Szpital | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szpital. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
gru

Istota:

Stawka podatku na świadczone usługi: przechowywania zwłok w chłodni szpitala powyżej 72 godzin, przechowywania zwłok na odrębne zlecenie, usług związanych z pogrzebem, sekcji zwłok na zlecenie prokuratury, na zlecenie szpitali w celach naukowo-badawczych.

Fragment:

Wnioskodawca w odpowiedzi na wniosek do ośrodka klasyfikacji i nomenklatur urzędu statystycznego w Łodzi o nadanie symbolu według klasyfikacji PKWiU uzyskał informację, zgodnie z którą: przechowywanie zwłok w chłodni szpitala, w przypadku, gdy zgon nastąpił w trakcie leczenia szpitalnego, nie jest usługą zlecaną dodatkowo i mieści się w zakresie działalności podstawowej szpitala mieści się w grupowaniu PKWiU 86.10.1 - "usługi świadczone przez szpitale"; przechowywanie zwłok wykonywane na odrębne zlecenie, polegające na przyjmowaniu i przechowywaniu w szpitalnym prosektorium zwłok osób zmarłych poza szpitalem, udostępnianie kaplicy szpitalnej w celu odbycia praktyk religijnych związanych z pogrzebem mieści się w grupowaniu PKWiU 96.03.1 - "usługi pogrzebowe i pokrewne"; wykonywanie sekcji zwłok mieści się w grupowaniu PKWiU 86.90.1 "pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej". Wątpliwości Wnioskodawcy w pytaniu 1 dotyczą stawki podatku VAT jaką należy stosować dla usługi przechowywania zwłok w chłodni szpitala powyżej 72 godzin, w przypadku gdy zgon nastąpił w trakcie leczenia szpitalnego (PKWiU 86.10.1). Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że skoro rzeczywiście przedmiotowe usługi przechowywania zwłok w chłodni szpitala powyżej 72 godzin, w przypadku gdy zgon nastąpił w trakcie leczenia szpitalnego sklasyfikowane są do PKWiU z 2008 r. 86.10.1, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, powinny być opodatkowane stawką podatku w wysokości 23%.

2018
8
lis

Istota:

Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dostawy towarów i świadczenie usług wykonanych przy realizacji inwestycji pt. ,,Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Fragment:

Czy Szpitalowi będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dostaw i usług wykonanych przy realizacji inwestycji pt. „ Rozwój elektronicznych usług publicznych ”, a poświadczonych fakturami VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, Szpital nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony wynikający ze zrealizowanych dostaw towarów i usług przeznaczonych na realizację projektu pt. „ Rozwój elektronicznych usług publicznych ”. Wszystkie dostawy i usługi związane z realizacją tego projektu będą służyły do wykonywania usług w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w ramach działalności leczniczej przez Szpital, który jest podmiotem leczniczym. Sprzedaż ta zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów usług, będzie zwolniona od podatku od towarów i usług. Ponieważ dostawy towarów oraz wykonane usługi w ramach realizacji tej inwestycji, będą wykorzystywane do wykonywania czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, to zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Szpitalowi nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Stosując się do przepisów prawa Szpital nie zamierza obniżać kwoty podatku należnego.

2018
10
paź

Istota:

Możliwość odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację zadania inwestycyjnego pt. „Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu (...)”.

Fragment:

W ramach realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego Szpital w ogóle nie odlicza podatku naliczonego VAT w składanych przez siebie deklaracjach podatkowych VAT-7 do Urzędu Skarbowego. Szpital jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Szpital wykorzystuje efekty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu wykorzystywane są przez Szpital do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.). Efekty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu są wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej do czynności zwolnionych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego opisanego szczegółowo w pkt 74 (stanie faktycznym), Szpital ma możliwość odliczenia (w ogóle) podatku VAT naliczonego zawartego w otrzymanych fakturach VAT (brutto – na kwoty brutto) z podatku należnego w deklaracjach VAT-7? Zdaniem Wnioskodawcy, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego opisanego szczegółowo w pkt 74, Szpital nie będzie mógł odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT (naliczonego), gdyż inwestycja ta związana jest ściśle ze sprzedażą zwolnioną (udzielaniem usług medycznych, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia).

