IPPP1/443-1253/14-3/AW | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku – działalność edukacyjna.
IPPP1/443-1253/14-3/AWinterpretacja indywidualna
 1. szkoły
 2. usługi edukacyjne
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 23 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla świadczonych usług - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku VAT dla usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi placówkę oświatowo-wychowawczą, szkołę prywatną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, objętą systemem oświaty na mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Nadzór merytoryczny sprawuje kurator oświaty. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Celem działalności placówki oświatowej jest edukacja, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pogłębianie wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nich nowych umiejętności oraz organizowanie czasu wolnego i oddziaływanie wychowawcze. Edukacja prowadzona jest na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. Placówka w trakcie roku szkolnego organizuje dla swoich uczniów wycieczki szkolne, i „zielone szkoły” podczas których realizuje cele edukacyjne i wychowawcze.

Z opiekunami prawnymi dziecka spisane są umowy na temat odpłatności miesięcznej za uczęszczanie do placówki. Oprócz podstawowego czesnego uczniowie wpłacają do kasy szkoły lub na rachunek pieniądze za wycieczki, „zieloną szkołę”, gorące posiłki, zajęcia dodatkowe, mundurki i podręczniki. Usługi i rzeczy: wycieczki, „zielona szkoła”, gorące posiłki, zajęcia dodatkowe, mundurki i podręczniki są ściśle związane z usługą podstawową, są niezbędne do wykonywania usługi podstawowej, odpłatność za tego typu usługi nie stanowi głównego celu osiągnięcia dodatkowego dochodu. Głównym źródłem osiąganego dochodu spółki jest czesne ucznia.

Zadania ogólne placówki:

 • Realizacja rozszerzonej podstawy programowej ministerstwa edukacji narodowej,
 • Pogłębianie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności wykraczających poza programy szkolne,
 • Wspomaganie funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • Stwarzanie warunków do rozwoju dzieci i młodzieży.

Wnioskodawca jako szkoła międzynarodowa uczy szacunku i tolerancji dla wszystkich kultur i jej przedstawicieli, prowadząc dzieci i młodzież przez cały dorobek ludzkości.

Wnioskodawca realizuje swe zadania w szczególności przez:

 1. Realizowanie programów edukacyjnych i wychowawczych
 2. Zwiększoną liczbę godzin nauczania języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego
 3. Indywidualizację nauczania
 4. Autorskie programy nauczania
 5. Program nauczania w klasach kształcenia zintegrowanego nastawionego na praktyczne zdobywanie wiadomości i umiejętności przez dzieci i młodzież
 6. Organizację wycieczek programowych i „zielonych szkół
 7. Podejmowanie współpracy z rodzicami, mającej na celu wspieranie działań i realizacji celów placówki
 8. Organizowanie: imprez, w szczególności przeglądów, wystaw, konkursów, festiwali, zawodów, turniejów, pokazów dzieci i młodzieży.
 9. Organizowanie warsztatów tanecznych, teatralnych i sportowych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy organizowanie wycieczek szkolnych, zielonych szkół, zajęć dodatkowych takich jak: warsztaty taneczne, językowe, teatralne i sportowe, sprzedaż gorących posiłków wydawanych w ciągu dnia nauki, sprzedaż podręczników i mundurków korzysta ze zwolnienia z podatku VAT jako usługa ściśle związana z usługą podstawową (usługą edukacji) na podstawie art. 43 ust.1 pkt 26 w korelacji z art. 43 ust. 17 i 17a...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z ww. przepisem art. 43 ust.1 pkt 26 lit. a) ustawy, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Wnioskodawca jest szkołą prywatną posiadającą uprawnienia szkoły publicznej, działającą w ramach systemu edukacji obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, realizującą przepisy o systemie oświaty w zakresie kształcenia i wychowania. Tym samym wypełnia warunki zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy.

