ITPP3/4512-484/16-1/BJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
1. Czy opłaty pobierane przez Szkołę od uczniów i absolwentów szkół wydanie duplikatów legitymacji, indeksów, świadectw, dyplomów i zaświadczeń o przebiegu szkolenia są należnościami za czynności podlegające opodatkowaniu VAT?
2. Czy opłata rekrutacyjna pobierana przez Szkołę od kandydata w związku z prowadzonym procesem rekrutacji do szkoły jest należnością za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko  przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2016 r. (data wpływu 31 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku opłat pobieranych przez Szkołę– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w ww. zakresie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szkoła jest samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność edukacyjną w rozumieniu przepisów o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Szkoła wydaje duplikaty legitymacji szkolnych i indeksów dla uczniów i słuchaczy, duplikaty świadectw i dyplomów dla uczniów i absolwentów oraz zaświadczenia o przebiegu szkolenia dla absolwentów Szkoły. Za te usługi szkoła pobiera opłatę, która jest wpłacana na konto Szkoły lub do kasy Szkoły. Opłata za wydanie duplikatu legitymacji = opłacie skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, za wydanie duplikatu indeksu = opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu, za wydanie duplikatu świadectwa i dyplomu = opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu, za wydanie zaświadczenia o przebiegu szkolenia = opłacie skarbowej od legalizacji dokumentu na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). Wszystkie osiągnięte dochody z opłat w całości odprowadzane są na rachunek jednostki nadrzędnej - Urząd Marszałkowski Województwa X . Przyjęcie do Szkoły związane jest z wniesieniem na konto lub do kasy Szkoły opłaty rekrutacyjnej, która pobierana jest na podstawie uchwały nr ... Rady Pedagogicznej Szkoły z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku wnoszenia opłaty rekrutacyjnej od roku szkolnego 2011/2012. Osiągnięte dochody są w całości gromadzone na wydzielonym rachunku szkoły utworzonym na podstawie uchwały Sejmiku Województwa X w X (art. 223 ustawy o finansach publicznych).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy opłaty pobierane przez Szkołę od uczniów i absolwentów szkół wydanie duplikatów legitymacji, indeksów, świadectw, dyplomów i zaświadczeń o przebiegu szkolenia są należnościami za czynności podlegające opodatkowaniu VAT?
  2. Czy opłata rekrutacyjna pobierana przez Szkołę od kandydata w związku z prowadzonym procesem rekrutacji do szkoły jest należnością za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

Zdaniem Szkoły, opłata pobierana od uczniów i absolwentów za wydanie dokumentów regulowanych przepisami prawa takich jak: legitymacja, indeks, świadectwo, dyplom potwierdzający ukończenie szkoły i zaświadczenia za przebieg szkolenia podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług jako usługi ściśle związane z usługą podstawową.

Opłata pobierana od kandydata w związku z przeprowadzanym procesem rekrutacji na studia podlega zwolnieniu od podatku vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 jako usługi ściśle związane z usługą podstawową.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.