2018
23
sie

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu

Fragment:

Wnioskodawca (Szpital) planuje realizację zadania pn. „ ..... ”. Stolarka okienna (oraz szyby) zostanie wymieniona w klinikach, oddziałach, poradniach i pracowniach medycznych. Inwestycja służyć będzie prowadzeniu statutowej działalności Szpitala. W wyniku realizacji zadania, obiekt będący jego przedmiotem (budynek Szpitala) nie zmieni swojego przeznaczenia - pozostanie placówką ochrony zdrowia. Wyżej wymienione zadanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ........ oraz ze środków własnych jednostki. Dodatkowe informacje dotyczące stanu faktycznego: Wnioskodawca (Szpital) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Faktury VAT dokumentujące nakłady poniesione w ramach realizacji ww. zadania inwestycyjnego wystawiane będą na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. ...... Inwestycja związana będzie zarówno ze sprzedażą zwolnioną z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jak i opodatkowaną. Z uwagi na nieprzekroczenie w roku 2017 oraz w latach poprzednich 2% stosunku sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem, Szpital im. ... uznaje, iż proporcja sprzedaży wynosi 0%, w związku z czym nie odlicza podatku VAT.

2018
6
lip

Istota:

Dot. braku możliwości częściowego lub całkowitego odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Szpital działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i na podstawie statutu. Podstawową działalnością SZW jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej. Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT usługi te są zwolnione od podatku VAT, SZW dokonuje również sprzedaży opodatkowanej. Wysokość sprzedaży opodatkowanej w odniesieniu do całkowitego obrotu rocznego (wyliczona według art. 90 ust. 2-8 ustawy o VAT) wyniosła za rok 2017 - 7%. SZW planuje rozpoczęcie realizacji projektu pn. „ ..... ” w ramach Programu współpracy transgranicznej (...) 2007-2013 i został zobowiązany do złożenia oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT. W ramach przedmiotowego projektu zostanie dokonana modernizacja oddziału Reumatologii z pododdziałem geriatrii w szpitalu wojewódzkim wraz z zakupem sprzętu medycznego. Wszystkie usługi, które będą realizowane w ramach powyższego projektu, będą służyć profilaktyce, zachowaniu i poprawie zdrowia. W związku z powyższym SW nie będzie odliczał w ogóle podatku VAT od dokonanych zakupów w ramach realizowanego projektu.

2018
14
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych.

Fragment:

Szpital Miejski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Szpital ”) świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia. Sprzedaż wykazywana jest na podstawie wystawianych faktur VAT ze stawką podatku „ zwolniona ”. Zakupy na potrzeby prowadzonej działalności dokonywane są na podstawie zamówienia i ewidencjonowane na podstawie faktur VAT. Od powyższych zakupów Szpital nie odlicza podatku VAT naliczonego, gdyż zakupy powiązane są wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną. W roku 2017 rozpoczęto zakupy finansowane częściowo ze środków unijnych, obejmujące sprzęt medyczny stanowiący środki trwałe wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności medycznej w Szpitalu. Faktury dokumentujące nabycie środków trwałych zawierają stawkę VAT 23% oraz 8%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Szpital ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych, jeżeli prowadzi wyłącznie sprzedaż zwolnioną od podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wykonywaniem czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup środków trwałych i innych zakupów.

2018
14
kwi

Istota:

Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację projektu unijnego.

Fragment:

Szpital świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia. Sprzedaż wykazywana jest na podstawie wystawianych faktur VAT ze stawką podatku „ zwolniona ”. Zakupy na potrzeby prowadzonej działalności dokonywane są na podstawie zamówienia i ewidencjonowane na podstawie faktur VAT. Od powyższych zakupów Szpital nie odlicza podatku VAT naliczonego, gdyż zakupy powiązane są wyłącznie ze sprzedażą zwolnioną. W roku 2011 rozpoczęto zakupy finansowane częściowo ze środków unijnych – sprzęt oraz oprogramowanie stanowiące środki trwałe w Szpitalu, które są wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności medycznej i administracyjnej w Szpitalu. Faktury dokumentujące nabycie przedmiotowych środków trwałych zawierają stawkę VAT 23%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Szpital ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących nabycie środków trwałych, jeżeli prowadzi wyłącznie sprzedaż zwolnioną z podatku? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z wykonywaniem czynność zwolnionych od podatku od towarów i usług, nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup środków trwałych i innych zakupów.

