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ... Szpitala ... Uniwersytetu ... jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w obiekcie Centrum ...przy ulicy ... i włączeniu ww. jednostek do struktury organizacyjnej ... Szpitala ....
 2. Uchwały Senatu Uniwersytetu ... nr ... z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie planu zmian w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ... Szpitala ... Uniwersytetu ... oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ... Szpitala ... Uniwersytetu ....
 3. Porozumienia, które zostanie zawarte pomiędzy ww. Szpitalami, którego przedmiotem będzie, zgodnie z wolą podmiotu tworzącego wyrażoną w Uchwale Senatu Uniwersytetu ..., realizacja przedmiotowej zmiany w strukturze organizacyjnej Szpitala w ....
 4. Trójstronnego aneksu do Umowy użytkowania części budynku wraz z przeniesieniem własności pierwszego wyposażenia Szpitala z dnia 22 lipca 2015 r., który zostanie zawarty przez Strony dotyczący przeniesienia przez Szpital wszystkich uprawnień i zobowiązań wynikających z przedmiotowej Umowy na Szpital za zgodą Uniwersytetu ....

Przedmiotowy projekt ma zostać zrealizowany z dniem 01 kwietnia 2016 r.

W wykonaniu ww. Uchwały Senatu Uniwersytetu ... zostaną przeniesione jednostki medyczne, tj. kliniki, oddziały, poradnie, zakłady, pracownie, laboratoria oraz osoby obsługujące bezpośrednio ww. lokalizację, np. pracownicy Działu Kontraktowania i Monitorowania Świadczeń (rozliczający wykonane procedury medyczne w tej lokalizacji).

Działalność Centrum stanowi wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników, w tym zobowiązań w działalności całego Szpitala.

Jednostki działające w lokalizacji Centrum realizują im przypisany kontrakt z NFZ, w związku z powyższym powstają wyodrębnione przychody i należności, generowane są koszty i tym samym powstają wyodrębnione zobowiązania wynikające z działalności tej lokalizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przepisów wynikających z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zmianami), przeniesienie wydzielonej zorganizowanej części szpitala do innego szpitala stanowić będzie zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do której zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 1 nie stosuje się przepisów o podatku od towarów i usług...

Wnioskodawca uważa, że skoro w świetle art. 2 ustawy o działalności leczniczej Szpital to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne, a przedsiębiorstwo zgodnie z ww. artykułem należy rozumieć jako zorganizowaną, wyodrębnioną część zdolną do samodzielnego realizowania zadań, mogącą stanowić odrębną, niezależną jednostkę zdolną do samodzielnej działalności, stanowiącą całość pod względem funkcjonalnym i organizacyjnym, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność medyczną, to przeniesienie wydzielonej zorganizowanej części szpitala do innego szpitala stanowić będzie transakcję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do której zgodnie z art. 6 pkt 1 nie stosuje się przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy o wyłączeniu czynności z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług powinien decydować faktyczny charakter transakcji nie zaś postanowienia art. 42 w połączeniu z art. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które różnicują status samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w stosunku np. do podmiotów prowadzących działalność leczniczą w formie Spółek Prawa Handlowego, której nie można - zdaniem Wnioskodawcy - stosować do ustalenia prawa do wyłączenia czynności spod działania ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami, stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również m. in. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej.

Jednocześnie przepisy art. 6 ustawy wskazują na wyłączenia określonych czynności spod zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Są tutaj wskazane te czynności, które co do zasady należą do grupy czynności podlegających opodatkowaniu, mieszcząc się w zakresie odpłatnej dostawy towarów czy też odpłatnego świadczenia usług. Z uwagi jednakże na stosowne wyłączenie, czynności te nie podlegają opodatkowaniu.

Stosownie bowiem do art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć pod pojęciem „transakcji zbycia”. Uwzględniając zakres przedmiotowy ustawy o podatku od towarów i usług pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia „dostawy towarów” w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem tych czynności, jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aport).

