IPPB5/4510-595/16-6/MR | Interpretacja indywidualna

Czy wpłaty uzyskane od Rodziców na budowę placu zabaw stanowią dla szkoły przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o PDOP, czy należy je potraktować jako czynność podlegającą artykułowi 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPPB5/4510-595/16-6/MRinterpretacja indywidualna
 1. przedpłaty
 2. przychód
 3. szkoły
 4. umowa
 5. zaliczka
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 31 maja 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) uzupełniony pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 05 lipca 2016 r.) na wezwanie z dnia 21 czerwca 2016 r. (data nadania 22 czerwca 2016 r., data doręczenia 27 czerwca 2016 r.) oraz pismem z dnia 11 lipca 2016 r. (data wpływu z dnia 14 lipca 2016r.) na wezwanie z dnia 13 lipca 2016 r. (data nadania 13 lipca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego dla Szkoły od wpłat dokonywanych przez Rodziców na budowę placu zabaw – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego dla Szkoły od wpłat dokonywanych przez Rodziców na budowę placu zabaw.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy, posiada status organizacji pożytku publicznego i w ramach działalności statutowej zajmuje się przede wszystkim działalnością w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez budowę, organizację i prowadzenie szkół, uczelni i przedszkoli. Stowarzyszenie jest m.in. organem prowadzącym Zespół Szkół. W związku z pilną koniecznością przebudowy i renowacji placu zabaw na terenie szkoły, gdyż plac w obecnym stanie nie jest już wystarczająco bezpieczny dla dzieci oraz brakiem środków na jego przebudowę, władze placówki zdecydowały się poprosić rodziców, których dzieci uczęszczają do szkoły, o wniesienie, w miarę finansowych możliwości, dobrowolnej przedpłaty na rzecz należnego czesnego tak aby szkoła mogła w przyśpieszonym trybie zrealizować projekt przebudowy placu zabaw. Prowadzona przez Stowarzyszenie szkoła jak i rodzice są generalnie związani cywilnoprawną umową o naukę szkolną, a rodzice za kształcenie dziecka uiszczają co miesiąc ratę czesnego w wysokości określonej w umowie. Ponadto ci z rodziców uczniów, którzy zadeklarowali wniesienie przedpłaty na poczet czesnego, podpisali ze szkołą dokument, tzw. BON SPORTOWY.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 30 czerwca 2016 r. (data wpływu 05 lipca 2016 r.) Wnioskodawca doprecyzował stan faktyczny przedstawiony we wniosku tj. wskazał, że:

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Działa w oparciu o przepisy prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz Kościoła Katolickiego:

 1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 865 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);
 3. Kodeksu Prawa Kanonicznego odnoszące się do prywatnych stowarzyszeń wiernych.

Celami statutowymi organizacji są:

 1. wsparcie rodziny oraz działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 2. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 3. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 4. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 5. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 6. działalność charytatywna,
 7. rozwój krajoznawstwa, organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
 8. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 9. przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 10. promocja i organizacja wolontariatu,
 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 12. pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
 13. współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie celów, o których mowa w pkt 1-12,

Działalność w zakresie punktu 13 jest działalnością pomocniczą w stosunku do pozostałych celów.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie grup rodzin, a także grup rodziców, dzieci i młodzieży, do których form działań należą: seminaria, spotkania dyskusyjne, spotkania okolicznościowe, wycieczki, obozy i kolonie, praca społeczna, zajęcia sportowe i turystyka, kluby integracji rodzinno-sąsiedzkiej,
 2. budowę, organizację i prowadzenie szkół, uczelni i przedszkoli,
 3. organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego, świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych patologiami społecznymi, w tym problemem alkoholizmu,
 4. działania na rzecz pogłębiania wiary i więzi z Kościołem wyrażające się przez wspólny udział we Mszy Św., rekolekcja i dni skupienia, pielgrzymki, spotkania modlitewne, wykłady i prelekcje,
 5. pracę na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem parafii m.in. przez organizowanie wakacji dla dzieci z rodzin nie należących do Stowarzyszenia, prowadzenie zajęć i kursów dotyczących problematyki religijnej, małżeńskiej, rodzinnej, wychowawczej i ogólnospołecznej,
 6. organizowanie i prowadzenie kursów dla kierowników świetlic i wychowawców oraz propagowanie idei organizacji świetlic środowiskowych,
 7. wspieranie działalności oświatowej m.in. poprzez organizowanie lub fundowanie stypendiów,
 8. kształtowanie wśród swoich uczestników świadomości apostolskiej i pobudzanie aktywności społecznej płynącej z poczucia odpowiedzialności,
 9. udział w pracy charytatywnej,
 10. organizowanie imprez dobroczynnych,
 11. powoływanie, zakładanie fundacji, spółek i innych dopuszczonych prawem organizacji.

