Szpital | Interpretacje podatkowe

Szpital | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to szpital. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku do dostawy uszkodzonego tomografu komputerowego.
Fragment:
Szpital kupił od firmy tomograf komputerowy. Zakup zrealizowany został w ramach projektu WND-RP....03.02.01-28-004/08 „ Podniesienie poziomu usług Szpitala ... poprzez doposażenie w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy w ramach RPO 2007-2013. ” Przy ubieganiu się o dofinansowanie Szpital złożył oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku naliczonego w fakturze wystawionej przez wykonawcę projektu. Zakupiona aparatura służyła wyłącznie wykonywaniu usług medycznych, czyli wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku. W 2016 r. tomograf został uszkodzony, a szacowane koszty naprawy były tak wysokie, że Szpital podjął decyzję o zakupie nowego tomografu. W czerwcu 2016 r. Szpital ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż uszkodzonego tomografu komputerowego. Przy sprzedaży Szpital chce skorzystać z prawa do zwolnienia od VAT w przypadku sprzedaży używanych składników majątku firmy. Szpital spełnia bezwzględne warunki dla zastosowania zwolnienia przy sprzedaży tomografu, czyli: wykorzystywał tomograf jedynie na cele związane z działalnością zwolnioną, nie miał prawa do odliczenia VAT przy jego nabyciu, gdyż nie przysługiwało Szpitalowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług wykorzystywanych do czynności zwolnionych od podatku.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z realizacją prac badawczych w zakresie stworzenia modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych.
Fragment:
Poza towarami i usługami służącymi do świadczenia usług zwolnionych Szpital nabywa towary i usługi, które służą do działalności mieszanej (związanej z czynnościami dającymi prawo jak i niedającymi prawa do odliczenia podatku naliczonego) i działalności opodatkowanej (odsprzedaż towarów i usług). W przypadku zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną Szpital nie dokonuje odliczenia podatku naliczonego ze względu na to, że współczynnik proporcji sprzedaży obliczony na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o VAT nie przekracza 2% a więc Szpital ma prawo na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 uznać, że proporcja ta wynosi 0%. Obecnie Szpital jest podmiotem zaangażowanym w projekt badawczy mający na celu stworzenie modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych na podstawie zawartej umowy wielostronnej w dniu 8 czerwca 2015 r. Szpital w projekcie tym ma przypisane zadanie polegające na zorganizowaniu unikalnego systemu zbierania i przechowywania materiału biologicznego. Projekt ten jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju a więc cześć środków własnych zostanie zaangażowana przez Szpital. Projekt obejmuje 2 fazy, jedna to faza badawcza obejmująca badania podstawowe, przemysłowe lub prace rozwojowe skierowane na zastosowanie w działalności gospodarczej.
2016
13
gru

Istota:
Uznanie przeniesienia wydzielonej zorganizowanej części szpitala do innego szpitala za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do którego zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 1 ustawy, nie stosuje się przepisów o podatku od towarów i usług.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Władze Uczelni powzięły zamiar dokonania przekształcenia nadzorowanych podmiotów leczniczych polegającego na wyłączeniu ze struktury organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersytetu ... – ... Szpitala ... jednostek organizacyjnych zlokalizowanych w obiekcie Centrum ... przy ul. ... i włączeniu ww. jednostek do struktury organizacyjnej Szpitala .... W wykonaniu zamierzonych decyzji Władz uczelni Szpital dokona wyłączenia ze swoich struktur i przekazania zorganizowanej części Szpitala, na którą składać będą się: środki trwałe, materiały, umowy zawarte z NFZ, pracownicy szpitala itd. Przekazane zostanie również prawo do użytkowania nieruchomości (budynku) przy ul. ..., w którym prowadzona jest działalność medyczna wydzielonej części szpitala będącej przedmiotem zbycia. W rezultacie należy uznać, że doszło do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, iż wydzieloną część szpitala można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdyż będzie ona odznaczała się odrębnością organizacyjną i finansową z możliwością samodzielnego kontynuowania działalności leczniczej. Zatem stwierdzić należy, że przeniesienie wydzielonej zorganizowanej części szpitala do innego szpitala planowane na dzień 1 kwietnia 2016 r. spełniającej wymogi zorganizowanej części przedsiębiorstwa określone w art. 2 pkt 27e ustawy, zgodnie z art. 6 ust. 1 nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.
2016
24
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy posiłków do szpitali/pacjentów.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 4 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy posiłków do szpitali/pacjentów. Wniosek uzupełniono 1 lutego 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym (dalej: Wnioskodawca lub Spółka). Jednym z przedmiotów działalności gospodarczej Spółki jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków do publicznych oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (dalej: Szpitale). W celu przygotowywania posiłków Wnioskodawca dzierżawi kuchnie zlokalizowane w Szpitalach lub innych placówkach (dalej: Kuchnie centralne). Wnioskodawca przygotowuje posiłki dla pacjentów: Szpitali, w których dzierżawi Kuchnie centralne; pozostałych Szpitali, z którymi ma podpisane umowy na dostawy posiłków (z zewnątrz). W przypadku Kuchni centralnych zlokalizowanych poza Szpitalami, dystans pomiędzy Szpitalem a Kuchnią centralną zazwyczaj nie przekracza 70 km. Takie ograniczenie odległości pozwala na dostarczenia posiłków do Szpitali w odpowiedniej temperaturze. Bez względu na to, czy Kuchnia centralna znajduje się w Szpitalu, czy też posiłki są dostarczane do Szpitali z Kuchni centralnych dzierżawionych w innych placówkach, proces przygotowania gotowych dań zawsze wygląda podobnie, tj.
2016
20
lut