2017
6
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT.

Fragment:

Pracownicy Uczelni wykonujący swoje obowiązki w jednostkach organizacyjnych funkcjonujących na bazie jednostek organizacyjnych Szpitala zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących w Szpitalu. W celu realizacji umowy Szpital udostępnia swój majątek stanowiący wyposażenie jednostek/komórek organizacyjnych, na bazie których funkcjonują jednostki organizacyjne Uczelni, z kolei Uczelnia użycza Szpitalowi swój majątek stanowiący wyposażenie jednostek organizacyjnych Uczelni. Udostępnienie i użyczenie majątku następują nieodpłatnie, a koszty eksploatacji i utrzymania właściwej sprawności technicznej użyczonego sprzętu medycznego służącego do realizacji zadań statutowych Szpitala, ponosi Szpital. Uczelnia prowadzi zadania dydaktyczne wynikające z planu i programu studiów. Studenci i osoby odbywające studia doktoranckie Uczelni, zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących w Szpitalu. Zgodnie z obowiązującą umową, udostępnienie jednostek/komórek organizacyjnych Szpitala następuje nieodpłatnie, jednakże Uczelnia zobowiązuje się do finansowania kosztów związanych z udostępnieniem pomieszczeń dydaktycznych (sale seminaryjne i wykładowe) oraz obsługą studentów w procesie dydaktycznym (zaopatrzenie studenta w procesie dydaktycznym oraz zaopatrzenie sekretariatu jednostki organizacyjnej Uczelni), na podstawie preliminarza przewidywanych kosztów.

2017
20
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy zakup mediów, centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości, wody czy sprzątania, które dotyczą całego Szpitala, stanowią dla Szpitala koszty związane z działalnością mieszaną, a w związku z tym Szpital ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wg współczynnika proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy.

Fragment:

(...) Szpitala, stanowią dla Szpitala koszty związane z działalnością mieszaną, a w związku z tym Szpital ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wg współczynnika proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy zakup mediów, centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości, wody czy sprzątania, które dotyczą całego Szpitala, stanowią dla Szpitala koszty związane z działalnością mieszaną, a w związku z tym Szpital ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wg współczynnika proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Szpital jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Szpital jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej. Szpital jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz składa deklaracje VAT.

2017
20
wrz

Istota:

Skutki podatkowe dla Szpitala w związku z ograniczeniem zakresu użytkowania ustanowionego na jego rzecz

Fragment:

W przedmiotowej sprawie wskazany dochód pomimo jego pierwotnego fizycznego otrzymania przez Szpital nie będzie w istocie stanowić dochodu Szpitala (...). W świetle wskazanego stanu rzeczy Szpital nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego (...). Jakikolwiek uzyskany przez Podmiot tworzący, dochód nie będzie już przeznaczany na działalność statutową Szpitala, a zatem nie będzie podlegał zwolnieniu o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. (...). Powyższy stan rzeczy wynika z faktu, że w przedmiotowym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) dochód będący kwotą czystych pożytków z umów najmu/dzierżawy zawieranych przez Szpital nie stanowi w istocie dochodu Szpitala, bowiem na mocy Uchwały z dnia 15 maja 2017 r. i sporządzonego w jej wykonaniu aktu notarialnego z 23 maja 2017 r., którym ograniczono zakres użytkowania zgodnie z uchwałą, Szpitalowi przypisano niejako rolę inkasenta dochodów uzyskiwanych przez Podmiot tworzący ze stosunków prawnych zawartych przez Szpital w zakresie części nieruchomości przekazanej Szpitalowi przez podmiot tworzący do użytkowania (...). Wprawdzie kwota stanowiąca równowartość kosztów związanych z uzyskaniem pożytków będzie pomniejszała wysokość pożytku przekazanego Podmiotowi tworzącemu w stosunku do pierwotnie pobranego, jakkolwiek pomniejszenie nastąpi wyłącznie o koszt uzyskania tego dochodu (...).