Szpital | Interpretacje podatkowe

Szpital | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szpital. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy VAT.
Fragment:
Pracownicy Uczelni wykonujący swoje obowiązki w jednostkach organizacyjnych funkcjonujących na bazie jednostek organizacyjnych Szpitala zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących w Szpitalu. W celu realizacji umowy Szpital udostępnia swój majątek stanowiący wyposażenie jednostek/komórek organizacyjnych, na bazie których funkcjonują jednostki organizacyjne Uczelni, z kolei Uczelnia użycza Szpitalowi swój majątek stanowiący wyposażenie jednostek organizacyjnych Uczelni. Udostępnienie i użyczenie majątku następują nieodpłatnie, a koszty eksploatacji i utrzymania właściwej sprawności technicznej użyczonego sprzętu medycznego służącego do realizacji zadań statutowych Szpitala, ponosi Szpital. Uczelnia prowadzi zadania dydaktyczne wynikające z planu i programu studiów. Studenci i osoby odbywające studia doktoranckie Uczelni, zobowiązani są do przestrzegania wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących w Szpitalu. Zgodnie z obowiązującą umową, udostępnienie jednostek/komórek organizacyjnych Szpitala następuje nieodpłatnie, jednakże Uczelnia zobowiązuje się do finansowania kosztów związanych z udostępnieniem pomieszczeń dydaktycznych (sale seminaryjne i wykładowe) oraz obsługą studentów w procesie dydaktycznym (zaopatrzenie studenta w procesie dydaktycznym oraz zaopatrzenie sekretariatu jednostki organizacyjnej Uczelni), na podstawie preliminarza przewidywanych kosztów.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy zakup mediów, centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości, wody czy sprzątania, które dotyczą całego Szpitala, stanowią dla Szpitala koszty związane z działalnością mieszaną, a w związku z tym Szpital ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wg współczynnika proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy.
Fragment:
(...) Szpitala, stanowią dla Szpitala koszty związane z działalnością mieszaną, a w związku z tym Szpital ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wg współczynnika proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy zakup mediów, centralnego ogrzewania, wywozu nieczystości, wody czy sprzątania, które dotyczą całego Szpitala, stanowią dla Szpitala koszty związane z działalnością mieszaną, a w związku z tym Szpital ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wg współczynnika proporcji, zgodnie z art. 90 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 3). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Szpital jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Szpital jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej. Szpital jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz składa deklaracje VAT.
2017
20
paź

Istota:
Skutki podatkowe dla Szpitala w związku z ograniczeniem zakresu użytkowania ustanowionego na jego rzecz
Fragment:
W przedmiotowej sprawie wskazany dochód pomimo jego pierwotnego fizycznego otrzymania przez Szpital nie będzie w istocie stanowić dochodu Szpitala (...). W świetle wskazanego stanu rzeczy Szpital nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego (...). Jakikolwiek uzyskany przez Podmiot tworzący, dochód nie będzie już przeznaczany na działalność statutową Szpitala, a zatem nie będzie podlegał zwolnieniu o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. (...). Powyższy stan rzeczy wynika z faktu, że w przedmiotowym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) dochód będący kwotą czystych pożytków z umów najmu/dzierżawy zawieranych przez Szpital nie stanowi w istocie dochodu Szpitala, bowiem na mocy Uchwały z dnia 15 maja 2017 r. i sporządzonego w jej wykonaniu aktu notarialnego z 23 maja 2017 r., którym ograniczono zakres użytkowania zgodnie z uchwałą, Szpitalowi przypisano niejako rolę inkasenta dochodów uzyskiwanych przez Podmiot tworzący ze stosunków prawnych zawartych przez Szpital w zakresie części nieruchomości przekazanej Szpitalowi przez podmiot tworzący do użytkowania (...). Wprawdzie kwota stanowiąca równowartość kosztów związanych z uzyskaniem pożytków będzie pomniejszała wysokość pożytku przekazanego Podmiotowi tworzącemu w stosunku do pierwotnie pobranego, jakkolwiek pomniejszenie nastąpi wyłącznie o koszt uzyskania tego dochodu (...).
2017
20
wrz

