Szpital | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szpital. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
10
paź

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania inwestycyjnego pt. „Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu (...)”.

Fragment:

W ramach realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego Szpital w ogóle nie odlicza podatku naliczonego VAT w składanych przez siebie deklaracjach podatkowych VAT-7 do Urzędu Skarbowego. Szpital jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Szpital wykorzystuje efekty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu wykorzystywane są przez Szpital do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.). Efekty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do czynności zwolnionych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego opisanego szczegółowo w pkt 74 (stanie faktycznym), Szpital ma możliwość odliczenia (w ogóle) podatku VAT naliczonego zawartego w otrzymanych fakturach VAT (brutto – na kwoty brutto) z podatku należnego w deklaracjach VAT-7? Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego opisanego szczegółowo w pkt 74, Szpital nie będzie mógł odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT (naliczonego), gdyż inwestycja ta związana jest ściśle ze sprzedażą zwolnioną (udzielaniem usług medycznych, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia).

2018
23
sie

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Wnioskodawca (Szpital) planuje realizację zadania pn. „ ..... ”. Stolarka okienna (oraz szyby) zostanie wymieniona w klinikach, oddziałach, poradniach i pracowniach medycznych. Inwestycja służyć będzie prowadzeniu statutowej działalności Szpitala. W wyniku realizacji zadania, obiekt będący jego przedmiotem (budynek Szpitala) nie zmieni swojego przeznaczenia - pozostanie placówką ochrony zdrowia. Wyżej wymienione zadanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ........ oraz ze środków własnych jednostki. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego: Wnioskodawca (Szpital) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące nakłady poniesione w ramach realizacji ww. zadania inwestycyjnego wystawiane będą na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. ...... Inwestycja związana będzie zarówno ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jak i opodatkowaną. Z uwagi na nieprzekroczenie w roku 2017 oraz w latach poprzednich 2% stosunku sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem, Szpital im. ... uznaje, iż proporcja sprzedaży wynosi 0%, w związku z czym nie odlicza podatku VAT.

2018
6
lip

Istota:

Dot. braku możliwości częściowego lub całkowitego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Szpital działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i na podstawie statutu. Podstawową działalnością SZW jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT usługi te są zwolnione od podatku VAT, SZW dokonuje również sprzedaży opodatkowanej. Wysokość sprzedaży opodatkowanej w odniesieniu do całkowitego obrotu rocznego (wyliczona według art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT) wyniosła za rok 2017 - 7%. SZW planuje rozpoczęcie realizacji projektu pn. „ ..... ” w ramach Programu współpracy transgranicznej (...) 2007-2013 i został zobowiązany do złożenia oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT. W ramach przedmiotowego projektu zostanie dokonana modernizacja oddziału Reumatologii z pododdziałem geriatrii w szpitalu wojewódzkim wraz z zakupem sprzętu medycznego. Wszystkie usługi, które będą realizowane w ramach powyższego projektu, będą służyć profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia. W związku z powyższym SW nie będzie odliczał w ogóle podatku VAT od dokonanych zakupów w ramach realizowanego projektu.

2018
14
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych.

Fragment:

Szpital Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Szpital ”) świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia. Sprzedaż wykazywana jest na podstawie wystawianych faktur VAT ze stawką podatku „ zwolniona ”. Zakupy na potrzeby prowadzonej działalności dokonywane są na podstawie zamówienia i ewidencjonowane na podstawie faktur VAT. Od powyższych zakupów Szpital nie odlicza podatku VAT naliczonego, gdyż zakupy powiązane są wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną. W roku 2017 rozpoczęto zakupy finansowane częściowo ze środków unijnych, obejmujące sprzęt medyczny stanowiący środki trwałe wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności medycznej w Szpitalu. Faktury dokumentujące nabycie środków trwałych zawierają stawkę VAT 23% oraz 8%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Szpital ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych, jeżeli prowadzi wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wykonywaniem czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup środków trwałych i innych zakupów.

2018
14
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.