Usługi organizowania wycieczek, zielonych szkół, zajęć dodatkowych takich jak: warsztaty taneczne, językowe, teatralne i sportowe, sprzedaż gorących posiłków wydawanych w ciągu dnia nauki, sprzedaż podręczników i mundurków mają ścisły związek (łączą się ze sobą, wpływają na siebie, oddziałują na siebie) z usługami kształcenia i wychowania. Spełniają również warunki art. 43 ust. 17 ustawy, z których wynika, iż aby usługa ściśle związana z usługą podstawową mogła korzystać ze zwolnienia z podatku VAT musi być niezbędna do wykonania usługi podstawowej zwolnionej z tego podatku lub głównym celem tej usługi nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Usługi pomocnicze i sprzedaż pomocniczą towaru są świadczone przez podmiot, który wykonuje usługę podstawową tym samym spełnione są warunki art. 43 ust. 17a ustawy.

Wycieczki szkolne, zielone szkoły, zajęcia dodatkowe takie jak: warsztaty taneczne, językowe, teatralne i sportowe, sprzedaż gorących posiłków wydawanych w ciągu dnia nauki, sprzedaż podręczników i mundurków mają charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne, nie stanowią celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, przewidziane zostały zwolnienia od podatku oraz obniżone stawki. Przy czym podkreślić należy, że wszelkie zwolnienia od podatku określone w ustawie oraz przepisach wykonawczych, jako odstępstwo od zasady ogólnej, muszą być interpretowane ściśle.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Zgodnie z pkt 26 powołanego art. 43 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Jednocześnie w myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W świetle art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że powyższe zwolnienia uregulowane zostały w ustawie o podatku od towarów i usług wskutek implementacji odpowiednich przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.). W myśl art. 132 ust. 1 lit. h oraz lit. i Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie zwalniają świadczenie usług i dostawę towarów ściśle związanych z opieką nad dziećmi i młodzieżą przez podmioty prawa publicznego lub przez inne podmioty uznane za podmioty o charakterze społecznym przez dane państwo członkowskie; państwa członkowskie zwalniają także kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Z kolei § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 1722, z późn. zm.) stanowi, że zwalnia się od podatku usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze, organizowane przez szkoły i inne jednostki objęte ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), świadczone wyłącznie na rzecz dzieci i młodzieży z tych szkół i jednostek.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Zatem, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowania.

W kwestii usług w zakresie wychowania, należy wskazać, że jest ono przypisane podmiotom, do których uczęszczanie jest obowiązkowe i regulowane przepisami. Zatem to szkoły obowiązkowe mają za zadanie realizować program wychowywania. Nie jest przy tym konieczne, by usługa w zakresie kształcenia była jednocześnie usługą w zakresie wychowania. Na podstawie przedmiotowego przepisu zwolnieniem od podatku mogą być objęte zarówno usługi w zakresie kształcenia, jak i usługi w zakresie wychowania. Dla oceny tego, czy świadczone usługi są zwolnione od podatku od towarów i usług stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy, konieczne jest stwierdzenie:

 1. czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz
 2. czy są świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty.

Przy czym kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania wiedzy, umiejętności oraz rozumienia otaczającego świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się, zaś wychowanie to jedna z form działalności społecznej, na którą składa się wiele zabiegów i procesów mających na celu wpływanie na fizyczny, umysłowy i moralny rozwój pokoleń.

Zwrócić należy uwagę, że uregulowania zawarte w wyżej cytowanych przepisach wskazują, że zwolnienie od podatku VAT obejmuje również dostawę towarów i świadczenie usług ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia i wychowania świadczonymi przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Przy czym określenie „ścisły związek” oznacza, że do wykonania usługi podstawowej niezbędna jest dostawa towarów lub świadczenie usług pomocniczych, przy czym nie może to być jakikolwiek związek, lecz relacja o charakterze wskazującym na nieodzowność tych ostatnich dla prawidłowego przebiegu podstawowej działalności. Przepisy krajowe, jak i europejskie, nie definiują usług „ściśle związanych”. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, iż świadczenie usług lub dostawa towarów mogą być uznane za „ściśle związane” z działalnością edukacyjną, a przez to traktowane tak samo na gruncie podatkowym zgodnie z art. 13 część A ust. 1 lit. i) Szóstej Dyrektywy (obecnie art. 132 ust. 1 lit. i Dyrektywy 2006/112/WE) tylko, gdy mają one rzeczywiście charakter pomocniczy w stosunku do działalności edukacyjnej stanowiącej świadczenie główne (wyrok w sprawie Horizon College C-434/05). Z orzecznictwa Trybunału wynika, że określone świadczenie może być uznane za pomocnicze względem świadczenia głównego, jeżeli nie stanowi celu samego w sobie, lecz środek służący jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego.