Wyłączenie stosowania ustawy o podatku od towarów i usług przewidziane w przepisie art. 6 pkt 1 tej ustawy obejmuje jednakże tylko te czynności zrównane z pojęciem dostawy towarów, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak również rozporządzeń wykonawczych nie definiują pojęcia „przedsiębiorstwo”. Zasadne jest zatem sięgnięcie w tym zakresie do wykładni systemowej zewnętrznej. I tak, jak stanowi art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn. zm.), przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zatem, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

Jeżeli warunki, o których mowa w art. 551 Kodeksu cywilnego, zostaną spełnione, to wniesienie takiego aportu do innego podmiotu (spółki prawa handlowego lub cywilnego), nie będzie podlegało przepisom ustawy.

Należy tu wskazać również art. 552 Kodeksu cywilnego, którym ustawodawca wprowadza zasadę, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Ponadto, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 27e ustawy, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział itp. Przy czym, w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe najpełniej realizowane jest w przypadku zakładu lub oddziału osoby prawnej. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto, wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Winno ono mieć również zdolność zaistnienia jako niezależne przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 i art. 552 ustawy Kodeks cywilny.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego. Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Jednocześnie zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna być gospodarczo samodzielna, zanim dojdzie do transakcji zbycia. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed jej zbyciem powinna uzyskać samodzielność gospodarczą i realizować ją w praktyce. Skutki prawne po stronie zbywcy nie powinny bowiem zależeć od zdarzeń przyszłych i niepewnych (samodzielne realizowanie zadań gospodarczych) powstałych już w innym podmiocie (u nabywcy).

Należy zatem wskazać, że nie wystarczy zorganizowanie jakiejkolwiek masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością organizacyjną i finansową, z możliwością samodzielnego funkcjonowania w razie zaistnienia takiej potrzeby w obrocie gospodarczym.

W przeciwnym razie nie można uznać, że dojdzie do powstania zespołu składników, które mogłyby stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy więc do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są wszystkie następujące przesłanki:

 1. istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 2. zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 3. składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 4. zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zatem w ocenie tut. Organu, dla uznania, że zbywana jednostka organizacyjna stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w związku z czym nie znajdą do niej zastosowania przepisy ustawy, istotne znaczenie ma ocena, czy omawiana zbywana jednostka jest zdolna do prowadzenia niezależnej pod względem finansowym i organizacyjnym działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż wydzielona część szpitala, będąca przedmiotem zbycia stanowi wyodrębniony organizacyjnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych w istniejącym przedsiębiorstwie. Posiada wyodrębnione przychody (umowy zawarte z NFZ na wykonywanie świadczeń medycznych) oraz koszty związane z działalnością przedmiotowych jednostek organizacyjnych. Jednostki działające w zbywanej części szpitala realizują im przypisany kontrakt z NFZ, w związku z powyższym powstają wyodrębnione przychody i należności, generowane są koszty i tym samym powstają wyodrębnione zobowiązania wynikające z działalności tej lokalizacji. Z opisu sprawy wynika, że Władze Uczelni powzięły zamiar dokonania przekształcenia nadzorowanych podmiotów leczniczych polegającego na wyłączeniu ze struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersytetu ... – ... Szpitala ... jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w obiekcie Centrum ... przy ul. ... i włączeniu ww. jednostek do struktury organizacyjnej Szpitala .... W wykonaniu zamierzonych decyzji Władz uczelni Szpital dokona wyłączenia ze swoich struktur i przekazania zorganizowanej części Szpitala, na którą składać będą się: środki trwałe, materiały, umowy zawarte z NFZ, pracownicy szpitala itd. Przekazane zostanie również prawo do użytkowania nieruchomości (budynku) przy ul. ..., w którym prowadzona jest działalność medyczna wydzielonej części szpitala będącej przedmiotem zbycia. W rezultacie należy uznać, że doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż wydzieloną część szpitala można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż będzie ona odznaczała się odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego kontynuowania działalności leczniczej. Zatem stwierdzić należy, że przeniesienie wydzielonej zorganizowanej części szpitala do innego szpitala planowane na dzień 1 kwietnia 2016 r. spełniającej wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa określone w art. 2 pkt 27e ustawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa oraz zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stwierdzić należy, iż jeżeli warunki wynikające z przepisu art. 2 pkt 27e ustawy zostaną spełnione, zamierzona przez Wnioskodawcę czynność będzie nosiła znamiona zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do której zastosowanie będzie miał przepis art. 6 pkt 1 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.