Działalność w zakresie punktów 10 i 11 jest działalnością pomocniczą w stosunku do pozostałych sposobów realizacji celów Stowarzyszenia.

Jedną z jednostek powołanych przez Stowarzyszenie jest Zespół Szkół. Przed przyjęciem dziecka do szkoły strony (Szkoła i Rodzice) zawierają umowę o kształcenie dziecka, w której zobowiązują się do wzajemnych świadczeń. Szkoła w zamian za świadczenia pieniężne uiszczane przez Rodziców, zobowiązuje się do prowadzenia edukacji dziecka w oparciu o zasady powołane w umowie. Cena za naukę dziecka w szkole obejmuje rok szkolny, a rodzice mogą wybrać okresy za jakie będą wnosić opłaty. Umowa dopuszcza maksymalnie 12 rat.

W związku z koniecznością budowy placu zabaw (stary zagrażał bezpieczeństwu dzieci) na terenie Zespołu Szkół oraz brakiem środków na jego budowę w chwili podjęcia decyzji, władze placówki poprosiły rodziców dzieci uczęszczających do szkoły o wniesienie dobrowolnej większej wpłaty, na rzecz należnego czesnego, aby szkoła mogła w przyspieszonym trybie zrealizować projekt.

Żeby obie strony miały jasną informację o wysokości wniesionej przedpłaty oraz o harmonogramie jej rozliczania z należnościami za czesne został spisany dokument tzw. BON SPORTOWY o następującej treści:

 1. „Niniejszy bon stanowi przedpłatę na poczet czesnego należnego za ucznia/uczennicę....................................................................................................................pobierającą naukę w Zespole Szkół na podstawie umowy o naukę szkolną nr.......................................................... w przypadku uiszczenia deklarowanej kwoty na poniższych warunkach.
 2. Zadeklarowana kwota zostanie przeznaczona przez Zespół Szkół wyłącznie na cel wskazany w deklaracji.
 3. Deklarujący przekaże Zespołowi Szkół zadeklarowaną kwotę przelewem na konto ......................................................... właściwe do opłacenia czesnego za naukę szkolną, lub gotówką w kasie Zespołu Szkół w ciągu 7 dni od dnia złożenia podpisanej deklaracji w dziale finansowym Zespołu Szkół.
 4. W przypadku nieuzbierania odpowiedniej kwoty na cel wskazany w niniejszej deklaracji Zespół Szkół zwróci wpłaconą przez Deklarującego kwotę bonu sportowego w ciągu 7 dni od podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji celu wskazanego w deklaracji.
 5. Zespół Szkół będzie sukcesywnie zwracał równowartość wpłaconego bonu sportowego poprzez comiesięczną kompensatę o kwotę 100 zł czesnego za naukę ucznia/uczennicy aż do wyczerpania wpłaconej przedpłaty. W przypadku wpłaty bonu w kwocie powyżej 1800 zł warunki spłaty będą ustalane indywidualnie między Zespołem Szkół a Deklarującym taką wpłatę.
 6. Maksymalny okres spłaty bonu sportowego przez Zespól Szkół wynosi 18 miesięcy.
 7. Niniejsze uzgodnienia w żaden sposób nie uchybiają warunkom porozumienia stron zawartych w w/w umowie o naukę szkolną, a w szczególności postanowieniom o warunkach i zasadach uiszczania czesnego należnego Zespołowi Szkół, oraz warunkom i zasadom rozwiązania umowy o naukę szkolną.”
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wpłaty uzyskane od Rodziców na budowę placu zabaw stanowią dla szkoły przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o PDOP, czy należy je potraktować jako czynność podlegającą artykułowi 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy odpowiedzi na pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. W zakresie pytania obejmującego swoim zakresem podatek od czynności cywilnoprawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, W ocenie wnioskodawcy powyżej zdefiniowana wpłata, jest zapłatą kwoty czesnego z góry za naukę dziecka tzn. stanowi przychód dla Szkoły w momencie wpływu środków na rachunek bankowy w rozumieniu „Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 12” (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn z.; dalej: PDOP).