Wskazać również należy, że z analizy powołanego § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. wynika, że zwolnienie określone tym przepisem również jest zwolnieniem o charakterze podmiotowo-przedmiotowym. Przysługuje zatem wyłącznie w sytuacji, gdy obie przesłanki, tj. zarówno podmiotowa, jak i przedmiotowa są spełnione:

 • świadczący usługę podmiot musi być podmiotem objętym ustawą o systemie oświaty oraz
 • podmiot ten musi świadczyć usługi obozów, kolonii lub usługi o podobnym charakterze na rzecz dzieci i młodzieży z ww. jednostki.

W tym miejscu podkreślić należy, że powyższe przepisy odnoszące się do zastosowania zwolnienia od podatku, odsyłają bezpośrednio do przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Katalog podmiotów objętych ww. ustawą o systemie oświaty został wymieniony w art. 2 tej ustawy i obejmuje m.in. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego; szkoły: podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, artystyczne.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy.

Zasady działania placówek oświatowo-wychowawczych określonych w art. 2 ustawy o systemie oświaty regulowane są rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz zasad odpłatności wnoszonych przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r., Nr 109, poz. 631 z późn. zm.).

Istotnym wyróżnikiem placówek oświatowo-wychowawczych, wynikającym wprost z ustawy o systemie oświaty i potwierdzonym w ww. rozporządzeniu jest to, że ich podstawową funkcją jest umożliwianie rozwijania zainteresowań i uzdolnień, korzystania z różnych form wypoczynku i organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że prowadzi placówkę oświatowo-wychowawczą, szkołę prywatną posiadająca uprawnienia szkoły publicznej. Zainteresowany objęty jest systemem oświaty na mocy ustawy o systemie oświaty. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jak wskazał Zainteresowany w opisie sprawy celem szkoły jest edukacja, kształtowanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, pogłębianie wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nich nowych umiejętności oraz organizowanie czasu wolnego i oddziaływanie wychowawcze. W placówce edukacja prowadzona jest na poziomie przedszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. Z opiekunami prawnymi dziecka szkoła ma podpisane umowy dotyczące odpłatności miesięcznej za uczęszczanie do placówki, oprócz podstawowego czesnego uczniowie wpłacają należność za wycieczki, „zielone szkoły”, gorące posiłki, zajęcia dodatkowe, mundurki i podręczniki. Wskazane dodatkowe usługi oraz dodatkowa dostawa towarów są zdaniem Wnioskodawcy ściśle związane z usługą podstawową, są niezbędne do wykonania tych usług. Odpłatność za dodatkowe świadczenia nie stanowi głównego celu osiągnięcia dochodów, gdyż jak wskazał Zainteresowany głównym źródłem dochodów szkoły jest czesne ucznia.

Wnioskodawca uważa, że dodatkowe usługi oraz dostawa towarów jakie oferuje uczniom w zamian za dodatkowe opłaty winny być zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 w zw. z art. 43 ust. 17 i 17a ustawy.

W celu ustosunkowania się do stanowiska Wnioskodawcy należy zająć się poszczególnymi świadczeniami dodatkowymi jakie oferuje szkoła w ramach prowadzonej działalności.

W zakresie oferowanych uczniom dodatkowych zajęć takich jak warsztaty taneczne, językowe, teatralne i sportowe należy wskazać, że wymienione usług spełniają podmiotowo – przedmiotową dyspozycję art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Rozwijanie uzdolnień w zakresie edukacyjnym, ruchowym, tanecznym, muzycznym wpisuje się w zakres działań jakie placówki objęte systemem oświaty świadczą na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie kształcenia i wychowania, dlatego też winny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT.

