0111-KDIB3-2.4012.113.2017.2.EJU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienie od podatku VAT usługi wykonania testu .... w kierunku ... świadczonych przez Wnioskodawcę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2017 r. (data wpływu 11 kwietnia 2017 r.) uzupełniony pismem z 4 kwietnia 2017 r. (data wpływu 1 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi wykonania testu .... w kierunku ... świadczonych przez Wnioskodawcę – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usługi wykonania testu ... w kierunku ... świadczonych przez Wnioskodawcę Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 4 kwietnia 2017 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z 19 maja 2017 r. znak: 0111-KDIB3-2.4012.113.2017.1.EJU.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

... Szpital ... (zwany dalej „Szpitalem”) posiada osobowość prawną, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Podmiotem tworzącym dla Szpitala jest ..... Szpital jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Podstawowym zadaniem statutowym Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych i badawczych Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital uczestniczy w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.

Szpital ... świadczy głównie usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług – PKWiU 2008 (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.), usługi te zostały sklasyfikowane pod symbolem 86 jako usługi w zakresie opieki zdrowotnej.

Zawierają się one w pojęciu opieki medycznej w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT i podlegają zwolnieniu z podatku. Pojęcie „opieki medycznej” przewidziane w art. 43 ustawy o VAT obejmuje świadczenia medyczne wykonywane w celu ochrony, w tym zachowania lub przywrócenia zdrowia osób. Innymi słowy pojęcie to obejmuje zarówno diagnozę, leczenie, jak i profilaktykę.

Szpital świadczy również usługi medyczne dla podmiotów niebędącymi podmiotami leczniczymi. Szpital ... zawarł ze Spółką ... umowę na wykonanie badań diagnostycznych o nazwie: ... (testy w kierunku ...). Szpital ... wykonuje te badania na rzecz pacjentów Szpitala ..., a także dla pacjentów z innych szpitali, na podstawie skierowań lekarzy pracujących w tych szpitalach, w których pacjent jest leczony. Wynik badania pozwala lekarzom na zastosowanie odpowiedniej terapii lekowej w przypadku kierowanych pacjentów. Aby uniknąć komplikacji w leczeniu lekami biologicznymi pacjent musi mieć wykluczoną ... zarówno czynną jak i utajoną i właśnie temu służy test: .... Badania te stanowią niezbędny element w leczeniu i warunkują podanie odpowiednich leków.

Szpital kosztami wykonanych badań obciąża, na podstawie wystawionych faktur sprzedaży, Spółkę .... Zgodnie z zawartą umową Szpital jest także zobowiązany dołączyć do każdej wystawionej faktury Spółce ...., dokumentującej wykonaną usługę specyfikację zawierającą następujące dane:

 • data skierowania,
 • data wykonania badania,
 • nazwa komórki zlecającej badanie,
 • imię i nazwisko lekarza kierującego na badanie.

Głównym celem finansowania przez Spółkę ... badań ... – jest zapewnienie równego dostępu pacjentów do pełnej diagnostyki. Spółka ta jak sama podaje wspiera nowoczesne metody diagnostyki ... i działa na rzecz zwiększenia dostępności tych metod pacjentom leczonym lekami biologicznymi.

Szpital nie posiada żadnych danych, z których by wynikało, że wyniki tych badań nie są wykorzystywane do działalności komercyjnej spółki, między innymi do badań klinicznych, których celem jest odkrycie lub potwierdzenie skutków działania badanych produktów leczniczych i ich ocena bezpieczeństwa. Jednakże w związku z faktem, że Szpital także zawarł ze Spółką Y .... należącą do tej samej grupy kapitałowej co Spółka, umowę na dostawę leków, których podanie uzależnione jest od wykonania testu ... Szpital nie może jednoznacznie stwierdzić, że finansowanie badań nie jest powiązane z rozpowszechnianiem informacji o leku, którego podanie uzależnione jest od wykonania testu ....