Fragment:

Szpital świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia. Sprzedaż wykazywana jest na podstawie wystawianych faktur VAT ze stawką podatku „ zwolniona ”. Zakupy na potrzeby prowadzonej działalności dokonywane są na podstawie zamówienia i ewidencjonowane na podstawie faktur VAT. Od powyższych zakupów Szpital nie odlicza podatku VAT naliczonego, gdyż zakupy powiązane są wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną. W roku 2011 rozpoczęto zakupy finansowane częściowo ze środków unijnych – sprzęt oraz oprogramowanie stanowiące środki trwałe w Szpitalu, które są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności medycznej i administracyjnej w Szpitalu. Faktury dokumentujące nabycie przedmiotowych środków trwałych zawierają stawkę VAT 23%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Szpital ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych, jeżeli prowadzi wyłącznie sprzedaż zwolnioną z podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wykonywaniem czynność zwolnionych od podatku od towarów i usług, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup środków trwałych i innych zakupów.

2017
6
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT.

Fragment:

Pracownicy Uczelni wykonujący swoje obowiązki w jednostkach organizacyjnych funkcjonujących na bazie jednostek organizacyjnych Szpitala zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących w Szpitalu. W celu realizacji umowy Szpital udostępnia swój majątek stanowiący wyposażenie jednostek/komórek organizacyjnych, na bazie których funkcjonują jednostki organizacyjne Uczelni, z kolei Uczelnia użycza Szpitalowi swój majątek stanowiący wyposażenie jednostek organizacyjnych Uczelni. Udostępnienie i użyczenie majątku następują nieodpłatnie, a koszty eksploatacji i utrzymania właściwej sprawności technicznej użyczonego sprzętu medycznego służącego do realizacji zadań statutowych Szpitala, ponosi Szpital. Uczelnia prowadzi zadania dydaktyczne wynikające z planu i programu studiów. Studenci i osoby odbywające studia doktoranckie Uczelni, zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących w Szpitalu. Zgodnie z obowiązującą umową, udostępnienie jednostek/komórek organizacyjnych Szpitala następuje nieodpłatnie, jednakże Uczelnia zobowiązuje się do finansowania kosztów związanych z udostępnieniem pomieszczeń dydaktycznych (sale seminaryjne i wykładowe) oraz obsługą studentów w procesie dydaktycznym (zaopatrzenie studenta w procesie dydaktycznym oraz zaopatrzenie sekretariatu jednostki organizacyjnej Uczelni), na podstawie preliminarza przewidywanych kosztów.

2017
20
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy zakup mediów, centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości, wody czy sprzątania, które dotyczą całego Szpitala, stanowią dla Szpitala koszty związane z działalnością mieszaną, a w związku z tym Szpital ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wg współczynnika proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy.

Fragment:

(...) Szpitala, stanowią dla Szpitala koszty związane z działalnością mieszaną, a w związku z tym Szpital ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wg współczynnika proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy zakup mediów, centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości, wody czy sprzątania, które dotyczą całego Szpitala, stanowią dla Szpitala koszty związane z działalnością mieszaną, a w związku z tym Szpital ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wg współczynnika proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Szpital jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Szpital jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej. Szpital jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz składa deklaracje VAT.

2017
20
wrz

Istota:

Skutki podatkowe dla Szpitala w związku z ograniczeniem zakresu użytkowania ustanowionego na jego rzecz

Fragment:

W przedmiotowej sprawie wskazany dochód pomimo jego pierwotnego fizycznego otrzymania przez Szpital nie będzie w istocie stanowić dochodu Szpitala (...). W świetle wskazanego stanu rzeczy Szpital nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego (...). Jakikolwiek uzyskany przez Podmiot tworzący, dochód nie będzie już przeznaczany na działalność statutową Szpitala, a zatem nie będzie podlegał zwolnieniu o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. (...). Powyższy stan rzeczy wynika z faktu, że w przedmiotowym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) dochód będący kwotą czystych pożytków z umów najmu/dzierżawy zawieranych przez Szpital nie stanowi w istocie dochodu Szpitala, bowiem na mocy Uchwały z dnia 15 maja 2017 r. i sporządzonego w jej wykonaniu aktu notarialnego z 23 maja 2017 r., którym ograniczono zakres użytkowania zgodnie z uchwałą, Szpitalowi przypisano niejako rolę inkasenta dochodów uzyskiwanych przez Podmiot tworzący ze stosunków prawnych zawartych przez Szpital w zakresie części nieruchomości przekazanej Szpitalowi przez podmiot tworzący do użytkowania (...). Wprawdzie kwota stanowiąca równowartość kosztów związanych z uzyskaniem pożytków będzie pomniejszała wysokość pożytku przekazanego Podmiotowi tworzącemu w stosunku do pierwotnie pobranego, jakkolwiek pomniejszenie nastąpi wyłącznie o koszt uzyskania tego dochodu (...).

2017
28
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usługi wykonania testu .... w kierunku ... świadczonych przez Wnioskodawcę

Fragment:

Na pytanie, czy z zawartej umowy wynika, że Wnioskodawca w zamian za finansowanie badań jest zobowiązany do przekazania wyników badań Spółce? Wnioskodawca odpowiedział przecząco oraz wskazał, że wyniki badań są przekazywane do szpitala zlecającego badanie i powinny trafić do lekarza prowadzącego. Na pytanie czy jest to umowa trójstronna, w której uczestniczy badacz (np. lekarz szpitala), ośrodek badawczy (Szpital) i sponsor (Spółka)? Wnioskodawca odpowiedział, że umowa została zawarta – zgodnie z wnioskiem skierowanym przez komórkę merytoryczną – pomiędzy Szpitalem a Spółką. Na pytanie do jakich czynności zgodnie z umową zobowiązana jest Spółka a do jakich czynności Wnioskodawca? Wnioskodawca odpowiedział, że Spółka jest zobowiązana wyłącznie do zapłaty za wykonany test zlecony przez szpital z przywołaniem firmy jako płatnika. Szpital otrzymuje wyłącznie refundacje za wykonane testy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Szpital ma prawo do skorzystania ze stawki zwolnionej przy fakturowaniu usług wykonania testu ... – badania testów w kierunku ... na rzecz Spółki zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy: Według stanowiska Szpitala wyżej opisana i świadczona usługa wykonaniu testu ... dla Spółki ... spełnia wymogi art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT i jest zwolniona z VAT. Nie jest to bowiem usługa badania klinicznego, którego celem jest ocena skuteczności i tolerancji badanego leku/produktu u pacjentów z określonymi schorzeniami.

2016
17
gru

Istota:

Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku do dostawy uszkodzonego tomografu komputerowego.

Fragment:

Szpital kupił od firmy tomograf komputerowy. Zakup zrealizowany został w ramach projektu WND-RP....03.02.01-28-004/08 „ Podniesienie poziomu usług Szpitala ... poprzez doposażenie w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy w ramach RPO 2007-2013. ” Przy ubieganiu się o dofinansowanie Szpital złożył oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w fakturze wystawionej przez wykonawcę projektu. Zakupiona aparatura służyła wyłącznie wykonywaniu usług medycznych, czyli wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku. W 2016 r. tomograf został uszkodzony, a szacowane koszty naprawy były tak wysokie, że Szpital podjął decyzję o zakupie nowego tomografu. W czerwcu 2016 r. Szpital ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż uszkodzonego tomografu komputerowego. Przy sprzedaży Szpital chce skorzystać z prawa do zwolnienia od VAT w przypadku sprzedaży używanych składników majątku firmy. Szpital spełnia bezwzględne warunki dla zastosowania zwolnienia przy sprzedaży tomografu, czyli: wykorzystywał tomograf jedynie na cele związane z działalnością zwolnioną, nie miał prawa do odliczenia VAT przy jego nabyciu, gdyż nie przysługiwało Szpitalowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do czynności zwolnionych od podatku.