W zakresie organizowanych przez Wnioskodawcę wycieczek szkolnych oraz „zielonych szkół” należy wskazać, że w odniesieniu do opisanych usług zastosowanie znajdzie § 3 ust. 1 pkt 8 powołanego wyżej rozporządzenia. Oferowane wycieczki oraz „zielone szkoły” organizowane na rzecz dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki Wnioskodawcy (objętej systemem oświaty) wypełniają normy przedmiotowe oraz podmiotowe wskazanego przepisu. Zatem organizacja przez szkołę wycieczek i tzw. „zielonych szkół” korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie § 3 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.

W celu wyjaśnienia możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dla usług zapewnienia uczniom gorących posiłków na terenie placówki niezbędne jest przywołanie art. 67a ust. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

Stosownie do art. 67a ust. 3 cyt. ustawy o systemie oświaty, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. W myśl art. 84a ww. ustawy o systemie oświaty przepisy art. 67a ust. 1-3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do szkół niepublicznych.

Aby rozstrzygnąć, czy przedmiotowe świadczenia mogą zostać uznane za ściśle związane z usługami w zakresie kształcenia i wychowania i w konsekwencji mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, należy wskazać że powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez szkoły stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale spełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizowanych funkcji edukacyjnych. Zatem sprzedaż gorących posiłków oferowana przez Wnioskodawcę na rzecz uczniów wypełnia dyspozycję usług ściśle związanych, świadczonych przez jednostki objęte systemem oświaty wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Odnosząc się do świadczonych przez szkołę usług sprzedaży mundurków szkolnych konieczne jest przywołanie treści art. 64a ust. 1 ustawy o systemie oświaty. We wskazanym przepisie ustawodawca zawarł: dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły artystycznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski - także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

Należy zauważyć, że zgodnie z powyższą normą dyrektor placówki może wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Jednolity strój jest częścią programu wychowawczego szkoły, parametry mundurków szkolnych są zwyczajowo ściśle określone dla danej placówki np. zawierają godło, logo szkoły. Zatem w celu nabycia takich strojów konieczne jest zamówienie ich w danej placówce. Powyższe okoliczności oraz powołane normy prawne pozwalają na uznanie, że sprzedaż mundurków szkolnych na rzecz uczniów szkoły przez placówkę objętą systemem oświaty - jaką jest Wnioskodawca - stanowi czynności dodatkowe opisane w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy świadczone w ramach usług kształcenia i wychowania oferowanych przez Zainteresowanego.

W odniesieniu do świadczonej przez Wnioskodawcę sprzedaży podręczników szkolnych na rzecz uczniów wyjaśnić należy, że podręczniki szkolne są produktem powszechnie dostępnym w obrocie gospodarczym i ich sprzedaż nie musi być prowadzona przez placówki oświatowo – wychowawcze w ramach zapewnienia usług kształcenia i wychowania. Wprowadzenie zwolnienia od podatku VAT dla sprzedaży podręczników szkolnych wyłącznie dla placówek szkolnych objętych systemem oświaty spowodowałoby zachwianie zasad konkurencji prowadzące do nierównego traktowania pozostałych podmiotów niekorzystających z tego zwolnienia. Wskazane czynności – sprzedaż podręczników szkolnych na rzecz uczniów – nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 w zw. z art. 43 ust. 17 i ust. 17a.

W tym miejscu należy wskazać, że wszystkie oferowane przez Zainteresowanego dodatkowe świadczenia nie wypełniają dyspozycji usług ściśle związanych z działalnością edukacyjną objętych dyspozycją art. 43 ust. 17 i ust. 17a ustawy, gdyż nie mają one charakteru pomocniczego do działalności głównej Wnioskodawcy. Zatem oferowane przez szkołę dodatkowe usługi polegające na organizowaniu wycieczek szkolnych, „zielonych szkół” zajęć dodatkowych, sprzedaży mundurków i podręczników nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 43 ust. 17 i ust. 17a w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Powyższa okoliczność pozwala na uznanie, że Zainteresowany zaprezentował nieprawidłowe stanowisko w sprawie, gdyż zdaniem Wnioskodawcy wszystkie opisane we wniosku świadczenia dodatkowe winny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT jako czynności pomocnicze do działalności edukacyjnej, służące jak najlepszemu skorzystaniu ze świadczenia głównego tj. na podstawie dyspozycji art. 43 ust. 17 i 17a w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.