W piśmie z 4 kwietnia 2017 r. Wnioskodawca doprecyzował opis sprawy i udzielił następujących informacji:

 1. Badania diagnostyczne są świadczone na rzecz pacjenta za pośrednictwem szpitali kierujących na badania.
 2. Odbiorcą usługi są Szpitale zlecające do Zakładu Diagnostyki ... Szpitala ...badanie ... (test w kierunku ...)
 3. Na fakturze wystawianej przez Szpital jest wpisana nazwa usługi: ... lub ... (test w kierunku ...).
 4. Leki biologiczne jako jeden ze skutków ubocznych mogą aktywować u pacjenta ... utajoną rozwijając pełną ciężką formę choroby. Badanie ... pozwala wykryć pacjentów z utajoną formą ... i uchronić ich przed ciężką chorobą. Jest to więc badanie będące profilaktyką, ale również ochroną zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia.
 5. Na pytanie, czy bez względu na to w jaki sposób są finansowane te badania, pacjent i tak musiałby je wykonać w toku prowadzonej terapii?
  Wnioskodawca odpowiedział, że prawdopodobnie tak. Decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz prowadzący pacjenta.
 6. Na pytanie, czy wykonywane badania są niezbędne w toku prowadzonej terapii konkretnego pacjenta? Wnioskodawca odpowiedział, że Badanie ... jest wymienione w standardach leczenia biologicznego.
 7. Na pytanie, czy badania są przeprowadzone wyłącznie dlatego, że ich przeprowadzenie warunkuje podanie leku, który Wnioskodawca nabywa od Spółki Y należącej do tej samej grupy kapitałowej co Spółka? Wnioskodawca odpowiedział, że Badanie ... jest wymagane w przypadku leczenia biologicznego dla wszystkich producentów tych leków.
 8. Na pytanie czy w przypadku gdy Spółka nie finansowałaby ww. badań, to nie były by one przeprowadzane? Wnioskodawca odpowiedział, że każdy pacjent może wykonać te badania komercyjnie za pełną odpłatnością. Badanie jest w cenniku komercyjnym Szpitala ....
 9. Na pytanie, czy z zawartej umowy wynika, że Wnioskodawca w zamian za finansowanie badań jest zobowiązany do przekazania wyników badań Spółce? Wnioskodawca odpowiedział przecząco oraz wskazał, że wyniki badań są przekazywane do szpitala zlecającego badanie i powinny trafić do lekarza prowadzącego.
 10. Na pytanie czy jest to umowa trójstronna, w której uczestniczy badacz (np. lekarz szpitala), ośrodek badawczy (Szpital) i sponsor (Spółka)? Wnioskodawca odpowiedział, że umowa została zawarta – zgodnie z wnioskiem skierowanym przez komórkę merytoryczną – pomiędzy Szpitalem a Spółką.
 11. Na pytanie do jakich czynności zgodnie z umową zobowiązana jest Spółka a do jakich czynności Wnioskodawca? Wnioskodawca odpowiedział, że Spółka jest zobowiązana wyłącznie do zapłaty za wykonany test zlecony przez szpital z przywołaniem firmy jako płatnika.
 12. Szpital otrzymuje wyłącznie refundacje za wykonane testy.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Szpital ma prawo do skorzystania ze stawki zwolnionej przy fakturowaniu usług wykonania testu ... – badania testów w kierunku ... na rzecz Spółki zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Według stanowiska Szpitala wyżej opisana i świadczona usługa wykonaniu testu ... dla Spółki ... spełnia wymogi art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT i jest zwolniona z VAT. Nie jest to bowiem usługa badania klinicznego, którego celem jest ocena skuteczności i tolerancji badanego leku/produktu u pacjentów z określonymi schorzeniami.

Badanie kliniczne jest badaniem prowadzonym z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów leczniczych, lub w celu zidentyfikowania działań niepożądanych jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność.

Według stanowiska Szpitala, Szpital nie rozpowszechnia również informacji o leku nabywanym od Spółki Y, którego podanie jest uzależnione od wyniku testu .... Grupa X poprzez Spółkę pokrywa tylko koszty testów zleconych przez Szpital stosujący określony lek.

Szpital wykonuje badania diagnostyczne, które mają cel terapeutyczny. Podkreślenia wymaga, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych. Wykonane zapobiegawczo świadczenia medyczne mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania jako usługi w zakresie opieki medycznej.

