IPPP2/4512-240/16-3/AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zajęć przygotowawczych prowadzonych przez szkoły wpisane do ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 21 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zajęć przygotowawczych prowadzonych przez szkoły wpisane do ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zajęć przygotowawczych prowadzonych przez szkoły wpisane do ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadającym osobowość prawną (dalej: „Wnioskodawca”, „Stowarzyszenie”). Wnioskodawca jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług zwolniony. Wnioskodawca prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1393 z późn. zm., dalej „UPS”).

Wnioskodawca prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim prowadzenie szkół utworzonych przez Stowarzyszenie, działających jako wyodrębnione organizacyjnie i ekonomicznie podmioty.

Stowarzyszenie prowadzi szkoły podstawowe, gimnazja, licea oraz szkoły ponadgimnazjalne (dalej łącznie: „Szkoły” lub pojedynczo „Szkoła”). Szkoły otrzymały uprawnienia szkół publicznych zgodnie z trybem określonym w art. 85 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm., dalej „USO”). Szkoły zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego.

Wnioskodawca planuje poszerzyć działalność edukacyjną wybranych Szkół o usługi edukacyjne obejmujące organizowanie i prowadzenie zajęć przygotowawczych do egzaminów do gimnazjów, liceów i na uczelnie wyższe (dalej „Zajęcia przygotowawcze”). Przedmiotem zajęć przygotowawczych będą:

 1. Academic writing – nauczanie pisania dostosowanego do wymogów uczelni Unii Europejskiej; zajęcia prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim;
 2. Design technology – zajęcia z projektowania, projektowania w 3D, informatyki i marketingu;
 3. Business English – zajęcia w języku angielskim z ekonomii, biznesu i marketingu;
 4. Legal English – zajęcia z języka prawniczego w języku angielskim.

W Zajęciach przygotowawczych będą mogli uczestniczyć zarówno uczniowie Szkół założonych przez Wnioskodawcę, jak i uczniowie innych szkół. Za możliwość brania udziału w Zajęciach przygotowawczych uczestnicy będą uiszczać ustalone przez Wnioskodawcę wynagrodzenie (zajęcia będą odpłatne).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Zajęcia przygotowawcze, które planuje prowadzić Wnioskodawca są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zajęcia przygotowawcze, które planuje prowadzić Wnioskodawca są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Artykuł 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy o VAT przewiduje, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 Ustawy o VAT: „Zwalnia się od podatku (...) usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane”.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT stanowi implementację art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1, z późn. zm. – dalej „Dyrektywa VAT”). Zgodnie z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy VAT zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Zgodnie z art. 2 pkt 2 USO, system oświaty obejmuje szkoły:

 1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 4. artystyczne.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 USO szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 USO osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Zgodnie z art. 17 UPS stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z powyższym, placówki niepubliczne mogą być zakładane i prowadzone przez stowarzyszenia niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Szkołom zostały nadane uprawnienia szkół publicznych zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Oznacza to, że Wnioskodawca spełnia przewidziany w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT warunek bycia jednostką „objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty”.

W ocenie Wnioskodawcy nie może być wątpliwości, że spełniony jest także drugi warunek, czyli świadczenie usług w zakresie kształcenia i wychowania. Jak bowiem wynika z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, usługi edukacyjne świadczone przez Szkoły będą zawierały się w zakresie kształcenia i wychowania, a co za tym idzie, zostanie spełniona również druga przesłanka warunkująca skorzystanie ze zwolnienia od podatku VAT. Zajęcia przygotowawcze stanowią bowiem swego rodzaju uzupełnienie edukacji szkolnej uczestników zajęć. Pozwalają one uporządkować wiedzę, a także uzupełnić ją o elementy, które mogą być przydatne w czasie zdawania egzaminów wstępnych. Oznacza to, że przedmiotowy charakter zajęć przygotowawczych nie różni się od zajęć szkolnych prowadzonych dla uczniów. Podstawowym elementem różniącym te dwa rodzaje zajęć jest to, że w zajęciach szkolnych biorą udział jedynie uczniowie Szkół Wnioskodawcy, a w zajęciach przygotowawczych będą mogli brać udział również uczniowie innych szkół. W ocenie Wnioskodawcy w żaden sposób nie wpływa to na stosowanie zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy pośrednio znajduje potwierdzenie w wydawanych dotychczas interpretacjach indywidualnych, np. Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2016 r. (IPPP2/4512-1063/15-4/DG), Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 października 2014 r. (ITPP2/443-959/14/AW) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 6 lipca 2012 r. (ITPP2/443-449/12/AD). Co istotne, charakter zajęć analizowanych w niniejszym wniosku jeszcze bardziej niż w powyższych interpretacjach przemawia za zastosowaniem zwolnienia z VAT. W praktyce bowiem zajęcia te różnią się od zajęć szkolnych tylko tym, że uczestniczenie w nich jest dobrowolne. Ponadto dodatkowy czas, którym dysponują osoby prowadzące zajęcia pozwala na rozszerzenie ich o zagadnienia wykraczające poza podstawę programową. Zajęcia te można zatem porównać do prowadzonych w szkołach publicznych i niepublicznych kółek zainteresowań. Różnica polega jedynie na tym, że są one dostępne nie tylko dla uczniów danej szkoły, ale także dla innych uczniów, którzy zapiszą się na zajęcia i uiszczą opłatę.

Warto zauważyć, że Zajęcia przygotowawcze w znacznej części realizują ten sam cel, co zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 Ustawy VAT: „usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, świadczone przez nauczycieli”. To również przemawia za zastosowaniem do Zajęć przygotowawczych zwolnienia z VAT. Ogólne zasady podatku VAT wskazują bowiem, że usługi zaspokajające te same potrzeby powinny być obciążone VAT w taki sam sposób.