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usługi wykonania testu .... w kierunku ... świadczonych przez Wnioskodawcę
Fragment:
Na pytanie, czy z zawartej umowy wynika, że Wnioskodawca w zamian za finansowanie badań jest zobowiązany do przekazania wyników badań Spółce? Wnioskodawca odpowiedział przecząco oraz wskazał, że wyniki badań są przekazywane do szpitala zlecającego badanie i powinny trafić do lekarza prowadzącego. Na pytanie czy jest to umowa trójstronna, w której uczestniczy badacz (np. lekarz szpitala), ośrodek badawczy (Szpital) i sponsor (Spółka)? Wnioskodawca odpowiedział, że umowa została zawarta – zgodnie z wnioskiem skierowanym przez komórkę merytoryczną – pomiędzy Szpitalem a Spółką. Na pytanie do jakich czynności zgodnie z umową zobowiązana jest Spółka a do jakich czynności Wnioskodawca? Wnioskodawca odpowiedział, że Spółka jest zobowiązana wyłącznie do zapłaty za wykonany test zlecony przez szpital z przywołaniem firmy jako płatnika. Szpital otrzymuje wyłącznie refundacje za wykonane testy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy Szpital ma prawo do skorzystania ze stawki zwolnionej przy fakturowaniu usług wykonania testu ... – badania testów w kierunku ... na rzecz Spółki zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług? Stanowisko Wnioskodawcy: Według stanowiska Szpitala wyżej opisana i świadczona usługa wykonaniu testu ... dla Spółki ... spełnia wymogi art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT i jest zwolniona z VAT. Nie jest to bowiem usługa badania klinicznego, którego celem jest ocena skuteczności i tolerancji badanego leku/produktu u pacjentów z określonymi schorzeniami.
2017
28
lip

Istota:
Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku do dostawy uszkodzonego tomografu komputerowego.
Fragment:
Szpital kupił od firmy tomograf komputerowy. Zakup zrealizowany został w ramach projektu WND-RP....03.02.01-28-004/08 „ Podniesienie poziomu usług Szpitala ... poprzez doposażenie w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy w ramach RPO 2007-2013. ” Przy ubieganiu się o dofinansowanie Szpital złożył oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w fakturze wystawionej przez wykonawcę projektu. Zakupiona aparatura służyła wyłącznie wykonywaniu usług medycznych, czyli wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku. W 2016 r. tomograf został uszkodzony, a szacowane koszty naprawy były tak wysokie, że Szpital podjął decyzję o zakupie nowego tomografu. W czerwcu 2016 r. Szpital ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż uszkodzonego tomografu komputerowego. Przy sprzedaży Szpital chce skorzystać z prawa do zwolnienia od VAT w przypadku sprzedaży używanych składników majątku firmy. Szpital spełnia bezwzględne warunki dla zastosowania zwolnienia przy sprzedaży tomografu, czyli: wykorzystywał tomograf jedynie na cele związane z działalnością zwolnioną, nie miał prawa do odliczenia VAT przy jego nabyciu, gdyż nie przysługiwało Szpitalowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do czynności zwolnionych od podatku.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją prac badawczych w zakresie stworzenia modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych.
Fragment:
Poza towarami i usługami służącymi do świadczenia usług zwolnionych Szpital nabywa towary i usługi, które służą do działalności mieszanej (związanej z czynnościami dającymi prawo jak i niedającymi prawa do odliczenia podatku naliczonego) i działalności opodatkowanej (odsprzedaż towarów i usług). W przypadku zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną Szpital nie dokonuje odliczenia podatku naliczonego ze względu na to, że współczynnik proporcji sprzedaży obliczony na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT nie przekracza 2% a więc Szpital ma prawo na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 uznać, że proporcja ta wynosi 0%. Obecnie Szpital jest podmiotem zaangażowanym w projekt badawczy mający na celu stworzenie modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych na podstawie zawartej umowy wielostronnej w dniu 8 czerwca 2015 r. Szpital w projekcie tym ma przypisane zadanie polegające na zorganizowaniu unikalnego systemu zbierania i przechowywania materiału biologicznego. Projekt ten jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju a więc cześć środków własnych zostanie zaangażowana przez Szpital. Projekt obejmuje 2 fazy, jedna to faza badawcza obejmująca badania podstawowe, przemysłowe lub prace rozwojowe skierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej.
2016
13
gru