W rzeczywistości nawet jeżeli w pewnych przypadkach okaże się, że osoby poddane badaniom lub innym zabiegom lekarskim o charakterze zapobiegawczym nie cierpią z powodu jakiejkolwiek choroby lub zaburzeń zdrowia, to włączenie omawianych świadczeń w zakres pojęcia „opieki medycznej” jest zgodne z celem redukcji kosztów opieki medycznej, który przyświeca przewidzianemu w przepisach zwolnieniu z opodatkowania. Zatem świadczenia medyczne, które zostały wykonane w celu ochrony zdrowia, w tym również w celu utrzymania bądź przywrócenia dobrego stanu zdrowia ludzi, korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie zaznacza się, że w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. na podstawie art. 146a pkt 1 ustawy, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%, z zastrzeżeniem art. 146f.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Z powołanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od podatku VAT podlegają usługi w zakresie opieki medycznej, które spełniają określone warunki: służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a także świadczone są przez konkretne, wymienione przez ustawodawcę wprost podmioty. Zwolnienie powyższe ma zatem charakter podmiotowo – przedmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi.

Wnioskodawca – jak wskazał – jest podmiotem leczniczym i świadczy usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W świetle zacytowanych powyżej przepisów, Wnioskodawca spełnia przesłankę podmiotową, o której mowa art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, pozwalającą na zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług dla świadczonych przez niego usług.

Jednakże jak wskazano na wstępie dla zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT, oprócz przesłanki podmiotowej, konieczne jest również spełnienie przesłanki przedmiotowej.

Zauważyć również należy, że definicja opieki medycznej nie została zawarta ani w krajowych, ani we wspólnotowych przepisach podatkowych. Przy definiowaniu zwolnienia usług w zakresie opieki medycznej, oprzeć należy się zatem na orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Określony w przepisach art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT zakres zwolnienia (usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) odpowiada, co do zasady, używanym przez Trybunał Sprawiedliwości UE określeniom „postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz, w zakresie, w jakim jest to możliwe, leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych” (wyrok C-307/01). Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika ponadto, że ze zwolnienia mogą korzystać również usługi medyczne realizowane w celach profilaktycznych (wyrok TSUE z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie Margarete Unterpertinger, C-212/01, pkt 40).

Wobec powyższego, jeżeli podstawowym celem danego świadczenia nie są diagnoza, opieka, bądź leczenie chorób lub zaburzeń zdrowia (tj. świadczeniu nie przyświeca cel terapeutyczny), świadczenie takie nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług (wyrok TSUE z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie Margarete Unterpertinger, C-212/01; wyrok TSUE z dnia 10 września 2002 r. w sprawie Ambułanter Pfegedienst Ktigler GmbH, C-141/00).

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE jednoznacznie wynika, że zwolnieniu od podatku nie powinny podlegać takie usługi, których celem nie jest ochrona zdrowia. W wyroku w sprawie L.u.P. GmbH (C-106/05) Trybunał stwierdził: „(...) pojęcie „opieki medycznej” oraz „świadczeń opieki medycznej” (...) odnosi się do świadczeń, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia”.

Również w sprawie CopyGene (C-262/08) TSUE wskazał, iż „Cel usługi medycznej określa, czy powinna ona korzystać ze zwolnienia; jeżeli z kontekstu wynika, że jej głównym celem nie jest ochrona, utrzymanie bądź przywrócenie zdrowia, lecz inny cel, to wówczas zwolnienie nie będzie miało zastosowania”. Innymi słowy, aby podlegać zwolnieniu świadczenie powinno mieć cel terapeutyczny. Tym samym liczy się nie charakter usługi, ale jej cel.

Ustawodawca krajowy w analizowanym przepisie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług w sposób wyraźny zatem określił, że zwolnienie od podatku nie przysługuje każdej usłudze w zakresie opieki medycznej, ale tylko takiej, która realizowana jest w ściśle wskazanym celu, a mianowicie opieki służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W ten sposób dorobek Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej znajduje swoje odzwierciedlenie w tej normie prawnej.

