IPPP2/4512-1063/15-4/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług edukacyjnych wykonywanych przez Wnioskodawczynię jako jednostkę objętą systemem oświaty
IPPP2/4512-1063/15-4/DGinterpretacja indywidualna
 1. kształcenie
 2. placówka oświatowa
 3. system oświaty
 4. szkoły
 5. usługi szkoleniowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r.w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.) na wezwanie z dnia 31 grudnia 2015 r. nr IPPP2/4512-1063/15-2/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług edukacyjnych wykonywanych przez Wnioskodawczynię jako jednostkę objętą systemem oświaty - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 7 stycznia 2016 r.) na wezwanie z dnia 31 grudnia 2015 r. nr IPPP2/4512-1063/15-2/DG o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług edukacyjnych wykonywanych przez Wnioskodawczynię jako jednostkę objętą systemem oświaty.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni będzie prowadzić szkołę ponadgimnazjalną, która została zarejestrowana w Starostwie. Strona posiada pozytywną opinię od Kuratora Oświaty. Została wydana Decyzja Starostwa oraz zaświadczenie. Rejestracja w związku z wymogami została dokonana z rocznym wyprzedzeniem. Strona zarejestrowała działalność gospodarczą w Urzędzie Miasta sklasyfikowaną wg kodu PKD 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej oraz 85.59.B – pozostałe formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

W nadesłanym uzupełnieniu z dnia 5 stycznia 2016 r. Wnioskodawczyni wskazała, że od 2 listopada 2015 r. nie jest płatnikiem podatku VAT. Szkoła ponadgimnazjalna jest zarejestrowana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu.

Decyzja... - jest to zezwolenie na prowadzenie szkoły niepublicznej na uprawnieniu szkoły publicznej.

Zawiera treść: „Na podstawie art. 82 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) i art. 38 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Barbary R., z dnia 10 sierpnia 2015 r. nadaje szkole o nazwie T.

Zaświadczenie nr ... stanowi, że:

„Zaświadcza się, że na podstawie art. 82 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz wniosku Pani Barbary R., z dnia 10 sierpnia 2015 r. (data wpływu) dokonano w dniu 27 sierpnia 2015 r. wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu, następującej placówki: T., szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży, osoba fizyczna Barbara R., W podpisie z up. STAROSTY.

Na ww. szkołę Strona będzie otrzymywać subwencję na ucznia. Przy szkole będzie prowadzić kursy kwalifikacyjne dla dorosłych; Wnioskodawczyni otrzyma zapłatę za dyplom, który obroni słuchacz.

Wnioskodawczyni uzyskała informację, że powinna prowadzić działalność gospodarczą, w tym kursy z pokrewnej branży. Strona nie wie, czy będą chętni. Opłata będzie indywidualna, na zlecenie, instytucje pozarządowe.

To jest zdarzenie przyszłe, Wnioskodawczyni będzie prowadzić szkołę od 1 września 2016 r., natomiast o rok wcześniej trzeba zarejestrować i wszystkie formalności uzgodnić łącznie z budżetem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będzie zobowiązana płacić podatek VAT... Jak rozumieć przepis art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a oraz art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wnioskodawczyni uważa, że nie powinna płacić podatku VAT z działalności gospodarczej mieszczącej się pod kodem PKD 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej oraz 85.59.B – pozostałe formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast, przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Wskazać przy tym należy, że zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zgodnie z ww. wymienionym przepisem art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Ograniczenie umożliwiające skorzystanie z niniejszego zwolnienia ma zatem charakter przedmiotowo-podmiotowy. Aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia nie wystarczy by dany podmiot był jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, podmiot ten musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Powyższy przepis ma jednak zastosowanie wyłącznie do tych usług kształcenia, które są przedmiotem zakresu działania podmiotu jako jednostki objętej systemem oświaty.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawczyni będzie prowadzić szkołę ponadgimnazjalną, która została zarejestrowana w Starostwie. Strona posiada pozytywną opinię od Kuratora Oświaty. Została wydana Decyzja Starostwa zezwalająca na prowadzenie szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej kształcącej w zawodzie: technik technologii odzieży, symbol zawodu oraz zaświadczenie. W wydanym zaświadczeniu stwierdzono, że na podstawie art. 82 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz wniosku Strony dokonano w dniu 27 sierpnia 2015 r. wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych powiatu ciechanowskiego pod nr 132 następującej placówki: T., szkoła ponadgimnazjalna dla młodzieży.