Istota:
Prawdo odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków UE.
Fragment:
Statutową działalnością Szpitala jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej w ramach działalności leczniczej. Ponadto Szpital prowadzi działalność dodatkową – opodatkowaną – wykorzystując swoje działy i komórki pomocnicze, które dotychczas świadczyły usługi tylko na rzecz Szpitala. Dodatkowa działalność to m.in.: pranie odzieży ochronnej medycznej (stawka VAT 23%), usługi hotelowe dla rodziców dzieci hospitalizowanych (stawka VAT 8%), dzierżawa pomieszczeń (stawka VAT 23%), usługi ksero (stawka VAT 23%). W związku z powyższym Szpital odlicza podatek naliczony od podatku należnego od zakupów związany ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Wyżej wymieniony projekt dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług od której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania przez Szpital podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikowi, który korzysta z ustawowego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku od towarów i usług o kwotę podatku naliczonego.
2016
6
lut

Istota:
Zwolnienie opodatkowania usług związanych z pobytem osoby towarzyszącej dziecku w czasie hospitalizacji.
Fragment:
Przedmiotowa opłata obejmuje: udostępnienie łóżka osobie towarzyszącej dziecku podczas jego pobytu w szpitalu, korzystanie z wody, energii elektrycznej oraz środków czystości. Opłata pobierana jest za dobę pobytu osoby towarzyszącej (rodzica lub opiekuna) wg obowiązującego w szpitalu cennika. Jak wskazano we wniosku „ usługa związana z całodobowym pobytem opiekuna ma cel terapeutyczny, ściśle związany z opieką medyczną ”. Analizując przedstawione okoliczności sprawy w kontekście powołanych przepisów prawa podatkowego wskazać należy, iż należną Szpitalowi opłatę za pobyt rodzica lub opiekuna należy uznać jako wynagrodzenie za świadczoną usługę ściśle związaną z usługami zwolnionymi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy. Usługa ta ma bowiem na celu zapewnienie dziecku objętemu opieką szpitalną lepszego komfortu psychicznego podczas leczenia. Usługa zakwaterowania opiekuna ma niewątpliwie cel terapeutyczny. Zapewnienie obecności opiekuna przy dziecku podczas opieki medycznej służy celom terapeutycznym, ściśle związanym z opieką medyczną. Wobec powyższego należy stwierdzić, że ww. usługi wykonywane przez Szpital będący w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej podmiotem leczniczym, korzystać mogą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.
2016
2
lut

Istota:
Brak prawa do odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.
Fragment:
Na podstawie Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r., państwa członkowskie, w tym również Polska, zwalniają m.in. opiekę szpitalną i medyczną oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze. Stosowanie zwolnień od podatku tych czynności jest obligatoryjne. Stosowanie zwolnienia od podatku, jak podkreśla resort Ministerstwa Finansów, nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów bądź usług, ponieważ takie prawo przysługuje tylko w związku z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym podatek od towarów i usług został uznany za wydatek w pełni kwalifikowalny. Jak wynika z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), jednostce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego tylko w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przypadku Przychodni mamy do czynienia z czynnościami zwolnionymi z VAT – usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki medycznej, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 85, z wyłączeniem usług weterynaryjnych PKWiU 85.2. W przypadku dokonywania zakupów związanych z takimi usługami nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż podatek ten związany jest wyłącznie z czynnościami zwolnionymi i nie podlega odliczeniu.
2015
31
gru