Orzecznictwo Trybunału wskazuje również, że pojęcia dotyczące zwolnień należy interpretować w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem od towarów i usług objęta jest każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika.

Pojęcie „opieki medycznej” przewidziane w art. 43 ustawy o VAT obejmuje zatem świadczenia medyczne wykonywane w celu ochrony, w tym zachowania lub przywrócenia zdrowia osób. Innymi słowy pojęcie to obejmuje zarówno diagnozę, leczenie, jak i profilaktykę.

Należy w tym miejscu wskazać, że stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) szpital jest to zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Precyzując ww. czynności, pojęcia te również należy interpretować z zastosowaniem wykładni językowej.

Diagnoza, czyli rozpoznanie to identyfikacja choroby lub zespołu chorobowego, na które cierpi pacjent, wniosek wynikający z dokonanej przez lekarza krytycznej oceny objawów subiektywnych, stwierdzonych w badaniu podmiotowym i obiektywnych, stwierdzonych w badaniu przedmiotowym oraz w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych (dawniej nazywanych badaniami dodatkowymi), łącznie z przypisaniem zespołowi tych objawów właściwej nazwy.

Rozpoznanie jest wynikiem tzw. „procesu diagnostycznego”, którego celem jest nie tylko identyfikacja określonej jednostki chorobowej (diagnoza nozologiczna), lecz pełna diagnoza medyczna stanu chorego, obejmująca także określenie przyczyny zaburzeń, ich stopnia nasilenia, zaawansowania lub fazy procesu chorobowego oraz przewidywanych następstw.

Proces diagnostyczny składa się z fazy zbierania informacji oraz fazy ich oceny i analizy wiarygodności i przydatności. Prawidłowe rozpoznanie umożliwia wypowiedzenie się lekarza co do rokowania i zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca – Szpital będący podmiotem leczniczym świadczy usługi w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Szpital zawarł umowę na wykonanie badań diagnostycznych (testy w kierunku ...). Usługa badań diagnostycznych świadczona jest na rzecz pacjentów za pośrednictwem szpitali kierujących na badania. Spółka jest zobowiązana wyłącznie do zapłaty za wykony test zlecony przez szpital. Wyniki badań są przekazywane do szpitala zlecającego badanie i powinny trafić do lekarza prowadzącego.

W tym miejscu należy wskazać, że wykonanie badań diagnostycznych stanowi integralną część opieki medycznej nad pacjentem, bez której nie może oczywiście być mowy o ochronie, w tym o utrzymaniu bądź przywróceniu dobrego stanu zdrowia osób. Innymi słowy opieka medyczna w rozumieniu zespołu czynności funkcjonalnie związanych stanowi ciąg czynności – których celem jest utrzymanie bądź przywrócenie dobrego stanu zdrowia – obejmujący na wstępie czynności polegające na obserwacji i badaniu, a następnie na diagnozie i leczeniu.

Podkreślenia wymaga, że przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dotyczące zwolnienia z opodatkowania usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia wykonywane przez podmioty lecznicze, nie różnicują sytuacji prawnopodatkowej w tym zakresie w zależności od stopnia sfinansowania tych usług.

Jak wynika z treści wniosku, wykonanie testu ... w kierunku ..., to usługa badania diagnostycznego na rzecz pacjentów, która ma cel terapeutyczny. Badania te stanowią bowiem niezbędny element w leczeniu i warunkują zastosowanie odpowiedniej terapii lekami biologicznymi. Jednocześnie Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że badanie pozwała wykryć u pacjentów utajoną formę ... i uchronić ich przed ciężką chorobą, zatem jest to badanie będące profilaktyką, ochroną zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia.

Mając na uwadze wskazane regulacje wynikające z zacytowanych w interpretacji przepisów prawnych oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny należy stwierdzić, że usługa badania diagnostycznego ... (przy założeniu, że nie mamy do czynienia z usługami badania klinicznego, co wynika z treści wniosku) spełnia przedmiotową przesłankę wynikającą z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Zatem badania diagnostyczne w kierunku ... ... świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Wskazać należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie stanu faktycznego (zdarzeniu przyszłym), bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.