Strona zarejestrowała działalność gospodarczą w Urzędzie Miasta sklasyfikowaną wg kodu PKD 85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej oraz 85.59.B – pozostałe formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

Wnioskodawczyni nie jest czynnym podatnikiem VAT.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy w ramach prowadzonej działalności edukacyjnej będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

W myśl art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) system oświaty obejmuje:

 1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 2. szkoły:
  1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
  4. artystyczne;
 3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 4. a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 5. b) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
 6. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 7. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 8. (uchylony)
 9. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
 10. (uchylony)
 11. zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;
 12. biblioteki pedagogiczne;
 13. kolegia pracowników służb społecznych.

Na podstawie art. 1 pkt 1, 3 i 8 ustawy o systemie oświaty, system oświaty zapewnia w szczególności:

 • realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
 • możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;
 • możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

W świetle art. 5 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną.

W myśl art. 5 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez:

 1. jednostkę samorządu terytorialnego;
 2. inną osobę prawną;
 3. osobę fizyczną.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

Stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy o systemie oświaty organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

W myśl art. 82 ust. 3a ustawy o systemie oświaty zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

 1. nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;
 2. datę i numer wpisu do ewidencji;
 3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;
 4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
 5. adres szkoły lub placówki;
 6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci.
 7. (uchylony)

Zatem jeżeli przedmiotowe usługi kształcenia będą prowadzone przez Wnioskodawczynię jako jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, wówczas zastosowanie w sprawie znajdzie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, w odniesieniu do usług świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawczyni wskazała, że będzie prowadzić ponadgimnazjalną szkołę niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej kształcącej w zawodzie technik technologii odzieży. Usługi szkoleniowe Wnioskodawczyni będzie świadczyć jako jednostka objęta systemem oświaty.

W związku z tym Wnioskodawczyni, mając status podmiotu objętego systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i świadcząc usługi edukacyjne dla uczniów na poziomie ponadgimnazjalnym w zakresie uzyskania wykształcenia w zawodzie technik technologii odzieży, spełnia zarówno przesłanki podmiotowe jak i przedmiotowe wskazane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy. W konsekwencji Wnioskodawczyni dla świadczonych usług edukacyjnych w zakresie kształcenia uczniów w zawodzie technika technologii odzieży będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na mocy ww. przepisu.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że przy szkole będzie prowadzić kursy kwalifikacyjne dla dorosłych; wówczas otrzyma zapłatę za dyplom, który obroni słuchacz.

Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT ma charakter podmiotowo-przedmiotowy i tylko w tym zakresie (ze względu na podmiot świadczący usługę szkoleniową i rodzaj usługi szkoleniowej) może być ograniczone jego stosowanie.

Zatem o ile wymienione przez Wnioskodawczynię kursy kwalifikacyjne dla dorosłych będą stanowiły usługi szkoleniowe i Strona świadczyć je będzie jako jednostka objęta systemem oświaty, to również w zakresie tych usług będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni, że z tytułu świadczonych edukacyjnych w ramach prowadzenia szkoły niepublicznej nie będzie płacić podatku VAT należy uznać za prawidłowe.

W tym miejscu tut. Organ przytacza przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT, zgodnie z którym zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z powołanego wyżej przepisu wynika, że ze zwolnienia od podatku korzystają szkolenia, które muszą obejmować nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z konkretną branżą, czy zawodem i muszą mieć na celu uzyskanie, czy uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Dodatkowo należy spełnić jeden ze wskazanych warunków, tj.:

 • formy i zasady tych szkoleń muszą wynikać z odrębnych od podatkowych aktów prawnych,
 • na świadczone szkolenia uzyskano akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
 • szkolenia muszą być finansowane w całości ze środków publicznych.

W przepisie tym nie sprecyzowano warunku co do statusu podmiotu świadczącego ww. usługi, czyli podmiot taki nie musi być jednostką objętą systemem oświaty. Wnioskodawczyni w zakresie zamierzonej działalności edukacyjnej uzyskała stosowny wpis w ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonym przez właściwy dla Strony terytorialnie organ samorządowy. W związku z tym do usług edukacyjnych (szkoleniowych) świadczonych przez Wnioskodawczynię w formie szkoły niepublicznej przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy nie będzie miał zastosowania.

Należy wskazać, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanej. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14 b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Zgodnie z art. 14b § 1 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012r. Poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.