Istota:
Uznanie przeniesienia wydzielonej zorganizowanej części szpitala do innego szpitala za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do którego zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 1 ustawy, nie stosuje się przepisów o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Władze Uczelni powzięły zamiar dokonania przekształcenia nadzorowanych podmiotów leczniczych polegającego na wyłączeniu ze struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersytetu ... – ... Szpitala ... jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w obiekcie Centrum ... przy ul. ... i włączeniu ww. jednostek do struktury organizacyjnej Szpitala .... W wykonaniu zamierzonych decyzji Władz uczelni Szpital dokona wyłączenia ze swoich struktur i przekazania zorganizowanej części Szpitala, na którą składać będą się: środki trwałe, materiały, umowy zawarte z NFZ, pracownicy szpitala itd. Przekazane zostanie również prawo do użytkowania nieruchomości (budynku) przy ul. ..., w którym prowadzona jest działalność medyczna wydzielonej części szpitala będącej przedmiotem zbycia. W rezultacie należy uznać, że doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż wydzieloną część szpitala można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż będzie ona odznaczała się odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego kontynuowania działalności leczniczej. Zatem stwierdzić należy, że przeniesienie wydzielonej zorganizowanej części szpitala do innego szpitala planowane na dzień 1 kwietnia 2016 r. spełniającej wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa określone w art. 2 pkt 27e ustawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
24
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy posiłków do szpitali/pacjentów.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy posiłków do szpitali/pacjentów. Wniosek uzupełniono 1 lutego 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym (dalej: Wnioskodawca lub Spółka). Jednym z przedmiotów działalności gospodarczej Spółki jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków do publicznych oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (dalej: Szpitale). W celu przygotowywania posiłków Wnioskodawca dzierżawi kuchnie zlokalizowane w Szpitalach lub innych placówkach (dalej: Kuchnie centralne). Wnioskodawca przygotowuje posiłki dla pacjentów: Szpitali, w których dzierżawi Kuchnie centralne; pozostałych Szpitali, z którymi ma podpisane umowy na dostawy posiłków (z zewnątrz). W przypadku Kuchni centralnych zlokalizowanych poza Szpitalami, dystans pomiędzy Szpitalem a Kuchnią centralną zazwyczaj nie przekracza 70 km. Takie ograniczenie odległości pozwala na dostarczenia posiłków do Szpitali w odpowiedniej temperaturze. Bez względu na to, czy Kuchnia centralna znajduje się w Szpitalu, czy też posiłki są dostarczane do Szpitali z Kuchni centralnych dzierżawionych w innych placówkach, proces przygotowania gotowych dań zawsze wygląda podobnie, tj.
2016
20
lut

Istota:
Prawdo odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
Fragment:
Statutową działalnością Szpitala jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej w ramach działalności leczniczej. Ponadto Szpital prowadzi działalność dodatkową – opodatkowaną – wykorzystując swoje działy i komórki pomocnicze, które dotychczas świadczyły usługi tylko na rzecz Szpitala. Dodatkowa działalność to m.in.: pranie odzieży ochronnej medycznej (stawka VAT 23%), usługi hotelowe dla rodziców dzieci hospitalizowanych (stawka VAT 8%), dzierżawa pomieszczeń (stawka VAT 23%), usługi ksero (stawka VAT 23%). W związku z powyższym Szpital odlicza podatek naliczony od podatku należnego od zakupów związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Wyżej wymieniony projekt dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług od której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania przez Szpital podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikowi, który korzysta z ustawowego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego.
2016
6
lut

Istota:
Zwolnienie opodatkowania usług związanych z pobytem osoby towarzyszącej dziecku w czasie hospitalizacji.
Fragment:
Przedmiotowa opłata obejmuje: udostępnienie łóżka osobie towarzyszącej dziecku podczas jego pobytu w szpitalu, korzystanie z wody, energii elektrycznej oraz środków czystości. Opłata pobierana jest za dobę pobytu osoby towarzyszącej (rodzica lub opiekuna) wg obowiązującego w szpitalu cennika. Jak wskazano we wniosku „ usługa związana z całodobowym pobytem opiekuna ma cel terapeutyczny, ściśle związany z opieką medyczną ”. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż należną Szpitalowi opłatę za pobyt rodzica lub opiekuna należy uznać jako wynagrodzenie za świadczoną usługę ściśle związaną z usługami zwolnionymi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Usługa ta ma bowiem na celu zapewnienie dziecku objętemu opieką szpitalną lepszego komfortu psychicznego podczas leczenia. Usługa zakwaterowania opiekuna ma niewątpliwie cel terapeutyczny. Zapewnienie obecności opiekuna przy dziecku podczas opieki medycznej służy celom terapeutycznym, ściśle związanym z opieką medyczną. Wobec powyższego należy stwierdzić, że ww. usługi wykonywane przez Szpital będący w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej podmiotem leczniczym, korzystać mogą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
2016
2
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szpital
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.