Podsumowując, za zastosowaniem zwolnienia przemawia zarówno wykładnia literalna art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a Ustawy o VAT, jak i wykładnia celowościowa tego przepisu. Stanowisko Wnioskodawcy uwzględnia również konieczność dokonywania prowspólnotowej wykładni przepisów Ustawy o VAT. Z art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy VAT wynika bowiem, że zwolnione z VAT jest kształcenie dzieci lub młodzieży prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie (za taki podmiot z pewnością należy uznać stowarzyszenie, którego celem statutowym jest prowadzenie szkół posiadających status szkoły publicznej).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, w myśl art. 146a pkt 1 cyt. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Jak stanowi art. 43 ust. 1 pkt 26 ww. ustawy zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z powyższego przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzystają usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz usługi kształcenia na poziomie wyższym świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z powyższego zwolnienia ma więc charakter podmiotowo-przedmiotowy. Tym samym, dla zastosowania tego zwolnienia konieczne jest spełnienie warunków w zakresie rodzaju wykonywanych działań (usług), ale także warunków odnoszących się do podmiotów te usługi wykonujących. Warunki przedmiotowe i podmiotowe zwolnienia muszą być spełnione łącznie. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze ww. zwolnienia, konieczne jest jednoczesne spełnienie dwóch przesłanek, mianowicie świadczący usługi musi być podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT świadczącym usługi w zakresie kształcenia i wychowania lub podmiotem wymienionym w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b świadczącym usługi w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

W odniesieniu do podmiotowej przesłanki zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług należy wskazać, że stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) system oświaty obejmuje szkoły:

 1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
 3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
 4. artystyczne.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy o systemie oświaty szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a–3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Jak stanowi art. 82 ust. 1 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy o systemie oświaty organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Na mocy art. 85 ust. 1 ustawy o systemie oświaty niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznemu gimnazjum i niepublicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, założonym zgodnie z art. 82 ust. 1–3, przysługują uprawnienia szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o systemie oświaty organ jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1, na wniosek osoby prowadzącej szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej nadaje tej szkole uprawnienia szkoły publicznej, jeżeli osoba ta przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust.1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.

W odniesieniu do przedmiotowej przesłanki określonej w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT należy wskazać, że kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń.

W świetle art. 43 ust. 17 ustawy o VAT zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 17a ww. ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi szkoły podstawowe, gimnazja, licea oraz szkoły ponadgimnazjalne. Szkoły otrzymały uprawnienia szkół publicznych zgodnie z trybem określonym w art. 85 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Szkoły zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Wnioskodawca planuje poszerzyć działalność edukacyjną wybranych Szkół o usługi edukacyjne obejmujące organizowanie i prowadzenie zajęć przygotowawczych do egzaminów do gimnazjów, liceów i na uczelnie wyższe. Przedmiotem zajęć przygotowawczych będą:

 1. Academic writing – nauczanie pisania dostosowanego do wymogów uczelni Unii Europejskiej; zajęcia prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim;
 2. Design technology – zajęcia z projektowania, projektowania w 3D, informatyki i marketingu;
 3. Business English – zajęcia w języku angielskim z ekonomii, biznesu i marketingu;
 4. Legal English – zajęcia z języka prawniczego w języku angielskim.

W Zajęciach przygotowawczych będą mogli uczestniczyć zarówno uczniowie Szkół założonych przez Wnioskodawcę, jak i uczniowie innych szkół. Za możliwość brania udziału w Zajęciach przygotowawczych uczestnicy będą uiszczać ustalone przez Wnioskodawcę wynagrodzenie (zajęcia będą odpłatne).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług planowanych zajęć przygotowawczych.

W kontekście wyżej cytowanego art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług należy zauważyć, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia przewidzianego w powołanym przepisie ustawy o podatku od towarów i usług dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia. Natomiast jeśli chodzi o kwestię wychowania należy wskazać, że jest ona przypisana podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Należy też wskazać, że art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT dotyczy usług kształcenia i wychowania prowadzonego przez jednostki objęte system oświaty w formach i na zasadach mieszczących się w zakresie działalności tych jednostek. Prowadzona działalność szkoleniowa musi być zgodna z posiadanym wpisem do rejestru prowadzonego przez jednostkę samorządową.

Z wniosku wynika, że w ramach Stowarzyszenia działają szkoły, które zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego. Oznacza to, że szkoły te są jednostkami objętymi systemem oświaty, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca planuje poszerzyć działalność edukacyjną wybranych Szkół o usługi edukacyjne obejmujące organizowanie i prowadzenie zajęć przygotowawczych do egzaminów do gimnazjów, liceów i na uczelnie wyższe. Zajęcia te stanowią swego rodzaju uzupełnienie edukacji szkolnej uczestników zajęć. Pozwalają uporządkować wiedzę, a także uzupełnić ją o elementy, które mogą być przydatne w czasie zdawania egzaminów wstępnych.

W świetle przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że planowane usługi edukacyjne dotyczące ww. zajęć przygotowawczych świadczone w zgodzie z posiadanym wpisem do rejestru prowadzonego przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego przez działające w ramach Wnioskodawcy szkoły będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT. Usługi te mieszczą się w zakresie kształcenia oraz będą świadczone przez szkoły objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Bez znaczenia dla powyższego zwolnienia pozostaje dobrowolność uczestnictwa i możliwość odpłatnego udziału w zajęciach przygotowawczych przez uczniów innych szkół niż uczniowie szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę. Dla zastosowania niniejszego zwolnienia przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT nie zawęża kręgu podmiotów wyłącznie do tych, którzy w ramach obowiązku ustawowego uczęszczają do szkół prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.