Istota:
Czy Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami sprzętu medycznego, realizowanymi w ramach programu operacyjnego?
Fragment:
SPZOZ Szpital Powiatowy jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Szpital wykonuje usługi w zakresie ochrony zdrowia ex86 (PKWiU 2008), w przeważającej części zwolnionej od podatku VAT. Tym samym wnioskodawca nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego. Udział usług opodatkowanych VAT w 2014r. wynosił jedynie 0,74%, a za 9 miesięcy 2015 roku 0,80%.Tym samym Szpital nie korzysta również z odliczania podatku VAT strukturą. W roku 2009 Szpital złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „ ......... ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ........... na lata 2007-2013. We wrześniu bieżącego roku Wnioskodawca otrzymał decyzję o przekazaniu dofinansowania na ten program po aktualizacji wniosku. Sprzęt medyczny, zakupiony w ramach zakupów inwestycyjnych wyżej wymienionego programu, jest i będzie użytkowany w celu uzyskania przychodów z wykonywania usług medycznych w ponad 99% zwolnionych od podatku VAT. W piśmie z dnia 18 listopada 2015 r. (data wpływu 19 listopada 2015 r.) Wnioskodawca wskazał, że: SPZOZ Szpital Powiatowy w ......... jest zrejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Szpital wykonuje usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.
2015
4
gru

Istota:
Ponieważ wydatki mają związek z czynnościami Szpitala dającymi prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz niedającymi tego prawa, przy czym nie będzie możliwe precyzyjne przyporządkowanie tych zakupów do poszczególnych rodzajów działalności, Szpitalowi przysługuje prawo do proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego od ponoszonych ww. wydatków, o którym mowa w przepisach art. 90 ustawy o VAT.
Fragment:
Ad 3 d Zdaniem Szpitala wydatki wymienione w pkt 2 (infrastruktura informatyczna) w zakresie wykonania sieci strukturalnej, które zostaną wykonane na powierzchni, którą Szpital wydzierżawia podmiotom zewnętrznym/podwykonawcom – powinny być rozpoznane do odliczenia VAT zgodnie z art. 90 ust. 2 (według proporcji sprzedaży). W praktyce może się okazać, że zaistnieje konieczność przeprowadzenia sieci strukturalnej przez pomieszczenia, które Szpital wydzierżawił podmiotom zewnętrznym. Sytuacja ta może nastąpić w związku z koniecznością komunikacji systemów informatycznych Szpitala i podwykonawcy w zakresie realizacji usług na rzecz Szpitala (np. usługi diagnostyczne zlecane przez jednostki medyczne Szpitala i przesyłane drogą elektroniczną do systemów informatycznych podwykonawcy, który realizuje te usługi na powierzchni, którą dzierżawi od Szpitala). Inna sytuacja, która może mieć miejsce, to względy ekonomiczne przeprowadzenia sieci przez powierzchnie wydzierżawione, bowiem ominięcie ich może nie być możliwe ze względów technicznych bądź nie będzie uzasadnione ekonomicznie. Zdaniem Szpitala obydwie sytuacje w pierwszej kolejności należy rozpoznać jako związane z prowadzoną działalnością zwolnioną lub „ mieszaną ” a następnie powiązać z działalnością opodatkowaną (jako lokalizacja na powierzchni wydzierżawianej).
2015
30
maj

Istota:
Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych nie pobiera się opłaty uzdrowiskowej.
Fragment:
Zgodnie zatem ze wskazanymi przepisami, w szpitalu uzdrowiskowym wykonywana jest działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, a tym samym szpital uzdrowiskowy jest jednym z rodzajów szpitali w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, określający zakres podmiotowy wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty uzdrowiskowej, nie zawiera wyjątku dla osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych. Ustawodawca nie rozróżnił, w celu korzystania z wyłączenia od tej opłaty, osób przebywających w szpitalach uzdrowiskowych i w innych szpitalach. Ponadto, zakres wyłączenia wynikający z art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie jest związany ze statusem pacjenta, którym na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej, jest osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny.
2014
16
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Szpital
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.