Z tytułu wpłaty powyżej opisanych kwot nie są udzielane rabaty na rzecz czesnego ani żadne inne bonifikaty. Wpływy pochodzą jedynie od rodziców, którzy posiadają aktywną umowę ze szkołą i zobowiązani są do stałego regulowania należności za czesne. Nasze stanowisko pragniemy również uzasadnić tym, że wśród grona rodziców są takie przypadki gdzie czesne jest wpłacane na początku roku szkolnego za 10 miesięcy z góry, taką możliwość daje umowa która zawierana jest z góry na dłuższy okres (okres kształcenia dziecka). Według naszej opinii nie jesteśmy zobligowani do opłacenia z tego tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych art. 1), a uzyskane środki są dla jednostki przychodem z podstawowej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie powstania przychodu podatkowego dla Szkoły od wpłat dokonywanych przez Rodziców na budowę placu zabaw - jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.; dalej: PDOP) nie zawiera definicji przychodu. W art. 12 ustawy o PDOP wymienione zostały przykładowe rodzaje przychodów, moment ich powstania i wyłączenia z katalogu przychodów.

Jako zasadę ustawodawca przyjął, że przychodami, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o PDOP, za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Literalna wykładnia powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do ich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe.

Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie którymi może on rozporządzać jak właściciel.

Natomiast katalog przysporzeń, których nie zalicza się do przychodów podatkowych jest zamknięty i zawarty został w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 do przychodów nie zalicza się:

 1. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Stosownie do treści art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Z powyższego przepisu wynika więc, że pierwszeństwo w kształtowaniu daty powstania przychodu ma dzień dokonania czynności - wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi lub jej częściowego wykonania, przy czym dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności jest ostatecznym terminem, który stanowi o dacie powstania przychodu. Ponadto dodać należy, że jeśli zaistniałe wyżej zdarzenia wystąpią po dniu wystawienia faktury, czy po dniu dokonania zapłaty należności, o momencie powstania przychodu decydują te dni, a nie fakt zaistnienia konkretnego zdarzenia.

W tym miejscu należy wskazać, iż mimo że art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazuje, że możliwa jest sytuacja, gdy przychód powstanie jeszcze przed wydaniem towaru, wykonaniem usługi, częściowym wykonaniem usługi lub zbyciem prawa majątkowego w związku z wcześniejszym otrzymaniem należności, to przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, wprowadza wyjątek i stanowi, że do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych (...).

Użyte w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych sformułowanie „pobrane wpłaty lub zarachowane należności”, odnosi się do pobranych przedpłat i zaliczek na poczet dostaw towarów i usług, których wykonanie jest odroczone w czasie i dopiero po realizacji łączącej strony umowy wystąpi przychód podatkowy rzutujący na podstawę opodatkowania.

Należy jednak podkreślić, że zaliczki (przedpłaty) nie mogą być anonimowe. Ich dokumentowanie i ewidencja powinna być prowadzona w sposób przejrzysty, pozwalający na przyporządkowanie pobranych wpłat do danej usługi bądź do danego towaru i konkretnego nabywcy. Z faktury lub umowy powinno jednoznacznie wynikać, które pobrane wpłaty lub zarachowane należności są zaliczkami (przedpłatami). Nie wszystkie zatem wpłaty będą zaliczkami i przedpłatami niestanowiącymi przychodów podatkowych. Do przychodów nie zalicza się tylko tych zaliczek i przedpłat, które można przyporządkować do dostawy konkretnego towaru, czy też konkretnej usługi, która zostanie wykonana w określonym terminie realizacji.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie, jest m.in. organem prowadzącym Zespół Szkół. Prowadzona przez Stowarzyszenie szkoła jak i rodzice są generalnie związani cywilnoprawną umową o naukę szkolną, a rodzice za kształcenie dziecka uiszczają co miesiąc ratę czesnego w wysokości określonej w umowie. Cena za naukę dziecka obejmuje rok szkolny, a rodzice mogą wybrać okresy za jakie będą wnosić opłaty. Umowa dopuszcza maksymalnie 12 rat.

W związku z pilną koniecznością budowy placu zabaw (stary zagrażał bezpieczeństwu dzieci), władze placówki poprosiły rodziców dzieci uczęszczających do szkoły wo wniesienie dobrowolnej większej wpłaty, na rzecz należnego czesnego, aby szkoła mogła w przyspieszonym trybie zrealizować projekt.

Ponadto ci z Rodziców uczniów, którzy zadeklarowali wniesienie Przedpłaty na poczet czesnego, podpisali ze szkołą dokument, tzw. BON SPORTOWY.

Z treści BONU SPORTOWEGO wynikają informację o wysokości i sposobie dokonywania przedpłaty, na poczet jakiego ucznia/uczennicy została wniesiona przedpłata, na jaki numer konta ma zostać wniesiona przedpłata, o harmonogramie rozliczania przedpłaty z należnościami za czesne. Powyższe informacje wynikające z treści spisanego dokumentu tzw. BONU SPORTOWEGO w żaden sposób nie uchybiają warunkom porozumienia stron zawartych w umowie o naukę szkolną, a w szczególności postanowieniom o warunkach i zasadach uiszczania czesnego należnego Zespołowi Szkół, oraz warunkom i zasadom rozwiązania umowy o naukę szkolną.

W przedmiotowym zakresie ważny jest art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, gdzie ustawodawca wskazał, że jeżeli strony ustalają, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazano, jak należy rozumieć sformułowanie „usługa rozliczana w okresach rozliczeniowych”, nie doprecyzowano, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której można uznać, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych. Niemniej z definicji słownikowej wnika, że „ciągłość to łączność, nieprzerywający się związek jakichś faktów, brak luk, przerw w czasie albo w przestrzeni” („Słownik języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego, http://sjp.pwn.pl).

Biorąc pod uwagę powyższe, do usług o charakterze ciągłym można zaliczyć wszelkie usługi świadczone stale, nieprzerwanie i w dłuższym czasie albo bezterminowo, rozliczane okresowo, nie rzadziej niż raz w roku. Analizując wspomniany przepis należy zauważyć, że:

 • dotyczy on wszystkich usług, które strony rozliczają cyklicznie, ustawodawca w żaden sposób nie zawęził katalogu tych usług,
 • wspomniana regulacja dotyczy tylko usług, nie obejmuje natomiast dostawy towarów, nawet jeżeli ma on charakter ciągły,
 • okres rozliczeniowy może wynikać zarówno z umowy, jak i z wystawionej faktury VAT,
 • okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 rok,
 • w przypadku usług rozliczanych w okresach cyklicznych datą powstania przychodu jest zawsze koniec okresu rozliczeniowego, nie ma natomiast wówczas znaczenia ani data wystawienia faktury, ani data otrzymania należności.

Należy także podkreślić, że zgodnie ze „Słownikiem języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego, (http://sjp.pwn.pl) - „okres - to czas trwania czegoś, przedział czasowy, wyodrębniony ze względu na określone wydarzenie, czas, w którym ma miejsce jakieś zjawisko cykliczne i po jego upływie powtarza się jego przebieg”, natomiast „rozliczenie” to uregulowanie wzajemnych należności, załatwienie z kimś spraw finansowych.

Biorąc pod uwagę powyższe, zapisy zawieranych umów pomiędzy stronami powinny wskazywać, że rozliczona wpłata rodziców na rzecz czesnego wynika z tytułu zawartej umowy i jest dokonywana cyklicznie.

Zgodnie z art. 12 ust 3c ustawy o CIT, rozpoznanie przychodu powinno następować nie rzadziej niż raz w roku. Sformułowanie „nie rzadziej niż raz w roku” oznacza, iż okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Istotna dla wskazania daty powstania przychodu jest okoliczność ustalenia w umowie rozliczania w okresach rozliczeniowych i ich ustalenie. Wystąpienie więc tej sytuacji - zależnej wyłącznie od woli stron - skutkuje rozliczaniem przychodu w zgodzie z cytowanym przepisem art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, tj. w okresach rozliczeniowych. W takim przypadku przychód z tytułu usług o ustalonym okresie rozliczeniowym powinien być określany w ostatnim dniu przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego, a data wystawienia faktury oraz termin płatności nie decydują o terminie powstania przychodu.

Podkreślić należy, że w zawartej między stronami umowie nie wskazano okresów rozliczeniowych, a zatem w przedmiotowej sprawie zastosowanie będzie miała ogólna reguła zawarta w art. 12 ust. 3a.

Mając zatem na uwadze powołane uregulowania prawne oraz okoliczności przedstawione przez Wnioskodawcę, uznać należy, że w niniejszej sprawie przychód osiągany przez Szkołę powstaje w dacie zaistnienia najwcześniejszego z wymienionych zdarzeń:

 • wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi,
 • wystawienia faktury,
 • uregulowania należności przez Użytkownika.

Jak zostało bowiem wskazane w przedmiotowej sprawie do powstania przychodu podatkowego po stronie Szkoły dojdzie w momencie otrzymania środków od Rodziców na poczet należnego czesnego wraz z dobrowolną większą wpłatą na poczet przyszłego czesnego przeznaczonego na budowę placu zabaw.

Wobec powyższego, za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, że wpłaty uzyskane od Rodziców na budowę placu zabaw stanowią dla Szkoły przychód w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.